Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Kwiecień 2010 Barometr nastrojów ekonomicznych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Kwiecień 2010 Barometr nastrojów ekonomicznych."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Kwiecień 2010 Barometr nastrojów ekonomicznych

3 Spis treści Nastroje ekonomiczne Polaków w kwietniu – podsumowanie 4 Wskaźniki nastroju ekonomicznego 5 Ocena sytuacji ekonomicznej kraju 8 Ocena kondycji finansowej gospodarstwa domowego 14 Stosunek do współpracy ekonomicznej z państwami zachodnimi 16

4 Nastroje ekonomiczne Polaków w kwietniu PESK – wskaźnik percepcji sytuacji ekonomicznej kraju +10,6 OGD– wskaźnik kondycji finansowej gospodarstw + 5,6 PENKON – wskaźnik klimatu konsumenckiego + 9,2 +1,1 Wartość w kwietniu 2010 -1,9 - 0,4 Zmiana w stosunku do marca 2010 W kwietniu nastąpiła wyraźna poprawa nastrojów konsumenckich. Indeks optymizmu konsumenckiego Pentora – Penkon* poprawił się o ponad 9 punktów osiągając wartość -0,4pkt.. To najlepszy wynik od października 2008 roku. Wskazuje na równoważenie się segmentu pesymistów z optymistami. Zwiastuje zarazem szansę zmiany orientacji na optymistyczną, po 18 miesiącach dominowania w społeczeństwie nastawień przesiąkniętych lękiem i obawą. Pesymizm nadal jeszcze przeważa w ocenach bieżących stanu polskiej gospodarki i warunków życia ludności, ale wobec przyszłości od początku roku systematycznie wzrasta poziom optymizmu. Korzystniej postrzegana jest sytuacja gospodarcza kraju i perspektywy jej rozwoju w ciągu najbliższego roku. Aktualnie pozytywnie stan polskiej gospodarki ocenia 25 proc. Polaków, natomiast dalszej poprawy sytuacji gospodarczej Polski spodziewa się 40 proc. (w obu przypadkach o 6 pkt. proc. więcej niż w marcu.). Przewaga oczekujących poprawy nad obawiającymi się pogorszenia w gospodarce wzrosła z 8 do 20 pkt. proc.. Optymizm generują przede wszystkim młodsi wiekiem (do 39 lat), z wykształceniem średnim i wyższym, o dochodach gospodarstwa domowego powyżej 2,5 tys. zl, mieszkańcy Mazowsza, Wielkopolski oraz Górnego i Dolnego Śląska. Poprawie nastrojów konsumenckich towarzyszy wzrost poparcia do przemian dokonujących się w Polsce po 1989 roku (z 65 do 70 proc.) i przeświadczenia, że polska waluta trzyma się dobrze bądź zyskuje na wartości (z 64 do 66 proc.). Poprawa nastrojów konsumenckich jest niezwykle symptomatyczna, następuje bowiem w okresie narodowej żałoby, po tragicznej katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem. Nie zaskakuje jednak, ponieważ znajduje silne wsparcie w publikowanych ostatnio danych makroekonomicznych. Wynika z nich, że rosną wynagrodzenia z pracy i świadczeń społecznych, maleje stopa inflacji, zmniejsza się dynamika stopy bezrobocia, poprawia się koniunktura w przemyśle i budownictwie, a bankowcy dostrzegają ożywienie w zakresie kredytów dla gospodarstw domowych. Wprawdzie nadal ponad połowa konsumentów (53 proc.) obawia się skutków kryzysu, ale jest to o 20 pkt. proc. mniej niż przed rokiem. Osłabieniu ulega skłonność do oszczędzania i ograniczania wydatków oraz poziom obaw o utratę miejsca pracy. Spodziewać się można więc wiosennego ożywienie w zachowaniach nabywczych konsumentów, co zapewne znajdzie odzwierciedlenie w wynikach sieci i placówek handlowych.

5 PESK – wskaźnik percepcji ekonomicznej sytuacji kraju Przewaga ocen pozytywnych Przewaga ocen negatywnych OGD – wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych Wskaźniki nastroju ekonomicznego Przewaga ocen pozytywnych Przewaga ocen negatywnych *Wskaźnik ten jest średnią arytmetyczną sald (różnicy) odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na trzy pytania dotyczące kondycji ekonomicznej Polski: a) Jak ocenia Pan(i) ogólną sytuację ekonomiczną Polski? b) Czy obecna sytuacja ekonomiczna Polski jest lepsza, taka sama, czy gorsza niż rok temu? c) Czy za rok sytuacja ekonomiczna Polski będzie lepsza, gorsza, czy się nie zmieni? Może przyjmować wartość od –100 do +100. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywne są oceny sytuacji ekonomicznej. *Wskaźnik ten jest średnią arytmetyczną sald (różnicy) odpowiedzi pozytywnych i negatywnych na dwa pytania dotyczące postrzegania sytuacji ekonomiczne gospodarstwa domowego: a)Czy obecna sytuacja Pana(i) gospodarstwa domowego jest lepsze, gorsza czy też taka sama, jak rok temu? b) Czy za rok finansowa sytuacja Pana(i) gospodarstwa domowego poprawi się, pogorszy się, czy też nie ulegnie zmianie? Może przyjmować wartość od –100 do +100. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywne są oceny kondycji finansowej gospodarstwa.

