Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studenckie Koło Naukowe BLOK PRAWA KOMPUTEROWEGO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studenckie Koło Naukowe BLOK PRAWA KOMPUTEROWEGO"— Zapis prezentacji:

1 Studenckie Koło Naukowe BLOK PRAWA KOMPUTEROWEGO
<< SKN – BPK >>

2 TEMAT REFERATU PUBLICZNE PROPAGOWANIE TREŚCI FASZYSTOWSKICH W INTERNECIE - ZARYS PROBLEMU << SKN – BPK >>

3 << SKN – BPK >>
UWAGI WPROWADZAJĄCE  Cyberprzestrzeń Próby definiowania Cechy gatunkowe Totalitarne formy ustrojowe Przesłanki Publiczne Propagowanie Nawoływanie Aspekt praktyczny << SKN – BPK >>

4 << SKN – BPK >>
Cyberprzestrzeń Definicje i sposoby pojmowania Termin „cyber” < z gr. kybernetes oznacza "sternik; zarządca" od kybernán "sterować; kontrolować"> Cybernetyka to nauka o systemach sterowania powiązana z modelami przetwarzania i przekazywania informacji. Ojcem cybernetyki był Norbert Weiner Nowe znaczenie temu przedrostkowi nadał Wiliam Gibson. Stworzył pojęcie Cyberprzestrzeni (Cyberspace) jako nowego, równoległego wszechświata, wykreowanego przez maszyny, Neuromancer << SKN – BPK >>

5 << SKN – BPK >>
Cyberprzestrzeń… Z pojęciem cyberprzestrzeni częstokroć przypisane (a niekiedy mylone) jest pojęcie wirtualnej rzeczywistości używanej z kolei do opisania techniki, dzięki której człowiek może działać w zaprojektowanym przez siebie i wygenerowanym przez komputer sztucznym trójwymiarowym świecie. Jednakże wyrażenie „cyberprzestrzeń” jest pojęciem nad wyraz wieloznacznym, bowiem liczni autorzy publikacji związanych tematycznie z dziedzinami nowoczesnych technologii stosują je w rozmaitym kontekście << SKN – BPK >>

6 << SKN – BPK >>
Cyberprzestrzeń… Niematerialna emanacja Internetu = przestrzeń informacji Niemożność zarysowania choćby orientacyjnych jej granic Struktura fraktalna i amorficzna Zdecentralizowana i samoregulująca Brak organu nadzorującego lub o podobnej właściwości kontrolnej Brak ośrodka koordynującego – konglomerat rozproszonych elementów << SKN – BPK >>

7 << SKN – BPK >>
Internet jest rozległą, rozproszoną, zdolną do samorealizacji i autonomicznego funkcjonowania jej poszczególnych składników Maszyną cybernetyczną. Niestety cechy gatunkowe Internetu bywają jego bronią obosieczną << SKN – BPK >>

8 Tzw. Przestępczość komputerowa…
Rozmycie terminologiczne… Kategoria określona przez badaczy fenomenologii cyberprzestępczości jako „inne” lub „pozostałe” rodzaje przestępstw komputerowych, tyczy się przypadków propagowania w Internecie treści rasistowskich, bądź faszystowskich, związanych z totalitarną formą sprawowania władzy w państwie oraz nawołujących do siania nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych lub wyznaniowych, włączając przypadki znieważania grupy ludzi albo poszczególnej osoby z powodu jej przynależności narodowej, rasowej czy wyznaniowej << SKN – BPK >>

9 << SKN – BPK >>
Zainteresowanie Z ubolewaniem należy skonstatować, że sieć aż wrze od stron o proweniencji rasistowskiej, faszystowskiej, nakłaniających przy tym do ksenofobii i nacjonalizmu, gloryfikujących jednocześnie totalitaryzm w swej „klasycznej” postaci, a nie jednokrotnie w nowej „przyobleczonej” szacie. WCOTC (Word Church of the Creator) Blood and Honour „akcji neofaszystów” o kryptonimie „Readwatch”. celem Redwatch Polska było zbieranie wszelkich możliwych informacji (zdjęcia, adresy, nr telefonów, nr tablic rejestracyjnych samochodów etc.) na temat osób trudniących się działalnością antyfaszystowską, << SKN – BPK >>

