Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Badanie zrealizowane zostało w dniach 11-16 października 2011 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków. Maksymalny błąd statystyczny dla.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Badanie zrealizowane zostało w dniach 11-16 października 2011 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków. Maksymalny błąd statystyczny dla."— Zapis prezentacji:

1 1 Badanie zrealizowane zostało w dniach 11-16 października 2011 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków. Maksymalny błąd statystyczny dla takiej wielkości próby wynosi +/-3,1%, przy wiarygodności oszacowania równej 95%. Barometr Nastrojów Ekonomicznych Październik 2011

2 2 Spis treści Nastroje ekonomiczne Polaków w październiku – podsumowanie3 Wskaźniki nastroju ekonomicznego4 Ocena sytuacji ekonomicznej kraju7 Ocena kondycji finansowej gospodarstwa domowego13 Stosunek do współpracy ekonomicznej z państwami zachodnimi15

3 3 Nastroje ekonomiczne Polaków w październiku 1/2 Wbrew europejskim trendom – poprawa nastrojów społecznych polaków Nastroje społeczne wśród polskich konsumentów pozytywnie zaskakują, a aktualny klimat konsumencki w Polsce można ocenić jako dobry – to podstawowy wniosek wynikający z badania klimatu konsumenckiego TNS Pentor wykonanego w październiku 2011 r. Wskaźnik wyprzedzający informujący o przyszłych tendencjach w ocenie sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych po raz pierwszy od roku osiągną wartość powyżej zera. Wskaźnik klimatu konsumenckiego PENKON wzrósł w październiku w stosunku do pomiaru sprzed miesiąca o 9,1 pkt. do poziomu -10,8 pkt. Październik jest siódmym z rzędu miesiącem systematycznej poprawy oceny zarówno sytuacji ekonomicznej kraju jak i kondycji ekonomicznej gospodarstw domowych. Obserwowane zmiany są wyraźne, mają również charakter utrwalony. Odsetek ocen pesymistycznych o 10,8 pkt. przewyższa odsetek ocen optymistycznych, przy systematycznym spadku odsetka konsumentów niezadowolonych. O ile poziom ocen klimat konsumenckiego pozostaje w warstwie ocen negatywnych o tyle kierunek zmian jest korzystny. Przy zachowaniu dotychczasowego trendu można oczekiwać dalszej redukcji ocen negatywnych. W polskim społeczeństwie ubywa osób krytycznie oceniających sytuację ekonomiczną kraju Aktualną sytuację ekonomiczną kraju dobrze ocenia prawie co piąty ankietowany. Systematycznie ubywa ocen negatywnych na rzecz wzrostu ocen neutralnych, przy zachowaniu stałego poziomu ocen pozytywnych. Wskaźnik oceny sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) w październiku wyniósł -14,7pkt. wzrastając w stosunku do miesiąca poprzedniego o 3,5 p.p. Porównując obecną kondycję gospodarki kraju ze stanem sprzed roku 35% ankietowanych tj. o 8 p.p. mniej niż we wrześniu b.r. ocenia ją jako gorszą. Prawie co dziesiąty badany ocenia obecną sytuację ekonomiczną kraju lepiej niż rok temu, a ponad połowa – o 9 punktów procentowych więcej niż w miesiącu ubiegłym - postrzega ją jako taką samą. Przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi zmalała z 33 do 26 p.p. Polacy przewidują dalszą poprawę sytuacji ekonomicznej własnych gospodarstw domowych Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych (OGD) w październiku wzrósł o 6,3 p.p. do poziomu -6,8 pkt. W wypowiedziach na temat aktualnej kondycji finansowej gospodarstw domowych nadal oceny negatywne przewyższają pozytywne lecz w porównaniu z wrześniem znacząco bo o 9 p.p. ubyło ocen negatywnych (z 37 do 28 p.p.), przy jednoczesnym wzroście ocen pozytywnych (z 9 do 12 p.p.). Przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi zmniejszyła się z 28 do 16pkt. proc.. Poprawy stanu domowych finansów w ciągu najbliższych 12 miesięcy spodziewa się 19 proc. ankietowanych – o 3 punkty procentowe więcej niż w miesiącu ubiegłym. 17 proc. oczekuje pogorszenia stanu budżetu domowego, 64 proc. nie przewiduje zmian w tym zakresie.

