Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Finanse w 6 Programie Ramowym UE. 2 Zastrzeżenie Prezentacja opracowana została na podstawie Model Contract oraz Guide to Financial Issues relating.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Finanse w 6 Programie Ramowym UE. 2 Zastrzeżenie Prezentacja opracowana została na podstawie Model Contract oraz Guide to Financial Issues relating."— Zapis prezentacji:

1 1 Finanse w 6 Programie Ramowym UE

2 2 Zastrzeżenie Prezentacja opracowana została na podstawie Model Contract oraz Guide to Financial Issues relating to Indirect Actions of the Sixth Framework Programmes (wersja luty 2005). BEZWZGLĘDNĄ PODSTAWĄ DO OPRACOWANIA WNIOSKÓW PROJEKTOWYCH I REALIZACJI PROJEKTÓW MOGĄ BYĆ TYLKO I WYŁĄCZNIE AKTUALNE DOKUMENTY OPUBLIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ EUROPEJSKĄ

3 3 Obowiązki konsorcjum wobec Komisji Konsorcjum między innymi: a)podejmuje wszelkie konieczne i uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że projekt jest wykonywany zgodnie z warunkami kontraktu; b) na prośbę Komisji przedstawia wszelkie szczegółowe dane konieczne w celu właściwego administrowania projektem.

4 4 Obowiązki konsorcjum wobec Komisji Każdy wykonawca: a)dba o to, by wszelkie informacje przeznaczone dla Komisji przesyłane były za pośrednictwem koordynatora, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w kontrakcie; b)uczestniczy w dotyczących go spotkaniach poświęconych sprawom nadzoru, monitorowania i oceny projektu;

5 5 Obowiązki konsorcjum wobec Komisji c) Sporządza raport finansowy (formularz C) - do raportu nie załącza żadnych oryginalnych dokumentów (Jeśli zdarzy się sytuacja, w której wydatek poniesiony w pewnym okresie sprawozdawczym nie został w nim uwzględniony lub został uwzględniony nieprawidłowo – należy w następnym okresie sprawozdawczym dokonać korekty).

6 6 Koszty dopuszczalne projektu Procedury stosowane przy księgowaniu kosztów i wpływów muszą być zgodne z przepisami w zakresie rachunkowości obowiązującymi w państwie, w którym ma siedzibę wykonawca, jak również pozwalają na bezpośrednie uzgodnienie kosztów i wpływów poniesionych w trakcie realizacji projektu z pełnym bilansem związanym z ogólną działalnością gospodarczą wykonawcy.

7 7 Koszty dopuszczalne projektu Koszty dopuszczalne poniesione w trakcie realizacji projektu muszą spełniać wszystkie z następujących warunków muszą: - być rzeczywiste, ekonomiczne i konieczne dla realizacji projektu, - zostać określone zgodnie z przyjętymi przez wykonawcę zasadami księgowania, - zostać poniesione w czasie trwania projektu, z wyjątkiem kosztów poniesionych z tytułu przygotowania raportów końcowych, które mogą zostać poniesione w okresie do 45 dni po dacie zakończenia projektu;

8 8 Koszty dopuszczalne projektu - zostać zaksięgowane przez wykonawcę, który je poniósł nie później niż w dniu wystawienia raportu audytora. Procedury stosowane przy księgowaniu kosztów i wpływów są zgodne z przepisami w zakresie rachunkowości obowiązującymi w państwie, w którym ma siedzibę wykonawca, jak również pozwalają na bezpośrednie uzgodnienie kosztów i wpływów poniesionych w trakcie realizacji projektu z pełnym bilansem związanym z ogólną działalnością gospodarczą wykonawcy.

9 9 Koszty dopuszczalne projektu Nie mogą zostać wykazane jako koszty projektu następujące koszty niedopuszczalne: a) wszelkie podatki pośrednie, w tym podatek od towarów i usług (VAT) oraz opłaty celne; b) należne odsetki (do zapłacenia); c) rezerwy na poczet przyszłych strat lub obciążeń; d) straty wynikające z ujemnych różnic kursowych; e) koszty wykazane, poniesione lub zwrócone w związku z innym projektem Wspólnoty;

10 10 Koszty dopuszczalne projektu f) koszty związane ze zwrotem z inwestycji kapitałowych; g)długi i koszty obsługi zadłużenia; h)zbędne lub nieprzemyślane wydatki; i)wszelkie koszty, które nie spełniają warunków określonych w art. II.19.1.

