Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ból ostry, patofizjologia i leczenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ból ostry, patofizjologia i leczenie"— Zapis prezentacji:

1 Ból ostry, patofizjologia i leczenie
Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii CMKP Warszawa Ból ostry, patofizjologia i leczenie Małgorzata Malec-Milewska

2 International Association for the Study of Pain, 1979
jest nieprzyjemnym doznaniem zmysłowym i emocjonalnym związanym z aktualnie występującym lub zagrażającym uszkodzeniem tkanek, Ból albo też odczuciem opisywanym w kategoriach takiego uszkodzenia.

3 Ból ostry Ból przewlekły rola terapia najczęściej receptorowy
ostrzegawczo- obronna terapia uśmierzenie bólu Ból przewlekły złożony mechanizm powstawania nie spełnia roli ostrzegawczo-obronnej ze względu na charakter i objawy jest chorobą samą w sobie wielokierunkowe postępowanie terapeutyczne leczenie bólu

4 Proces nocycepcji PERCEPCJA MODULACJA PRZEWODZENIE TRANSDUKCJA KORA
DRG KORA MÓZGOWA Proces nocycepcji WDR WZGORZE PERCEPCJA MODULACJA PRZEWODZENIE TRANSDUKCJA

5 BÓL KLINICZNY RECEPTOROWY „normalny" ( somatyczny, trzewny )
FIZJOLOGICZNY KLINICZNY NIE-RECEPTOROWY NEUROPATYCZNY PSYCHOGENNY

6 Mózg BÓL KLINICZNY ZAPALENIE ZAPALENIE NEUROGENNE
USZKODZENIE TKANEK ZAPALENIE AKTYWACJA ZAKOŃCZEŃ WSPÓŁCZULNYCH ZAPALENIE NEUROGENNE SENSYTYZACJA OBWODOWA HT- nocyceptory “ LT nocyceptory “ SENSYTYZACJA OŚRODKOWA neuronów OUN Mózg aktywacja motorycznych neuronów generowanie zachowań i odczuć bólowych

7 Róg przedni I II III IV V VI VII VIII IX Ad C kora mózgowa wzgórze

8 genów ekspresja Nocycepcja w R.T. SP EAA SP EAA SP SP EAA SP EAA SP
TNF IL-1 DRG SP EAA SP EAA SP EAA NO SP EAA SP EAA SP EAA PG EAA EAA Na+ PG SP NO EAA SP Ca++ Ca++ ekspresja genów Mg++ Ca++ NO Mg++ NMDA PLC Ca PKC DAG IP3 RE PG depolaryzacja mGluR NO NK AMPA PG AA PLA2 COX2 PG NO NOS NO PG droga rdzeniowo-wzgórzowa

9 Ośrodkowa sensytyzacja
A d C DRG EAA SP mGluR NK AMPA NMDA mGluR NK AMPA NMDA ekspresja genów

10 Uraz ZMIANY NEURO- ENDOKRYNNE POBUDZENIE ZMIANY NEURO- UKŁADU
ISCHEMIA MIĘŚNIA SERCA BÓL “WIEŃCOWY” LĘK Uraz ZMIANY NEURO- ENDOKRYNNE POBUDZENIE UKŁADU WSPÓŁCZULNEGO ZMIANY NEURO- PLASTYCZNE w DORSAL HORN ZMIANY NEUROHUMORALNE BEHAWIORALNE OBWODOWA HIPERALGEZJA UŁATWIENIE TRANSMISJI INFORMACJI NOCYCEPTYWNEJ ROZWÓJ NADWRAŻLIWOŚCI OBWODOWEJ ( w ranie ) ODRUCHOWY WZROST NAPIĘCIA MIĘŚNIOWEGO “obrona mięśniowa” UNIERUCHOMIENIE BEZSENNOŚĆ BEZRADNOŚĆ DEPRESJA ZASTÓJ w KRĄŻENIU ŻYLNYM ZAKRZEPICA ŻYŁ GŁĘBOKICH UPOŚLEDZENIE WENTYLACJI PŁUC NIEDODMA NIEDOTLENIENIE ZAPALENIE ZALEGANIE WYDZIELINY w DROGACH ODDECHOWYCH

