Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Autor: Jerzy Gajdek st. wykładowca

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Autor: Jerzy Gajdek st. wykładowca"— Zapis prezentacji:

1 SYSTEM INFORMACJI O TERENIE A UZGADNIANIE ZAPROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
Autor: Jerzy Gajdek st. wykładowca w Katedrze Geodezji im. Kaspra Weigla Politechniki Rzeszowskiej

2 Dla branży projektowej informacje o wszystkich projektowanych obiektach budowlanych [7-art.34], są równie ważne jak istniejące obiekty budowlane. Informacje te powinny być zawarte na aktualnych mapach, co wyraźnie postanowione jest w Ustawie Prawo budowlane z 1994 roku i w kolejnych nowelizacjach, aż do ostatniej z września 2006 roku. Trudno więc zrozumieć dlaczego zapisy z tej Ustawy nie zostały uwzględnione w Instrukcji [2] i Rozporządzeniu [8], gdzie mówi się tylko o „sieci uzbrojenia terenu”, a więc o jednym z wielu obiektów budowlanych. 1

3 Jak na razie mamy do czynienia z następującą praktyką – formalnie ZUDP uzgadniają sieci uzbrojenia terenu, nieformalnie pozostałe i dominujące w zamierzeniu budowlanym obiekty, a mianowicie budynki i budowle. A przecież tylko uzgodnienie całości ma zasadnicze znaczenie przy projektowaniu innych zamierzeń budowlanych, nie tylko sieci uzbrojenia terenu. Wskazanym jest wiedzieć o tym, że Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne [9] wykształciła się w głównej mierze z Prawa budowlanego i obowiązkiem geodetów jest śledzenie zmian w Prawie budowlanym i nowelizacja aktów prawnych z zapisami geodezyjnymi, niezależnie od tego czy te zapisy są bardziej, czy mniej korzystne dla geodetów. 2

4 I tej zasady nie można poczytywać za ujmę dla geodezji
I tej zasady nie można poczytywać za ujmę dla geodezji. Prawo budowlane też się wykształciło z innego prawa a mianowicie z prawa administracyjnego. Historycznie sprawę przedstawiając to Prawo budowlane zaistniało w 1928 roku, by poprzez zasadnicze zmiany zaistnieć jako kolejne Prawa budowlane z : 1961, 1974 i 1994 roku [9]. 3

5 Warto również pamiętać o fakcie iż ok
Warto również pamiętać o fakcie iż ok. 40 % prac geodezyjnych zgłaszanych w Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej to mapy do celów projektowych, a z pozostałymi pracami związanymi z budownictwem stanowią ok. 80% zgłaszanych prac [10 – - zasoby]. 4

6 Matematyczne zwymiarowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu
To, że współcześnie opracowywane projekty budowlane powinny mieć dwie postacie a mianowicie, graficzną i matematyczną dla części projektantów jest sprawą oczywistą, ale dominująca część ich środowiska nie podziela tego poglądu. Z dużą pomocą dla przewartościowywania przyzwyczajeń przychodzą tutaj norma [13] i norma [14] będąca tłumaczeniem międzynarodowej normy ISO 11091/1994. 5

7 W 2006 roku autorowi niniejszego opracowania udało się zamieścić obszerny , 3-częściowy artykuł w Inżynierze budownictwa (nakład – egz.) będący próbą przybliżenia technologii projektowania na mapach elektronicznych [11 – - zakładka Inżynier budownictwa 5, 6, 7-8/2006]. Odzew projektantów był spory a wypowiedzi pozytywne. Należy również odnotować fakt iż „WACETOB” –Warszawskie Centrum Postępu Techniki w Budownictwie dokonało przedruku wspomnianego artykułu w kolejnym (11/06) „Poradniku inspektora nadzoru, kierownika budowy i inwestora”. 6

8 Nie ma więc potrzeby aby powtarzać tutaj treści z Inżyniera budownictwa, tym bardziej że jest ona dostępna w internecie. Może dla zilustrowania zagadnienia graficznego i matematycznego przedstawienia projektu autor pozwoli sobie tym razem przedstawić zaprojektowane przez rzeszowską pracownię krakowskiego TRANSPROJEKTU rondo w Jaśle – rys.1. Branża projektantów drogowo-mostowych od kilkunastu lat jest zdecydowanym liderem w zakresie stosowania map elektronicznych i matematycznego opisywania (wymiarowania) projektów obiektów budowlanych. 7

9 Rys. 1 8

10 Na rysunku mamy przedstawioną pełną grafikę wraz ze współrzędnymi opisującymi jednoznacznie obiekty. Współrzędne moim zdaniem należy nazwać zwymiarowaniem matematycznym, po to aby dokonać przewartościowania pojęcia tzw. opracowania geodezyjnego projektu działki lub terenu, terminu bardzo zakorzenionego w świadomości geodetów [15]. Należy tu jeszcze dodać na poparcie mojej propozycji, że obydwie normy [13] i [14] siatkę współrzędnych podają w układzie współrzędnych matematycznych (rys.2), o czym geodeci muszą pamiętać przed rozpoczęciem wytyczania, aby odpowiednio zamienić kolumny z X i Y. 9

11 Rys. 2 10

12 Realizacyjne opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu
Sprawę rozdzielenia opracowania geodezyjnego projektu zagospodarowania działki lub terenu na : - matematyczne zwymiarowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu -  oraz realizacyjne opracowanie projektu zagospodarowania działki lub terenu poruszałem już wielokrotnie w [10], [11], [16], [17] i [18] w różnych kontekstach. 11

