Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych, do oceny efektywności nauczania Dr Maria Krystyna Szmigel Anna Rappe.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych, do oceny efektywności nauczania Dr Maria Krystyna Szmigel Anna Rappe."— Zapis prezentacji:

1 Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych, do oceny efektywności nauczania Dr Maria Krystyna Szmigel Anna Rappe

2 Wprowadzenie Wykorzystanie nowego wskaźnika jakości nauczania do oceny efektywności nauczania województw, powiatów, gmin, gimnazjów w rejonie nadzoru.

3 EWD, czyli odrobina historii
Od 2002 r. system egzaminów zewnętrznych dostarcza obiektywnych danych o osiągnięciach uczniów Rok 2005 umożliwił „scalenie” dwóch wyników dla ucznia kończącego gimnazjum Wyniku sprawdzianu w 2002 r. oraz wyniku egzaminu gimnazjalnego w 2005 r. Pierwsze próby liczenia EWD na przykładzie powiatu oświęcimskiego (prace dr M.K. Szmigel i A. Rappe)

4 Prace nad EWD obecnie W ramach PO KAPITAŁ LUDZKI, Priorytet III, Działanie 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych trwają Badania dotyczące rozwoju metodologii szacowania wskaźnika edukacyjnej wartości dodanej (EWD) Projekt obejmuje lata Kierownikiem projektu jest dr R. Dolata Pośród członków zespołu jest trzech pracowników OKE w Krakowie

5 Informacje o EWD Kalkulator EWD (2005, 2006, 2007, 2008) Warsztaty EWD dla konsultantów, metodyków, dyrektorów (2007 i 2008) Tematyka EWD na konferencjach PTDE od 2005 r. Szereg publikacji w biuletynach i wydaniach książkowych CKE Tematyka obecna na spotkaniach z dyrektorami Dostępne informacje na stronie Wyniki EWD szkół (OKE w Krakowie) - system OBIEG

6

7 Edukacyjna wartość dodana jako jedna z miar jakości nauczania
Poziom końcowy wiedzy Szkoła Zasoby na wejściu Jakość nauczania Edukacyjna wartość dodana jest przyrostem wiedzy uczniów w wyniku danego procesu edukacyjnego

8 Główne cele wprowadzania EWD
Zmniejszenie roli surowych wyników egzaminów jako jedynej miary jakości nauczania. Diagnozowanie jakości nauczania celem nieustannej pracy nad poprawą efektywności nauczania. Zachęcanie szkół do konkurencji jakością nauczania. Docenienie pracy nauczycieli pracujących w środowiskach o niekorzystnych cechach społeczno-ekonomicznych.

9 Jak liczona jest EWD w polskim modelu?
Na podstawie wyniku ucznia na sprawdzianie szacujemy za pomocą metody regresji wynik przewidywany na egzaminie gimnazjalnym. Obliczamy różnicę punktów – tzw. resztę – między faktycznym wynikiem ucznia na egzaminie a jego wynikiem przewidywanym. Obliczamy średnią reszt, czyli EWD dla szkoły (gminy, powiatu, województwa). Szacujemy przedział ufności dla EWD.

10 Dwie miary jakości kształcenia
Część humanistyczna Wynik egzaminu Wartość EWD Dwie miary jakości kształcenia Część matematyczno-przyrodnicza Wynik egzaminu Wartość EWD Na diagramach z części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej oś pozioma przedstawia wyniki sprawdzianu po szkole podstawowej, oś pionowa dwie wartości: średnie wyniki egzaminu oraz EWD. Dla każdej szkoły można podać: zależność wyniku sprawdzianu (2004 r.) i surowego wynik egzaminu części humanistycznej (2007 r.) zależność wyniku sprawdzianu (2004 r.) i EWD części humanistycznej (2007 r.) zależność wyniku sprawdzianu (2004 r.) i surowego wynik egzaminu części matematyczno-przyrodniczej (2007 r.) zależność wyniku sprawdzianu (2004 r.) i EWD części matematyczno-przyrodniczej (2007 r.) Należy pamiętać, że EWD jest miarą względną, o średniej równej zero.

11 Krzywa regresji (linia przewidywanego wyniku)
Linia regresji (przewidywanego wyniku)

12 Przedziały ufności dla wyników EWD GMP, dla 10 wybranych szkół.
EWD dla szkół o numerze: 2, 3, 7, 9 różni się istotnie od 0 (czyli średniej dla populacji). Wartości EWD dla szkół: 1, 4, 5, 6, 8 i 10 są statystycznie różne od 0.