10 << SKN – BPK >>
FUNKCJE… WITRYNY O TAKIM CHARAKTERZE SŁUŻĄ propagowaniu „rozwodnionego” neonazizmu, „punkt informacyjny” osób powiązanych z funkcjonowaniem takich (nieformalnych) organizacji, zamieszczaniu na nich tekstów, symboli, znaków graficznych, muzyki w formacie mp3, marketingu cybernazistowskiego, << SKN – BPK >>

11 << SKN – BPK >>
FUNKCJE… Umieszczaniu porad i wskazówek poświęconych metod znieważania, a niekiedy nawet „ (…) zabijania brudasa”, dokonaniu transakcji kupna – sprzedaży różnych „akcesoriów” nazistowskich (np. symboli polskich nacjonalistów, flag i gadżetów nawiązujących do tradycji III Rzeszy) – memorabilia Adolfa Hitlera… zaprenumerowanie tzw. Fanzinów, odnośniki (linki) do innych tematycznie powiązanych treści , aukcje internetowe, forma tyranizowania polega na wysyłaniu obraźliwych treści (np. sms’ów, mms’ów) osobom uznanym za wroga (przeciwnika lansowanej ideologii). << SKN – BPK >>

12 Przedmiot ochrony art. 256 k.k. i 257 k.k.
jest prawidłowe funkcjonowanie organizmu państwowego, ochrona demokracji i republikańskiej formy sprawowania władzy, w tym asekuracja zasad ustrojowych wyrażonych w Konstytucji, gwarantujących poszanowanie godności ludzkiej, eliminujących wszelkie przejawy dyskryminacji, ksenofobii, zapewniających pokojową koegzystencję obywateli i innych osób zamieszkałych w Polsce, bez względu na wyznanie, reprezentowany światopogląd, płeć czy rasę. Przedmiotem ochrony jest zarówno ład i porządek w kraju, ochrona praw i wolności wszelkich osób przebywających na jego terytorium << SKN – BPK >>

13 << SKN – BPK >>
ZNAMIONA… PUBLICZNE Działanie publiczne odbywa się w miejscu publicznym lub jeśli jego czyny mogą być dostrzeżone przez nieoznaczoną liczbę osób (np. wypowiedzi kierowane do tłumu, prasy, zamieszczone w Internecie), oznaczoną, ale większą liczbę osób (np. przez zgromadzonych na zebraniach pracowników różnych zakładowych ciał kolegialnych, z wykluczeniem uroczystości rodzinnych, spotkań towarzyskich, seminariów naukowych itp.), << SKN – BPK >>

14 << SKN – BPK >>
ZNAMIONA… (…) mają miejsce na powszechnie dostępnym zebraniu (np. w trakcie spotkania kandydatów z wyborcami), posiedzeniach kolegialnych organów administracji publicznej (np. Sejmu, organów jednostek samorządu terytorialnego) oraz jawnych posiedzeniach sądu, Publiczny będący antonimią prywatnego zakłada działanie skierowane do ogółu, do osób postronnych, najczęściej nieznanych, przypadkowych obserwatorów, spoza najbliższego kręgu przyjaciół i rodziny (szerzej na ten temat madzia m), << SKN – BPK >>

15 << SKN – BPK >>
ZNAMIONA … Działanie publiczne nie traci swojego charakteru (publicznego), nawet w sytuacji, w której nie doszłoby do wiadomości nieokreślonej liczny osób, to znaczy: „(…) znamię publiczności nie jest zależne od tego, czy skutek ten nastąpił, bowiem pod względem podmiotowym polega na świadomości sprawcy, że jego działanie dojdzie lub może dojść do widomości nie dającej się z góry oznaczyć ilości osób, a sprawcy chce tego albo możliwość tę przewiduje i na nią się godzi.” << SKN – BPK >>

