Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Andrzej Dziura.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Andrzej Dziura."— Zapis prezentacji:

1 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Andrzej Dziura

2 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO zasada informowania stron postępowania o: zasada informowania stron postępowania o: wszczęciu i przedmiocie prowadzonego postępowania, wszczęciu i przedmiocie prowadzonego postępowania, podstawach prawnych podejmowanych czynności, podstawach prawnych podejmowanych czynności, obowiązkach prawnych i konsekwencjach ich niewykonywania, obowiązkach prawnych i konsekwencjach ich niewykonywania, istotnych dla strony okolicznościach faktycznych (takich które dla strony mogą powodować określone skutki prawne) istotnych dla strony okolicznościach faktycznych (takich które dla strony mogą powodować określone skutki prawne)

3 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO zasada pisemności zasada pisemności wymiana informacji – korespondencja pisemna, wymiana informacji – korespondencja pisemna, dokumentowanie czynności – protokoły, adnotacje, notatki, dokumentowanie czynności – protokoły, adnotacje, notatki, dowody (opinie, ekspertyzy, analizy) dowody (opinie, ekspertyzy, analizy) załatwienie sprawy – decyzje i postanowienia załatwienie sprawy – decyzje i postanowienia

4 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO zasada czynnego udziału stron w postępowaniu zasada czynnego udziału stron w postępowaniu wgląd do akt, wgląd do akt, zgłaszanie środków dowodowych, zgłaszanie środków dowodowych, udział w czynnościach dowodowych, udział w czynnościach dowodowych, aktywny udział w rozprawie administracyjnej, aktywny udział w rozprawie administracyjnej, możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi dowodami i wypowiedzenia się co do nich, możliwość zapoznania się ze zgromadzonymi dowodami i wypowiedzenia się co do nich, wnoszenie środków zaskarżenia, wnoszenie środków zaskarżenia,

5 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Z urzędu (1) Z urzędu (1) następuje z datą podjęcia pierwszej czynności w sprawie albo z datą wskazaną w zawiadomieniu – NSA (Lublin) I SA/Lu 1262/98 Za datę wszczęcia postępowania z urzędu należy uznać dzień pierwszej czynności procesowej, jaką podjął organ wobec strony, jeżeli brak było zawiadomienia o wszczęciu postępowania w myśl art. 61 § 4 kpa, następuje z datą podjęcia pierwszej czynności w sprawie albo z datą wskazaną w zawiadomieniu – NSA (Lublin) I SA/Lu 1262/98 Za datę wszczęcia postępowania z urzędu należy uznać dzień pierwszej czynności procesowej, jaką podjął organ wobec strony, jeżeli brak było zawiadomienia o wszczęciu postępowania w myśl art. 61 § 4 kpa, organ o wszczęciu zawiadamia wszystkie strony, a data w zawiadomieniu powinna odpowiadać dacie pierwszej czynności w sprawie, organ o wszczęciu zawiadamia wszystkie strony, a data w zawiadomieniu powinna odpowiadać dacie pierwszej czynności w sprawie, obowiązek zawiadomienia – WSA we Wrocławiu, III SA/Wr 451/07 Zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania z urzędu, przewidziane przez przepis art. 61 § 4 k.p.a., ma formę pisemną nie jest jednak postanowieniem czy też decyzją, o których mowa w k.p.a., obowiązek zawiadomienia – WSA we Wrocławiu, III SA/Wr 451/07 Zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania z urzędu, przewidziane przez przepis art. 61 § 4 k.p.a., ma formę pisemną nie jest jednak postanowieniem czy też decyzją, o których mowa w k.p.a.,

6 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO na wniosek strony (2) na wniosek strony (2) z datą doręczenia organowi żądania wszczęcia postępowania, z datą doręczenia organowi żądania wszczęcia postępowania, z datą wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej w przypadku podań wnoszonych drogą elektroniczną, z datą wprowadzenia żądania do systemu teleinformatycznego organu administracji publicznej w przypadku podań wnoszonych drogą elektroniczną, o wszczęciu postępowania organ zawiadamia wszystkie strony, o wszczęciu postępowania organ zawiadamia wszystkie strony, w każdym przypadku brak zawiadomienia strony stanowi rażące naruszenie prawa w każdym przypadku brak zawiadomienia strony stanowi rażące naruszenie prawa