11 11 Koszty dopuszczalne projektu Koszty bezpośrednie (5 PR): Personnel (personelu) Durable equipment (sprzęt trwały) Subcontracting (zlecenia) Travel and subsistence (podróże) Consumables (materiały) Computing (obliczenia komputerowe) Intellectual property rights (ochrona własności intelekt.) Other specific costs (inne koszty) Koszty pośrednie (5 PR): Overheads (narzuty)

12 12 Koszty dopuszczalne projektu Według rodzajów działań, których dotyczą, nie ma ściśle określonych kategorii kosztów (wyjątek stypendia Marie Curie): badania /innowacje wdrożenie szkolenie inne określone działania zarządzanie konsorcjum

13 13 Koszty dopuszczalne projektu Koszty personelu: - Stałych pracowników, którzy posiadają umowy zatrudnienia na stałe, zawarte z wykonawcą. - Tymczasowych pracowników, którzy posiadają umowy zatrudnienia na czas określony, zawarte z wykonawcą.

14 14 Koszty dopuszczalne projektu Umowa o wykonywanie pracy na czas określony do realizacji projektu finansowanego ze środków KE: Umowa o wykonywanie pracy na czas określony związana z ukończeniem doktoratu Umowa uzależniona częściowo lub całkowicie od zewnętrznego finansowania. W takim wypadku koszty wykazane muszą wykluczać wszelkie koszty osobowe poniesione przy użyciu stałego finansowania

15 15 Koszty dopuszczalne projektu The calculation of hourly personnel rate A further problem concerns the calculation of the hourly personnel rate. The hourly personnel rate is to be calculated as the actual costs (gross remuneration and the employers portion of social charges) divided by the number of productive hours.

16 16 Koszty dopuszczalne projektu Audit evidence indicates that in general a plausible number of productive hours are in the order of 1680 hours per year. If in the calculation of the hourly personnel rate a significantly lower number of productive hours is used a solid justification should be on file.

17 17 Koszty dopuszczalne projektu Koszty personelu stałego mogą być wykazane jako koszty działań związanych z zarządzaniem konsorcjum. W tym przypadku od kosztów tych nie jest naliczany ryczałt na koszty pośrednie.

18 18 Koszty dopuszczalne projektu Wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia/dzieło mogą być kwalifikowane jako: - koszy personelu (istnieje umowa określająca, że zleceniobiorca wykonuje prace pod kierownictwem wykonawcy; efekty wykonania umowy należą do wykonawcy; wartość wynagrodzenia nie jest różna od wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę) - koszty podwykonawstwa

19 19 Koszty dopuszczalne projektu Koszt związany z zakupem środków trwałych wykazywany jest zgodnie z własnymi zasadami księgowymi stosowanymi przez wykonawcę, jeśli zwyczajem wykonawcy jest uznawanie kosztu sprzętu trwałego użytku (lub jego części) za koszty pośrednie, to koszty te nie mogą być wykazane jako bezpośrednie koszty dopuszczalne, muszą one być wykazane jako pośrednie koszty dopuszczalne

20 20 Koszty dopuszczalne projektu Amortyzacja wykazywana jest odpowiednio w każdym raporcie okresowym, wykorzystanie sprzętu można wykazać tylko w tym zakresie, w jakim został on wykorzystany w projekcie; amortyzacja może być również obliczana od sprzętu, który został zakupiony przed datą rozpoczęcia kontraktu i który będzie wykorzystywany w projekcie

21 21 Wykonawca dla potrzeb projektu, którego czas trwania wynosi 2 lata, zakupił w pierwszym dniu realizacji projektu zestaw komputerowy o wartości brutto 6.100,00 PLN. W polityce rachunkowości wykonawcy zaznaczono, że amortyzacji dokonuje się od następnego miesiąca po przyjęciu środka trwałego do użytkowania i stosuje się 30% stawkę amortyzacji. W formularzu C za pierwszy rok wykazał wartość amortyzacji komputera w kwocie 3.050,00 PLN. Rzeczywista kwota amortyzacji za 1 rok winna wynosić 1.375,00 PLN (5000*30%/12*11).

