Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

7. Program Ramowy Wspólnoty w zakresie badań i rozwoju technologicznego (2007-2013) Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "7. Program Ramowy Wspólnoty w zakresie badań i rozwoju technologicznego (2007-2013) Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut."— Zapis prezentacji:

1 7. Program Ramowy Wspólnoty w zakresie badań i rozwoju technologicznego (2007-2013) Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Politechnika Warszawska, 13 grudnia 2007 r.

2 Badania Wzrost i zatrudnienie EdukacjaInnowacje Strategia Lizbońska (2000r.) Nowa Strategia Lizbońska (2005r.) Trójkąt wiedzy

3 Podział budżetu UE

4 Budżet Programów Ramowych w mld euro Budżet bez programu EURATOM i działań nuklearnych JRC

5 7PR: Główny instrument finansowania badań i rozwoju technologicznego w Europie Wspieranie współpracy ponadnarodowej na wszystkich płaszczyznach UE. Zwiększenie dynamizmu, kreatywności i doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy (naukowcy w sposób niezależny i odpowiedzialny określają główne tematy badań). Wzmacnianie kadry naukowej poprzez zapewnienie lepszej edukacji i szkoleń, łatwiejszego dostępu do potencjału badawczego oraz uznania dla zawodu naukowca. Zwiększenie udziału kobiet w badaniach naukowych. Wspieranie naukowców rozpoczynających karierę zawodową. Zintensyfikowanie dialogu między światem nauki i społeczeństwem celem zwiększenia społecznego zaufania do badań naukowych. Wspieranie szerokiego stosowania rezultatów i rozpowszechniania wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej finansowanej ze środków publicznych.

6 7PR: Podstawowe zasady (1) O sposobie wykorzystania budżetu PR decydują wyłącznie instytucje europejskie: Rada i Parlament Europejski uchwalając 7PR oraz Komisja Europejska odpowiedzialna za jego wdrożenie. Budżet nie jest dzielony na poszczególne kraje. Finansowane są najczęściej projekty realizowane przez konsorcja złożone z kilku (kilkunastu) partnerów z różnych krajów. W programie szczegółowym IDEAS i PEOPLE projekty są składane także przez indywidualnych naukowców. Finansowane są projekty zgodne z priorytetami Unii Europejskiej zawartymi w dokumentach 7PR.

7 7PR: Podstawowe zasady (2) Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa się na drodze zaproszeń do składania wniosków (call for proposals) ogłaszanych regularnie przez KE. Jakość zgłoszonych projektów jest oceniana przez niezależnych ekspertów z różnych krajów. Środki finansowe 7PR nie służą subsydiowaniu uczestniczących instytucji. Mogą być wykorzystane jedynie dla sfinansowania jasno określonych prac służących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy. Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny. Realizowane w projektach działania są dofinansowywane, a nie finansowane. MNiSW: - będzie dofinansowywało zaakceptowane projekty (Rozporządzenie w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oaz rozliczania środków finansowych na naukę przeznaczonych na finansowanie współpracy naukowej z zagranicą) - konkurs Granty na Granty – fundusze dla polskich koordynatorów na przygotowanie wniosku

8 Eksperci w 7PR KE stworzyła bazę ekspertów do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie lub nominowane przez instytucje macierzystą. https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome KE wybiera ekspertów do oceny projektów z powyższej bazy. udział w ocenie to doskonała szkoła pisania projektów: zaoszczędza czas na przygotowanie własnego wniosku i zwiększa szanse sukcesu; za "naukę" i wykonaną pracę ekspert otrzymuje honorarium- 450 euro/dzień, refundację kosztów podróży, dietę dzienną – 149 euro; ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo- rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i administracji; wymogi: wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie oraz znajomość języka angielskiego (ale nie koniecznie doskonała); udział w ocenie jest sprawą indywidualną każdego eksperta = nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy.

