Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 47 proc. placówek (spadek o 3 pkt. w stosunku do wyniku z lutego), spadek przewiduje 6 proc.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 47 proc. placówek (spadek o 3 pkt. w stosunku do wyniku z lutego), spadek przewiduje 6 proc."— Zapis prezentacji:

1 Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 47 proc. placówek (spadek o 3 pkt. w stosunku do wyniku z lutego), spadek przewiduje 6 proc. (=), a 47 proc (+3) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 46 proc. (-8), korporacyjnych – 36 proc. (-1); spadek przewiduje 7 proc. (+2) podmiotów indywidualnych i 8 proc. (-2) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 40 pkt. (-5), gospodarstw domowych 39 pkt. (-9) oraz podmiotów gospodarczych 27 pkt. (=). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 47 proc. oddziałów (-6), spadek przewiduje 8 proc. (+2), a 44 proc. (+4) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 49 proc. (-10), a instytucjonalnych 34 proc. (=); pogorszenia – odpowiednio 7 proc. (+1) i 8 proc. (-1). Salda prognozy wynoszą: ogółem 39 pkt. (-8), depozyty ludności 42 pkt. (-11), natomiast podmiotów gospodarczych 26 pkt. (+1). PENGAB – wartości trendu cyklu Przewidywany wzrost popytu na kredyty Marcowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 7-11 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Depozyty złotowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 43 proc. placówek (spadek o 2 pkt. w stosunku do wyniku z lutego): ludności – w 46 proc. (+1), a podmiotów gospodarczych w 31 proc. (-5). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 13 proc. placówek (-2); ludności 10 proc. (+2), podmiotów gospodarczych 17 proc. (-1). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 30 punktów (=), klientów indywidualnych 36 punktów (-1) oraz korporacyjnych 14 punktów (-4). Lokaty terminowe rosły łącznie w 47 proc. placówek (wzrost o 4 pkt. w stosunku do lutego). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 46 proc. placówek (+1), a podmiotów gospodarczych w 25 proc. placówek (-4). Spadki wystąpiły łącznie w 13 proc. oddziałów (-2); ludności 11 proc. (+1), a podmiotów gospodarczych w 17 proc. (+1). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 34 pkt. (+6); gospodarstw domowych 36 pkt. (+1) oraz podmiotów gospodarczych 8 pkt. proc. (-5). MONITOR BANKOWY03/2011 Wartość indeksu Pengab nieznacznie spadła w porównaniu z wynikiem z lutego i wynosi 30,0 pkt. (spadek o 0,8 pkt.). Zmiana wartości jego składowych przebiegała różnokierunkowo: wskaźnik ocen bieżących wzrósł o 2,3 pkt. (obecnie wynosi 23,0), wartość indeksu prognoz obniżyła się o 3,9 pkt. do poziomu 37,0). Spadła również wartość indeksu oceny sytuacji ekonomicznej, przy równie optymistycznych prognozach jak przed miesiącem. Skutkiem tego zjawiska jest spadek ogólnego wskaźnika klimatu koniunktury o 4,7 pkt. – jego wartość wynosi obecnie 37,4 proc. Ogólnie na rynku depozytowym nastąpiła poprawa z wyjątkiem depozytów złotowych terminowych. Przewiduje się jednak spadki do poziomy sprzed dwóch miesięcy. W poszczególnych segmentach rynku depozytowego w minionym miesiącu spadło zainteresowanie firm depozytami złotowymi, nie oczekuje się również zwiększenia popytu w tym zakresie. W segmencie klientów indywidualnych większe zainteresowanie budziły lokaty terminowe złotowe oraz lokaty walutowe, jednak oczekuje się, że także na tych rynkach pojawią się spadki. Wzrosła akcja kredytowa – zarówno w odniesieniu do kredytów złotowych, jak i w walutowych. Oczekuje się podtrzymania wzrostu w segmencie przedsiębiorstw. Największy wzrost akcji kredytowej odnotowano na rynku kredytów mieszkaniowych oraz kredytów dewizowych. Największych wzrostów oczekuje się na rynku kredytów mieszkaniowych. Nieznacznie spadło oprocentowanie kredytów. Jednocześnie wzrosła wartość kredytów zagrożonych. Przewiduje się spadek zainteresowania klientów otwieraniem nowych ROR-ów. Wyhamowało tempo spadków odnotowywanych na rynku akcji i obligacji. Spadki odnotowano natomiast w odniesieniu do jednostek TFI. Wzrósł popyt na polisy życiowe. Nie zmieniły się znacząco oczekiwania dotyczące poziomu stóp centralnych. Bankowcy oczekują jednak wyższej ceny kredytów gospodarczych. Wyraźnie zwiększyły się oczekiwania inflacyjne (do 4,17 proc.). Bankowcy spodziewają się także osłabienia złotego wobec dolara i euro. W środowisku bankowym Związek Banków Polskich oceniany jest jako organizacja potrzebna oraz skuteczna. Z uznaniem spotykają się inicjatywy podejmowane przez ZBP, podobnie jak dobra reprezentacja interesów sektora bankowego. Organizacja postrzegana jest jako perspektywiczna oraz poważana przez władze. Według bankowców, ZBP jest odporne na naciski polityczne. Umacnia się przekonanie bankowców, że jakość oferowanych usług jest proporcjonalna do ich ceny. Rośnie także osobiste zaufanie badanych do sektora bankowego. Ogólny poziom ryzyka bankowego nie zmienił się znacząco w porównaniu z poprzednim rokiem, jednak od początku 2011 roku ponownie rośnie odsetek bankowców, którzy odczuwają skutki kryzysu finansowego w działaniu placówek. Ponad połowa bankowców uważa poziom bezpieczeństwa obrotu i korzystania z kart płatniczych w naszym kraju za wysoki. Za największe zagrożenie bezpieczeństwa transakcji kartowych uważa się udostępnianie przez klientów kart i kodu PIN osobom trzecim, tworzenie przez przestępców internetowych fałszywych stron banków oraz klonowanie kart w bankomatach.

