Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności."— Zapis prezentacji:

1 Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności

2 1.Narodowe Centrum Nauki – informacje podstawowe 2.Główne zadania NCN 3.Organy NCN 4.Główne zadania Rady Narodowego Centrum Nauki 5.Komisje Rady Narodowego Centrum Nauki 6.Panele NCN 7.Konkursy NCN w latach 2011-2012 8.Nakłady finansowe w konkursach NCN 2011 9.Budżet NCN 10.Procedura oceny i kwalifikacji projektów badawczych do finansowania 11.Statystyki rozstrzygniętych konkursów NCN 12.Liczba wniosków złożonych i finansowanych w konkursach NCN 13.Liderzy rozstrzygniętych konkursów NCN TOP 15 14.TOP 5 wnioskodawców wg grup HS, ST, NZ 15.Rankingi uniwersytetów w rozstrzygniętych konkursach NCN 16.Wyniki poszczególnych konkursów ogłoszonych przez NCN 17.Planowane konkursy NCN w najbliższym czasie 18.Zakończenie Plan prezentacji Narodowe Centrum Nauki

3 Narodowe Centrum Nauki jest agencją wykonawczą powołaną do wspierania działalności naukowej w zakresie badań podstawowych, na mocy ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki. badania podstawowe - oryginalne prace badawcze eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobywania nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie praktyczne zastosowanie lub użytkowanie. Narodowe Centrum Nauki- informacje podstawowe Narodowe Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki przeznacza nie mniej niż 20 % środków pozostających w jego dyspozycji na wsparcie rozwoju osób rozpoczynających karierę naukową.

4 prowadzenie konkursów na finansowanie projektów badawczych dotyczących badań podstawowych, obejmujących również finansowanie aparatury niezbędnej do ich realizacji; zapewnienie środków w ramach programów międzynarodowych oraz projektów, w których polscy naukowcy wykorzystują wielkie urządzenia badawcze; finansowanie badań prowadzonych przez osoby rozpoczynające karierę naukową, których celem jest m.in. powołanie nowego zespołu badawczego lub stworzenie unikalnego warsztatu naukowego; finansowanie stypendiów doktorskich i staży podoktorskich; współpraca międzynarodowa dotycząca finansowania badań podstawowych; inspirowanie i monitorowanie prowadzenia badań finansowanych ze środków pochodzących spoza budżetu państwa; finansowanie projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych naukowców, mających na celu realizację pionierskich badań naukowych; finansowanie badań naukowych nienależących do zakresu badań finansowanych przez NCBiR; inne zadania zlecone przez MNiSW, w tym opracowywanie programów badawczych ważnych dla kultury narodowej. Główne zadania Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki

5 Organy Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki Organy NCN: 1.Rada Narodowego Centrum Nauki - 24 członków Rady powołanych przez Ministra spośród kandydatów wskazanych przez Zespół Identyfikujący. 2.Dyrektor Narodowego Centrum Nauki - wybierany przez Radę NCN w drodze konkursu, kieruje działalnością Centrum, jest odpowiedzialny za właściwe realizowanie zadań, właściwą gospodarkę finansową oraz zarządzanie i gospodarowanie majątkiem Centrum. Koordynatorzy Dyscyplin - wybierani przez Radę NCN w drodze konkursu, odpowiedzialni za organizowanie i przeprowadzanie konkursów NCN, organizowanie prac Zespołów Ekspertów powołanych do oceny wniosków złożonych w konkursach, upowszechnianie w środowisku naukowym informacji o przeprowadzanych konkursach, analizę złożonych wniosków pod względem formalnym, ocenę rzetelności i bezstronności ocen przygotowanych przez ekspertów, oraz przedkładanie do zatwierdzenia list rankingowych przygotowanych przez Zespół Ekspertów.