7 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO orzecznictwo orzecznictwo WSA w Krakowie II SA/Kr 1299/09 Zgodnie z regułą zawartą w art. 61 § 1 k.p.a. postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Powołany przepis winien być interpretowany w powiązaniu z przepisami prawa materialnego, które wyznaczają rodzaj spraw załatwianych w formie decyzji oraz normują inicjatywę co do powstania stosunku prawnego określonej treści. WSA w Krakowie II SA/Kr 1299/09 Zgodnie z regułą zawartą w art. 61 § 1 k.p.a. postępowanie administracyjne wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Powołany przepis winien być interpretowany w powiązaniu z przepisami prawa materialnego, które wyznaczają rodzaj spraw załatwianych w formie decyzji oraz normują inicjatywę co do powstania stosunku prawnego określonej treści. WSA w Olsztynie II SA/Ol 939/07 Treść zawiadomienia o wszczęciu postępowania powinna wskazywać rodzaj sprawy będącej przedmiotem tego postępowania. WSA w Olsztynie II SA/Ol 939/07 Treść zawiadomienia o wszczęciu postępowania powinna wskazywać rodzaj sprawy będącej przedmiotem tego postępowania. WSA w Gdańsku II SA/Gd 285/03 Dopiero wszczęcie postępowania umożliwia przeprowadzenie i zbieranie dowodów. Nie jest zatem dopuszczalne prowadzenie postępowania dowodowego przed wszczęciem postępowania z urzędu. WSA w Gdańsku II SA/Gd 285/03 Dopiero wszczęcie postępowania umożliwia przeprowadzenie i zbieranie dowodów. Nie jest zatem dopuszczalne prowadzenie postępowania dowodowego przed wszczęciem postępowania z urzędu.

8 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji załatwienie sprawy następuje poprzez wydanie decyzji terminy określa art. 35 kpa: terminy określa art. 35 kpa: niezwłocznie, niezwłocznie, miesiąc miesiąc dwa miesiąc dwa miesiąc instrukcyjny charakter terminów, instrukcyjny charakter terminów, obowiązek informowania strony o niedotrzymaniu terminu załatwienia sprawy, obowiązek informowania strony o niedotrzymaniu terminu załatwienia sprawy,

9 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO osoby fizyczne, prawne a także państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej (art. 28kpa) osoby fizyczne, prawne a także państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz organizacje społeczne nieposiadające osobowości prawnej (art. 28kpa) stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek, obowiązek ustalenia kręgu stron ciąży na organie, obowiązek ustalenia kręgu stron ciąży na organie, skierowanie decyzji do podmiotu niebędącego stroną jest podstawą, stwierdzenia jej nieważności, skierowanie decyzji do podmiotu niebędącego stroną jest podstawą, stwierdzenia jej nieważności, podmiot nie będący stroną postępowania może być jego uczestnikiem – np. inny organ lub instytucja podmiot nie będący stroną postępowania może być jego uczestnikiem – np. inny organ lub instytucja

10 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO beneficjent jako strona postępowania beneficjent jako strona postępowania obowiązek zwrotu, o którym mowa w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wskazuje podstawę bycia stroną w rozumieniu art. 28kpa ( art. 211 starej ustawy o finansach …), obowiązek zwrotu, o którym mowa w art. 207 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wskazuje podstawę bycia stroną w rozumieniu art. 28kpa ( art. 211 starej ustawy o finansach …), podmiot, któremu przyznano środki pomocowe powinien być tożsamy ze stroną postępowania administracyjnego, podmiot, któremu przyznano środki pomocowe powinien być tożsamy ze stroną postępowania administracyjnego, badanie sposobu skutecznej reprezentacji strony - beneficjenta na czas prowadzenia postępowania, badanie sposobu skutecznej reprezentacji strony - beneficjenta na czas prowadzenia postępowania, oświadczenia woli organu (zawiadomienia, wezwania, stanowiska, postanowienia, decyzje itp.) kieruje się na adres siedziby strony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru oświadczenia woli organu (zawiadomienia, wezwania, stanowiska, postanowienia, decyzje itp.) kieruje się na adres siedziby strony za zwrotnym potwierdzeniem odbioru