2 Depozyty walutowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 15 proc. placówek (+2); w segmencie ludności w 14 proc. (=) i podmiotów gospodarczych 11 proc. (-1). Malały natomiast: ogółem w 6 proc. (-2), ludności 4 proc. (-4) oraz firm 7 proc. (-1). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 9 punktów (+4), lokat ludności 10 punktów (+4) i depozytów podmiotów gospodarczych 4 punkty (=). Depozyty terminowe ogółem rosły w 15 proc. placówek (+2), jednocześnie malejąc w 6 proc. (-3) i nie ulegając zmianie w 79 proc. (=). Depozyty ludności wzrosły w 13 proc. (+1), podmiotów gospodarczych w 10 proc. (+2), malejąc odpowiednio w 4 proc. (-4) i 7 proc. (+1). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem 9 pkt. (+5), lokat klientów indywidualnych 9 punkty (+6) oraz korporacyjnych 3 pkt. (+1). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 12 proc. placówek (-5), spadkowe 3 proc. (=), a 85 proc. (+5) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 13 proc. placówek (-3), a podmiotów gospodarczych 11 proc. (-5). Spadek przewiduje odpowiednio 3 proc. (=) i 4 proc. (+2). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 9 punktów (-5), gospodarstwa domowe 10 punktów (-3) oraz firmy i instytucje 7 punktów (-7). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 12 proc. placówek (-6), spadku 4 proc. (+1), a 83 proc. nie przewiduje zmiany (+3). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 13 proc. (-6), a podmiotów gospodarczych 9 proc. (-3); spadek odpowiednio 4 proc. (+1) i 4 proc. (+1). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 8 punktów (-7), ludności 9 punktów (-7) oraz podmioty gospodarcze 5 punktów (-4). Kredyty złotowe Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 52 proc. placówek (+2), malała w 19 proc. (-4) i nie zmieniła się w 30 proc. (+4). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 47 proc. placówek (+1), a na cele gospodarcze 45 proc. oddziałów (+3); spadek wystąpił odpowiednio w 22 proc. (-1) i 14 proc. (-3). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 33 punktów (+6), dla kredytów ludności 25 punkty (+3) oraz podmiotów gospodarczych 31 punktów (+6). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 81 proc. placówek (+2), dla ludności 75 proc. (+2) i 74 proc. dla klientów korporacyjnych (+6). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 4 proc. (+1), kredytów dla ludności 4 proc. (+1), a podmiotów gospodarczych 3 proc. (-1). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 77 punktów (+1), ludności 71 punktów (+1), podmiotów gospodarczych 71 punktów (+6). Oprocentowanie kredytów Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 77 proc. (+6), w 14 proc. wzrosło (-10), a w 9 proc. zmalało (+4). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 57 proc. (+6), spadku – 8 proc. (+5), a wzrostu – 35 proc. (-10). Monitor Bankowy 03/2011 2