6 Rada Narodowego Centrum Nauki: określa dyscypliny i grupy dyscyplin w ramach których będą ogłaszane i przeprowadzane konkursy na realizację projektów badawczych; określa priorytetowe obszary badań podstawowych zgodnych ze strategią rozwoju kraju; ustala wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację projektów badawczych w ramach poszczególnych paneli; określa tematykę projektów badawczych i warunków przeprowadzania konkursów na ich realizację; ogłasza konkursy na finansowanie stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora; ocenia merytorycznie wykonanie zadań realizowanych przez Dyrektora, jego zastępców oraz Koordynatorów Dyscyplin; wybiera spośród wybitnych naukowców polskich i zagranicznych Zespoły Ekspertów odpowiedzianych za ocenę wniosków złożonych w konkursach, powołuje Komisję Odwoławczą, złożonej z członków Rady, w celu rozpatrywania odwołań od decyzji Dyrektora dotyczących przyznawania środków na badania zakwalifikowane do finansowania. Główne zadania Rady Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki

7 Komisja Nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce (K-1) Komisja Nauk Ścisłych i Technicznych (K-2) Komisja Nauk o Życiu (K-3) Komisja specjalistyczna do spraw regulaminów i procedur (KS-1) Komisja specjalistyczna od spraw konkursów na projekty badawcze (KS-2) Komisja specjalistyczna do spraw konkursów na stypendia doktorskie i staże podoktorskie oraz programy międzynarodowe niewspółfinansowane (KS-3) Komisja do spraw opracowania kodeksów etycznych NCN Komisja Odwoławcza Rady Narodowego Centrum Nauki Komisje Rady Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki

8 Rada Narodowego Centrum Nauki przyjęła za podstawę procesu kwalifikacji i oceny projektów badawczych podział na 25 paneli dziedzinowych – Panele NCN, tematycznie pokrywających cały obszar badań naukowych, w trzech głównych działach: HS Nauki Humanistyczne, Społeczne i o Sztuce (6 paneli, HS1 - HS6) ST Nauki Ścisłe i Techniczne (10 paneli, ST1 - ST10) NZ Nauki o Życiu (9 paneli, NZ1 - NZ9) Panele Narodowego Centrum Nauki Narodowe Centrum Nauki

9 Konkurs na finansowanie projektów badawczych w, tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów rok 2011: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień rok 2012: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora rok 2011: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień rok 2012: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora, mających na celu stworzenie unikatowego warsztatu naukowego lub powołanie nowego zespołu badawczego rok 2011: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień rok 2012: I edycja 15 marzec, II edycja 15 wrzesień Konkursy Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-1012 Narodowe Centrum Nauki

10 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych rok 2011: I edycja 15 marzec 2011, II edycja 15 grudzień rok 2012: I edycja 15 czerwca Konkurs na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców rok 2011: I edycja 15 czerwiec, II edycja 15 grudzień rok 2012: I edycja 15 czerwca Konkurs na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora rok 2011: I edycja 15 grudzień Konkursy Narodowego Centrum Nauki w latach 2011-1012 Narodowe Centrum Nauki

11 KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH OGÓLNYCH I edycja 15 marzec nakład 184 mln zł decyzją Rady NCN zwiększenie do 284 mln zł II edycja 15 wrzesień nakład 180 mln zł KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH DLA NIEPOSIADAJĄCYCH STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA I edycja 15 marzec nakład 16 mln zł decyzją Rady NCN zwiększenie do 62 mln zł II edycja 15 wrzesień nakład 45 mln zł KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH DLA POSIADAJĄCYCH STOPIEŃ NAUKOWY DOKTORA I edycja 15 marzec nakład 50 mln zł decyzją Rady NCN zwiększenie do 113 mln zł II edycja 15 wrzesień nakład 75 mln zł KONKURS NA FINANSOWANIE MIĘDZYNARODOWYCH PROJEKTÓW BADAWCZYCH NIEWSPÓŁFINANSOWANYCH I edycja 15 marzec 2011 nakład 50 mln zł KONKURS NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW BADAWCZYCH DLA DOŚWIADCZONYCH NAUKOWCÓW I edycja 15 czerwiec nakład 150 mln zł Nakłady finansowe w konkursach NCN 2011 Narodowe Centrum Nauki

12 Budżet NCN Narodowe Centrum Nauki 20112012 858 mln zł na finansowanie grantów 900 mln zł 470 mln zł na finansowanie grantów 508 mln zł

13 Procedura oceny i kwalifikacji projektów badawczych do finansowania Narodowe Centrum Nauki OCENA FORMALNA - Koordynatorzy Dyscyplin NCN OCENA MERYTORYCZNA Zespół Ekspertów NCN Etap 1 Ocena indywidualna pierwsze spotkanie panelowe Etap 2 Ocena indywidualna drugie spotkanie panelowe Listy rankingowe Zatwierdzenie list rankingowych Dyrektor NCN Decyzja o finansowaniu OCENA RZETELNOŚCI I BEZSTRONNOŚCI OPINII EKSPERTÓW - Koordynatorzy Dyscyplin NCN