11 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO wszystkie dokumenty zgromadzone w toku przeprowadzonego postępowania: wszystkie dokumenty zgromadzone w toku przeprowadzonego postępowania: potwierdzające przeprowadzenie postępowania dowodowego – zgromadzone dowody, potwierdzające przeprowadzenie postępowania dowodowego – zgromadzone dowody, obejmują korespondencję prowadzoną przez organ ze stroną postępowania, obejmują korespondencję prowadzoną przez organ ze stroną postępowania, prowadzone pod określonym znakiem sprawy wynikającym z rzeczowego wykazu akt – numeracja przekłada się na oznaczenie kolejnych pism w sprawie, prowadzone pod określonym znakiem sprawy wynikającym z rzeczowego wykazu akt – numeracja przekłada się na oznaczenie kolejnych pism w sprawie, gromadzone w chronologicznym porządku, gromadzone w chronologicznym porządku, strony mają prawo wglądu jak również do uzyskiwania z nich kopii, odpisów oraz sporządzania notatek na każdym etapie postępowania strony mają prawo wglądu jak również do uzyskiwania z nich kopii, odpisów oraz sporządzania notatek na każdym etapie postępowania

12 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO orzecznictwo orzecznictwo NSA (w Gdańsku) II SA/Gd 1153/03 1. … 2. Akta administracyjne nie są dokumentem urzędowym, o jakim mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej, oraz dostęp do nich uregulowany jest w przepisie art. 73 k.p.a. i przysługuje stronie postępowania administracyjnego. Odmiennie natomiast może się kształtować kwestia dostępu do znajdujących się w aktach sprawy poszczególnych dokumentów urzędowych. 3. Poszczególne dokumenty znajdujące się w aktach administracyjnych mogą być przedmiotem informacji publicznej wówczas, gdy dotyczą określonych sfer życia publicznego. NSA (w Gdańsku) II SA/Gd 1153/03 1. … 2. Akta administracyjne nie są dokumentem urzędowym, o jakim mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej, oraz dostęp do nich uregulowany jest w przepisie art. 73 k.p.a. i przysługuje stronie postępowania administracyjnego. Odmiennie natomiast może się kształtować kwestia dostępu do znajdujących się w aktach sprawy poszczególnych dokumentów urzędowych. 3. Poszczególne dokumenty znajdujące się w aktach administracyjnych mogą być przedmiotem informacji publicznej wówczas, gdy dotyczą określonych sfer życia publicznego. NSA w Warszawie z dnia 14 września 2010 r II OSK 1676/10 Żądanie umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek i odpisów może być załatwione albo poprzez czynność materialno-techniczną w postaci udostępnienia stronie akt i umożliwienia jej sporządzenia odpisów albo poprzez wydanie postanowienia o odmowie udostępnienia akt. NSA w Warszawie z dnia 14 września 2010 r II OSK 1676/10 Żądanie umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek i odpisów może być załatwione albo poprzez czynność materialno-techniczną w postaci udostępnienia stronie akt i umożliwienia jej sporządzenia odpisów albo poprzez wydanie postanowienia o odmowie udostępnienia akt.

