Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców- Region Łódzki

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców- Region Łódzki"— Zapis prezentacji:

1 Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców- Region Łódzki
Uniwersytet Łódzki Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych Jolanta Pacura, Piotr Kozyra, dr Monika Namysłowska, Ewa Królikowska

2 International Outgoing Fellowships for Career Development (IOF)
Akcja kierowana do indywidualnych naukowców , w celu rozwoju kariery naukowej, zdobycia nowej wiedzy, nowych umiejętności, usamodzielnienia, zdobycia niezależności naukowej. Projekt planowany na dwie fazy; outgoing i return. Całość długości max. do 36 miesięcy, przy czym obligatoryjnie faza powrotna musi trwać 12 miesięcy.

3 Kryteria uprawniające do aplikowania
Doświadczony naukowiec, co oznacza posiadanie: ▬ minimum 4 letniego doświadczenia zawodowego w prowadzeniu badań (full-time equivalent) od momentu uzyskania dyplomu. Posiadany dyplom musi dawać uprawnienia do podjęcia studiów doktoranckich w kraju, w którym został pozyskany lub w kraju, który jest tzw. Host country (tam gdzie będzie odbywać się faza powrotna) ▬ stopnia doktora uwaga: terminem granicznym w liczeniu lat doświadczenia zawodowego i daty pozyskania stopnia doktora jest „call deadline”, co może np. oznaczać, że naukowiec pozyska stopień w dniu składnia aplikacji i tym samym spełnia kryteria formalne

4 Kryteria uprawniające do aplikowania
Kryterium narodowościowe: ▬ naukowiec musi być narodowości jednego z krajów członkowskich lub krajów stowarzyszonych uwaga: w przypadku OIF nie dopuszcza się możliwości tzw. „assimilated nationality” , co oznacza , ze nawet jeśli osoba, która jest narodowości jednego z krajów trzecich, ale przebywała w kraju członkowskim lub stowarzyszonym przez długie lata, nadal nie ma uprawnień do ubiegania się o tego typu stypendium Kryterium rezydencji, pracy, itp ▬ nie może spędzić więcej niż 12 miesięcy w ciągu ostatnich 3 lat poprzedzających termin aplikowania do OIF w kraju trzecim, podczas których studiował, prowadził prace badawcze, bądź też był rezydentem.

5 Kryteria formalne Faza outgoing realizowana w tzw. krajach trzecich, w instytucjach partnerskich (partner organisations), z wyjątkiem tych krajów z którymi 7PR nie ma współpracy. Kraje trzecie to ICPC ( International Cooperation Countries) i Other Third Countries,OTC (non- AC i non-ICPC) Faza powrotna – realizowana w krajach członkowskich lub stowarzyszonych, w instytucji goszczącej – Host organisation

6 PROJEKT Projekt składa naukowiec w porozumieniu i uzgodnieniu z Host organisation, czyli instytucją w której będzie realizowana faza powrotna Aplikacja składa się z części A (administracyjnej) i części B (opisowej, prezentującej zasadniczą część projektu) w części administracyjnej przedstawiamy dane: Host organistion, Partner organisation, Naukowca oraz zaprojektowany budżet

7 PROJEKT Część B – opis, prezentacja projektu składa się z 5 elementów, w których w sposób logiczny, zwięzły przedstawiony jest plan działań prowadzący do rozwoju kariery naukowej osoby/naukowca aplikującego: B1- scientific an technological quality- prezentacja tematu badawczego naukowca z uwzględnieniem state-of-the-art.,wykazanie powodów dla których należy rozwijać badania w tej dziedzinie i w jakim kierunku, prezentacja metod badawczych, nowatorskie, innowacyjne elementy; prezentacja doświadczenia i jakości tego doświadczenia w temacie obu instytucji Host i Partner B2 – Training – prezentacja działań, które w sposób bezpośredni prowadzą do podniesienia umiejętności, zdobycia nowej wiedzy, nowych kompetencji ( np.. zarządzanie badaniami, korzystania z nowych metod badawczych, instrumentów, narzędzi). Zdefiniować jakie nowe kompetencje , wiedzy pozyskamy w wyniku tych działań