11 Ból Analgezja Sedacja

12 W uśmierzaniu ostrego bólu opieramy się
na dwóch zasadach terapeutycznych: Stosujemy synergistycznie działające analgetyki (paracetamol, NLPZ, opioidy), których siła działania jest w znacznym stopniu proporcjonalna do podawanych dawek leków 2. Stosujemy technik znieczulenia przewodowego (LA, opioidy), które przerywają przewodnictwo wg. zasady - “wszystko albo nic”

13 Ból pooperacyjny S k o j a r z o n a f a r m a k o t e r a p i a
Nieopioidowe analgetyki (paracetamol, NLPZ) Opioidy podawane systemowo (i.v.,PCA-i.v., p.o.) silny ból (VAS>4) łagodny ból (VAS<4) Ból pooperacyjny S k o j a r z o n a f a r m a k o t e r a p i a (paracetamol, NLPZ, opioidy, ko-analgetyki)

14 paracetamol Stosowany jako pojedynczy analgetyk
Dawka skuteczna p.o.: 1 g co 4 h ( 6 g / dobę) (Schug i wsp., 1999) Dawka wstępna p.r.: 2 g, po 4 h - 1 g co 4 h ( 7 g / dobę) (Hahn i wsp. 2000) Stosowany łącznie z NLPZ Dawka skuteczna p.o.: 1 g co 6 h ( 4 g/dobę)

15 Paracetamol - mechanizm działania
Hamowanie COX-3 izoformy cyklooksygenazy występującej w OUN Hamowanie syntazy tlenku azotu NOS Aktywacja 5-HTergicznego komponentu układu antynocyceptywnego

16 Paracetamol - właściwości
Po podaniu iv. : początek działania po 5-10 minutach, szczyt po 1 h, czas działania 4-6 h Wysoka rozpuszczalność w tłuszczach, słabe wiązanie z białkami osocza: szybka dystrybucja do wszystkich tkanek i dobra penetracja do płynu m-r. Metabolizowany w wątrobie gównie do glukuronianów i siarczanów, w małym procencie do NAPQI (P-450) Wydalany głównie z moczem

17 Paracetamol – objawy niepożądane
Dwie główne drogi metaboliczne: sprzęganie do postaci glukuronianów (60-80%) i siarczanów (20-30%) Trzecia droga metabolizmu: powstawanie NAPQI (cytochrom P-450), który pod wpływem glutationu po sprzęgnięciu z cysteiną i kwasem merkaptopurynowym wydalany jest z moczem W przypadku niedoborów glutationu może dojść do niewydolności wątroby w następstwie działania toksycznego metabolitu - NAPQI

18 Paracetamol - działania niepożądane
Reakcje uczuleniowe: wysypka, rumień, pokrzywka, wstrząs anafilaktyczny -- 1/10000 Złe samopoczucie, spadek ciśnienia – 1/10000 Małopłytkowość – pojedyncze przypadki (po długotrwałym stosowaniu)

19 Paracetamol - przeciwwskazania
Stwierdzona nadwrażliwość na paracetamol Niewydolność wątroby Zatrucie alkoholem Zatrucie barbituranami Niedożywienie (głodzenie), niedobory witamin (niskie rezerwy glutationu) Odwodnienie (niewydolność nerek)

20 ból i hiperalgezja obniżenie progu O.U.N. Uszkodzenie lub stan zapalny
uwolnienie prostaglandyn wzrost przepływu krwi w obszarze zapalenia obrzęk nacieki leukocytarne obniżenie progu pobudliwości receptorów ból i hiperalgezja O.U.N.