14 4 rodzaje konkursów – edycja marzec 2011 Liczba złożonych wniosków: 7826 Liczba zakwalifikowanych do finansowania we wszystkich konkursach: 1871 Współczynnik sukcesu: 25% Kwota finansowania we wszystkich konkursach: 510 mln zł 289,4 mln - konkurs ogólny 63 mln - konkurs bez stopnia doktora 108,2 mln - konkurs ze stopnień doktora 49,4 mln - konkurs na międzynarodowe projekty niewspółfinansowane Narodowe Centrum Nauki Statystyka rozstrzygniętych konkursów NCN

15 Narodowe Centrum Nauki Liczba wniosków złożonych i finansowanych w konkursach NCN KONKURSHSSTNZRAZEM Konkurs na finansowanie projektów badawczych Wnioski zgłoszone 888163211713691 Wnioski finansowane 253377271901 Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez posiadające stopień naukowy doktora. Wnioski zgłoszone 4115754291415 Wnioski finansowane 9611875289 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby nieposiadające stopnia naukowego doktora. Wnioski zgłoszone 6299658142408 Wnioski finansowane 169262182613 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych. Wnioski zgłoszone 4217199312 Wnioski finansowane 13272868

16 Narodowe Centrum Nauki Liderzy rozstrzygniętych konkursów NCN TOP 15 Wnioskodawca Wnioski złożone Kwota wnioskowana ogółem [zł] Wnioski zakwalifikowane Kwota przyznana ogółem [zł] OSOBA FIZYCZNA1417178 mln36238,2 mln UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI255102,9 mln9937,5 mln UNIWERSYTET WARSZAWSKI23870,7 mln11730,1 mln AKADEMIA GÓRNICZO - HUTNICZA213113,5 mln4921,5 mln POLITECHNIKA WARSZAWSKA16184,1 mln4521 mln UNIWERSYTET ADAMIA MICKIEWICZA POZNAŃ21546,5 mln6915,1 mln POLITECHNIKA WROCŁAWSKA11863,1 mln2711,2 mln UNIWERSYTET ŁÓDZKI12533 mln4110,4 mln INSTYTUT BIOLOGII DOŚWIADCZALNEJ PAN4118,4 mln2310,3 mln INSTYTUT ROZRODU ZWIERZĄT I BADAŃ ŻYWNOSCI PAN 2513 mln1810,1 mln IBSTYTUT PROBLEMÓW JĄDROWYCH im. A. SOŁTANA 1215 mln49,8 mln INSTYTUT CHEMII FIZYCZNEJ PAN4221,6 mln219,6 mln POLITECHNIKA ŁÓDZKA19267,1 mln309,4 mln UNIWERSYTET GDAŃSKI10128,3 mln318,7 mln UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA TORUŃ12540,2 mln277,7 mln UIWERSYTET MEDYCZNY ŁÓDZ7831 mln187,5 mln 4 rodzaje konkursów – edycja: marzec 2011

17 Narodowe Centrum Nauki TOP 5 wnioskodawców wg grup HS, ST, NZ NAUKI O ŻYCIU Nazwa podmiotuLiczba wnioskówKwota przyznana [zł] Uniwersytet Jagielloński4922 mln Instytut Biologii Doświadczalnej PAN209,7 mln Gdański Uniwersytet Medyczny185,5 mln Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN1810,2 mln Uniwersytet Medyczny w Łodzi177,5 mln NAUKI ŚCISŁE I TECHNICZNE Nazwa podmiotuLiczba wnioskówKwota przyznana [zł] Akademia Górniczo-Hutnicza4721,3 mln Uniwersytet Warszawski4615,8 mln Politechnika Warszawska4320,9 mln Uniwersytet Adama Mickiewicza, Poznań308, 3 mln Uniwersytet Jagielloński2711,9 mln NAUKI HUMANISTYCZNE, SPOŁECZNE I O SZTUCE Nazwa podmiotuLiczba wnioskówKwota przyznana [zł] Uniwersytet Warszawski589,2 mln Uniwersytet Adama Mickiewicza292,8 mln Uniwersytet Jagielloński233,9 mln Uniwersytet Łódzki213,8 mln Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu162 mln 4 rodzaje konkursów – edycja: marzec 2011