13 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO orzecznictwo orzecznictwo NSA (w Gdańsku) II SA/Gd 1153/03 1. … 2. Akta administracyjne nie są dokumentem urzędowym, o jakim mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej, oraz dostęp do nich uregulowany jest w przepisie art. 73 k.p.a. i przysługuje stronie postępowania administracyjnego. Odmiennie natomiast może się kształtować kwestia dostępu do znajdujących się w aktach sprawy poszczególnych dokumentów urzędowych. 3. Poszczególne dokumenty znajdujące się w aktach administracyjnych mogą być przedmiotem informacji publicznej wówczas, gdy dotyczą określonych sfer życia publicznego. NSA (w Gdańsku) II SA/Gd 1153/03 1. … 2. Akta administracyjne nie są dokumentem urzędowym, o jakim mowa w ustawie o dostępie do informacji publicznej, oraz dostęp do nich uregulowany jest w przepisie art. 73 k.p.a. i przysługuje stronie postępowania administracyjnego. Odmiennie natomiast może się kształtować kwestia dostępu do znajdujących się w aktach sprawy poszczególnych dokumentów urzędowych. 3. Poszczególne dokumenty znajdujące się w aktach administracyjnych mogą być przedmiotem informacji publicznej wówczas, gdy dotyczą określonych sfer życia publicznego. NSA w Warszawie z dnia 14 września 2010 r II OSK 1676/10 Żądanie umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek i odpisów może być załatwione albo poprzez czynność materialno-techniczną w postaci udostępnienia stronie akt i umożliwienia jej sporządzenia odpisów albo poprzez wydanie postanowienia o odmowie udostępnienia akt. NSA w Warszawie z dnia 14 września 2010 r II OSK 1676/10 Żądanie umożliwienia stronie przeglądania akt sprawy i sporządzania z nich notatek i odpisów może być załatwione albo poprzez czynność materialno-techniczną w postaci udostępnienia stronie akt i umożliwienia jej sporządzenia odpisów albo poprzez wydanie postanowienia o odmowie udostępnienia akt.

14 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO oświadczenia organu zobowiązujące adresata do określonego zachowania oświadczenia organu zobowiązujące adresata do określonego zachowania może obejmować zobowiązanie do udziału w podejmowanych czynnościach, do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, może obejmować zobowiązanie do udziału w podejmowanych czynnościach, do złożenia wyjaśnień lub zeznań osobiście, przez pełnomocnika lub na piśmie, treść: treść: precyzyjne określenie przedmiotu żądania, precyzyjne określenie przedmiotu żądania, wyznaczenie terminu na jego spełnienie, wyznaczenie terminu na jego spełnienie, pouczenie o konsekwencjach nie zastosowania się, pouczenie o konsekwencjach nie zastosowania się, autorem jest organ, a podpisuje je osoba do tego upoważniona, autorem jest organ, a podpisuje je osoba do tego upoważniona, podstawą wezwania jest art. 50 par. 1 kpa, podstawą wezwania jest art. 50 par. 1 kpa, doręczane pocztą za zwrotnym powiedzeniem odbioru (z zasady), doręczane pocztą za zwrotnym powiedzeniem odbioru (z zasady),

15 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO dowody dowody przeprowadza się na wniosek lub z urzędu, przeprowadza się na wniosek lub z urzędu, to wszystko co może służyć wyjaśnieniu i załatwieniu sprawy pod warunkiem, że nie jest sprzeczne z prawem (art. 75 kpa), to wszystko co może służyć wyjaśnieniu i załatwieniu sprawy pod warunkiem, że nie jest sprzeczne z prawem (art. 75 kpa), obowiązek zebrania i oceny dowodów spoczywa na organie administracji prowadzącym postępowania, obowiązek zebrania i oceny dowodów spoczywa na organie administracji prowadzącym postępowania, muszą być znane stronom, muszą być znane stronom,

16 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO dopuszczenie dowodu dopuszczenie dowodu zaliczenie materiału dowodowego do akt sprawy stanowi jego dopuszczenie, zaliczenie materiału dowodowego do akt sprawy stanowi jego dopuszczenie, biegli - o zakresie opinii postanawia organ( art. 83 §1 kpa), biegli - o zakresie opinii postanawia organ( art. 83 §1 kpa), o zakończeniu postępowania i podstawach do wydania decyzji organ zawiadamia na podstawie art. 10 kpa, o zakończeniu postępowania i podstawach do wydania decyzji organ zawiadamia na podstawie art. 10 kpa, odmowa dopuszczenia dowodu odmowa dopuszczenia dowodu