21 Miejsce działania COX COX 1 Przewód pokarmowy Nerki Płytki krwi COX -3
O.U.N. Stan zapalny Rak jelita grubego Ch. Alzhaimera COX -2

22 Nowe teorie działania NLPZ
1. NLPZ hamują ekspresję NOS Nowe teorie działania NLPZ 2. NLPZ hamują NFkappaB, 3. Aktywacja układu lipoksyn

23 Selektywność NLPZ: celecoxib, rofecoxib
Aspiryna x silniej hamuje COX1 niż COX2 Indometocyna x silniej hamuje COX1 niż COX2 Diklofenac ,7 x silniej hamuje COX1 niż COX2 „preferencyjne NLPZ” Meloksikam ,2 x silniej hamuje COX1 niż COX2 celecoxib, rofecoxib ok x silniej hamuje COX2 niż COX1 „wybiórcze NLPZ”

24 NLPZ – powikłania ze strony przewodu pokarmowego
. owrzodzenia błony śluzowej żołądka . krwawienia z przewodu pokarmowego . perforacje przewodu pokarmowego Rocznie w USA z powodu powikłań ze strony p. pok. umiera osób - tyle samo ile łącznie umiera z powodu astmy, guzów okolicy szyi i czerniaka . Ryzyko tych powikłań u osób stosujących NLPZ jest zbliżone do prawdopodobieństwa wystąpienia raka płuc u palaczy.

25 U 1122 pacjentów hospitalizowanych z powodu krwawienia
U 1122 pacjentów hospitalizowanych z powodu krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego Współczynnik prawdopodobieństwa (iloraz szans) Paracetamol 0.6 Tramadol Metamizol Diclofenac Naproxen ASA Piroxicam Lanas A. i wsp. Eur. J. Gastroenterol. & Hepatology 2003, 15, 173–178.

26 „Szacunkowa” śmiertelność związana ze stosowaniem leków z I szczebla drabiny WHO Oceniana jako następstwo wystąpienia objawów niepożądanych ASA /100 milionów Diclofenac /100 milionów Metamizol / 100 milionów Paracetamol 20/ 100 milionów Andrade S.E. I wsp. J. Clin. Epidemiol., 1998,51,

27 Oddziaływanie na nerki
PGI2 w korze i PGE2 w rdzeniu regulują nerkowy przepływu krwi Stosowanie NLPZ w sytuacji zmniejszonego przepływu (stres, hipowolemia, wiek podeszły, niewydolność nerek) zwiększa ryzyko upośledzenia funkcji nerek „Klasyczne” NLPZ hamując produkcję PGE2 i PGI2 zmniejszają perfuzję nerkową, co może prowadzić, do wystąpienia ostrej niewydolności nerek

28 renina-angiotensyna-aldosteron
Selektywne blokery COX hamują izoenzym, który konstytutywnie wytwarzany jest w nerkach i odpowiada za: prawidłową gospodarkę wodno-elektrolitową oraz aktywację układu renina-angiotensyna-aldosteron Objawem niepożądanym obserwowanym podczas stosowania COX-2 blokerów są obwodowe obrzęki spowodowane retencją wody i sodu w ustroju.

29 Choroba NLPZ (iloraz szans) serca 0 0 1 0 + 1.6 + 0 2.5 + + 26
U 1113 pacjentów hospitalizowanych (w wieku > 76 r.ż) ( niewydolność krążenia  - (iloraz szans) Choroba NLPZ (iloraz szans) serca Page J., 2000

30 z chorobą nadciśnieniową
„Hipertensyjny efekt” u pacjentów z chorobą nadciśnieniową „klasyczne” NLPZ i selektywne blokery COX-2 Hillis W.S., 2002. Powikłania zatorowo-zakrzepowe „klasyczne” NLPZ vs selektywne blokery COX-2 19 / 4029 chorych / 4047 chorych FDA Advisory Committee, 2001

31 Oddziaływanie na hemostazę.
·      Oddziaływanie na hemostazę. . NLPZ działają antyagregacyjne na płytki krwi . NLPZ zwiększają ryzyko krwawień . Pochodne pyrazolonu mogą powodować trombocytopenię i agranulocytozę . „Klasyczne” NLPZ nie powinny być stosowane u pacjentów z zaburzeniami hemostazy, oraz w okresie okołoperacyjnym po zabiegach neurochirurgicznych (zwiększone ryzyko krwawienia w „zamkniętej - sztywnej” przestrzeni)

32 NLPZ czynniki ryzyka . Wiek powyżej 65 lat
. Leczenie steroidami, lekami p. zakrzepowymi, diuretykami, inhibitorami ACE . Powikłania ze strony p.p. w wywiadzie . Nadciśnienie tętnicze, ZNK . Odwodnienie, niewydolność nerek