4 4 Nastroje ekonomiczne Polaków w październiku 2/2 [1] Index nastrojów konsumenckich Penkon ma 200 stopniową rozpiętość i może przyjmować wartości od minus 100 do 100. Im większe natężenie wartości ujemnych, to tym większa przewaga pesymistów nad optymistami, natomiast wartości dodatnie wskazują na ilościową przewagę optymistów nad pesymistami. Zmiana w stosunku do września 2011 PESK – wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju OGD– wskaźnik kondycji finansowej gospodarstw PENKON – wskaźnik klimatu konsumenckiego - 14,7 Wartość w październiku 2011 - 6,8 - 10,8 + 3,5 + 9,1 + 6,3 Polacy nie boją się kryzysu strefy euro Korzystne zmiany klimatu konsumenckiego mogą zaskakiwać w świetle alarmujących komunikatów o aktualnym i przewidywanym stanie gospodarek strefy euro. W przypadku Polski możemy mówić obecnie do pewnego stopnia o dwóch wymiarach ocen zjawisk gospodarczych. Pierwszym są fakty oceniane opiniami ekspertów, drugim fakty i doświadczenia z codziennego życia społeczeństwa polskiego. Biorąc pod uwagę ostatnie miesiące te dwa wymiary pozostają stosunkowo niezależne od siebie - można jednak postawić pytanie jak długo. Za poprawą nastrojów społecznych w październiku w dużym stopniu stoją zmiany podstawowych wskaźników określających stan polskiej gospodarki w miesiącach poprzednich. W szczególności istotne są: niewielka lecz korzystna zmiana tempa wzrostu wynagrodzeń, poprawa sytuacji na rynku pracy, wzrost sprzedaży detalicznej oraz produkcji sprzedanej przemysłu, poprawa koniunktury w handlu, utrzymanie relatywnie wysokiego, na tle innych krajów, tempa wzrostu. Marcin Idzik

5 5 PESK – wskaźnik percepcji ekonomicznej sytuacji kraju OGD – wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych Wskaźniki nastroju ekonomicznego *Wskaźnik ten jest średnią arytmetyczną sald (różnicy) odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na trzy pytania dotyczące kondycji ekonomicznej Polski: a) Jak ocenia Pan(i) ogólną sytuację ekonomiczną Polski? b) Czy obecna sytuacja ekonomiczna Polski jest lepsza, taka sama, czy gorsza niż rok temu? c) Czy za rok sytuacja ekonomiczna Polski będzie lepsza, gorsza, czy się nie zmieni? Może przyjmować wartość od –100 do +100. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywne są oceny sytuacji ekonomicznej. *Wskaźnik ten jest średnią arytmetyczną sald (różnicy) odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na dwa pytania dotyczące postrzegania sytuacji ekonomiczne gospodarstwa domowego: a)Czy obecna sytuacja Pana(i) gospodarstwa domowego jest lepsze, gorsza czy też taka sama, jak rok temu? b) Czy za rok finansowa sytuacja Pana(i) gospodarstwa domowego poprawi się, pogorszy się, czy też nie ulegnie zmianie? Może przyjmować wartość od – 100 do +100. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywne są oceny kondycji finansowej gospodarstwa. Przewaga ocen pozytywnych Przewaga ocen negatywnych Przewaga ocen pozytywnych Przewaga ocen negatywnych

6 6 PENKON– wskaźnik klimatu konsumenckiego* *Wskaźnik ten jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstwa (OGD). Może przyjmować wartość od –100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki. Wskaźniki nastroju ekonomicznego Wskaźnik oceny sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) w październiku wyniósł -14,7pkt. Oznacza to, że wypowiedzi pesymistyczne o taki właśnie odsetek przewyższają wypowiedzi optymistyczne. W porównaniu z miesiącem ubiegłym wartość jego wzrosła o 3,5pkt.proc.. Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych (OGD) w tym miesiącu wyniósł -6,8pkt. Oznacza to, że w wypowiedziach na temat kondycji finansowej gospodarstw domowych, oceny negatywne przewyższają pozytywne. W porównaniu z wrześniem ocena sytuacji gospodarstwa domowego wzrosła o 6,3pkt. proc.. Wskaźnik klimatu konsumenckiego (Penkon) w tym miesiącu wyniósł -10,8pkt. Oznacza to, że wypowiedzi pesymistyczne o taki właśnie odsetek przewyższają wypowiedzi optymistyczne. W porównaniu z miesiącem ubiegłym wartość jego wzrosła o 9,1pkt. proc.. Klimat pozytywny Klimat negatywny