13

14

15 Wykorzystanie danych na temat wyników egzaminów: nauka w służbie sztuki?

16 Wynik dla szkoły Wyniki według klas

17 Pojęcia, które należy znać, aby odczytać komunikat o EWD
Edukacyjna wartość dodana „Wyniki surowe” (w punktach, procentach) Skala standardowej dziewiątki i jej stopnie – staniny Skala centylowa i jej stopnie– centyle Wynik „na wejściu” i „wyjściu” Wynik szkoły na wejściu odpowiada 5 staninowi, czyli wynosi …. Wynik szkoły po egzaminie gimnazjalnym to 7 i 8 stanin, czyli …. Centyl 56 oznacza, że …… Procent połączonych (scalonych) wyników to (jakich?) Przedział ufności (dlaczego wyniki podawane są wraz z tą informacją?) Wynik 3-letniego EWD w części humanistycznej równe 1,37 oznacza ... Wynik 3-letniego EWD dla części matematyczno-przyrodniczej 2,56 oznacza, że … Niektóre z tych pojęć zostaną pokrótce objaśnione. Innych wyjaśnień należy szukać w publikacjach na stronach internetowych Projektu EWD i komisji egzaminacyjnych.

18 Kalkulator Edukacyjnej Wartości Dodanej
Dane potrzebne do wprowadzenia: wynik na sprawdzianie (jeżeli korzystał z dostosowań warunków lub kryteriów oceniania) płeć dysleksja na sprawdzianie wynik na egzaminie gimnazjalnym – GHU, GMP dysleksja w gimnazjum (jeżeli korzystał z dostosowań warunków lub kryteriów oceniania)

19

20 Gimnazjum

21 Gimnazjum

22 Duże zróżnicowanie wyników na wejściu w szkole
Na trzech kolejnych slajdach przedstawiono: DOPISAŁAM TO SĄ WYKRESY ROZRZUTU! tablice korelacyjne wyników na sprawdzianie i egzaminie gimnazjalnym. Każda kropka na wykresie to jeden uczeń w szkole (klasie). Linia regresji dzieli wyniki na dodatnie i ujemne. Pionowe wpadające linie stanowią granice przedziałów punktowych dla wyników niskich i uczniów o średnim potencjale. Pierwsze spostrzeżenie winno być kierowane na to, czy powyżej linii regresii jest więcej punktów (dodatnie EWD) czy poniżej linii regresji (EWD- ujemne). Drugie spostrzeżenie winno dotyczyć wniosków z efektów pracy z trzema grupami uczniów. Czy rozkład punktów pozwala stwierdzić, że indywidualizowano wymagania? Z którą grupą uczniów pracowano najskuteczniej? Którą grupę zaniedbano? Dlaczego...? Uogólnienie: Uczniowie podczas 3 lat w gimnazjum uczynili wyraźny postęp w dziedzinie przedmiotów humanistycznych uzyskując w stosunku do uczniów, którzy na sprawdzianie mieli tę samą ilość punktów znacznie lepsze wyniki. Zupełnie odwrotna sytuacja dla części matematyczno-przyrodniczej. Problem: różna efektywność pracy z uczniami o różnym potencjale

23 Gimnazjum

24 Gimnazjum

25 Gimnazjum

26 Klasa A

27 Klasa A – HUM

28 Klasa A – GMP

29 Klasa A 2008

30 Klasa A

31 Klasa A

32 Klasa B

33 Klasa B

34 Klasa B

35 Klasa B

36 Klasa B

37 Klasa B

38 Klasa C

39 Klasa C

40 Klasa C

41 Klasa C

42 Klasa C

43 Klasa C

44 Przedziały ufności dla wyników EWD w gimnazjum i dla 3 klas
Klasa A Gimnazjum Nr 2 w Skawie Klasa B Klasa C

45 Tabela zależności dla szkół wyników średnich egzaminu i wskaźników EWD
Wyniki „surowe” w skali standardowej dziewiątki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H B F E I J G A D DOPISAŁAM NIE ROZUMIEM POJĘCIA WARTOŚCI SKORYGOWANE!!! TO NIE JEST TABELA KORELACYJNA!!! TO SĄ TABELE ZALEŻNOŚCI WARTOŚCI WYNIKÓW ŚREDNICH DLA SZKÓŁ I WARTOŚCI EWD Analizujemy wyniki kilku gimnazjów w gminie lub powiecie. Literami alfabetu oznaczono gimnazja. Im dalej na prawo umieszczono literę na tablicy korelacyjnej tym wynik szkoły wyższy w skali standardowej dziewiątki. Im wyżej umieszczono literę tym wyższe EWD w skali standardowej dziewiątki. Na kolejnych slajdach grupujemy szkoły według dwóch miar: wyników egzaminów i EWD Gimnazja A, B, C, D, E, F, G, H, I