33 Metamizol (Pyralgina)
Mechanizm główny - Ośrodkowe hamowanie syntezy prostaglandyn (blokowanie COX 3) Mechanizm drugoplanowy - Obwodowe hamowanie syntezy prostaglandyn (selektywne blokowanie COX 2) Działanie spazmolityczne i przeciwdrgawkowe - Hamowanie wychwytu zwrotnego adenozyny Campos i wsp. Eur. J. Pharm. 1999

34 Metamizol (Pyralgina)
Ryzyko wystąpienia anemii aplastycznej - 0% Ryzyko wystąpienia agranulocytozy - 1,1/1 mln. Ryzyko wystąpienia reakcji uczuleniowej po podaniu metamizolu i.v. – związane nie z substancją, ale ze stabilizatorem. Kaufman Eur. J. Haematol. 1996

35 paracetamol (500 - 1000 mg) i.v. co 6 godz.
metamizol (1-2 g, max. 6 g/dobę) i.v. co 8 godz. lub ketoprofen (50 mg ) i.v. co 6 godz. diklofenak (50 mg) p.o., p.r. co 8 godz. PARACETAMOL + NLPZ paracetamol ( mg) i.v. co 6 godz. +

36 NLPZ Paracetamol (redukcja zapotrzebowania na opioidy do 60 %)
Wheatley, 1998 Paracetamol (redukcja zapotrzebowania na opioidy do 50 %) Peduto, 1998

37 Bezpieczne połączenie leków w okresie pooperacyjnym (do zabiegów o małym i średnim natężenu bólu)
Paracetamol ( g/dobę) + Metamizol ( g/dobę) Tramadol (do 400 mg/dobę) Morfina (dawki ratunkowe: po 1-2 mg i.v.)

38 m m m d ENK CCK b MF CCK peptydów i anty-opioidowych
CCK peptydów i anty-opioidowych Mechanizm działania opioidów A d C DRG ENK ENK m d SP CGRP EAA NKA EAA HIPERPOLARYZACJA m CCK b CCK MF droga rdzeniowo-wzgorzowa droga rdzeniowo-wzgorzowa

39 Klasyfikacja receptorów opioidowych
 (MOR) OP3   (DOR) OP1  (KOR) OP2 Lambert DG Brritish Journal of Anaesthesia 1998 Heffernan&Rowbotham Clin Pain Manag 2003

40 Lokalizacja receptorów opioidowych
zakręt kory obręczy jądra migdałowate róg tylny R.K. m, d, k obwodowe receptory opioidowe Opioidy podawane systemowo podawane do znieczulenia regionalnego

41 P. R. N. chory zaczyna odczuwać ból podanie leku choremu sedacja
absorpcja leku uśmierzenie ból sedacja wzywa pielęgniarkę pielęgniarka przychodzi i rozpoczyna z chorym dyskusję nad koniecznością podawania leku przeciwbólowego przygotowanie iniekcji ( dawka często zmniejszana przez pielęgniarkę o % ) podanie leku choremu

42 Ból P.R.N. & MSSA Sedacja Analgezja stężenie analgetyku MSSA 0 godz

43 STRATEGIA STOSOWANIA OPIOIDÓW
Ustalenie dawki wysycającej “drogą miareczkowania poziomu bólu”- i.v. Uzyskanie MSSA i utrzymanie tego stężenia opioidu w surowicy krwi przez cały okres leczenia bólu. 1. CIĄGLY DOŻYLNY WLEW OPIOIDÓW 2. P C A, NCA

44 CIĄGŁY DOŻYLNY WLEW OPIOIDÓW
Ustalenie dawki wysycającej podawać dożylnie 2 mg morfiny co 2-3 min. aż do istotnej redukcji poziomu bólu „Dawka wysycająca” - np. 12 mg morfiny i.v. w okresie 3 godzin eliminuje się 12mg/2 = 6 mg dawka morfiny warunkująca utrzymanie MSSA 2 mg / godz. i.v. (6 mg/3 godz)