17 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO orzecznictwo orzecznictwo WSA w Gdańsku II SA/Gd 941/10 W przypadku decyzji uznaniowych organ musi w sposób pełny wyjaśnić przestanki, jakimi się kierował, wydając określone rozstrzygnięcie. W przeciwnym razie jego decyzja będzie obarczona wadą naruszenia prawa. WSA w Gdańsku II SA/Gd 941/10 W przypadku decyzji uznaniowych organ musi w sposób pełny wyjaśnić przestanki, jakimi się kierował, wydając określone rozstrzygnięcie. W przeciwnym razie jego decyzja będzie obarczona wadą naruszenia prawa. NSA II OSK 1311/10 Decyzja administracyjna musi mieć walor aktualności w zakresie ustaleń faktycznych. NSA II OSK 1311/10 Decyzja administracyjna musi mieć walor aktualności w zakresie ustaleń faktycznych. WSA we Wrocławiu III SA/Wr 325/09 1. Jeżeli strona wskazuje dowód, który ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, przy czym jest zgłoszony na tezę dowodową odmienną, taki dowód powinien być przeprowadzony przez organ. 2. Zaniechanie przez organ administracji podjęcia czynności procesowych zmierzających do zebrania pełnego materiału dowodowego, zwłaszcza gdy strona powołuje się na określone i ważne dla niej okoliczności jest uchybieniem przepisom postępowania administracyjnego, skutkującym wadliwością decyzji. WSA we Wrocławiu III SA/Wr 325/09 1. Jeżeli strona wskazuje dowód, który ma znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy, przy czym jest zgłoszony na tezę dowodową odmienną, taki dowód powinien być przeprowadzony przez organ. 2. Zaniechanie przez organ administracji podjęcia czynności procesowych zmierzających do zebrania pełnego materiału dowodowego, zwłaszcza gdy strona powołuje się na określone i ważne dla niej okoliczności jest uchybieniem przepisom postępowania administracyjnego, skutkującym wadliwością decyzji.

18 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO orzecznictwo (cd.) orzecznictwo (cd.) WSA w Bydgoszczy II SA/Bd 783/08 Wyczerpujące rozpatrzenie materiału dowodowego polega na takim ustosunkowaniu się do każdego ze zgromadzonych w sprawie dowodów z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między nimi, aby uzyskać jednoznaczność ustaleń faktycznych i prawnych. Dopiero, jednoznaczne ustalenie stanu faktycznego sprawy stworzyłoby podstawy do wyrażenia stanowiska, które nie przekraczałoby granic zasady swobodnej oceny dowodów, wynikającej z art. 80 k.p.a. WSA w Bydgoszczy II SA/Bd 783/08 Wyczerpujące rozpatrzenie materiału dowodowego polega na takim ustosunkowaniu się do każdego ze zgromadzonych w sprawie dowodów z uwzględnieniem wzajemnych powiązań między nimi, aby uzyskać jednoznaczność ustaleń faktycznych i prawnych. Dopiero, jednoznaczne ustalenie stanu faktycznego sprawy stworzyłoby podstawy do wyrażenia stanowiska, które nie przekraczałoby granic zasady swobodnej oceny dowodów, wynikającej z art. 80 k.p.a.

