Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Punkt Kontaktowy 7.PR UE przy Politechnice Poznańskiej Małgorzata Niespodziana Program IDEAS – granty dla doświadczonych naukowców (ERC.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Punkt Kontaktowy 7.PR UE przy Politechnice Poznańskiej Małgorzata Niespodziana Program IDEAS – granty dla doświadczonych naukowców (ERC."— Zapis prezentacji:

1 Punkt Kontaktowy 7.PR UE przy Politechnice Poznańskiej Małgorzata Niespodziana lpk@put.poznan.pl Program IDEAS – granty dla doświadczonych naukowców (ERC Advanced Grants) Poznań, 19.12.2007

2 Program Pomysły Cel: zwiększenie dynamiki, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych przekraczających granice dzisiejszej wiedzy. Wspieranie pionierskich projektów badawczych inicjowanych przez samych naukowców i pojedyncze zespoły rywalizujące na poziomie europejskim. Finansowanie: granty na podstawie wniosków złożonych przez naukowców. Mogą dotyczyć dowolnie wybranego przedmiotu badań i oceniane będą przez niezależnych ekspertów wyłącznie na podstawie kryterium jakości naukowej wniosku. Obszar tematyczny: WSZYSTKIE dyscypliny naukowe spełniające zasady etyki badań naukowych, a w szczególności badania interdyscyplinarne (w tym nauki inżynierskie, społeczne i humanistyczne). Poznań, 19.12.2007 Punkt Kontaktowy 7.PR UE

3 Program Pomysły 1.Finansowanie badań poznawczych (bez podziału na podstawowe i stosowane) 2.Powołanie Europejskiej Rady Badań 3.Projekty: zamiast konsorcjów instytucji – zespoły naukowców kierowane przez lidera Budżet całkowity (2007-2013) - 7 510 mln Poznań, 19.12.2007 Punkt Kontaktowy 7.PR UE

4 Badania poznawcze W dowolnej dziedzinie naukowej, ale zgodnie z definicją FRONTIER RESEARCH* czyli: badania pionierskie, poznawcze, teoretyczne i doświadczalne prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników, zmieniające rozumienie świata obarczone wysokim ryzykiem naukowym muliti-, inter- i transdyscyplinarne (łączenie różnych dyscyplin, różnych koncepcji, technik, metodologii) wymagające w wielu przypadkach współpracy ośrodków naukowych i badaczy na poziomie europejskim Pojęcie badań poznawczych niweluje klasyczne rozróżnienie między naukami podstawowymi i stosowanymi *(High-Level Expert Group Report, 2005) Poznań, 19.12.2007 Punkt Kontaktowy 7.PR UE

5 Europejska Rada Badań Europejska Rada Badań (European Research Council - ERC) działająca od 2005 r., to pierwsza europejska agencja kierująca i wspierająca finansowo badania typu frontier research. Składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz specjalnej jednostki ds. realizacji programu. Podstawowe zasady działania ERC to: Autonomia działania ERC gwarantowana przez Komisję Europejską Swoboda wyboru kierunków badań przez samych badaczy Wspieranie i stymulacja badań poznawczych we wszystkich dziedzinach nauki Przejrzystość oceny wniosków http://erc.europa.eu/index_en.cfm Poznań, 19.12.2007 Punkt Kontaktowy 7.PR UE

6 Projekty: granty ERC Inicjowane przez naukowców – żadnych priorytetów tematycznych Realizowane przez zespoły badawcze (a nie konsorcja), tworzone i kierowane przez Głównego Badacza (Principal Investigator) – lidera zespołu; możliwe są projekty jednoosobowe Zespoły badawcze mogą mieć charakter narodowy lub międzynarodowy Granty przyznawane są instytucji goszczącej lidera (Applicant Legal Entity), pod warunkiem odpowiedniego porozumienia, zapewniającego mu niezależność; instytucją goszczącą może być przedsiębiorstwo Lider i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata, ale Instytucja goszcząca musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym 2 umowy: pomiędzy ERC i instytucją goszczącą oraz pomiędzy instytucją goszczącą i liderem Granty są przenośne Poznań, 19.12.2007 Punkt Kontaktowy 7.PR UE

7 Projekty: granty ERC ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants) Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych, utalentowanych naukowców, pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy ERC Advanced Investigator Grants (ERC Advanced Grants) Wsparcie najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych badaczy o ustalonej pozycji naukowej ~1/3 budżetu dla Starting Grants, ~2/3 dla Advanced Grants Poznań, 19.12.2007 Punkt Kontaktowy 7.PR UE

8 ERC-2008-AdG Budżet 1 go konkursu 517 mln euro Wielkość projektu: do 2,5 mln euro Czas trwania projektu: do 5 lat Dofinansowanie:do 100% kosztów dopuszczalnych oraz 20% koszty pośrednie Wymóg formalny: brak - dowolny wiek i narodowość ERC Advanced Grants Poznań, 19.12.2007 Punkt Kontaktowy 7.PR UE