3 3. Kredyty nieregularne (zagrożone) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 20 proc. placówek (+4), jednocześnie malejąc w 12 proc. (=) i nie zmieniając się w 67 proc. (-4). Saldo oceny odnotowano na poziomie 8 punktów (+4). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 27 proc. placówek (+4), spadek 13 proc. (+1), a 60 proc. (-6) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 14 pkt. (+3). Kredyty walutowe Kredyty walutowe rosły w 12 proc. placówek (+4), malały w 15 proc. (-6), a w 73 proc. (+3) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -3 punkty proc. (+10). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 18 proc. (+3), spadku 12 proc. (-1), a 70 proc. (-2) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 6 pkt. proc. (+4). Kredyty o wartości do 1 mln. euro udzielane firmom Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 23 proc. placówek (-1), spadek w 5 proc. (-6), a w 72 proc. nie nastąpiły zmiany (+7). Wskaźnik oceny netto wyniósł 17 pkt. proc. (+4). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 45 proc. (+1), spadek 2 proc. (-2), a 53 proc. nie przewiduje zmiany (+1). Wskaźnik prognozy wynosi 43 pkt. (+3). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 46 proc. placówek (-1), spadek w 19 proc. (+1), a w 35 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (=). Wskaźnik netto wynosi 27 pkt. proc. (-2). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 68 proc. placówek (+3), zmaleją według 7 proc. (+1), a 26 proc. nie przewiduje zmiany (-3). Wskaźnik prognozy wynosi 61 pkt. (+2). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 47 proc. placówek (+4), spadek w 13 proc. (-4), a w 40 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (=). Wskaźnik oceny netto wyniósł 34 pkt. proc. (+9). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 74 proc. placówek (+4), zmaleją według 5 proc. (+1), a 21 proc. nie przewiduje zmiany (-5). Wskaźnik prognozy wynosi 70 pkt. (+4). Akcje i obligacje Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 12 proc. placówek (-2), spadek w 8 proc. (-7), brak zmian w 80 proc. (+8). Saldo oceny wynosi 3 pkt. (+4). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 9 proc. placówek (-1), spadek 9 proc. (-5), a 82 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+6). Saldo oceny wyniosło 0 pkt. (+4). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 24 proc. (=), spadku 6 proc. (-4), a 70 proc. (+4) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 18 punktów (+5). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 15 proc. (-4), spadek 10 proc. (-4), a 75 proc. (+8) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 6 pkt. (+1).

4 Jednostki funduszy inwestycyjnych Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 22 proc. placówek (-1), spadek 16 proc. (+3), a w 62 proc. nie stwierdzono zmian (-2). Saldo wynosi 5 pkt. (-5). Wzrost popytu przewiduje 34 proc. (-1), spadek 7 proc. (=), a 59 proc. (+2) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 27 pkt. (-1). Polisy ubezpieczeń na życie Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 22 proc. placówek (+7), spadek 12 proc. (+1) i brak zmian w 66 proc. (-8). Saldo oceny wynosi 10 pkt. (+6). Wzrost popytu na polisy przewiduje 25 proc. (=), spadek 12 proc. (+5), a 62 proc. nie spodziewa się zmiany (-6). Saldo prognozy wyniosło 13 pkt. (-6). Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 42 proc. placówek (-3), malała w 12 proc. (-2) i nie zmieniła się w 46 proc. (+5). Saldo oceny wyniosło 29 punktów (-1). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 59 proc. placówek (-5), spadku 3 proc. (-2), a 38 proc (+7) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 56 pkt. (-4). Ogólna sytuacja ekonomiczna (WOKKB 37,4 pkt.) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 31 proc. placówek (-4). Pogorszenie wystąpiło w 6 proc. (+3), a 63 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (+1). Saldo oceny wyniosło 25 punktów (-7). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 33 proc. banków spółdzielczych (-16), w 32 proc. oddziałów banków giełdowych (+5), w 30 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (-2) i w 29 proc. banków z przewagą kapitału krajowego (-1). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 53 proc. ankietowanych placówek (-1), pogorszenia 3 proc. (+2), a 44 proc. nie przewiduje zmiany (-1). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 50 pkt. (-2). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej i przewidywanej – spadł w porównaniu z wynikiem z lutego o 4,7 pkt. i wynosi 37,4 proc. Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB (30,0 pkt.) Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych spadł o 0,8 pkt. w stosunku do lutego (z 30,8 do 30,0). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 23,0 pkt. i jest wyższy od poprzedniego o 2,3 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz spadł o 3,9 pkt. z poziomu 40,9 do 37,0 pkt. Indeks PENGAB spadł w grupie banków spółdzielczych z 36,7 do 34,2 pkt. (o 2,5 pkt.), w grupie banków z przewagą kapitału krajowego – z 30,5 do 29,1 pkt. (o 1,4 pkt.), wśród banków z przewagą kapitału zagranicznego z 28,4 do 28,2 pkt. (o 0,2 pkt.), w grupie banków giełdowych – z 28,4 do 28,0 pkt. (o 0,4 pkt.). Stopy procentowe Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 5,56 proc. (-0,01 pkt.) redyskonta weksli – 4,32 proc. (-0,01 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 12,46 proc. (+0,25 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 4,75 proc. (-0,02 pkt.) Inflacja Bankowcy przewidują, że w 2011 roku (w okresie od lutego 2010 do lutego 2011 roku) inflacja wyniesie 4,17 proc. (dane uśrednione). Oznacza to wzrost o 0,54 pkt. w porównaniu z poziomem oczekiwań sprzed miesiąca. Mediana wynosi 3,89 proc. Reprezentanci banków spółdzielczych szacują stopę inflacji na 4,36 proc., banków z przewagą kapitału krajowego – 4,29 proc., banków giełdowych – 4,08 proc., banków z przewagą kapitału zagranicznego – 4,01 proc. Kurs dolara i euro Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2011 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,99 zł (mediana – 2,97), a dla euro – 3,98 zł (mediana 3,99). W porównaniu z prognozami sprzed miesiąca oznacza to osłabienie się złotego wobec dolara o 3 grosze i wobec euro – o 10 groszy. Monitor Bankowy 03/2011 4