18 Ranking uniwersytetów wg. liczby wniosków złożonych i zakwalifikowanych Narodowe Centrum Nauki Jednostka Naukowa Wnioski złożoneWnioski zakwalifikowane Ilośćkoszt ogółemIlośćkoszt ogółem Katolicki Uniwersytet Lubelski38 7,2 mln zł6301,9 tys. zł Uniwersytet Gdański101 28,4 mln zł31 8,7 mln zł Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu215 46,5 mln zł69 15 mln zł Uniwersytet Jagielloński + Collegium Medicum263 106,7 mln zł100 37,8 mln zł Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach23 4,1 mln zł2 405 tys. zł Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego15 2,3 mln zł3 237 tys. zł Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy20 5,8 mln zł4 1 mln zł Uniwersytet Łódzki125 33 mln zł4110,3 mln zł Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie48 11,8 mln zł10 1,8 mln zł Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu125 40,3 mln zł27 7,8 mln zł Uniwersytet Opolski23 7,1 mln zł2 668 tys. zł Uniwersytet Rzeszowski31 6,9 mln zł4 666 tys. zł Uniwersytet Szczeciński102 12,7 mln zł17 1,4 mln zł Uniwersytet Śląski w Katowicach91 28,7 mln zł27 5,7 mln zł Uniwersytet w Białymstoku44 7,9 mln zł17 3,3 mln zł Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie118 26,2 mln zł10 1,6 mln zł Uniwersytet Warszawski238 70,7 mln zł117 30 mln zł Uniwersytet Wrocławski107 29,9 mln zł26 6,9 mln zł Uniwersytet Zielonogórski33 10,4 mln zł4 678 tys. zł

19 Ranking uniwersytetów - współczynnik sukcesu Narodowe Centrum Nauki Jednostka Naukowa Współczynnik sukcesu liczba wnioskówkoszt ogółem Uniwersytet Warszawski49,20 %42,50 % Uniwersytet w Białymstoku38,60 %41,80 % Uniwersytet Jagielloński + Collegium Medicum38,00 %34,40 % Uniwersytet Łódzki32,80 %31,40 % Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu32,10 %32,60 % Uniwersytet Gdański30,70 %30,80 % Uniwersytet Śląski w Katowicach29,70 %19,80 % Uniwersytet Wrocławski24,30 %23,00 % Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu21,60 %19,30 % Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie20,80 %15,00 % Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy20,00 %17,70 % Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego20,00 %10,10 % Uniwersytet Szczeciński16,70 %10,90 % Katolicki Uniwersytet Lubelski15,80 %4,20 % Uniwersytet Rzeszowski12,90 %9,60 % Uniwersytet Zielonogórski12,10 %6,50 % Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach8,70 %9,90 % Uniwersytet Opolski8,70 %9,40 % Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie8,50 %6,10 %

20 Ranking uniwersytetów – przyznane finasowanie wg. paneli NCN Narodowe Centrum Nauki Jednostka Naukowa Panele NCN HS liczba wniosków ST liczba wniosków NZ liczba wniosków Katolicki Uniwersytet Lubelski501 Uniwersytet Gdański12109 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu293010 Uniwersytet Jagielloński + Collegium Medicum242749 Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach011 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego300 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy040 Uniwersytet Łódzki21911 Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie172 Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu11133 Uniwersytet Opolski101 Uniwersytet Rzeszowski301 Uniwersytet Szczeciński1070 Uniwersytet Śląski w Katowicach8136 Uniwersytet w Białymstoku593 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie532 Uniwersytet Warszawski584613 Uniwersytet Wrocławski8171 Uniwersytet Zielonogórski202