22 22 Koszty dopuszczalne projektu Koszty podróży i diet wykazuje się zgodnie z obowiązującymi w instytucji zasadami (dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, a także umów zlecenia)

23 23 Koszty dopuszczalne projektu Koszty poniesione w walucie innej niż EUR podawane są w EUR na podstawie kursu wymiany, który obowiązywał w dniu poniesienia rzeczywistych kosztów lub kursu wymiany obowiązującego w pierwszym dniu roboczym miesiąca następującego po zakończeniu okresu sprawozdawczego Koszty wykazywane są w Formularzu C w euro,na podstawie kursu wymiany pobranego ze strony: http://www.ecb.int/stats/eurofxref/

24 24 Koszty dopuszczalne projektu Pracownikowi dodatkowemu naliczono w liście płac – postawiono do dyspozycji (29 wrzesień 2005) wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 PLN. Pracownik z kasy jednostki odebrał wynagrodzenie dnia 03 października 2005. Wykonawca do przeliczania kosztów wg kursu wymiany, który obowiązywał w dniu poniesienia rzeczywistych kosztów. W tym przypadku należy zastosować kurs z dnia ………………..

25 25 Koszty dopuszczalne projektu Pracownikowi dodatkowemu naliczono w liście płac – postawiono do dyspozycji (29 wrzesień 2005) wynagrodzenie w wysokości 4.000,00 PLN. Pracownik z kasy jednostki odebrał wynagrodzenie dnia 03 października 2005. Wykonawca do przeliczania kosztów wg kursu wymiany, który obowiązywał w dniu poniesienia rzeczywistych kosztów. W tym przypadku należy zastosować kurs z dnia 29 września 2005

26 26 Koszty dopuszczalne projektu Wszystkie podzlecenia, których koszty mogą zostać żądane jako koszt kwalifikowany, muszą zostać przyznane najlepszej ofercie cenowej (najlepszy stosunek ceny do jakości), zgodnie z warunkami przejrzystości oraz równego traktowania. Oznacza to, że kompletny przetarg nie jest niezbędny w przypadku wszystkich podzleceń. Każde podzlecenie, którego koszty mogą zostać zwrócone w ramach projektu, musi zostać przekazane najlepszemu oferentowi, zgodnie z prawem kraju danego wykonawcy.

27 27 Koszty dopuszczalne projektu Państwowa jednostka prawna musi stosować swoje wewnętrzne zasady celem dokonania wyboru usługodawców (publiczne wezwanie do składania ofert), a prywatna osoba prawna musi przynajmniej wymagać złożenia kilku ofert (zazwyczaj przynajmniej trzech), chyba że zawarła ona umowę ramową na świadczenie tych usług.

28 28 Koszty dopuszczalne projektu Kiedy zostanie osiągnięty limit 7% pomocy finansowej Wspólnoty, działanie zarządzania, które jest powiązane z innym działaniem projektu, może zostać przypisane w ramach tego działania, jeżeli takie działanie jest niezbędne dla realizacji projektu. Limit 7% pomocy finansowej Wspólnoty nie ma zastosowanie do każdego wykonawcy z osobna, lecz do całego projektu.