7 7 PENKON – wskaźnik klimatu konsumenckiego [WIEK][WYKSZTAŁCENIE] [DOCHÓD GOSPODARSTWA][KLASA SPOLECZENA*] Wartość wskaźnika PENKON *Podział na klasy społeczne: A – osoby z najwyższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z wyższym wykształceniem E – osoby z najniższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z podstawowym i zasadniczym wykształceniem Wskaźniki nastroju ekonomicznego - Klimat konsumencki ściśle wiąże się z pozycją społeczno – demograficzną respondenta. Rośnie generalnie wraz ze wzrostem wykształcenia, dochodu gospodarstwa domowego, pozycją zawodową, a spada wraz z wiekiem. Zależności te dobrze obrazuje zmienna klasa społeczna, którą tworzymy na podstawie wykształcenia, pozycji zawodowej głowy gospodarstwa domowego oraz dochodu gospodarstwa domowego. Stosunkowo najlepszy klimat konsumencki obserwujemy wśród osób przynależących do najwyższej z klas społecznych a najgorszy wśród osób przynależących do najniższych klas społecznych.

8 8 Ocena sytuacji ekonomicznej kraju Ocena obecnej sytuacji dane w procentach Jak Pan(i) ocenia ogólną sytuację ekonomiczną Polski? Aktualną sytuację ekonomiczną kraju dobrze ocenia prawie co piąty ankietowany. Przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi w porównaniu z miesiącem ubiegłym zmniejszyła się z 16 do 15pkt. procentowych.

9 9 Ocena sytuacji ekonomicznej kraju dane w procentach Porównując obecną kondycję gospodarki kraju ze stanem sprzed roku 35% ankietowanych – o 8 punktów procentowych mniej niż we wrześniu - ocenia ją jako gorszą. Prawie co dziesiąty badany ocenia obecną sytuację ekonomiczną kraju lepiej niż rok temu, a ponad połowa – o 9 punktów procentowych więcej mniej niż w miesiącu ubiegłym - postrzega ją jako taką samą. Przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi w tym przypadku zmniejszyła się z 33 do 26pkt. procentowych. Czy sytuacja ekonomiczna kraju jest obecnie lepsza, taka sama, czy gorsza niż rok temu?

10 10 Ocena sytuacji ekonomicznej kraju dane w procentach O tym, że za rok sytuacja ekonomiczna kraju będzie lepsza przeświadczonych jest 33% badanych, tyle samo twierdzi, że za rok sytuacja ekonomiczna kraju nie ulegnie zmianie. 34% ankietowanych – tyle samo co w miesiącu ubiegłym - obawia się jej pogorszenia. Analiza sald odpowiedzi, różnicy odsetka osób oczekujących zmian pozytywnych i negatywnych, pokazuje znaczące różnice w percepcji przyszłości przez osoby należące do różnych grup socjodemograficznych. Czy sądzi Pan(i), że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie..?

11 11 [WIEK][WYKSZTAŁCENIE] [DOCHÓD GOSPODARSTWA] [KLASA SPOLECZENA*] Czy sądzi Pan(i), że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie..? *Podział na klasy społeczne: A – osoby z najwyższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z wyższym wykształceniem E – osoby z najniższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z podstawowym i zasadniczym wykształceniem Ocena sytuacji ekonomicznej kraju Oczekiwania odnośnie rozwoju sytuacji ekonomicznej kraju wiążą się z szeregiem zmiennych socjo-demograficznych. Optymizm rośnie wraz z klasą społeczną, dochodami gospodarstwa domowego i wykształceniem.