21 Ranking uniwersytetów – przyznane finansowanie wg. konkursów Narodowe Centrum Nauki Jednostka Naukowa Wg. Konkursów bez stopnia dr.ze stopniem dr.ogólnyPMN IlośćnakładyIlośćnakładyIlośćnakładyilośćnakłady Katolicki Uniwersytet Lubelski2 116 tys. zł 1 59 tys. zł 3 126 tys. zł 0 0 Uniwersytet Gdański2 310 tys. zł 11 3,6 mln zł 16 4,2 mln zł 2 580 tys. zł Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu21 1 mln zł 9 4,2 mln zł 37 8,9 mln zł 2 948 tys. zł Uniwersytet Jagielloński + Collegium Medicum4 403 tys. zł 18 6,6 mln zł 72 24,5 mln zł 6 5,9 mln zł Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach0 0 2 405 tys. zł 0 0 0 0 Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego0 0 1 98 tys. zł 2 138 tys. zł 0 0 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy2 519 tys. zł 0 0 2 511 tys. zł 0 0 Uniwersytet Łódzki4 189 tys. zł 6 1,2 mln zł 29 8,2 mln zł 2 807 tys. zł Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie1 108 tys. zł 1 98 tys. zł 7 1,4 mln zł 1 223 tys. zł Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu3 326 tys. zł 7 2,2 mln zł 17 5,2 mln zł 0 0 Uniwersytet Opolski0 0 2 668 tys. zł 0 0 0 0 Uniwersytet Rzeszowski0 0 1 69 tys. zł 3 598 tys. zł 0 0 Uniwersytet Szczeciński7 435 tys. zł 1 38 tys. zł 8 629 tys. zł 1 282 tys. zł Uniwersytet Śląski w Katowicach4 449 tys. zł 0 0 22 4,9 mln zł 1 287 tys. zł Uniwersytet w Białymstoku2 246 tys. zł 2 302 tys. zł 13 2,8 mln zł 0 0 Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie2 139 tys. zł 2 167 tys. zł 6 1,3 mln zł 0 0 Uniwersytet Warszawski12 880 tys. zł 24 8,2 mln zł 75 18 mln zł 6 2,9 mln zł Uniwersytet Wrocławski0 0 4 2 mln zł 21 4,6 mln zł 1 223 tys. zł Uniwersytet Zielonogórski1 44 tys. zł 0 0 3 634 tys. zł 0 0

22 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej niezbędnej do realizacji tych projektów. liczba wniosków zgłoszonych: 3691 – ST (1632), NZ (1171), HS (888) liczba wniosków którym przyznano finasowanie: 901 - ST (377), NZ (271), HS (253) na łączną kwotę: 289 mln zł – ST (144 mln), NZ (108 mln), HS (36 mln) finansowanie wniosków według działów: Wyniki poszczególnych konkursów NCN Narodowe Centrum Nauki

23 Konkurs na finansowanie projektów badawczych, realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową nieposiadające stopnia naukowego doktora. liczba wniosków zgłoszonych: 2408 – ST (965), NZ (814), HS (629) liczba wniosków którym przyznano finasowanie: 613 – ST (262), NZ(182), HS (169) na łączną kwotę: 63 mln zł – ST (28 mln), NZ (26 mln), HS (9 mln) finansowanie wniosków według działów: Wyniki poszczególnych konkursów NCN Narodowe Centrum Nauki

24 Konkurs na finansowanie projektów badawczych realizowanych przez osoby rozpoczynające karierę naukową posiadające stopień naukowy doktora. liczba wniosków zgłoszonych: 1415 – ST (575), NZ (429), HS (411) liczba wniosków którym przyznano finasowanie: 289 – ST (118), NZ (75), HS (96) na łączną kwotę: 108 mln zł – ST (54 mln), NZ (39 mln), HS (15 mln) finansowanie wniosków według działów: Wyniki poszczególnych konkursów NCN Narodowe Centrum Nauki

25 Konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych. liczba wniosków zgłoszonych: 312 – ST (171), NZ (99), HS (42) liczba wniosków którym przyznano finasowanie: 68 – ST (27), NZ (28), HS (13) na łączną kwotę: 49 mln zł – ST (31 mln), NZ (14 mln), HS (4 mln) Finansowanie wniosków według działów: Wyniki poszczególnych konkursów NCN Narodowe Centrum Nauki

26 Planowane konkursy NCN w najbliższym czasie Narodowe Centrum Nauki grudzień 2011 konkurs na finansowanie staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora konkurs na finansowanie międzynarodowych projektów badawczych niewspółfinansowanych konkurs na finansowanie projektów badawczych dla doświadczonych naukowców

27 www.ncn.gov.pl Zapraszamy na stronę www Narodowe Centrum Nauki

28 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Narodowe Centrum Nauki - pierwszy rok działalności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google