46 Jakie bodźce mogą skłonić szkoły do wykorzystania wskaźników EWD?
Wyniki egzaminów w skali standardowej dziewiątki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H B F E I J G A D „Dobra efektywność” mimo niskiej pozycji w rankingach B „Wysoce efektywne” szkoły potwierdzone dwoma miarami D Cztery grupy szkół wyróżnione ze względu na dwie miary jakości kształcenia. Opisy wpadają po kolei. Szkoły „nieefektywne” A Szkoły, które „spoczęły na laurach” C

47 Z badań międzynarodowych wynika, że...
EWD Wyniki egzaminów w skali standardowej dziewiątki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H B F E I J G A D Szkoły mają słabą motywację do wykorzystania wskaźników EWD. Szczególnie zaangażowany dyrektor będzie starał się o podtrzymanie świadczonych usług; wsparcie nadzoru Szkoły mają pilne powody do wykorzystania wskaźników EWD. Nauczyciele mogą wykazać, że osiągają dobre wyniki kształcenia. Najmocniejsze bodźce!!! Tylko zewnętrzny czynnik (...) lub nowo powołany dyrektor byłby wystarczająco otwarty na dane, aby zrobić z nich aktywny użytek! Trudno przekonać nauczycieli. Najsłabsza motywacja. Tylko świadomy dyrektor wykorzysta tę informację jako dźwignię zmian!

48 Województwo małopolskie
„Dobra efektywność” mimo niskiej pozycji w rankingach „Wysoce efektywne” szkoły potwierdzone dwoma miarami Województwo małopolskie Szkoły „nieefektywne” Szkoły, które „spoczęły na laurach” Wynik części humanistycznej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 18 26 15 33 13 34 47 32 20 44 40 17 14 Rozkład wyników EWD dla gimnazjów w województwie małopolskim w części humanistycznej. W tabeli liczba gimnazjów: wysoce efektywnych z dobrą efektywnością na podstawie EWD które spoczęły na laurach nieefektywnych (niedomagających) EWD części humanistycznej

49 Województwo małopolskie
„Dobra efektywność” mimo niskiej pozycji w rankingach Województwo małopolskie „Wysoce efektywne” szkoły potwierdzone dwoma miarami Szkoły „nieefektywne” Szkoły, które „spoczęły na laurach” Wynik części matematyczno-przyrodniczej 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17 18 12 11 19 23 38 44 24 22 20 37 28 13 16 Rozkład wyników EWD dla gimnazjów w województwie małopolskim w części matematyczno-przyrodniczej W tabeli liczba gimnazjów: wysoce efektywnych z dobrą efektywnością na podstawie EWD które spoczęły na laurach nieefektywnych (niedomagających) EWD części matematyczno-przyrodniczej

50 Przykładowe zestawienie wyników EWD dla gimnazjów w gminie
Gimnazja EWD 2005 EWD 2006 EWD 2007 Trzy letnie EWD Liczba uczniów GHU** GMP*** GHU GMP 1 1,93 -1,80 3,72 -0,14 3,99 1,43 3,55 -0,09 334 2 0,36 -1,70 -0,01 -1,8 2,37 0,04 0,94 -1,09 185 3 -1,88 -4,18 -1,92 -1,15 1,09 -1,59 -1,24 -2,49 54 4 6,10 0,28 2,27 3,52 2,82 1,50 3,81 38 5 0,63 -0,13 0,45 -2,54 0,44 0,24 0,71 -0,69 297 6 0,58 0,8 2,62 2,18 1,30 2,13 1,38 91 7 3,12 4,15 0,87 1,27 2,45 -1,97 2,31 0,97 39