9 Cooperation 32 413 Ideas 7 510 People 4 750 Capacities 4 097 Euratom 2 751 (517 - działania nukelarne JRC) JRC 1 751 (działania nienuklearne) 53 272 mld euro ( Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. ) 7PR: Struktura i budżet

10 Program szczegółowy COOPERATION Wspieranie ponadnarodowej współpracy naukowo-badawczej w dziesięciu wybranych tematach 1.Zdrowie 2.Żywność, rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo i biotechnologia 3.Technologie Informacyjne i komunikacyjne (ICT) 4.Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji 5.Energia 6.Środowisko (w tym zmiany klimatu) 7.Transport (w tym aeronautyka) 8.Nauki społeczno-ekonomiczne i humanistyczne 9.Przestrzeń kosmiczna 10.Bezpieczeństwo

11 COOPERATION: Obszary tematyczne Budżet 32 413 mln euro

12 Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji (NMP) Nanowiedza i nanotechnologie: wspieranie zapotrzebowania na wiedzę generowaną tej dziedzinie we wszystkich sektorach przemysłowych; Materiały: generowanie wiedzy o nowych materiałach by umożliwić wytwarzanie nowych produktów przemysłowych oraz powstawanie nowych metod produkcji przy wykorzystaniu interdyscyplinarnego podejścia Procesy produkcyjne: kreowanie innowacyjnych zdolności produkcyjnych w celu uzyskania przodownictwa na rynkach globalnych Integracja technologii dla zastosowań przemysłowych: popieranie wdrażania nowych technologii do zastosowań przemysłowych w celu przyśpieszenia transformacji przemysłu europejskiego i zwiększenia jego konkurencyjności Przemysł oparty na zasobach Przemysł oparty na wiedzy

13 Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji (NMP) 1.Nanonauki, nanotechnologie Stworzenie materiałów i systemów, których właściwości i zachowanie można wcześniej określić a w konsekwencji nowej generacji produktów i usług. Rozwój wiedzy w zakresie wzajemnego oddziaływania pomiędzy atomami, cząsteczkami i ich zbiorami oraz elementami naturalnymi i sztucznymi. Tworzenie nano-struktur, systemów lub materiałów. Zrozumienie lub imitowanie procesów naturalnych w skali nanometrycznej. Procesy nano-wytwarzania, funkcjonalizacja powierzchni, cienkie warstwy, właściwości samoorganizowania się. Metody i procesy pomiarów. 1 nm = 0,000 001 mm

14 Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji (NMP) 2.Materiały Nowe, oparte na wiedzy, wielofunkcyjne powierzchnie i materiały, o właściwościach dostosowanych do potrzeb. Wykorzystanie potencjału nanotechnologii i biotechnologii. Uczenie się od natury. Nanomateriały o wyższych parametrach technologicznych. Biomateriały, materiały hybrydowe i materiały sztuczne posiadające cechy elektromagnetyczne nie występujące w naturze. Integracja poziomu nano, poziomu molekularnego i poziomu makro w technologiach chemicznych i materiałowych.

15 Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji (NMP) 3.Nowe technologie produkcji Nowe modele i strategie przemysłowe obejmujące wszystkie aspekty procesów wytwarzania i cyklu życia produktu. Produkcja sieciowa mająca na celu opracowanie nowych narzędzi i metod dla wspólnych operacji. Narzędzia projektowania i zarządzania procesami produkcyjnymi. Wykorzystanie sieci multidyscyplinarnych badań oraz konwergencji w zakresie nano-, mikro-, bio-, geo- i infotechnologii, technologii optycznej oraz technologii poznawczych w celu opracowania nowych technologii hybrydowych, produktów i koncepcji inżynieryjnych oraz potencjalnych nowych sektorów przemysłu.

16 Nanowiedza, nanotechnologie, materiały i nowe technologie produkcji (NMP) 3.Integracja technologii na rzecz zastosowań przemysłowych Integracja nowych osiągnięć wiedzy w zakresie nano- i mikrotechnologii, materiałów produkcji w zastosowaniach sektorowych i międzysektorowych, w dziedzinach takich jak zdrowie, przemysł spożywczy, budownictwo, transport, energia, informacja i komunikacja, chemia, środowisko, przemysł włókienniczy i odzieżowy, przemysł obuwniczy, przemysł leśny, przemysł hutniczy, technologia budowy maszyn.