16 << SKN – BPK >>
ZNAMIONA… PROPAGOWANIE -}oznacza - szerzenie ideologii, upowszechnianie myśli, haseł, symboli, - próbę przekonania, zjednania kogoś dla jakieś idei, akcji, działania - zachęcanie do wprowadzenia takiej formy ustrojowej, -} „propagowanie” nie jest równoważne z pojęciem „pochwalanie”, (…) można założyć okoliczność publicznego pochwalania bez zamiaru propagowania oraz propagować nie pochwalając tego co się propaguje << SKN – BPK >>

17 << SKN – BPK >>
ZNAMIONA … Nieodzownym komponentem propagowania jest: Zaangażowanie się autora (sprawcy) podczas prezentowania treści o proweniencji totalitarnej, albowiem wyłączne przedstawianie cech takiego państwa, cytowanie, publikowanie książek poświęconych tej tematyce, naturalnie nie spełnia znamion przestępstwa, Manifestacja osobistych poglądów związanych z ustrojem totalitarnym z zamiarem przekonania kogokolwiek do słuszności stawianych tez do swojej argumentacji, której (zachęcanie audytorium do poparcia ustroju) << SKN – BPK >>

18 << SKN – BPK >>
ZNAMIONA … Propagowanie faszyzmu, nazizmu bądź innych przejawów totalitaryzmu nie musi się odnosić do współcześnie istniejącego oblicza, czy minionych (XX wiecznych) postaci ustrojowych. >> Przedmiotem działania sprawcy może być pewien hipotetyczny, teoretyczny, czy wyimaginowany system władzy, który w oczywisty sposób jest odczytywany jako model (jeszcze nie znanego dotąd) totalitarnego państwa, << SKN – BPK >>

19 << SKN – BPK >>
ZNAMIONA … NAWOŁYWANIE Polegać może na wzbudzaniu niechęci, złości, braku akceptacji Na sianiu nienawiści, czyli uczucia silnej niechęci graniczącej wręcz z wrogością i wściekłością. Natomiast zachowanie podmiotu, który publicznie reprezentuje pewne negatywne cechy osób należących do grona lub grupy wyrażonej w przepisach (np. narodu, grupy etnicznej, wyznaniowej, sekty), lecz z zachowaniem powściągliwości, czyli z pominięciem dążenia w celu wywoływania negatywnych emocji u innych osób (adresatów) wyłącza możliwość przypisania autorowi (nadawcy) realizacji znamion strony przedmiotowej analizowanego przestępstwa << SKN – BPK >>

20 << SKN – BPK >>
ZNAMIONA… Nie jest zaś celem nawoływania do nienawiści, nakłanianie do określonych zachowań przestępczych. Nawoływanie nie musi przybrać postaci słownej, może być również wyrażone poprzez gesty albo w formie pisemnej. << SKN – BPK >>

21 << SKN – BPK >>
ZNAMIONA… Przestępstwo jest popełnione nawet wówczas, kiedy nienawiść jest wymierzona wobec jednostki. Ma charakter powszechny i umyślny oraz można je popełnić jedynie w zamiarze bezpośrednim, co zresztą akcentuje intencjonalne zabarwienie pojęcia – „propaguje” (dolus directus coloratus). Przestępstwo ponadto ma charakter bezskutkowy (formalny), to znaczy chwila ukończenia samego czynu jest adekwatna z chwilą jego popełnienia. << SKN – BPK >>

22 << SKN – BPK >>
Kontrowersje… Wolność słowa. Oddziaływanie społeczne. Normy prawne zgodnie z niemieckim prawem oraz judykaturą, prokuratura może ścigać neonazistów nie bacząc na niemieckie obywatelstwo, jeśli strony internetowe o analizowanej treści są dostępne na terytorium Niemiec. << SKN – BPK >>

23 << SKN – BPK >>


Pobierz ppt "Studenckie Koło Naukowe BLOK PRAWA KOMPUTEROWEGO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google