51 Skala standardowej dziewiątki
Komunikowanie EWD Skala standardowej dziewiątki Skala centylowa 1 4% najniższy 1 do 4 2 7% bardzo niski 5 do 12 3 12% niski 13 do 23 4 17% niżej średni 24 do 39 5 20% średni 40 do 60 6 wyżej średni 61 do 78 7 wysoki 79 do 89 8 bardzo wysoki 90 do 96 9 najwyższy 97 i > Dwie skale obok siebie dla ułatwienia. 40 – 60 centyl – to średni wynik w skali standardowej dziewiątki. 97, 98, 99, centyl to najwyższy wynik w skali standardowej dziewiątki. Centyl 40 oznacza, że 39% szkół ma wyniki niższe niż szkoła, której wyniki analizujemy (sprawdzić?).

52 W których województwach uczniowie uczynili największy względny postęp w okresie nauki w gimnazjum? (2007) Na rys. przedstawiono uporządkowane województwa według sumy średnich wartości 3 letniego EWD z obu części egzaminu gimnazjalnego (GHUM+GMP). Na obu krańcach wykresu znajdują się województwa znacznie różniące się wartościami EWD. Dla województwa mazowieckiego EWD jest dodatnie dla obu części egzaminu, natomiast dla opolskiego ujemne dla obu części. Zatem uczniowie województwa mazowieckiego uzyskali średnio o 1,2 pkt. więcej na egzaminie gimnazjalnym niż uczniowie, którzy na sprawdzianie uzyskali tyle samo punktów, natomiast uczniowie województwa opolskiego uzyskali o 2,0 pkt mniej. EWD wyliczona jako średnia trzech kolejnych roczników dla 16 województw w części humanistycznej jest zróżnicowana od (-1,34) w województwie opolskim do 0,92 w województwie lubelskim, natomiast dla części matematyczno-przyrodniczej od -0,89 w województwie dolnośląskim do 0,52 w województwie mazowieckim. Dane te mogą spełniać funkcję „termometru”, który sygnalizuje stan podgorączkowy lub gorączkę oświatową a więc chorobę, w przypadku ujemnych wartości. Ujemny wskaźnik może mieć charakter trwały jak np. w województwach dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, opolskim, podlaskim, warmińsko-mazurskim) lub krótkotrwały np. małopolskie (część matematyczno-przyrodnicza w 2005 i 2006 r.).

53 Terytorialne zróżnicowanie surowych wyników egzaminów i EWD część humanistyczna

54 Terytorialne zróżnicowanie surowych wyników egzaminów i EWD część matematyczno-przyrodnicza
Mapy terytorialnego zróżnicowanie wyników EWD (Rys.2 i 3) wyraźnie identyfikują powiaty z dodatnią i ujemną EWD. W każdym z województw można podać przykłady wyższej i niższej skuteczności pracy dydaktycznej. Z dydaktycznego punktu widzenia należy uznać tę informację za bardzo wartościową i porównując dwie informacje wyodrębnić powiaty lub gminy, które należałoby objąć bardziej szczegółową analizą a w następstwie rozważyć potrzebę wprowadzenia programu naprawczego. Mapy te różnią się od map terytorialnego zróżnicowania wyników surowych. (nie pokrywają się granicami zaborów).

55 Wskaźnik EWD 3-letni, Małopolska (2005-2007)

56 EWD bez zaleceń i rozporządzeń
Kto winien zainicjować pracę nad wykorzystaniem EWD w szkole? W ilu gimnazjach w wykorzystano dane o EWD do analizy wyników nauczania? Czego warto dowiedzieć się w związku z wykorzystaniem informacji o EWD w szkole? Czy w szkole obliczono wskaźnik EWD? Czy w szkole natrafiono na trudności z obliczeniem tego wskaźnika? Jakie konkretne działania podejmowano w trakcie przygotowania się do analizy EWD i w trakcie jej przeprowadzania? Z jakimi innymi danymi jakościowymi próbowano powiązać informację o EWD? Kto przeprowadzał analizę w szkole? (…)

57 Materiały potrzebne do wykonania zadań
Zestawienie wyników egzaminów zewnętrznych w gimnazjach dla poszczególnych gmin w powiecie. Edukacyjna wartość dodana – badania pilotażowe 2007 (wydruki dla szkół – materiały w systemie OBIEG) Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach w skali standardowej dziewiątki. Wskaźnik EWD gimnazjów w skali standardowej dziewiątki Wykresy rozrzutu dwóch miar jakości nauczania w roku szkolnym 2007/2008 Mapy terytorialnego zróżnicowania wyników egzaminów i EWD dla roku 2007 Załącznik 1.