6 PENKON– wskaźnik klimatu konsumenckiego* *Wskaźnik ten jest uśrednioną wartością indeksu percepcji sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) oraz indeksu oceny kondycji finansowej gospodarstwa (OGD). Może przyjmować wartość od – 100 do +100. Wskaźnik odnosi się do ogólnego nastroju ekonomicznego konsumentów wynikającego z percepcji ekonomicznej sytuacji kraju oraz kondycji finansowej gospodarstw. Im wyższa (dodatnia) jest wartość wskaźnika tym bardziej pozytywny, optymistyczny jest klimat konsumencki. Wskaźnik oceny sytuacji ekonomicznej kraju (PESK) w kwietniu wyniósł +1,1pkt. Oznacza to, że wypowiedzi optymistyczne o taki właśnie odsetek przewyższają wypowiedzi pesymistyczne. W porównaniu z miesiącem ubiegłym wartość jego wzrosła o 10,6pkt.proc.. Wskaźnik oceny kondycji finansowej gospodarstw domowych (OGD) w tym miesiącu wyniósł -1,9pkt. Oznacza to, że w wypowiedziach na temat kondycji finansowej gospodarstw domowych, oceny negatywne przewyższają pozytywne. W porównaniu z ubiegłym miesiącem ocena sytuacji gospodarstwa domowego wzrosła o 5,6pkt. proc.. Wskaźnik klimatu konsumenckiego (Penkon) w tym miesiącu wyniósł -0,4pkt. Oznacza to, że wypowiedzi pesymistyczne o taki właśnie odsetek przewyższają wypowiedzi optymistyczne. W porównaniu z miesiącem ubiegłym wartość jego wzrosła o 9,2pkt. proc.. Wskaźniki nastroju ekonomicznego Klimat pozytywny Klimat negatywny

7 Klimat konsumencki ściśle wiąże się z pozycją społeczno – demograficzną respondenta. Rośnie generalnie wraz ze wzrostem wykształcenia, dochodu gospodarstwa domowego, pozycją zawodową, a spada wraz z wiekiem. Zależności te dobrze obrazuje zmienna klasa społeczna, którą tworzymy na podstawie wykształcenia, pozycji zawodowej głowy gospodarstwa domowego oraz dochodu gospodarstwa domowego. Stosunkowo najlepszy klimat konsumencki obserwujemy wśród osób przynależących do najwyższej z klas społecznych a najgorszy wśród osób przynależących do najniższych klas społecznych. PENKON – wskaźnik klimatu konsumenckiego [WIEK][WYKSZTAŁCENIE] [DOCHÓD GOSPODARSTWA][KLASA SPOLECZENA*] Wartość wskaźnika PENKON *Podział na klasy społeczne: A – osoby z najwyższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z wyższym wykształceniem E – osoby z najniższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z podstawowym i zasadniczym wykształceniem Wskaźniki nastroju ekonomicznego -

8 Jak Pan(i) ocenia ogólną sytuację ekonomiczną Polski? Ocena obecnej sytuacji Aktualną sytuację ekonomiczną kraju dobrze ocenia co czwarty ankietowany. Odmiennego zdania jest 27% badanych. 48% badanych nie ma jednoznacznej opinii w tym względzie. Przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi, w stosunku do marca zmniejszyła się z 16 do 2pkt. procentowych. Ocena sytuacji ekonomicznej kraju

9 Czy sytuacja ekonomiczna kraju jest obecnie lepsza, taka sama, czy gorsza niż rok temu? Porównując obecną kondycję gospodarki kraju ze stanem sprzed roku 29% ankietowanych ocenia ją jako gorszą. 57% Polaków ocenia ją jako taką samą jak przed rokiem, a 14% badanych ocenia obecną sytuację ekonomiczną kraju lepiej niż rok temu. Przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi w tym przypadku zmniejszyła się z 26 do 15pkt. procentowych. Ocena sytuacji ekonomicznej kraju

10 O tym, że za rok sytuacja ekonomiczna kraju będzie lepsza przeświadczonych jest 40% badanych. Obawia się, że będzie gorsza 19% ankietowanych, a 41% że się nie zmieni. W tym miesiącu optymiści górują nad pesymistami 21pkt. procentowymi. Analiza sald odpowiedzi, różnicy odsetka osób oczekujących zmian pozytywnych i negatywnych, pokazuje znaczące różnice w percepcji przyszłości przez osoby należące do różnych grup socjodemograficznych. Czy sądzi Pan(i), że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie..? Ocena sytuacji ekonomicznej kraju