12 12 Ocena sytuacji ekonomicznej kraju Porównując odpowiedzi na pytanie dotyczące obecnej sytuacji gospodarczej oraz oczekiwań na przyszłość stworzono typologię odzwierciedlającą nastawienie Polaków do sytuacji ekonomicznej kraju. Pesymiści to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację ekonomiczną Polski lecz oczekujące zmian na gorsze – stanowią 16% populacji Sfrustrowani to osoby źle oceniające obecną sytuację i dodatkowo spodziewające się dalszego pogorszenia sytuacji – stanowią 18,6% populacji Zrezygnowani to osoby źle oceniające obecną sytuację i nie liczące na żadne zmiany w przyszłości – ani na lepsze, ani na gorsze – stanowią 11,3% populacji – Optymiści to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację i spodziewające się dalszej poprawy w przyszłości – stanowią 28,1% populacji Twardzi Optymiści to osoby źle oceniające obecną sytuację, lecz pomimo to liczące na poprawę w przyszłości – stanowią 4,4% populacji Usatysfakcjonowani to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację i nie liczące na większe zmiany w przyszłości – ani na gorsze ani na lepsze – stanowią 21,6% populacji Jak Pan(i) ocenia obecną ogólną sytuację ekonomiczną Polski? dobrze częściowo dobrze, częściowo źle źle Czy sądzi Pan(i), że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie: lepsza12%16,1%4,4% gorsza2,5%13,5%18,6% wcale się nie zmieni 4,4%17,2%11,3% Segmentacja

13 13 Ocena sytuacji ekonomicznej kraju dane w procentach Stworzona przez Pentor RI typologia pokazuje, iż osoby o negatywnym ustosunkowaniu wobec obecnej sytuacji ekonomicznej Polski (pesymiści, zrezygnowani, sfrustrowani) stanowią 45,9% społeczeństwa. 54,1% Polaków pozytywnie odbiera sytuację ekonomiczną Polski (optymiści, twardzi optymiści, usatysfakcjonowani).

14 14 Ocena kondycji finansowej gospodarstwa domowego Ocena obecnej sytuacji w porównaniu do sytuacji sprzed roku dane w procentach Czy obecna sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego, w porównaniu do sytuacji sprzed roku jest lepsza, gorsza, czy też taka sama? Oceniając obecną sytuację finansową własnego gospodarstwa domowego 28% ankietowanych określa ją jako gorszą niż rok temu, a 12% badanych jako lepszą. W tym miesiącu przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi zmniejszyła się z 28 do 16pkt. proc..

15 15 Ocena kondycji finansowej gospodarstwa domowego Oczekiwania na przyszłość A za rok sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego…? Poprawy stanu domowych finansów w ciągu najbliższych 12 miesięcy spodziewa się 19 proc. ankietowanych – o 3 punkty procentowe więcej niż w miesiącu ubiegłym. 17% badanych oczekuje natomiast pogorszenia stanu budżetu domowego. 64% badanych nie przewiduje jej zmiany. dane w procentach

16 16 Stosunek do współpracy ekonomicznej z państwami zachodnimi dane w procentach Opinię, że nasze problemy gospodarcze możemy rozwiązać sami podziela 56% ankietowanych – o 2 punkty procentowe więcej niż we wrześniu. O tym, że niezbędna jest pomoc państw zachodnich przekonanych jest 44% badanych. Jak Pan(i) sądzi, czy my Polacy możemy nasze problemy gospodarcze rozwiązać sami, czy tylko z pomocą państw zachodnich?

17 17 Stosunek do współpracy ekonomicznej z państwami zachodnimi Czy Pan(i) jest osobiście za tym aby zachodnie firmy jak najwięcej inwestowały w Polsce? 51% Polaków opowiada się za tym, aby zachodnie firmy jak najwięcej inwestowały w Polsce. Odmiennego zdania jest 22% ankietowanych. dane w procentach

18 18


Pobierz ppt "1 Badanie zrealizowane zostało w dniach 11-16 października 2011 roku na 1000 osobowej reprezentatywnej próbie Polaków. Maksymalny błąd statystyczny dla."

Podobne prezentacje


Reklamy Google