29 29 Modele rozliczania kosztów Istnieją trzy typy modeli kosztów w odniesieniu do typowych działa badawczych: - wykonawcy korzystający z modelu kosztów pełnych (FC) wykazują dopuszczalne koszty bezpośrednie i pośrednie;

30 30 Modele rozliczania kosztów - wykonawcy korzystający z modelu kosztów pełnych z ryczałtem (FCF) wykazują dopuszczalne koszty bezpośrednie i zryczałtowaną stawkę kosztów pośrednich. Przyjmuje się, że ryczałt, który wynosi 20% wszystkich kosztów bezpośrednich pomniejszonych o koszty podwykonawstwa, pokrywa wszelkie koszty pośrednie poniesione przez wykonawcę w ramach projektu;

31 31 Modele rozliczania kosztów - wykonawcy korzystający z modelu kosztów dodatkowych (AC) wykazują dopuszczalne dodatkowe koszty bezpośrednie i zryczałtowaną stawkę kosztów pośrednich. Przyjmuje się, że ryczałt, który wynosi 20% wszystkich dodatkowych kosztów bezpośrednich pomniejszonych o koszty podwykonawstwa, pokrywa wszelkie koszty pośrednie poniesione przez wykonawcę w ramach projektu;

32 32 Modele rozliczania kosztów Model FCModel FC-mogą używać wszyscy uczestnicy z wyjątkiem osób fizycznych, które mogą stosować jedynie model AC Model FCFModel FCF-MŚP, organizacje nie-komercyjne lub typu non-profit ustanowione w oparciu o przepisy prawa publicznego lub prywatnego, organizacje międzynarodowe

33 33 Modele rozliczania kosztów Model ACModel AC-organizacje nie-komercyjne lub typu non-profit ustanowione w oparciu o przepisy prawa publicznego lub prywatnego, organizacje międzynarodowe, które nie mają systemu księgowego pozwalającego na wyróżnienie udziału kosztów bezpośrednich i pośrednich związanych z realizacją projektu

34 34 Modele rozliczania kosztów projektach CRAFT i projektach sektorowych Jeżeli wykonawcy naukowo-badawczy w projektach CRAFT i projektach sektorowych potrafią zidentyfikować poniesione koszty bezpośrednie, mogą oni w tych projektach rozliczać koszty według modelu FCF, nawet jeśli w innych projektach stosują model AC

35 35 Rozliczanie wpływów do projektu Występują trzy typy wpływów: - Przelewy pieniężne lub ich odpowiedniki, do wykonawcy od stron trzecich, pod warunkiem, że transfery te przeznaczono na konkretny cel, którym jest współfinansowanie projektu lub finansowanie zasobów wykorzystywanych przez wykonawcę podczas projektu, uznaje się je za wpływy na rzecz projektu

36 36 Rozliczanie wpływów do projektu Jeżeli sposób wykorzystania środków finansowych lub zasobów opłaconych z transferów finansowych pozostawiono do uznania wykonawcy, a wykonawca postanawia przeznaczyć te zasoby na projekt, transferów tych nie uznaje się za wpływy na rzecz projektu

37 37 Rozliczanie wpływów do projektu - Wkłady rzeczowe od stron trzecich wykorzystywane w projekcie stanowią koszty dopuszczalne projektu i uznawane są również za wpływy na rzecz projektu, jeżeli zostały wniesione przez osobę trzecią w konkretnym celu wykorzystania ich w projekcie

38 38 Rozliczanie wpływów do projektu - Dochód wygenerowany przez projekt - dochody uzyskane z tytułu działań podejmowanych w ramach realizacji projektu i dochody ze sprzedaży aktywów nabytych w ramach kontraktu, których wartość nie przekracza wartości kosztów początkowo wykazanych w projekcie, uznaje się za wpływy na rzecz projektu

39 39 Dofinansowanie Komisji Wykonawca rozliczający się wg modelu FC w formularzu C dla projektu zintegrowanego wykazał koszty ogółem 2.303.250: - działalność BR 1.110.000 - działalność wdrożeniowa 832.500 - działalność szkoleniowa 277.500 - zarządzanie konsorcjum 83.250 i wpływy 1.100.000

40 40 Dofinansowanie Komisji Wykonawca rozliczający się wg modelu FC w formularzu C dla projektu zintegrowanego wykazał koszty ogółem 2.303.250 Dofinansowania: - 50% * BR = 555.000 - 35% * W = 291.375 - 100% *S = 277.500 - 100% * Z =83.250 Ogółem dofinansowanie 1.207.125