19 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO zakres i przesłanki (art. 89kpa) zakres i przesłanki (art. 89kpa) prowadzić ma do wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych (z udziałem stron), prowadzić ma do wyjaśnienia sprawy przy udziale świadków lub biegłych (z udziałem stron), fakultatywny element postępowania, fakultatywny element postępowania, inicjowana na wniosek strony lub z urzędu gdy miałaby zapewnić przyspieszenie lub uproszczenie postępowania, inicjowana na wniosek strony lub z urzędu gdy miałaby zapewnić przyspieszenie lub uproszczenie postępowania,

20 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO przygotowanie rozprawy przygotowanie rozprawy wezwanie stron do złożenia wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów oraz do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, wezwanie stron do złożenia wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów oraz do stawienia się na rozprawę osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, wezwanie do stawiennictwa biegłych i świadków, wezwanie do stawiennictwa biegłych i świadków, zawiadomienie innych organów lub instytucji, których obecność byłaby celowa lub też obowiązkowa, zawiadomienie innych organów lub instytucji, których obecność byłaby celowa lub też obowiązkowa, wyznaczenie terminu z odpowiednim wyprzedzeniem, wyznaczenie terminu z odpowiednim wyprzedzeniem,

21 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO wezwanie wezwanie forma pisemna wskazująca termin, miejsce i przedmiot rozprawy, forma pisemna wskazująca termin, miejsce i przedmiot rozprawy, doręczane każdemu, czyja obecność według organu jest obowiązkowa (strony biegli, świadkowie itp.), doręczane każdemu, czyja obecność według organu jest obowiązkowa (strony biegli, świadkowie itp.), winno być doręczone nie później niż na 7 dni przed datą wyznaczonej rozprawy, winno być doręczone nie później niż na 7 dni przed datą wyznaczonej rozprawy,

22 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO przebieg przebieg toczy się przed wyznaczonym pracownikiem (art. 93 kpa), toczy się przed wyznaczonym pracownikiem (art. 93 kpa), nieobecność stron należycie powiadomionych o terminie rozprawy nie stanowi przeszkody jej przeprowadzenia (odroczenie terminu stanowi wyjątek), nieobecność stron należycie powiadomionych o terminie rozprawy nie stanowi przeszkody jej przeprowadzenia (odroczenie terminu stanowi wyjątek), obowiązek odroczenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w doręczeniach albo nieobecności usprawiedliwionej nadzwyczajnymi okolicznościami, obowiązek odroczenia w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w doręczeniach albo nieobecności usprawiedliwionej nadzwyczajnymi okolicznościami, kierowanie rozprawą i policja sesyjna, kierowanie rozprawą i policja sesyjna, przebieg i czynności dokumentowane protokołem, przebieg i czynności dokumentowane protokołem,

23 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO orzecznictwo orzecznictwo WSA IV SA 2085/98 1. Rozprawa jest formą postępowania wyjaśniającego, które nie zawsze musi być prowadzone w formie rozprawy, jeżeli nie występują przesłanki wymienione w art. 89 k.p.a. ani przepisy szczególne nie stanowią o obowiązku przeprowadzenia rozprawy. Wówczas czynności wyjaśniające mogą odbywać się w formie tzw. postępowania gabinetowego. W postępowaniu tym mogą być przeprowadzone te same czynności dowodowe co na rozprawie. Postępowanie takie prowadzone jest przede wszystkim wtedy, gdy do udowodnienia stanu faktycznego wystarczające są dokumenty. … WSA IV SA 2085/98 1. Rozprawa jest formą postępowania wyjaśniającego, które nie zawsze musi być prowadzone w formie rozprawy, jeżeli nie występują przesłanki wymienione w art. 89 k.p.a. ani przepisy szczególne nie stanowią o obowiązku przeprowadzenia rozprawy. Wówczas czynności wyjaśniające mogą odbywać się w formie tzw. postępowania gabinetowego. W postępowaniu tym mogą być przeprowadzone te same czynności dowodowe co na rozprawie. Postępowanie takie prowadzone jest przede wszystkim wtedy, gdy do udowodnienia stanu faktycznego wystarczające są dokumenty. …

24 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO decyzja decyzja poprzedzać ją musi zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym (art.10 kpa), poprzedzać ją musi zawiadomienie stron o zakończeniu postępowania oraz możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym (art.10 kpa), strony przed wydaniem decyzji powinny mieć możliwość wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego w odpowiednim terminie, strony przed wydaniem decyzji powinny mieć możliwość wypowiedzenia się co do zgromadzonego materiału dowodowego w odpowiednim terminie, powiadomienie stron o jej wydaniu następuje poprzez jej doręczenie, powiadomienie stron o jej wydaniu następuje poprzez jej doręczenie,