17 COOPERATION: Typy projektów Projekty współpracy (CP - Collaborative Projects) projekty badawczo-wdrożeniowe realizowane przez konsorcja z uczestnikami z różnych państw, mające na celu stworzenie nowej wiedzy, nowych technologii, produktów i wykorzystanie wspólnych zasobów przeznaczonych na badania (Work Program): - projekty małej i średniej skali (np. 1-4 mln euro, 5-10 partnerów, 2-3 lata) - projekty dużej skali (np. 4-25 mln euro, 10-20 partnerów, 3-5 lat). Sieci doskonałości (NoE - Networks of Excellence) wsparcie wspólnego programu działań, wdrażanego przez wiele organizacji badawczych łączących swoje działania w danej dziedzinie. Działania koordynacyjne i wspierające (CSA-CA, CSA-SA Coordination/ Support Actions) wsparcie dla działań mających na celu koordynację i wspomaganie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, międzynarodowy dostęp do infrastruktur badawczych, prace studyjne, konferencje itd.).

18 COOPERATION: liczba partnerów MS – Member States: państwa członkowskie Unii Europejskiej AC – Associated Countries: kraje stowarzyszone z 7PR (np. Szwajcaria, Norwegia, Izrael, Chorwacja, Turcja) ICPC – International Cooperation Partner Country: kraje trzecie wymienione w Programach Pracy

19 IDEAS czyli POMYSŁY ! realizowane w Europie! Eureka! Program szczegółowy IDEAS

20 O jakie pomysły chodzi? W dowolnej dziedzinie naukowej, ale zgodnie z definicją FRONTIER RESEARCH* czyli badania pionierskie, poznawcze, teoretyczne i doświadczalne prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników, zmieniające rozumienie świata obarczone wysokim ryzykiem naukowym muliti-, inter- i transdyscyplinarne (łączenie różnych dyscyplin, różnych koncepcji, technik, metodologii) wymagające w wielu przypadkach współpracy ośrodków naukowych i badaczy na poziomie europejskim Pojęcie badań poznawczych niweluje klasyczne rozróżnienie między naukami podstawowymi i stosowanymi *(High-Level Expert Group Report, 2005)

21 European Research Council European Research Council (Europejska Rada Badań) działająca od 2005 r., to pierwsza europejska agencja finansująca badania poznawcze (frontier research). http://erc.europa.eu/index_en.cfm ERC ma zapewnioną autonomię działania wspiera i stymuluje badania poznawcze we wszystkich dziedzinach nauki zapewnia swobodę wyboru kierunków badań przez samych badaczy zapewnia przejrzystość oceny wniosków samodzielnie wybiera ekspertów ERC składa się z niezależnej Rady Naukowej i specjalnej jednostki ds. realizacji programu. Rada Naukowa składa się z 22 wybitnych uczonych, wśród nich jest prof. Michał Kleiber. Członkowie Rady wybierani są co 4 lata.

22 Specyfika grantów ERC Inicjowane przez naukowców – żadnych priorytetów tematycznych. Realizowane przez zespoły badawcze (a nie konsorcja), tworzone i kierowane przez Głównego Badacza (Principal Investigator) – lidera zespołu; możliwe są projekty jednoosobowe. Zespoły badawcze mogą mieć charakter narodowy lub międzynarodowy. Granty przyznawane są instytucji goszczącej lidera (Applicant Legal Entity), pod warunkiem odpowiedniego porozumienia, zapewniającego mu niezależność; instytucją goszczącą może być przedsiębiorstwo. Lider i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata, ale instytucja goszcząca musi znajdować się w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym. 2 umowy: pomiędzy ERC i instytucją goszczącą oraz pomiędzy instytucją goszczącą i liderem Granty są przenośne.

23 Typy grantów ERC ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants) Retain, Repatriate, Recruit Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych, utalentowanych naukowców, pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy ERC Advanced Investigator Grants (ERC Advanced Grants) Wsparcie najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych badaczy o ustalonej pozycji naukowej ~1/3 budżetu dla Starting Grants, ~2/3 dla Advanced Grants

24 Budżet 1 go konkursu ca 517 mln euro Wielkość projektu: do 2,5 mln euro (wyjątkowo do 3,5 mln euro) Czas trwania projektu: do 5 lat Dofinansowanie:do 100% kosztów dopuszczalnych oraz 20% koszty pośrednie Wymóg formalny: brak - dowolny wiek i narodowość w projektach interdyscyplinarnych możliwość wskazania współwykonawcy (co-investigator) EWALUACJA Nadsyłanie wniosków - jednoetapowe Ewaluacja - dwuetapowa Ogłoszenie konkursu- 30 listopada 2007 Terminy (3) nadsyłania wniosków – I półrocze 2008 ERC Advanced Grants