41 41 Dofinansowanie Komisji Koszty niefinansowane przez UE: 2.303.250-1.207.125=1096.015 Wpływy do projektu 1.100.000 Różnica – 3.985 Faktycznie dofinansowanie 1.207.125-3.985 1.203.140

42 42 Obowiązkowe audyty projektów Zaświadczenie audytora jest obowiązkowe: Oraz zawsze, gdy wkład KE dla uczestnika przewyższa 750.000 Euro w danym okresie Dla Projektów Zintegrowanych i Sieci Doskonałości co 12 miesięcy (DO NEGOCJACJI) np. dla projektów dłuższych niż 24 mies. na koniec pierwszego roku i na koniec projektu (DO NEGOCJACJI) np. dla projektów o długości do 24 mies. na koniec projektu i obejmuje cały okres trwania projektu

43 43 Raporty Konsorcjum przekazuje Komisji następujące raporty za każdy okres sprawozdawczy: raport okresowy z realizacji projektu zawierający spis działań przeprowadzonych w tym okresie przez konsorcjum, opis postępu w osiąganiu celów projektu, opis postępu w osiąganiu przewidzianych celów pośrednich (milestones) i rezultatów (deliverables), określenie napotkanych problemów i podjętych działań naprawczych.

44 44 Raporty okresowy raport z zarządzania projektem za dany okres zawierający: uzasadnienie zasobów zaangażowanych przez każdego z wykonawców wraz z odniesieniem do zrealizowanych działań i uzasadnieniem ich konieczności; raport finansowy (formularz C), przedstawiony w Aneksie VI, przekazywany przez każdego z wykonawców za dany okres; skrócony raport finansowy zawierający zestawienie kosztów wykazanych przez wszystkich wykonawców w formie zbiorczej, na podstawie informacji przedstawionych w Formularzu C;

45 45 Raporty raport na temat dokonanego w danym okresie podziału środków z wkładu finansowego Wspólnoty pomiędzy poszczególnych wykonawców; dodatkowe raporty określone w Aneksach do niniejszego kontraktu.

46 46 Raporty Kalkulacja kosztów projektu powinna być przeprowadzona zgodnie z maksymalnymi stawkami dofinansowania KE, odpowiadającymi planowanym kosztom dopuszczalnym ze względu na stosowany model rozliczania kosztów, rodzaj projektu, jak i planowane działania.

47 47 Raporty Dla wykonawców stosujących Model AC 100 % kosztów dodatkowych dla wszystkich działań, które będą przez nich realizowane, z wyjątkiem kosztów zarządzania, w których mogą być wykazane koszty personelu stałego. Dla wykonawców stosujących Model FCF i FC: Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne: 50% dopuszczalnych kosztów Działania wdrożeniowe: 35% dopuszczalnych kosztów Działania szkoleniowe: 100% dopuszczalnych kosztów Działania związane z zarządzaniem konsorcjum: 100% dopuszczalnych kosztów (do 7% dofinansowania projektu przez KE) Inne określone działania: 100% dopuszczalnych kosztów.

48 48 Raporty Wysokość wypłat dla poszczególnych uczestników mogą być szczegółowo określone w umowie konsorcjum i mogą różnić się od kwoty określonej szacunkowo w kontrakcie. (Model Contract, Annex II, Art.II.3.3.c – the coordinator shall receive all payments made by the Commission to the consortium and administer the Community contribution regarding its allocation between contractors and activities in accordance with this contract and the decisions taken by the consortium).

49 49 Raporty Projekty z więcej niż 1 okresem sprawozdawczym (a)zaliczka w wysokości [XX EUR] max 85% szacunkowego wkładu finansowego UE przewidzianego na pierwszy okres sprawozdawczy i pierwsze 6 miesięcy kolejnego okresu sprawozdawczego, wskazanego w Aneksie I, w tabeli przedstawiającej szacunkowy podział kosztów za ten okres - w terminie 45 dni od:

50 50 Raporty daty wejścia w życie kontraktu daty otrzymania przez Komisję informacji o przystąpieniu do kontraktu ostatniego wykonawcy wymaganego do uzyskania minimalnej liczby uczestników ustalonej w zasadach uczestnictwa oraz wyszczególnionej w konkursie, na który projekt został złożony daty otrzymania przez Komisję informacji o przystąpieniu do kontraktu ostatniego z wykonawców określonych w art. 1.2

51 51 Raporty (b) w terminie 45 dni od zatwierdzenia przez Komisję raportów za dany okres sprawozdawczy: wypłata regulująca kwoty uzasadnione i przyjęte podczas okresu sprawozdawczego; zaliczka w wysokości max 85% szacunkowego wkładu finansowego Wspólnoty przewidzianego na dany okres sprawozdawczy i pierwsze 6 miesięcy kolejnego okresu sprawozdawczego, wskazanego w Aneksie I, w tabeli przedstawiającej szacunkowy podział kosztów za ten okres.

52 52 Raporty W przypadku gdy kwota uzasadniona i przyjęta za poprzedni okres sprawozdawczy jest niższa od kwoty zaliczki wypłaconej już konsorcjum, ta część zaliczki zostaje przekwalifikowana jako płatność, a Komisja potrąca tę różnicę od kwoty kolejnej zaliczki. W przypadku gdy kwota uzasadniona i przyjęta za poprzedni okres sprawozdawczy jest wyższa od kwoty zaliczki wypłaconej już konsorcjum, ta część zaliczki zostaje przekwalifikowana jako płatność Komisja dodaje tę różnicę jako płatność uzupełniającą przy wypłacie kolejnej zaliczki.

53 53 Obowiązkowe audyty projektów Za każdy okres, za który jest to wymagane, każdy z wykonawców przedstawia raport wystawiony i potwierdzony przez audytora zewnętrznego, stwierdzający, że koszty poniesione w danym okresie spełniają warunki określone w niniejszym kontrakcie. W raporcie powinny zostać jasno przedstawione kwoty podlegające weryfikacji.

54 54 Obowiązkowe audyty projektów Koszt wydania raportu jest kosztem dopuszczalnym w ramach działań związanych z zarządzaniem konsorcjum. Koszt wydania raportu jest kosztem podwykonawstwa – brak prawa do 20% narzutu kosztów pośrednich (AC/FCF)

55 55 Obowiązkowe audyty projektów Każdy wykonawca może wybrać wykwalifikowanego audytora zewnętrznego, także zwykle zatrudnianego audytora zewnętrznego, pod warunkiem, że spełnia on następujące łączne wymagania zawodowe: a)audytor zewnętrzny musi być niezależny od wykonawcy;

56 56 Obowiązkowe audyty projektów b)audytor zewnętrzny musi posiadać uprawnienia do dokonywania ustawowych kontroli dokumentów finansowych zgodnie z ósmą dyrektywą Rady 84/253/EWG z dnia 10 kwietnia 1984 r. lub podobnymi przepisami krajowymi.

57 57 Audytor może: Udzielać informacji o sposobie kwalifikacji bądź też nie kosztów ponoszonych w związku z realizacją projektu, Związać się umową dotyczącą wykonania wielu audytów w tej samej jednostce na dowolny okres czasu.

58 58 Obowiązkowe audyty projektów W Polsce osobami uprawnionymi do wystawiania raportów audytora są biegli rewidenci, którzy są wpisani zarówno na listę biegłych rewidentów, jak i podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych biegły rewident Nr 10237/ 7554

59 59 Obowiązkowe audyty projektów Raporty wydane przez audytorów zewnętrznych nie ograniczają odpowiedzialności wykonawców wynikającej z niniejszego kontraktu ani praw Wspólnoty wynikających z art. II.29.

60 60 Obowiązkowe audyty projektów Wzór zaświadczenia audytora proponowany przez KE (Proposed model for an audit certificate provided for an external auditor) znajduje się na str. 216 FP6 GUIDE TO FINANCIAL ISSUES – wersja – LUTY 2005

61 61 Audyt Komisji Komisja może w dowolnym momencie trwania kontraktu i do pięciu lat po zakończeniu projektu zarządzić przeprowadzenie audytu przez zewnętrznych rewidentów lub audytorów naukowych lub technologicznych, bądź przez departamenty Komisji, w tym Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).