25 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO elementy decyzji elementy decyzji elementy stałe i niezbędne dla skuteczności decyzji – art. 107 § 1 kpa w tym: elementy stałe i niezbędne dla skuteczności decyzji – art. 107 § 1 kpa w tym: uzasadnienie wraz z pouczeniem faktycznym i prawnym, uzasadnienie wraz z pouczeniem faktycznym i prawnym, pouczenie o prawie i zasadach wnoszenia środka odwoławczego, pouczenie o prawie i zasadach wnoszenia środka odwoławczego, właściwe określenie adresata decyzji, właściwe określenie adresata decyzji, podpis osoby upoważnionej ze wskazaniem stanowiska służbowego podpis osoby upoważnionej ze wskazaniem stanowiska służbowego podstawa prawna - art. 104 i 107 kpa oraz 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych albo art. 104 i 107 kpa oraz art. 112 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w zw. z art. 211 ustawy o finansach publicznych (starej) podstawa prawna - art. 104 i 107 kpa oraz 207 ust. 9 ustawy o finansach publicznych albo art. 104 i 107 kpa oraz art. 112 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych w zw. z art. 211 ustawy o finansach publicznych (starej) szczegółowe określenie obowiązku – wymiar kwoty oraz zasady jej zwrotu, szczegółowe określenie obowiązku – wymiar kwoty oraz zasady jej zwrotu,

26 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO egzekucja obowiązków o charakterze pieniężnym: egzekucja obowiązków o charakterze pieniężnym: prowadzona na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (u.p.e.a) - art. 2. § 1 pkt. 5 cytowanej ustawy w zw. z art. 66 ustawy o finansach publicznych, prowadzona na podstawie ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (u.p.e.a) - art. 2. § 1 pkt. 5 cytowanej ustawy w zw. z art. 66 ustawy o finansach publicznych, u prawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z decyzji jest organ I instancji – art. 5 § 1 pkt. 1 u.p.e.a., u prawnionym do żądania wykonania w drodze egzekucji administracyjnej obowiązków wynikających z decyzji jest organ I instancji – art. 5 § 1 pkt. 1 u.p.e.a., organ egzekucyjny – naczelnik właściwego urzędu skarbowego (art. 22 u.p.e.a.), organ egzekucyjny – naczelnik właściwego urzędu skarbowego (art. 22 u.p.e.a.), właściwość organu uzależniona jest od rodzaju przedmiotu z którego prowadzona jest egzekucja, właściwość organu uzależniona jest od rodzaju przedmiotu z którego prowadzona jest egzekucja,

27 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO egzekucja obowiązków o charakterze pieniężnym (c.d.): egzekucja obowiązków o charakterze pieniężnym (c.d.): wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego (art. 26 u.p.e.a.), wszczęcie egzekucji administracyjnej następuje na wniosek wierzyciela i na podstawie wystawionego przez niego tytułu wykonawczego (art. 26 u.p.e.a.), tytuł wykonawczy – wzór określony Rozporządzeniem MF z 2.11.2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.01.137.1541 ), tytuł wykonawczy – wzór określony Rozporządzeniem MF z 2.11.2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U.01.137.1541 ), tytuł wykonawczym – określa termin, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek (umowne lub ustawowe), tytuł wykonawczym – określa termin, od którego nalicza się odsetki z tytułu niezapłacenia należności w terminie, oraz rodzaju i stawki tych odsetek (umowne lub ustawowe), tytuł wykonawczym – wskazuje rodzaj zabezpieczenia jeżeli je ustanowiono tytuł wykonawczym – wskazuje rodzaj zabezpieczenia jeżeli je ustanowiono

28 UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Andrzej Dziura."

Podobne prezentacje


Reklamy Google