5 Jakość usług bankowych Systematycznie umacnia się przekonanie bankowców, że ceny usług bankowych odzwierciedlają ich jakość: w 2007 roku takiego zdania było niespełna dwie trzecie respondentów, obecnie – blisko trzy czwarte. W porównaniu z ubiegłymi latami wyraźnie spadł odsetek osób przekonanych, że jakość usług jest zaniżona w stosunku do ceny: w zeszłym roku tak uważało 15 proc. bankowców, obecnie – blisko dwa razy mniej. Osobiste zaufanie do sektora bankowego Na przestrzeni minionego roku osobiste zaufanie większości respondentów do sektora bankowego nie zmieniło się (75 proc.), zaś zaufanie blisko co piątego bankowca nieznacznie wzrosło. W porównaniu z zeszłym rokiem zmiany są korzystne: wówczas wzrost zaufania deklarowało zaledwie 6 proc. badanych. Poziom ryzyka bankowego w Polsce Oceny ryzyka bankowego nie zmieniły się znacząco w porównaniu z zeszłym rokiem – opinie większość bankowców są umiarkowane: 60 proc. badanych jest zdania, że jest poziom ryzyka jest przeciętny. Większy niepokój w tej sprawie wyraża co czwarty badany (26 proc.). 13 proc. jest zdania, że obecnie mamy do czynienia z niskim poziomem ryzyka. Bezpieczeństwo korzystania z kart płatniczych Połowa bankowców (51 proc.) jest zdania, że poziom bezpieczeństwa obrotu i korzystania z kart płatniczych w naszym kraju jest wysoki. Zaniepokojenie kwestią bezpieczeństwa wyraża co dziesiąty badany. Poziom ocen jest najwyższy wśród przedstawicieli banków zagranicznych (średnia ocena rzędu 3,6), zaś najniższy – wśród osób zatrudnionych w bankach spółdzielczych (3,3). Za największe zagrożenie bezpieczeństwa transakcji kartowych bankowcy uważają udostępnianie przez klientów kart i kodu PIN osobom trzecim (średnia ocena 3,5). Za relatywnie duże zagrożenie uważają także tworzenie przez przestępców internetowych fałszywych stron banków (pharming i phishing) – średnie oceny rzędu 3,2. Ponadto, bankowcy dostrzegają zagrożenia związane z przestępstwami kartowymi: klonowanie kart sczytywanych z bankomatów (3,2) lub w punktach handlowych (3,0) i inne formy fałszowania kart (3,1), posługiwanie się skradzionymi kartami, a także – zakupy na odległość z wykorzystaniem danych cudzych kart (3,1). Inne zjawiska potencjalnie groźne dla bezpieczeństwa korzystania z kart wskazuje się zdecydowanie rzadziej. Za jedno z najmniejszych zagrożeń uważa się np. włamania do bankomatów (2,1). Relatywnie małe jest także ryzyko włamań do sieci banków i elektronicznej dezorientacji łącza między terminalem a serwerem banku (2,5). Bankowcy raczej nie obawiają się także nadużyć ze strony klientów polegających na wyłudzaniu towarów i usług przez posiadaczy kart (2,5). Monitor Bankowy 03/2011 5 Jak ocenia Pan/Pani poziom bezpieczeństwa obrotu i korzystania z kart płatniczych w naszym kraju? Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy Pana(i) osobiste zaufanie do polskiego sektora bankowego …? ŚREDNIA 3,4 Przedstawię Panu/Pani szereg zagrożeń towarzyszących rozwojowi rynku kart płatniczych. Jak ocenił/ałby Pan/Pani skalę ryzyka dla każdego z wymienionych zagrożeń w naszym kraju? Jak klienci banku oceniają - Pana/i zdaniem - jakość oferowanych produktów bankowych w relacji do ich ceny? 3,1 3,0 3,1 3,0 3,1 ŚREDNIE 3,0 3,2 ŚREDNIE Aktualny poziom ryzyka bankowego w Polsce określił(a)by Pan(i) jako …? 3,2 3,1 ŚREDNIE N=203 ŚREDNIE Udostępniania karty i kodu PIN osobom trzecim Klonowania kart sczytywanych z bankomatów (skimming bankomatowy) Nakłaniania do odwiedzenia fałszywej strony internetowej banku (phishing) Przekierowania na sfałszowane strony banków (pharming) Posługiwania się kartami skradzionym lub zagubionymi Fałszowania/ podrabiania kart płatniczych Zakupów na odległość z wykorzystaniem danych cudzej karty (carding) Posługiwania się kartami niedoręczonymi przez pocztę/kuriera prawowitym odbiorcom Kopiowania kart na dokumentach obciążeniowych Wydawania kart w oparciu o wnioski z fałszywymi danymi (wyłudzenia kat płatniczych) Napadu na klientów pobierających pieniądze z bankomatów Wyłudzanie towarów/usług przez legalnych użytkowników kart Włamania hakerów do elektronicznych sieci banków Elektronicznej dezorientacji łącza między terminalem a serwerem w banku Kradzieży/ włamania do bankomatów Klonowania kart sczytywanych w punktach handlowych