25 Nadsyłanie wniosków: Lider (w imieniu instytucji goszczącej) Wniosek – część A – formularz (on-line) Wniosek – część B - trzyczęściowa: 1.Osiągnięcia naukowe, CV, 10-letni dorobek, streszczenie projektu (11 stron: 2+2+2+5) 2.Opis naukowo-technicznych aspektów projektu (15 stron) 3.Opis zasobów badawczych i środowiska naukowego (2 strony) Aneks: Zobowiązanie instytucji goszczącej do wsparcia projektu i zapewnienia głównemu badaczowi niezależności (bez aneksu wniosek jest odrzucany) Pierwszy etap oceny:tylko część B1 Drugi etap oceny:pełna wersja projektu Należy wskazać panel oceniający (ew. panel dodatkowy, jeśli projekt jest interdyscyplinarny) ERC Advanced Grants

26 Kryteria oceny (AdG) 1. Lider Jakość badań i dorobku naukowego Potencjał intelektualny i kreatywność 2. Projekt badawczy Przełomowość badań Potencjalne korzyści Metodologia Stosunek ryzyka do korzyści 3. Środowisko badawcze Wpływ środowiska w instytucji goszczącej na projekt Udział innych instytucji

27 Program szczegółowy PEOPLE Międzynarodowy etap kariery naukowej

28 PEOPLE: Ogólne cechy programu BUDŻET: projekty badawczo-szkoleniowe Marie Curie; różne typy projektów mające na celu rozwój zasobów ludzkich w nauce; podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery; brak limitu wieku – istotne doświadczenie w prowadzeniu prac badawczych; dowolna tematyka badań proponowana przez projektodawców; nacisk kładziony na aktywny udział przemysłu (głównie MŚP); większość akcji otwartych dla naukowców z krajów trzecich. BUDŻET: FP5: 1 050 mln euro FP6: 1 580 mln euro FP7: 4 728 mln euro

29 PEOPLE: Uczestnicy Instytucja (participant/ beneficiary/ host institution): każda organizacja aktywnie działająca na polu nauki: uczelnia, instytut naukowy, centrum szkoleniowe, przedsiębiorstwo Naukowiec (fellow/ researcher) Naukowiec początkujący (early-stage researcher): mniej niż 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych, po uzyskaniu tytułu magistra Naukowiec doświadczony (experienced researcher): stopień doktora lub co najmniej 4 lata doświadczenia w prowadzeniu prac badawczych po uzyskaniu tytułu magistra ZASADY OGÓLNE Naukowiec: - nie może mieć obywatelstwa kraju, w którym zamierza realizować projekt /odbyć szkolenie (istnieją wyjątki !); - nie może odbyć szkolenia w kraju, w którym przebywał dłużej niż 12 miesięcy w okresie ostatnich 3 lat.

30 PEOPLE: Typy projektów Projekty instytucjonalne instytucja/sieć aplikuje o konkretną liczbę miejsc szkoleniowych (osobomiesiące) kontrakt z KE – max. 4 lata zaakceptowane instytucje dokonują selekcji naukowców na szkolenia i prowadzenie badań pobyt szkoleniowy może trwać od 2 do 36 miesięcy (w zależności od rodzaju akcji) Projekty indywidualne doświadczony naukowiec w porozumieniu z instytucją przygotowuje projekt badawczo- szkoleniowy kontrakt z KE podpisuje instytucja przyjmująca, która następnie zatrudnia naukowca pobyt badawczo-szkoleniowy trwa od 12 do 36 miesięcy (w zależności od rodzaju akcji) W ramach Programu PEOPLE finansowanych jest 10 rodzajów projektów badawczo-szkoleniowych (Akcje Marie Curie) podzielone na:

31 Sieci (ITN) tworzone przez co najmniej 3 instytucje z 3 krajów MS lub AC umożliwiają szkolenie początkujących naukowców, w tym doktorantów. W ramach 4-letnich projektów można wymieniać pracowników i przyjmować naukowców z całego świata, organizować szkolenia, kursy i konferencje. Projekty współpracy pomiędzy przemysłem i instytucjami naukowymi (IAPP) to 3-4 letnie projekty umożliwiające wymianę pracowników pomiędzy sektorami, organizację szkoleń, przyjmowanie naukowców, dla MŚP zakup sprzętu (do 10% budżetu projektu). Międzynarodowa wymiana pracowników naukowych (IRSES) umożliwia współpracę dwóch instytucji z MS lub AC z krajem trzecim (kraje sąsiedzkie lub mające umowę o współpracy naukowej z KE) poprzez wymianę naukowców z instytucją partnerską kraju trzeciego. Dofinansowanie programów stypendialnych (regionalnych, krajowych i międzynarodowych) (COFUND) mających na celu wspieranie międzynarodowej mobilności indywidualnych badaczy. Dofinansowanie KE do 40% kosztów. Akcje Marie Curie: Projekty instytucjonalne

32 PEOPLE: Sieci Marie Curie (ITN) Wsparcie dla instytucji oferujących wspólne programy szkoleniowe dla początkujących naukowców (np. w formie studiów doktoranckich): sieć składa się z co najmniej 3 instytucji z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych z 7PR; kompetencje szkoleniowe oferowane przez poszczególne instytucje powinny być komplementarne względem siebie oraz interdyscyplinarne; jednym z członków sieci powinno być przedsiębiorstwo (w zależności od dziedziny); dopuszczalne jest dofinansowanie pojedynczego centrum szkoleniowego bądź twinning instytucji; szkolenia - szkolenia początkujących naukowców: 3-36 miesięczne; - szkolenia dla naukowców z doświadczeniem max. rocznym od uzyskania stopnia doktora: 3-24 miesięcy; - wizyty naukowców doświadczonych celem dydaktycznego wzmocnienia sieci; - wymiana naukowców; - organizowanie szkoleń, konferencji, szkół letnich dla partnerów i naukowców z zewnątrz.

33 Projekty Indywidualne (IEF) umożliwiają doświadczonym europejskim naukowcom prowadzenie badań od 12 do 24 miesięcy w innym MS lub AC. Indywidualne projekty wyjazdowe ((IOF) są dla doświadczonych naukowców europejskich zainteresowanych prowadzeniem badań w kraju trzecim (12 - 24 miesięcy) z obowiązkową fazą powrotną do Europy (12 miesięcy). Indywidualne projekty przyjazdowe (IIF) dla doświadczonych naukowców z krajów trzecich zainteresowanych prowadzeniem badań przez okres od 12 do 24 miesięcy w Europie. Europejskie Granty Reintegracyjne (ERG) są dla doświadczonych naukowców realizujących przez co najmniej 18 miesięcy projekt Marie Curie na prowadzenie badań w kraju europejskim (również w kraju ojczystym). Międzynarodowe Granty Reintegracyjne (IRG) są dla doświadczonych europejskich naukowców przebywających w krajach trzecich przynajmniej przez 3 lata, zainteresowanych powrotem na kontynent (również do kraju ojczystego). Akcje Marie Curie: Projekty indywidualne

34 Akcje Marie Curie: naukowcy a staż ITN (doktoranci) ITN IAPP COFUND IRG ERG IEF IOF IIF Staż naukowyStaż naukowy 0-4 lata 4-10 lat 10+ lat Naukowcy spoza konsorcjumPracownicy ITN IAPP IRSES IRG ERG IEF IOF IIF COFUND

35 Akcje Marie Curie: fundusze Na budżet całkowity projektu składa się: - wynagrodzenie dla naukowca (tabela- wysokość przy umowie o pracę) - dodatek rozłąkowe: 500 euro/miesiąc lub 800 euro/miesiąc (rodzina) - koszty podróży (ryczały – zależy od dystansu) - dodatek rozwój kariery – 2000 euro - koszty badań, udziału w konferencjach przyjmowanego naukowca - koszty współpracy merytorycznej w ramach konsorcjum, wymiany własnych pracowników, konferencji, - zarządzanie 3% (dla ITN 7%) - koszty pośrednie 10% Nie wszystkie akcje mają takie same składowe !! W przypadku grantów reintegracyjnych ryczałtowa kwota roczna: IRG - 25 000 euro/rok ERG – 15 000 euro/rok IRSES – finansowanie KE obejmuje tylko naukowców europejskich: 1800 euro/ miesiąc