45 MSSA wlew i.v. Ból analgetyk Sedacja 0 godz 2 godz 4 godz 6 godz
Analgezja Ból analgetyk wlew i.v.

46 Incydentalne bóle przebijające w okresie pooperacyjnym
P r z e d a w k o w a n i e w z g l ę d n e np. 1-2 mg morfiny i.v. Incydentalne bóle przebijające w okresie pooperacyjnym Podstawowy poziom pooperacyjnej analgezji

47 P. C. A. chory zaczyna odczuwać ból uśmierzenie bólu
uruchamia system PCA infuzja leku wiązanie leku z receptorami

48 Ból Sedacja Analgezja 0 godz 2 godz 4 godz 6 godz 8 godz MSSA
analgetyk MSSA

49 BÓL a1 m,d,k a2 M COX-y GABA NOS NMDA CCK opioidy NLPZ Adrenalina
cytokiny CCK Ketamina dextrometorfan MgSO4 paracetamol NLPZ Baklofen Neostygmina opioidy klonidyna TCA proglumid BÓL PTFL a1 Adrenalina

50 a2 agonści L.P.D. S.I.A tramadol Zstępujące mech. kontroli bólu
Jądro szwu wielkiego- 5-HT, Jądra pokrywy - neurony NA S.I.A tramadol L.P.D.

51 klonidyna Aktywacja NA - komponentu zstępującego układu
antynocyceptywnego wywołuje analgezję alfa 2 agoniści “naśladując” NA pobudzają zstępujący układ antynocyceptywny klonidyna i.v. 4 mcg/kg (bolus) + wlew i.v. 2 mcg/kg/godz.

52 Antynocyceptywne działanie leków przeciwdepresyjnych
Aktywacja zstępującego układu antynocyceptywnego poprzez:hamowanie zwrotnego wychwytu NA i/lub 5-HT w strukturach tego układu. Blokada kanałów jonowych dla Na+ Potencjalizacja analgezji opioidowej Antagonistyczne działanie na NMDA S.I.A

53 Antagoniści kompleksu NMDA
Dekstrometorfan 45 mg x 3 p.o. Antagoniści kompleksu NMDA DRG A d C SP EAA NMDA Mg++ mGluR AMPA NK Ketamina dekstrometorfan 1 mg ketaminy + 1 mg MF (PCA-i.v.) 1-2 mcg/kg/min i.v. ( 72 godz.)

54 MgSO4 20 ml (0.5 mol.) i.v. przed zabiegiem operacyjnym
DRG A d C SP EAA NMDA mGluR AMPA NK MgSO4 20 ml (0.5 mol.) i.v. przed zabiegiem operacyjnym wlew i.v ml/godz. (przez 48 godzin) 50 mg/kg i.v. przed operacją + wlew i.v. 8 mg/kg/godz. śródoperacyjnie

55 Ból pooperacyjny Analgezja przewodowa
Nieopioidowe analgetyki (paracetamol, NLPZ) Opioidy podawane systemowo (i.v., p.o.) Analgezja przewodowa L.Z.M opioidy ko-analgetyki silny ból (VAS>4) łagodny ból (VAS<4) Ból pooperacyjny S k o j a r z o n a f a r m a k o t e r a p ia paracetamol, NLPZ, opioidy, ko-analgetyki)

56 W rdzeniu kręgowym: 70 % to receptory mi 24 % to receptory delta
6 % to receptory kappa

57 Opioidy mózg płyn m-r. róg tylny r. kręgowego żyły z.o. tętnice
rdzeniowe róg tylny r. kręgowego lipidy z.o. miejsca wiązania niespecyficznego mózg krążenie systemowe żyły z.o. Opioidy płyn m-r.