6 Opinie o ZBP W środowisku bankowym Związek Banków Polskich zdecydowanie oceniany jest jako organizacja potrzebna - średnia ocena przydatności organizacji wynosi 5 punktów na 7-stopniowej skali. Podobnie kształtują się oceny dotyczące perspektyw funkcjonowania Związku Banków Polskich oraz skuteczności podejmowanych działań na rzecz sektora. W porównaniu z okresem sprzed roku średnie oceny spadły o 0,2 punktu. Zdecydowana większość badanych obszarów uzyskało ocenę powyżej 4. Według bankowców, ZBP jest odporne na naciski polityczne – oceny tego aspektu nie zmieniały się znacząco w ostatnich latach. Z uznaniem spotykają się inicjatywy podejmowane przez ZBP, podobnie jak dobra reprezentacja interesów sektora bankowego. Organizacja postrzegana jest jako perspektywiczna oraz poważana przez władze. Skutki kryzysu finansowego W ciągu minionego roku postrzegany zakres oddziaływania kryzysu ekonomicznego na działalność banków w Polsce wyraźnie się zmniejszał, jednak od początku tego roku trend się odwrócił i odsetek bankowców odczuwających skutki kryzysu ponownie zaczął rosnąć. Obecnie wpływ zjawisk na światowych rynkach finansowych na funkcjonowanie placówek banków w Polsce odczuwa 46 proc. bankowców – jest to wynik zbliżony do tego odnotowanego przed rokiem. Jednocześnie wciąż przeszło połowa bankowców (54 proc.) uważa, że światowy kryzys nie oddziałuje bezpośrednio na ich banki. Monitor Bankowy 03/2011 6 Jaką organizacją jest w Pana(i) opinii ZBP? Czy ZBP jest organizacją... czy też...? Średnie oceny (7-stopniowa skala) zmiana do roku poprzedniego 1267 Czy Pana/-i bank/placówka odczuwa realne skutki światowego kryzysu finansowego? Związek Banków Polskich Research International PentorS.A. ul. Kruczkowskiego 8 ul. Postępu 18B 00-380 Warszawa 02-676 Warszawa tel.(0-22) 48 68 180 tel.(0-22) 565 10 00 Copyright by Związek Banków Polskich & Research International Pentor, Warszawa 2011 Informacje o autorze Marcin Idzik - doktor nauk ekonomicznych, Associate Director w Pentor Research International adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW


Pobierz ppt "Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 47 proc. placówek (spadek o 3 pkt. w stosunku do wyniku z lutego), spadek przewiduje 6 proc."

Podobne prezentacje


Reklamy Google