36 Akcje Marie Curie: wynagrodzenie Staż naukowyWynagrodzenie roczne (WP 2008) Wynagrodzenie w Polsce 0 - 4 lata34 500 euro24 702 euro 4 – 10 lat53 000 euro37 948 euro 10+ lat79 500 euro56 922 euro Wynagrodzenie i dodatek rozłąkowe podlega współczynnikowi krajowemu PL: 0,716 DE: 1,015 UK: 1,092 FR: 1,044 CZ; 0,772 HU: 0,665 Co roczna waloryzacja wysokości wynagrodzenia i współczynnika krajowego, ale: dla każdego projektu obowiązują wysokości aktualne w momencie ogłoszenia danego konkursu (dane w Programie Pracy WP na dany rok). Staż jest liczony w momencie składania wniosku/ przyjmowania naukowca i nie zmienia się w trakcie trwania danego projektu. Naukowiec zatrudniany na inną umowę niż praca ma o połowę niższe wynagrodzenie. W Polsce stypendia Marie Curie i dochody otrzymywane z programów ramowych zwolnione są z płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. W przypadku poprawnie skonstruowanej umowy ZUS płacony jest tylko od wynagrodzenia.

37 PEOPLE: Terminy składania wniosków Konkursy w 2007Data otwarcia Data zamknięcia Budżet (mln EUR) IRSES: International Staff Exchange30.11.200728.03.200825 ITN: Initial Training Networks04.04.200802.09.2008185 IAPP: Industry-Academia Partnership and Pathways 30.11.200725.03.200845 IRG: International Reintegration Grant30.11.200703.04.2008 08.10.2008 17 ERG: European Reintegration Grants30.11.200703.04.2008 08.10.2008 7 IEF: Intra-European Fellowship19.03.200819.08.200875 IOF: International Outgoing Fellowships19.03.200819.08.200825 IIF: International Incoming Fellowships19.03.200819.08.200825

38 Joint Research Centre (JRC) Formy współpracy dla indywidualnych naukowców i ekspertów: Krajowi Delegowani Eksperci do pracy w instytutach JRC Stypendyści naukowi (doktoranci i naukowcy ze stopniem doktora) Staże naukowe Personel statutowy (pracownicy kontraktowi i tymczasowi) Warsztaty i zaawansowane szkolenia w instytutach JRC (krótkie, 1-2 dniowe pobyty) Formy współpracy instytucjonalnej: Projekty badawcze w ramach 7PR - JRC partnerem w konsorcjum projektowym Sieci badawcze Inicjatywy naukowe Polecane linki: http://jrc.cec.eu.int http://projects.jrc.cec.eu.int

39 Inne możliwości KE utworzy ł a baz ę ofert stypendialnych finansowanych w ramach projektów instytucjonalnych Marie Curie zaakceptowanych w poprzednich programach ramowych (6PR-projekty realizowane do 2010). Od 2007 będą się pojawiać informacje o ofertach projektów 7PR.http://cordis.europa.eu/mc-opportunities/ Po wyszukaniu odpowiedniej oferty należy skontaktować się z osobą podaną do kontaktu, spełnić oczekiwania instytucji goszczącej. Przy wysyłaniu oferty do Host Fellowships załączyć CV oraz informacje o projekcie badawczym, który się realizuje lub chce się realizować. Dost ę p do infrastruktur badawczych finansowanych z programów ramowych: laboratoria, archiwa, kolekcje, etc.http://cordis.europa.eu/infrastructures/projects.htm 3-miesięczne pobyty; pokrywane koszty podróży i pobytu oraz bezpłatne wykonanie badań lub Wysłanie materiału do laboratorium; bezpłatny dostęp do zasobów.

40 Inne możliwości Staże urzędnicze w Komisji Europejskiej Staże urzędnicze w Komisji Europejskiej http://ec.europa.eu/stages/index_en.htm Program skierowany do absolwentów szkół wyższych, nie wyłączając osób, które w ramach prowadzonej przez całe życie nauki uzyskały ostatnio dyplom szkoły wyższej i rozpoczynają nową karierę zawodową. Cele: - doświadczenie pracy w szczególności w Komisji Europejskiej i ogólnie pracy w instytucjach UE; - zdobycie praktycznego doświadczenia i wiedzy o codziennej pracy departamentów i służb Komisji; Wymagania: - wyższe wykształcenie (Polska- licencjat); - dobra znajomość dwóch języków Unii, w tym język angielskiego, francuskiego lub niemieckiego; Czas trwania: 3-5 miesięcy w okresie - od 1 marca do końca lipca; - od 1 października do końca lutego następnego roku. Stażyści otrzymują miesięczne stypendium, wysokość ustalana corocznie.

