Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Litwa- kraj po ł o ż ony nad Ba ł tykiem.  Litwa – pa ń stwo europejskie,jeden z krajów Ba ł tyckich, cz ł onek  Unii Europejskiej i NATO od 2004.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Litwa- kraj po ł o ż ony nad Ba ł tykiem.  Litwa – pa ń stwo europejskie,jeden z krajów Ba ł tyckich, cz ł onek  Unii Europejskiej i NATO od 2004."— Zapis prezentacji:

1 Litwa- kraj po ł o ż ony nad Ba ł tykiem

2

3

4  Litwa – pa ń stwo europejskie,jeden z krajów Ba ł tyckich, cz ł onek  Unii Europejskiej i NATO od 2004 r. Graniczy od zachodu z Rosj ą,od po ł udniowego zachodu z Polsk ą, od wschodu z Bia ł orusi ą oraz od pó ł nocy z Ł otw ą.  J ę zyk urz ę dowy : J ę zyk litewski  Liczba ludno ś ci: 2,956 miliona  Prezydent: Dalia Grybauskaite  Powierzchnia: 65 200 km²

5  Ten niewielki kraj cechuje si ę nizinnym krajobrazem, umiarkowanym klimatem i du żą ilo ś ci ą jezior.

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19 Litwa łą czy w sobie podstawowe style architektury : gotyk, renesans, barok oraz klasycyzm. Oto kilka ciekawych architektonicznie obiektów :

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31  Ciekawostk ą jest fakt, ż e Litwini s ą narodem niezwykle pow ś ci ą gliwym w okazywaniu uczu ć. Zarzuca im si ę brak temperamentu, ozi ę b ł o ść, brak humoru. Tu rzadko zaobserwujemy g ł o ś ne rozmowy, ś miech w pubach czy w barach oraz spontaniczne powitania na ulicy. Naród ten cechuje te ż melancholijno ść i refleksja, co szczególnie widoczne jest podczas obchodów ró ż nych ś wi ą t. Wtedy nie spotkamy tam hucznych, weso ł ych festynów z fajerwerkami, a raczej powa ż ne i dostojne imprezy, którym towarzysz ą ł a ń cuchy p ł on ą cych ś wiec.

32

33

34

35 LitwaLitwa to jeden z najmniej docenianych s ą siadów Polski. Cho ć od najwi ę kszych atrakcji tego kraju dzieli nas niewiele kilometrów, rzadko wybieramy go jako cel urlopowych wyjazdów. Tymczasem ten zak ą tek Europy, obmywany wodami Morza Ba ł tyckiego, pokryty g ę stymi lasami, l ś ni ą cy wodami rzek i jezior, który szanuje tradycje i piel ę gnuje obiekty dziedzictwa kulturalnego UNESCO, czeka na turystów z otwartymi ramionami. Ceny nawet na polsk ą kiesze ń s ą bardzo przyst ę pne, a mieszka ń cy wyj ą tkowo go ś cinni i skorzy do rozmawiania po polsku! Przedstawiamy 10 miejsc, które warto zobaczy ć na Litwie!

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48  Kuchnia litewska odznacza si ę obfito ś ci ą potraw z ziemniaków i mi ę sa. Od wieków zakorzeniona w kuchni ch ł opskiej opiera si ę te ż na produktach zbo ż owych, mlecznych, owocach le ś nych, grzybach i miodach

49

50

51

52

53

54  Kraj ten jest ś wiatowym liderem w lotach balonami na ogrzane powietrze.  Niepodleg ł o ść od ZSRR uzyskana 11 marca 1990.  Najd ł u ż sz ą rzek ą jest Niemen, 475 km.  Ś rednia d ł ugo ść ż ycia wynosi 74,4 lata.  G ę sto ść zaludnienia wynosi 45,5 osób/km2.

55

56

57

58

59 W obawie przed najazdem Krzy ż aków, Litwa zawi ą za ł a Uni ę z Polsk ą. W pó ź niejszych wiekach wi ę zy te zacie ś ni ł y si ę W 1569 roku powsta ł a Rzeczpospolita Obojga Narodów.

60  -Adam Mickiewicz - napisa ł i wyda ł w Wilnie wiele ze swoich pierwszych utworów -Juliusz S ł owacki - przez kilka lat mieszka ł, a potem studiowa ł w Wilnie - Józef Ignacy Kraszewski - w Wilnie ukaza ł y si ę jego pierwsze powie ś ci - Mieszkali tu i pracowali poeta Ludwik Kondratowicz (ps. W ł adys ł aw Syrokomla) oraz kompozytor Stanis ł aw Moniuszko - Eliza Orzeszkowa - powie ś ciopisarka - aktywnie dzia ł aj ą c ą na rzecz rozwoju czytelnictwa, by ł a wspó ł za ł o ż ycielk ą wypo ż yczalni i wydawnictwa wile ń skiego.

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73  Dzie ń dobry -labas rytas  Przepraszam –atsiprašau  Dzi ę kuj ę –a č i ū  Prosz ę –Prašom  Do widzenia -sudie

74 Pragniemy podzi ę kowa ć wszystkim za wys ł uchanie i obejrzenie naszej prezentacji. Chcieliby ś my tak ż e podzi ę kowa ć Pani Bożenie Wasilak za pomoc w przygotowaniu projektu. Autorzy: Karolina Jarmosz, Izabela Masny oraz Jakub Wi ś niewski


Pobierz ppt "Litwa- kraj po ł o ż ony nad Ba ł tykiem.  Litwa – pa ń stwo europejskie,jeden z krajów Ba ł tyckich, cz ł onek  Unii Europejskiej i NATO od 2004."

Podobne prezentacje


Reklamy Google