13 Teksty są dostępne dla każdego zainteresowanego i nie ma potrzeby aby przytaczać tutaj obszernych uzasadnień. Natomiast w poniżej przedstawionych wnioskach w sposób syntetyczny zaproponuję szereg zmian w aktach prawnych i standardach będących aktualnie potrzebą chwili. 12

14 Wnioski  Zgodnie z ustawą Prawo budowlane [Art.34.3] koordynacji (uzgodnieniu) w ZUDP powinny podlegać wszystkie obiekty budowlane. Należy więc znowelizować się co najmniej akty [8], [15-§ 6] i instrukcję [2]. Projektowanie powinno się odbywać na mapach analogowych i elektronicznych (komputerowych) tzn. numerycznych (wektorowych), rastrowych (pikselowych) i hybrydowych. Do znowelizowania mamy co najmniej akty : [15-§ 4] i [21]. 13

15  Zaprojektowane obiekty budowlane powinny mieć postać graficzną i matematyczną co ostatecznie rozdzieli odpowiedzialność między projektantami a geodetami, którzy zajmą się tylko opracowaniem realizacyjnym tzn. wprowadzeniem osnowy realizacyjnej na plac budowy i w oparciu o nią wytyczeniem obiektów budowlanych na podstawie zwymiarowania matematycznego. Należy tu dodać, że matematyczna „strawa” coraz częściej będzie wprost wprowadzana do komputerów pokładowych zamontowanych na maszynach budowlanych o czym pisze redaktor Marek Pudło w GEODECIE [20] 14

16 Należałoby więc znowelizować [8] oraz [15-§ 8], gdzie sformułowania „opracowanie geodezyjne” zostałyby zastąpione pojęciem „opracowanie realizacyjne”. Opracowanie geodezyjne w ujęciu dotychczasowym w sporej części dotyczy „wygładzania” znacznych niedoróbek projektowych (sięgających nawet 2.0 m), kwalifikujących się do ponownego uzgodnienia w ZUDP z tej racji, że wykonywane jest zgodnie z Rozdziałem 3 [15] tuż przed rozpoczęciem prac budowlanych, czyli po uzgodnieniu w ZUDP. Tymczasem w [8-§ 14.2] określone zostały odstępstwa od uzgodnionego projektu sieci na 0.30 m dla gruntów zabudowanych i 0.50m dla gruntów rolnych i leśnych co jest uzasadnieniem w przypadku większych rozbieżności do ponownego uzgodnienia. 15

17 Ponadto postać matematyczna projektów niezbędna będzie do zbudowania i ciągłej aktualizacji warstwy mapy numerycznej z uzgodnionymi projektami, odpowiednikiem nakładki „R” przy mapach analogowych.  Biorąc pod uwagę powyżej sformułowane wnioski powinna być przeprowadzona korekta projektu Wytycznych Technicznych G-3.1 [6] scalających stare Wytyczne Techniczne [4] i [5] o czym pisałem w styczniowym numerze GEODETY [19]. 16

18  Należy się zastanowić na Wytycznymi Technicznymi w zakresie uzgodnień w ZUDP . W swoim czasie przedstawiłem stosowną propozycję kolegom z Legnicy i GGK proponując na początek stronę tytułową tych Wytycznych - rys.3. Przyszła pora na ujednolicenie przepisów w zakresie map do celów projektowych i uzgadniania dokumentacji projektowych dla całej Polski. 17

19 Rys. 3 18

20  Nie wiem ile powiatów ziemskich i grodzkich będzie zaangażowanych w realizację obiektów związanych z EURO Na pewno będzie to spora liczba. Już dzisiaj GUGiK powinien się zastanowić co zrobić aby nie zasłaniano się tym, że nie wykonano czegoś tam bo geodezja stanęła na przeszkodzie. Znam to z autopsji, pracowałem bowiem w dużym przedsiębiorstwie budowlanym i dużym biurze projektów. W obydwu przypadkach kierownicy (budów, pracowni) na początku mojej współpracy z nimi zaczęli zasłaniać się geodezją, jeżeli coś zostało przez nich „zawalone”. I w obydwu przypadkach stało się tak, że ich argumenty zostały im wytrącone z rąk, a o geodezji wyrażali się już tylko z należytym szacunkiem. 19

21 W GUGiK-u powinien powstać Departament Budownictwa, który od samego początku powinien wielotorowo zająć się zagadnieniami związanymi z budowlanym procesem inwestycyjnym. W tym również monitoringiem działalności Zespołów Uzgodnień Dokumentacji Projektowych. Na czele ZUDP powinni stać ludzie kompetentni, otwarci na nowoczesność, pobłażliwi na drobiazgowe niedociągnięcia, edukujący nawet w razie potrzeby „trudnych” projektantów. I wtedy zyskają szacunek oraz poważanie. Uważam, że wszystkie ZUDP w powiatach, gdzie będzie realizować inwestycje związane z EURO 2012, powinny być szczegółowo skontrolowane pod katem sprawnego, ze specjalną ścieżką redukującą do minimum czas uzgadniania. 20

22 DZIĘKUJĘ


Pobierz ppt "Autor: Jerzy Gajdek st. wykładowca"

Podobne prezentacje


Reklamy Google