11 [WIEK][WYKSZTAŁCENIE] [DOCHÓD GOSPODARSTWA] [KLASA SPOLECZENA*] Czy sądzi Pan(i), że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie..? Oczekiwania odnośnie rozwoju sytuacji ekonomicznej kraju wiążą się z szeregiem zmiennych socjo-demograficznych. Optymizm rośnie wraz z klasą społeczną, dochodami gospodarstwa domowego i wykształceniem. *Podział na klasy społeczne: A – osoby z najwyższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z wyższym wykształceniem E – osoby z najniższymi dochodami gospodarstwa domowego, głównie z podstawowym i zasadniczym wykształceniem Ocena sytuacji ekonomicznej kraju

12 Segmentacja Ocena sytuacji ekonomicznej kraju Porównując odpowiedzi na pytanie dotyczące obecnej sytuacji gospodarczej oraz oczekiwań na przyszłość stworzono typologię odzwierciedlającą nastawienie Polaków do sytuacji ekonomicznej kraju. Pesymiści to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację ekonomiczną Polski lecz oczekujące zmian na gorsze – stanowią 8,6% populacji Sfrustrowani to osoby źle oceniające obecną sytuację i dodatkowo spodziewające się dalszego pogorszenia sytuacji – stanowią 10,8% populacji Zrezygnowani to osoby źle oceniające obecną sytuację i nie liczące na żadne zmiany w przyszłości – ani na lepsze, ani na gorsze – stanowią 11,9% populacji – Optymiści to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację i spodziewające się dalszej poprawy w przyszłości – stanowią 35,3% populacji Twardzi Optymiści to osoby źle oceniające obecną sytuację, lecz pomimo to liczące na poprawę w przyszłości – stanowią 4,2% populacji Usatysfakcjonowani to osoby dobrze lub częściowo dobrze oceniające obecną sytuację i nie liczące na większe zmiany w przyszłości – ani na gorsze ani na lepsze – stanowią 29,2% populacji Jak Pan(i) ocenia obecną ogólną sytuację ekonomiczną Polski? dobrze częściowo dobrze, częściowo źle źle Czy sądzi Pan(i), że za rok ogólna sytuacja ekonomiczna kraju będzie: lepsza16,1%19,2%4,2% gorsza1,3%7,3%10,8% wcale się nie zmieni 7,1%22,1%11,9%

13 Stworzona przez Pentor RI typologia pokazuje, iż osoby o negatywnym ustosunkowaniu wobec obecnej sytuacji ekonomicznej Polski (pesymiści, zrezygnowani, sfrustrowani) stanowią 31,3% społeczeństwa. 68,7% Polaków pozytywnie odbiera sytuację ekonomiczną Polski (optymiści, twardzi optymiści, usatysfakcjonowani). Ocena sytuacji ekonomicznej kraju

14 Ocena obecnej sytuacji w porównaniu do sytuacji sprzed roku Oceniając obecną sytuację finansową własnego gospodarstwa domowego 27% ankietowanych postrzega ją jako gorszą niż rok temu, 60% badanych jako taką samą, a 13% za lepszą. W tym miesiącu przewaga ocen negatywnych nad pozytywnymi wyniosła 14pkt. proc.. Czy obecna sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego, w porównaniu do sytuacji sprzed roku jest lepsza, gorsza, czy też taka sama? Ocena kondycji finansowej gospodarstwa domowego

15 Oczekiwania na przyszłość A za rok sytuacja finansowa Pana(i) gospodarstwa domowego…? Poprawy stanu domowych finansów w ciągu najbliższych 12 miesięcy spodziewa się 22% badanych, 12% oczekuje natomiast pogorszenia stanu budżetu domowego. 66% ankietowanych nie przewiduje jej zmiany. Ocena kondycji finansowej gospodarstwa domowego

16 Jak Pan(i) sądzi, czy my Polacy możemy nasze problemy gospodarcze rozwiązać sami, czy tylko z pomocą państw zachodnich? Opinię, że nasze problemy gospodarcze możemy rozwiązać sami podziela 57% ankietowanych. O tym, że niezbędna jest pomoc państw zachodnich przekonanych jest 43%. Przewaga ufających możliwościom polskiej gospodarki nad powątpiewającymi i oczekującymi pomocy państw zachodnich wyniosła w tym miesiącu 14pkt. proc.. Stosunek do współpracy ekonomicznej z państwami zachodnimi

17 54% Polaków opowiada się za tym, aby zachodnie firmy jak najwięcej inwestowały w Polsce. Odmiennego zdania jest co piąty badany. 26% badanych twierdzi natomiast, że jest im to zupełnie obojętne. Czy Pan(i) jest osobiście za tym aby zachodnie firmy jak najwięcej inwestowały w Polsce? Stosunek do współpracy ekonomicznej z państwami zachodnimi

18 18


Pobierz ppt "1. Kwiecień 2010 Barometr nastrojów ekonomicznych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google