9 Terminy i Ewaluacja Nadsyłanie wniosków - jednoetapowe Ewaluacja - dwuetapowa Terminy nadsyłania wniosków: Nauki fizyczne i inżynierskie - 28.02.2008 Nauki społeczne i humanistyczne - 18.03.2008 Nauki o życiu - 22.04.2008 Nadsyłanie wniosków: Lider (w imieniu instytucji goszczącej) poprzez elektroniczny system EPSS http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html Poznań, 19.12.2007 Punkt Kontaktowy 7.PR UE

10 Wniosek – część A Formularz – wypełniany on-line Zawiera podstawowe informacje o: projekcie (tytuł, akronim, streszczenie, słowa kluczowe, itp.) osobie lidera (dane osobowe, miejsce pracy) instytucji goszczącej (nazwa, adres, itp.) budżecie projektu koszty bezpośrednie (wynagrodzenia, aparatura, podróże, publikacje, konferencje, itp.) koszty bezpośrednie - podwykonawstwo (subcontracting) opisane w części B koszty pośrednie – 20% kosztów bezpośrednich minus koszty zleceń Poznań, 19.12.2007 Punkt Kontaktowy 7.PR UE

11 Wniosek – część B 1.Lider kwalifikacje badawcze i umiejętność kierowania zespołem (2 str.) samoocena, osiągnięcia, uznanie międzynarodowe, inspirowanie młodych kadr, zdolność zmiany przedmiotu badań CV (2 str.) 10-letni dorobek (2 str.) 10 publikacji, monografie, patenty, zaproszenia do prezentacji na konferencjach (i członkostwo w komitetach organizacyjnych), ekspedycje, nagrody, itp. streszczenie projektu (5 str.) 2.Opis naukowo-technicznych aspektów projektu (15 str.) 3.Opis zasobów badawczych i środowiska naukowego (2 str.) Aneks: Zobowiązanie instytucji goszczącej do wsparcia projektu i zapewnienia liderowi niezależności (bez aneksu wniosek jest odrzucany) Pierwszy etap oceny:tylko część B1 Drugi etap oceny:pełna wersja projektu Poznań, 19.12.2007 Punkt Kontaktowy 7.PR UE

12 Kryteria Ewaluacji AdG 1.Lider Jakość badań i dorobku naukowego Potencjał intelektualny i kreatywność 2. Projekt badawczy Przełomowość badań Potencjalne korzyści Metodologia Stosunek ryzyka do korzyści 3. Środowisko badawcze Wpływ środowiska w instytucji goszczącej na projekt Udział innych instytucji Poznań, 19.12.2007 Punkt Kontaktowy 7.PR UE

13 Punktacja Konkurs 2008 AdG Próg jakości dla każdego z kryteriów: 2 Ocena poniżej progu w jednym z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku Poznań, 19.12.2007 Punkt Kontaktowy 7.PR UE

14 Ponowne złożenie wniosku AdG A) Lider i współwykonawca nie mogą uczestniczyć w więcej niż jednym wniosku w pierwszych dwóch konkursach (2008 AdG i 2009 AdG) B) Lider i współwykonawca związani z wnioskiem w którymkolwiek z pierwszych dwóch konkursów (2008 AdG i 2009 AdG) nie mogą składać wniosku w trzecim konkursie (2010 AdG), o ile uprzednio wniosek był oceniony poniżej progu C) Lider i współwykonawca związani z wnioskiem w którymkolwiek z pierwszych dwóch konkursów (2008 AdG i 2009 AdG) nie mogą składać wniosku o Starting Grant w tym samym czasie D) Tylko jeden grant lidera może być realizowany w tym samym czasie. Poznań, 19.12.2007 Punkt Kontaktowy 7.PR UE

15 Najważniejsze dokumenty 1.Call Fiche 2.Work Programme 3.Guide for Applicants Do pobrania ze strony: http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html Strona ERC: http://erc.europa.eu Poznań, 19.12.2007 Punkt Kontaktowy 7.PR UE

16 Dziękuję za uwagę Dziękuję za uwagę Punkt Kontaktowy 7.PR UE przy Politechnice Poznańskiej Politechnika Poznańska Dział Badań Naukowych i Wdrożeń pok.207 Pl. M. Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań tel. (061)665 36 18, -96 lpk@put.poznan.pl Poznań, 19.12.2007


Pobierz ppt "Punkt Kontaktowy 7.PR UE przy Politechnice Poznańskiej Małgorzata Niespodziana Program IDEAS – granty dla doświadczonych naukowców (ERC."

Podobne prezentacje


Reklamy Google