58 fentanyl petydyna morfina

59 Zastosowanie mieszaniny opioidu i leku znieczulającego miejscowo
nakładaniem się efektu przeciwbólowego zmianami konformacyjnymi w receptorach opioidowych, wywołanymi przez LZM Zastosowanie mieszaniny opioidu i leku znieczulającego miejscowo Synergizm leków w wywoływaniu analgezji . zmniejszenie dawek poszczególnych leków, . niższa częstość objawów niepożądanych (dla opioidów) . mniejszy wpływ na układ krążenia . wydłuża czasu analgezji

60 Zastosowanie mieszaniny opioidu i leku znieczulającego miejscowo (LZM)
Zakładano cewnik z.o. na wysokości (Th12-L1) i stosowano wlew ciągły (5-10 ml/godz.) mieszaniny: bupiwakaina 1 mg/ml, + fentanyl 2 mcg/ml, + adrenalina 2 mcg/ml Zastosowanie mieszaniny opioidu i leku znieczulającego miejscowo (LZM) (u 9000 chorych po operacjach w zakresie nadbrzusza dni leczenia) Breivik H, 2002

61 Zahamowanie przewodnictwa neuronalnego
bupiwakaina 2. Aktywacja układu opioidoergicznego fentanyl 3. Aktywacja układu NA-ergicznego (receptory -2) adrenalina 4. Aktywacja układu GABA-ergicznego (poprzez receptory -1)

62 O.A. Obwodowe receptory opioidowe egzogenne opioidy stres CRF IL-1
odczyn zapalny mastocyt makrofag limf.T limf.B Enk . End POMC,PENK mRNA Obwodowe receptory opioidowe m o.u.n. m, d, k DRG stres CRF m IL-1 egzogenne opioidy morfina tramadol DRG

63 „obwodowe” opioidy FNT ( 100 - 200 mcg) MF ( 1 - 5 mg)
(blokada splotu ramiennego) MF ( 1 mg ) + 1% lidokaina ( ostrzykiwanie linii cięcia) „obwodowe” opioidy MF ( mg), FNT ( mcg) lub Petydyna ( mg) (dostawowe podanie opioidów)

64 klonidyna Aktywacja NA - komponentu zstępującego
układu antynocyceptywnego alfa 2 agoniści ( klonidyna ) “naśladując” NA pobudza zstępujący układ antynocyceptywny dostawowo: 150 mcg okołonerwowo: 2 mcg/kg % bupi. klonidyna z.o mcg p.p mcg

65 Neostygmina 25 - 100 mcg p.p. 5 - 10 mcg/kg z.o.
500 mcg do LZM (blok. splotu ramiennego) (pooperacyjna analgezja - do 24 godz.) 500 mcg dostawowo (350 min pooperacyjnej analgezji) mcg p.p. (u % chorych PONW) Lauretti G.R., Anesthesilogy, 1995 1 - 5 mcg p.p opioid p.p. (Wydłużenie 2x czasu trwania analgezji, brak PONW) Almeida R.A., Anesthesilogy, 2003

66 Przetrwały ból pooperacyjny Blokady profilaktyczne
Zespół bólowy po torakotomii U 44% chorych przetrwały ból utrzymywał się jeszcze 30 miesięcy po operacji. Kalso E. Acta Anesth Scand. 2002 Dajczman E. Chest 1991 Ciągłe znieczulenie zewnątrzoponowe zmniejsza częstość występowania i stopień natężenia bólu. Cousins MJ. IASP Press 1999

67 Ból pooperacyjny A n a l g e z j a m u l t i m o d a l n a
Nieopioidowe analgetyki (paracetamol, NLPZ) Opioidy podawane systemowo (i.v., p.o.) Analgezja przewodowa L.Z.M, opioidy, ko-analgetyki silny ból (VAS>4) łagodny ból (VAS<4) Ból pooperacyjny S k o j a r z o n a f a r m a k o t e r a p i a (paracetamol, NLPZ, opioidy, ko-analgetyki) Neuromodulacja TENS A n a l g e z j a m u l t i m o d a l n a ... analgezja z wyprzedzeniem, ciągła analgezja multimodalna, skojarzona farmakoterapia + techniki znieczulenia przewodowego...

68 Korzyści wynikające z leczenia bólu pooperacyjnego
Względy humanitarne i etyczne Zmniejszenie częstości powikłań płucnych Wczesne uruchomienie Zmniejszenie częstości występowania zakrzepicy żylnej Poprawa odpowiedzi metabolicznej na uraz Zmniejszenie odpowiedzi układu krążenia na stres Skrócenie czasu pobytu w szpitalu (obniżenie kosztów leczenia)


Pobierz ppt "Ból ostry, patofizjologia i leczenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google