58 Czego możemy dowiedzieć się na temat efektów nauczania w gimnazjach na podstawie danych otrzymanych z OKE w Krakowie? Zadanie 1. Na podstawie Tabeli nr 2 (strona 10) oceń postęp, jaki uczynili uczniowie województwa małopolskiego w okresie trzech lat nauki w gimnazjum ( ). Sprawdź czy w kolejnych latach dla każdej z części egzaminu gimnazjalnego zarejestrowano podobne rezultaty. Zapisz wnioski z przeprowadzonej analizy.

59 Załącznik do zadania 1.(fragment tabeli str.10)
WOJ. Wyniki „surowe” egzaminu w % 2007 Edukacyjna wartość dodana (EWD) 2005 2006 Ogółem w latach GHU GMP MAZOWIECKIE 65,6 53,5 0,28 0,21 1,70 2,29 0,65 0,70 0,66 0,52 MAŁOPOLSKIE 65,5 52,3 0,27 -0,24 -0,17 0,67 0,31 0,81 0,16 PODKARPACKIE 64,0 50,3 0,30 0,55 -0,60 0,82 0,23 0,89 0,00 LUBELSKIE 64,3 0,37 0,04 0,36 -0,98 1,07 0,35 0,93 SLĄSKIE 63,6 50,0 -0,07 0,07 -0,42 0,25 -0,31 0,58 -0,11

60 Zadanie 2. W której mierze (na podstawie Tabeli nr 2 - strona 10): wyników egzaminów czy EWD, województwo małopolskie osiąga wyższe rezultaty w stosunku do innych województw? …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

61 Zadanie 3. Na podstawie danych w Tabeli 4
Zadanie 3. Na podstawie danych w Tabeli 4. wypisz nazwy czterech powiatów województwa małopolskiego, w których uczniowie osiągają najwyższe i najniższe wskaźniki EWD w części humanistycznej. EWD Nazwy 4 powiatów Najwyższe suski wadowicki nowosądecki tarnowski Najniższe dąbrowski Nowy Sącz myślenicki oświęcimski Odsłoń wyniki zmieniając kolor czcionki w tabeli (tam znajdziesz odpowiedzi poprawne)

62 Fragment tabeli do zadania 3 i 4.
powiat Ogółem EWD Wyniki na sprawdzianie w roku 2004 GHU GMP Niskie Stanin 1-3 Średnie Stanin 4-6 Wysokie Stanin 7-9 brzeski 1,45 1,09 1,21 0,22 1,86 1,29 0,56 1,49 wadowicki 2,05 0,76 1,23 0,47 2,40 0,58 1,77 1,68 nowosądecki 1,87 -0,77 1,60 -1,18 2,19 -0,67 1,27 -0,46 KRAKÓW 1,15 0,81 0,46 -0,08 1,62 1,08 0,88 1,98 TARNÓW 1,18 -0,03 0,89 -0,72 -0,02 0,62 0,34

63 Zadanie 4. Na podstawie danych w Tabeli 4
Zadanie 4. Na podstawie danych w Tabeli 4. wypisz nazwy czterech powiatów województwa małopolskiego, które osiągają najwyższe i najniższe wskaźniki EWD w części matematyczno-przyrodniczej . EWD Nazwy 4 powiatów Najwyższe SUSKI BRZESKI Nowy Sącz nowotarski Najniższe oświęcimski dąbrowski chrzanowski nowosądecki Odsłoń wyniki zmieniając kolor czcionki w tabeli (tam znajdziesz odpowiedzi poprawne)

64 Zadanie 5. Czym można wytłumaczyć zróżnicowanie postępu, jaki uczynili uczniowie w poszczególnych powiatach województwa małopolskiego w okresie trzech lat nauki w gimnazjum ( )? ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