41 Program szczegółowy CAPACITIES Infrastruktury badawcze Badania na rzecz MŚP Regiony wiedzy Potencjał badawczy Nauka w społeczeństwie Spójny rozwój polityk badawczych Współpraca międzynarodowa

42 Potencjał badawczy Cel: pobudzenie wykorzystania pełnego potencjału badawczego rozszerzonej Unii poprzez wspieranie najlepszych instytucji i centrów znajdujących się w regionach konwergencji i w najbardziej oddalonych regionach UE, pomoc w zwiększaniu możliwości efektywnego uczestnictwa naukowców w działalności badawczej na poziomie wspólnotowym. Proponowane działania: ponadnarodowe wzajemne oddelegowywanie personelu naukowo- badawczego między wybranymi instytucjami w regionach konwergencji i jedną lub więcej organizacjami partnerskimi; przyjmowanie doświadczonych naukowców z całego świata;

43 Potencjał badawczy pozyskiwanie i rozbudowa sprzętu badawczego oraz stworzenie warunków materialnych dla wykorzystania potencjału intelektualnego istniejącego w centrach znajdujących się w regionach konwergencji, organizacja warsztatów i konferencji ułatwiających transfer wiedzy, działania promocyjne, rozpowszechniania i przekazywanie wyników badań, mechanizmy oceniające – ośrodek badawczy w regionie konwergencji może uzyskać ocenę dokonaną przez międzynarodowych, niezależnych ekspertów w zakresie ogólnej jakości prowadzonych prac badawczych, personelu i poziomu infrastruktury badawczej. Dodatkowo będzie mógł zdefiniować swój Plan Działania w celu poprawy potencjału badawczego. Typ projektu - Działania koordynacyjne i wspierające (CSA)

44 Jak przygotować wniosek projektowy? 1. Punkt wyjścia – nowatorski pomysł naukowo-technologiczny na skalę europejską 2. Zapoznać się z kalendarzem konkursów i odpowiednimi dokumentami (Work Programme i Guide for Applicants) http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm 3. Zorganizować lub przyłączyć się do konsorcjum (koordynator lub partner) 4. Napisać wniosek (Część A – administracyjna, Część B – merytoryczna) 5. Przesłać wniosek przy pomocy EPSS (EPSS - Electronic Proposal Submission Service): http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7SubmitProposal Page

45 1. Przesłanie wniosku w terminie 2. Spełnienie warunku dotyczącego minimalnej liczby odpowiednich partnerów konsorcjum 3. Kompletność wniosku (część A i B) 4. Zgodność wniosku z tematem konkursu (topic) i oczekiwanym typem projektu (funding scheme) Kryteria poprawności formalnej wniosków

46 1. Doskonałość naukowo-techniczna - trafność koncepcji i zgodność celu projektu z tematem w odpowiednim Programie Pracy; - nowa wiedza ponad state of the art; - jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy. 2. Jakość i efektywność wdrażania i zarządzania - adekwatność struktury zarządzania; - jakość konsorcjum; - uzasadnienie doboru środków (budżet, grupa badawcza, wyposażenie). 3. Potencjalne korzyści - rozwój, promocja, wykorzystanie wyników; - wkład na poziomie europejskim; - adekwatność planu promocji i wykorzystania wyników; - zarządzanie własnością intelektualną. Podstawowe kryteria oceny wniosków

47 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl Kariera naukowa w 7PR http://www.kpk.gov.pl/7pr/karieranaukowa/index.html Siódmy Program Ramowy http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://ec.europa.eu/research/fp7 Konkursy http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage Wysyłanie zapytań do KE http://ec.europa.eu/research/enquiries Baza ekspertów 7PR https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome Więcej informacji

48 http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html

49 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "7. Program Ramowy Wspólnoty w zakresie badań i rozwoju technologicznego (2007-2013) Anna Wiśniewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut."

Podobne prezentacje


Reklamy Google