62 62 Audyt Komisji Takie audyty mogą obejmować aspekty naukowe, finansowe, technologiczne i inne kwestie (takie jak zasady księgowania i zarządzania) związane z prawidłową realizacją projektu i kontraktu. Wszelkie kwoty należne Komisji w wyniku ustaleń dokonanych w trakcie audytu mogą zostać objęte wezwaniem do zapłaty, zgodnie z art. II.31.

63 63 Audyt Komisji Wykonawcy muszą zachować oryginały, lub, w wyjątkowych, odpowiednio uzasadnionych przypadkach, uwierzytelnione kopie, wszystkich dokumentów związanych z kontraktem przez okres do pięciu lat po zakończeniu projektu. Przekazywane są one do dyspozycji Komisji na jej życzenie, podczas przeprowadzania jakiegokolwiek audytu w ramach kontraktu.

64 64 Dokumentacja Informacje ogólne Kopia statutu instytucji i jej statusu prawnego Kopia zarządzeń dotyczących naukowego i finansowego zarządzania Europejskimi kontraktami badawczo-rozwojowymi obowiązujących w danej instytucji Polityka rachunkowości Kategorie poszczególnych stanowisk i odpowiednie grupy płacowe Kopia zarządzeń dotyczących zasad zakupu towarów i usług, obowiązujących w danej instytucji

65 65 Dokumentacja Informacje o projekcie: Kontrakt wraz ze wszystkimi aneksami Umowa konsorcjum Zestawienie wydatków netto odnoszących się do projektu Zestawienie kwot VAT odnoszących się do projektu

66 66 Dokumentacja Kopie wyciągów bankowych odnoszących się do rachunku, z którego dokonywane są transakcje dotyczące projektu Kopie pełnomocnictw dla osób, które mogą zatwierdzać wydatki z funduszy Komisji.

67 67 Dokumentacja Koszty personelu Lista pracowników biorących udział w projekcie, z wyszczególnieniem: - Czasu przepracowanego w projekcie - klasyfikacji kategorii pracownika Kopie umów o pracę Kopie studenckich umów o pracę

68 68 Dokumentacja Kopie potwierdzonych kart czasu pracy dla wszystkich pracowników zatrudnionych w projekcie Kopie list płac dla wszystkich pracowników zatrudnionych w projekcie.

69 69 Dokumentacja Koszty podróży i diety Kopie obowiązujących w danej instytucji zarządzeń, dotyczących wypłaty refundacji kosztów podróży Kopie zatwierdzonych formularzy - wniosków na wyjazd Kopie raportów z wyjazdu.

70 70 Dokumentacja Aparatura Kopie obowiązujących w danej instytucji zarządzeń dotyczących zaopatrzenia w aparaturę Kopie zatwierdzonych formularzy - wniosków na zakup aparatury Oryginały faktur za zakup aparatury Kopie rejestru/spisu aparatury z inwentarza (dotyczącej projektu) Kopie dziennika/rejestru użytkowania aparatury (dla aparatury wykorzystywanej w różnych projektach).

71 71 Dokumentacja Materiały Kopie obowiązujących w danej instytucji zarządzeń dotyczących zaopatrzenia w materiały Kopie zatwierdzonych formularzy - wniosków na zakup materiałów Oryginały faktur za zakup materiałów.

72 72 Dokumentacja Podwykonawstwo Kopie obowiązujących w danej instytucji zarządzeń dotyczących zakupu usług zewnętrznych Kopie zatwierdzonych formularzy - wniosków na zakup usług Oryginały faktur za usługi zewnętrzne

73 73 Email: ernest_podgorski@saldo-kredyt.com.pl Telefon 0 601 837 522 (58) 661 30 20


Pobierz ppt "1 Finanse w 6 Programie Ramowym UE. 2 Zastrzeżenie Prezentacja opracowana została na podstawie Model Contract oraz Guide to Financial Issues relating."

Podobne prezentacje


Reklamy Google