Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

IDEAS czyli POMYSŁY. O jakie pomysły chodzi? W dowolnej dziedzinie naukowej, ale zgodnie z definicją FRONTIER RESEARCH* czyli badania pionierskie, poznawcze,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "IDEAS czyli POMYSŁY. O jakie pomysły chodzi? W dowolnej dziedzinie naukowej, ale zgodnie z definicją FRONTIER RESEARCH* czyli badania pionierskie, poznawcze,"— Zapis prezentacji:

1 IDEAS czyli POMYSŁY

2 O jakie pomysły chodzi? W dowolnej dziedzinie naukowej, ale zgodnie z definicją FRONTIER RESEARCH* czyli badania pionierskie, poznawcze, teoretyczne i doświadczalne prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników, zmieniające rozumienie świata obarczone wysokim ryzykiem naukowym muliti-, inter- i transdyscyplinarne (łączenie różnych dyscyplin, różnych koncepcji, technik, metodologii) wymagające w wielu przypadkach współpracy ośrodków naukowych i badaczy na poziomie europejskim Pojęcie badań poznawczych niweluje klasyczne rozróżnienie między naukami podstawowymi i stosowanymi

3 European Research Council European Research Council (Europejska Rada Badań) działająca od 2005 r., to pierwsza europejska agencja finansująca badania poznawcze (frontier research). http://erc.europa.eu/index_en.cfm ERC ma zapewnioną autonomię działania wspiera i stymuluje badania poznawcze we wszystkich dziedzinach nauki zapewnia swobodę wyboru kierunków badań przez samych badaczy zapewnia przejrzystość oceny wniosków

4 Typy grantów ERC ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants) Retain, Repatriate, Recruit Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych, utalentowanych naukowców, pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy ERC Advanced Investigator Grants (ERC Advanced Grants) Wsparcie najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych badaczy o ustalonej pozycji naukowej ~1/3 budżetu dla Starting Grants, ~2/3 dla Advanced Grants

5 Pierwszy konkurs (ERC Starting Grants) Identyfikator konkursu: ERC-2007-StG Budżet 289,5 mln euro Data publikacji: 22 grudnia 2006 Początek przyjmowania wniosków:1 kwietnia 2007 Termin (1 etap): 25 kwietnia 2007, godz. 17:00 Obowiązkowa wcześniejsza rejestracja wniosku – nie później niż 3 tygodnie przed terminem Wysyłanie wniosków elektroniczne przez EPSS Minimalna liczba partnerów:1 z MS lub AC

6 ERC Starting Grants Ewaluacja dwustopniowa: 1 etap 25 kwietnia 2007, 2 etap 17 września 2007 20 paneli ekspertów możliwa rozmowa z Głównym Badaczem Wielkość projektu: 100 000 – 400 000 euro/rok Czas trwania projektu: do 5 lat Dofinansowanie:do 100% kosztów dopuszczalnych oraz 20% koszty pośrednie Wymóg formalny: 2-9 lat po doktoracie (wyjątkowo do 12), dowolny wiek i narodowość

7 Nadsyłanie wniosków: Główny Badacz (w imieniu instytucji goszczącej) 1. Wniosek – część A – formularz (on-line) 2. Wniosek – część B - trzyczęściowy: CV i samoocena osiągnięć Głównego Badacza (udział w projektach i pracach badawczych związanych tematycznie z wnioskiem) Opis naukowo-technicznych aspektów projektu Opis zasobów badawczych i środowiska naukowego Pierwszy etap:8 stron (3+4+1) - termin 25 kwietnia 2007 Drugi etap:16 stron (4+10+2)- termin 17 września 2007 12 pkt, interlinia, 2 cm margines !!! 3. Aneks: Zobowiązanie instytucji goszczącej do wsparcia projektu i zapewnienia mu niezależności ERC Starting Grants

8 Annex 2: Proposal Template a)The Principal Investigator (Stage 1: max. 3 pages, Stage 2: max. 4 pages) 1. CV Opis kariery naukowej, dokładna data otrzymania tytułu PhD, opis aktywności naukowej - udział w projektach międzynarodowych, doświadczenie w we współpracy naukowej, międzynarodowej etc. W przypadku przekroczenia limitu 9 lat do daty uzyskania PhD –uzasadnienie (dokumenty poświadczające dołączamy do STAGE 2.) Opis 5 ważniejszych publikacji lub innych ważnych osiągnięć (patenty, książki, nagrody, etc.) Opis dodatkowych umiejętności lub doświadczeń.

9 2. Self Evaluation Opisać w jaki sposób zdobyte umiejętności i osiągnięcia ukazują potencjał do bycia niezależnym liderem badawczym. 3. Funding ID Opisać aktualnie zdobyte inne granty badawcze, stypendia naukowe i inne niż naukowe, które pomagają w napisaniu grantu ERC. Opisać w jaki sposób grant ERC przyczyni się do uzupełnienia ww. grantów, stypendiów. -Pełny tytuł -Nazwa programu oraz organizacji -Rodzaj uczestnictwa -Czas trwania oraz wysokość dofinansowania

10 b) The Research Project (Stage 1: max. 4 pages, Stage 2: max. 10 pages) 1.State-of-the-art and objectives Jasny opis celów projektu biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy w danej dziedzinie. Dlaczego potrzebny jest ten projekt? Wpływ projektu – nowe horyzonty, możliwości dla nauki, technologii, etc. Opis wyzwania lub niekonwencjonalnego podejścia projektu, uwzględniając muli-inter-dyscyplinarne aspekty.