8 PROJEKT B3- Researcher – prezentacja naukowca , jego doświadczenia zawodowego, osiągnięć ( publikacje, projekty, fundusze badawcze, nagrody, itd.), posiadanych zdolności kierowniczych, niezależności naukowej itp. B4 – Implemantation – wyjaśnienie i udowodnienie jakości i konieczności prowadzenia projektu w Partner Organisations (jedziemy aby zdobyć nową wiedzę i nowe umiejętności); pokazanie potencjału obu instytucji Host i Partner oraz praktycznych udogodnień pozwalających na płynne i bezproblemowe prowadzenie projektu; Plan pracy ( work plan) z wytyczeniem głównych celów, które będą stanowiły etapy realizacji projektu; Plan Rozwoju Kariery Naukowej B5 – Impact – opis możliwych, pożądanych do zdobycia umiejętności (kompetencji), które powinny być wynikiem zrealizowanego projektu i zaplanowanych działań; opis jak w efekcie zdobytych umiejętności rozwijać się będzie kariera naukowa w krótkim i dłuższym okresie

9 PROJEKT Budżet: Wydatki na naukowca:
Budżet projektu planujemy w dwóch blokach: ► uprawnione wydatki z przeznaczeniem na naukowca ► uprawnione wydatki z przeznaczeniem na Host Organisation Wydatki na naukowca: a monthly living allowance ( miesięczne wynagrodzenie uzależnione od wybranego sposobu przyjmowania naukowca w instytucji w której będzie prowadził i realizował projekt). Fixed amount a mobility allowance (dodatek z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realokacji , uzależniony od sytuacji rodzinnej naukowca)- fixed amount. a travel allowance – koszty podróży, uzależnione od długości trwania fazy outgoing, dla 12 miesięcznej – 1 ryczałt, od miesięcy - 2 ryczałty. Wysokość ryczałtu uzależniona od odległości między miejscem rezydencji naukowca a Partner Organisation. Fixed amount

10 PROJEKT Budżet: Wydatki na naukowca:
a contribution to the participation expenses of eligible researchers - środki zarządzane przez instytucję w której jest dana faza projektu realizowana, uzależniona od rodzaju prowadzonych badań (laboratoryjne 800 € miesięcznie, nie laboratoryjne € miesięcznie). Fixed amount Wynagrodzenia jak i mobility allowance liczone sa wg. wspólczynnika krajowego. Wynagrodzenie – living allowance dodatkowo uzależnione jest od długości doświadczenia zawodowego naukowca ( tab. Nr1 Workprogramme) oraz od sposobu „przyjmowania naukowca w danej instytucji”, czy na umowę o pracę, czy w innej formie, która jednocześnie zapewnia mu ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Już na etapie projektowania propozycji musimy uzgodnić z instytucją przyjmującą formę zatrudnienia

11 PROJEKT Budżet: Wydatki na Host Organisation:
Managemnt costs – max 3% grantu ( w tym koszty certyfikatu) Contribution to overheads – 10 % od kosztów bezpośrednich (pomniejszonych o podwykonwcę, jeśli taki się pojawi)

12 PROJEKT Wygrywamy projekt! – co dalej?
Host Organisation podpisuje umowę z Komisją HO – odpowiada za cały projekt, praktycznie za przebieg realizacji dwóch faz – outgoing i return. Obowiązek zawarcia Umowy z Naukowcem. Umowa musi zawierać wskazane w umowie z Komisją elementy regulujące obowiązki i prawa naukowca, i obowiązki i prawa HO. Taką umowę sporządzoną najlepiej w dwu językach (własnym) i angielskim – przesyłamy do Komisji (oczywiście wersję angielską). Umowa taka decyduje o możliwości rozpoczęcia realizacji projektu! Do umowy powinien być dołączony jako aneks Plan Rozwoju Kariery Naukowej podpisany jednocześnie przez naukowca jak i jego opiekuna naukowego. - Nie ma obowiązku, ale wskazane jest zawarcie umowy między HO i PO. W umowie tej powinny być jasno określone warunki realizacji fazy outgoing, prawa naukowca i obowiązki PO, w tym określenie na jakich zasadach naukowiec przebywa w danej instytucji i co się z tym wiąże, należy określić budżet dla PO – jeśli jakąś pulę pieniędzy chcemy im przyznać np.. podzielić się kosztami pośrednimi. Określić terminy sprawozdań, rozliczeń, przepływu pieniędzy , itd

13 Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców- Region Łódzki
Uniwersytet Łódzki Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych Jolanta Pacura,


Pobierz ppt "Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców- Region Łódzki"

Podobne prezentacje


Reklamy Google