65

66

67 Wyniki na sprawdzianie w roku 2004
Zadanie 6 Na podstawie danych dotyczących powiatu, w którym pracujesz (patrz Tabela 4.), napisz, z którą grupą uczniów: z wynikiem niskim, średnim, czy wysokim pracowano najefektywniej. powiat Ogółem EWD Wyniki na sprawdzianie w roku 2004 GHU GMP Niskie Stanin 1-3 Średnie Stanin 4-6 Wysokie Stanin 7-9 brzeski 1,45 1,09 1,21 0,22 1,86 1,29 0,56 1,49 wadowicki 2,05 0,76 1,23 0,47 2,40 0,58 1,77 1,68 oświęcimski 0,48 -1,10 0,90 -0,52 0,13 -1,06 0,74 -1,63 nowosądecki 1,87 -0,77 1,60 -1,18 2,19 -0,67 1,27 -0,46 KRAKÓW 1,15 0,81 0,46 -0,08 1,62 1,08 0,88 1,98 TARNÓW 1,18 -0,03 0,89 -0,72 -0,02 0,62 0,34

68 Zadanie 7. Wykonaj analizy dla roku Wykorzystaj materiały otrzymane od prowadzącego: Edukacyjna wartość dodana – badania pilotażowe 2007 (wydruki dla szkół – materiały w systemie OBIEG) lub Wyniki egzaminu gimnazjalnego w latach w skali standardowej dziewiątki Wskaźnik EWD gimnazjów w skali standardowej dziewiątki Pogrupuj w tabeli gimnazja powiatu, w którym pracujesz zgodnie z kryteriami podanymi w poniższej tabeli. Zapisz wyniki osobno dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Zapisz wnioski wynikające z tego zestawienia.

69 Pogrupuj w tabeli gimnazja powiatu…
EWD Wyniki egzaminów w skali standardowej dziewiątki 1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H B F E I J G A D „Dobra efektywność” mimo niskiej pozycji w rankingach B „Wysoce efektywne” szkoły potwierdzone dwoma miarami D Cztery grupy szkół wyróżnione ze względu na dwie miary jakości kształcenia. Opisy wpadają po kolei. Szkoły „nieefektywne” A Szkoły, które „spoczęły na laurach” C

70 WYPISZ NUMERY ODPOWIADAJĄCE SZKOŁOM
Grupa gimnazjów Część humanistyczna Część matematyczno-przyrodnicza A Szkoły „nieefektywne” 393, 392, 386 383, 393, 387 B „Dobra efektywność” mimo niskiej pozycji w rankingach 58, 60, 72, 61 58, 60, 72, 74, C Szkoły, które „spoczęły na laurach” 218, 222, 223, 224, 236, 219, 224, D „Wysoce efektywne” szkoły potwierdzone dwoma miarami 329, 331, 334, 337, 339,564, 566, 562, 563, 570, 571, 574, 575 329, 337, 339, 340, 341, 343, 344, 566, 563, 574, 576, 577

71 Zadanie 8. W tabelach w Załączniku 1 przedstaw pozycję 5 gimnazjów z powiatu, w którym pracujesz - osobno dla części humanistycznej i matematyczno-przyrodniczej. Wykorzystaj obie miary jakości nauczania. EWD EWD 25 25 Wyniki egzaminów w skali standardowej dziewiątki

72 Zadanie 9. Czy na podstawie przeprowadzonej analizy uzyskałeś jakieś zaskakujące informacje dotyczące jakości nauczania w wybranych gimnazjach? Zwróć szczególną uwagę na szkoły występujące w zespołach w odróżnieniu od szkół samodzielnych. Zapisz spostrzeżenia. ……………………………………………………………………

73 Zadanie 10. Zaproponuj działania, które można by podjąć wobec każdej z 4 grup gimnazjów stosownie do aspiracji edukacyjnych społeczności lokalnych i znajomości kadry nauczającej w gimnazjach. D. Grupa pierwsza (wysoce efektywne): ………………………………………… B. Grupa druga (dobra efektywność): C. Grupa trzecia („spoczęły na laurach”): A. Grupa czwarta („nieefektywne”):

74 Zadanie 11. Na podstawie dotychczasowych analiz opisz gimnazjum, którego wyniki najbardziej Cię zainteresowały. Wykorzystując wszystkie otrzymane materiały (również te dotyczące roku 2008) zaplanuj możliwe do wykonania analizy dla tej szkoły. Następnie zaplanuj dodatkowe działania, w których możesz wykorzystać dane z OKE. Gimnazjum

75 Pytania, problemy, prośby (wyniki)


Pobierz ppt "Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystać wyniki egzaminów zewnętrznych, do oceny efektywności nauczania Dr Maria Krystyna Szmigel Anna Rappe."

Podobne prezentacje


Reklamy Google