11 2. Methodology Stage 1. Opis kluczowych elementów metodologii badawczej. Stage 2. Opis szczegółowy metodologii badawczej, też w nawiązaniu do state-of-the-art, opis celów pośrednich. Opis okresów pośrednich, gdzie rezultaty mogą mieć wpływ na dalszą planową realizację projektu.

12 3. Resources Opis rozmiar planowanego zespołu badawczego, opis poszczególnych ról dla każdego badacza. Opis infrastruktury, sprzętu badawczego. Opis istniejących już zasobów, które będą wykorzystane w projekcie. 4. Ethical issues Opis spraw etycznych jeżeli się pojawią w projekcie.

13 c) Research Environment (Stage 1: max. 1 page, Stage 2: max. 2 pages) 1. Transition to independence Opis w jaki sposób projekt przyczyni się do uzyskania pozycji niezależnego lidera badawczego. 2. Hosting institution Stage 1. Opis hosta. Stage 2. Dodatkowo jakie pomieszczenia, pomoc naukowa, administracyjna zostaną zapewnione dla realizacji projektu.

14 3. Budget. Stage 1. Całkowite koszty projektu- uwzględnić należy koszty bezpośrednie oraz 20% narzutów. Stage 2. Rozbicie na poszczególne kategorie: -koszty personelu -sprzęt -podróże -publikacje -subcontracting, etc. W jaki sposób środki będą wydatkowane przez czas trwania projektu. 4. Additional participants Jeżeli więcej niż jedna instytucja- uzasadnienie!

15 Annex 3: ERC Starting Grant (Stage 1): Expression of support of the Hosting Institution -Host musi potwierdzić swoja chęć współpracy i wsparcia projektu oraz zapewnienie niezależności naukowca -tekst zgodny zgodny z formułką zawartą w Guide for applicants -podpisana kopia w formacie PDF – dołączona do wniosku w EPSS

16 Annex 4: ERC Starting Grant (Stage 2): Commitment of the Hosting Institution -ponowne potwierdzenie zobowiązania do wsparcia projektu i zapewnienie niezależności naukowca. -zgoda na podpisanie tzw. Supplementary Agreement z naukowcem oraz na wypełnianie obowiązków zwartych w ERCs Supplementary Agreement. -podpisana kopia w formacie PDF – dołączona do wniosku w EPSS

17 Kryteria ewaluacji 1. Główny badacz: Potencjalne możliwości zostania niezależnym liderem naukowym A) Jakość badań Czy ma publikacje w znaczących czasopismach światowych? Jakiego typu przełomowe pomysły zawarto w publikacjach? B) Potencjał intelektualny i kreatywność Historia badań i współpracy naukowej, koncepcje projektów, opieka merytoryczna nad studentami, możliwość inicjacji nowego sposobu myślenia

18 Kryteria ewaluacji (2) 2. Jakość projektu badawczego A) Przełomowość badań Czy badania odnoszą się do najważniejszych problemów obszaru badań? Czy mają ambitne cele, które wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy (trans-dyscyplinarność, niekonwencjonalność podejścia)? B) Potencjalne korzyści Czy badania otwierają nowe, ważne horyzonty naukowe, technologiczne i edukacyjne? C) Metodologia (Etap 1) Czy założone cele są osiągalne? (Etap 2) Czy metodologia badawcza (infrastruktura, instrumenty) jest pełna? Czy umożliwia osiągnięcie celów w założonym czasie i przy założonych zasobach?

19 Kryteria ewaluacji (3) 3. Środowisko badawcze (Etap 2) A) Osiągnięcie niezależności Czy projekt umożliwi Głównemu Badaczowi osiągnięcie niezależnej pozycji naukowej? B) Instytucja goszcząca Czy instytucja posiada wystarczającą infrastrukturę do prowadzenia badań? Czy ma pozycję naukową zapewniającą odpowiednie środowisko intelektualne? C) Udział innych instytucji Czy obecność innych instytucji uczestniczących w projekcie (oprócz instytucji goszczącej jest w pełni uzasadniona ?

20 Punktacja

21 Ponowne złożenie wniosku A) Główny lub współpracujący badacz nie może uczestniczyć w więcej niż jednym wniosku ERC w tym samym roku B) Główny Badacz nie może złożyć nowego wniosku w ciągu roku kalendarzowego od złożenia poprzedniego nisko ocenionego projektu (poniżej progu) C) Tylko jeden grant głównego badacza może być realizowany w tym samym czasie. Dodatkowo, nie będą akceptowane wnioski badaczy, którzy uzyskali finansowanie z podobnego źródła

22 Najważniejsze dokumenty Call Fiche Work Programme Guide for Applicants Dokumentacja konkursowa: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.Idea sDetailsCallPage&call_id=3 CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html IDEAS: http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html Strona ERC: http://erc.europa.eu

23 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Joanna Bosiacka-Kniat Poznański Park Naukowo-Technologiczny Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE tel: +48 061 827 97 45 fax: +48 061 827 97 41 www.ppnt.poznan.pl/rpk


Pobierz ppt "IDEAS czyli POMYSŁY. O jakie pomysły chodzi? W dowolnej dziedzinie naukowej, ale zgodnie z definicją FRONTIER RESEARCH* czyli badania pionierskie, poznawcze,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google