Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Poznawanie i demonstracja modelu APSIM Przewodnik: Start.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Poznawanie i demonstracja modelu APSIM Przewodnik: Start."— Zapis prezentacji:

1 Poznawanie i demonstracja modelu APSIM Przewodnik: Start

2 U Learn how to do a simulationExercises12345 Jak to wykonać symulację ? Przykładowe ćwiczenia Co chcesz zrobić?

3 U Learn how to do a simulationExercises12345 Ważne informacje! 4 w ustawienia regionalnych panelu sterowania wybierz styl angielski zapisu liczb (przy polskich ustawieniach program nie pracuje gdyż pliki danych pogodowych zawierają zamiast. -,). 4 Należy systematycznie wykonywać ćwiczenia 1..5, umożliwi to poznawanie kolejno coraz to nowych opcji programu i utrwalenie już poznanych.

4 U Learn how to do a simulationExercises12345 1 Nauka wykonywania symulacji? Tworzenie symulacji Zapisywanie symulacji Uruchamianie PREZENTACJA GRAFICZNA

5 U Learn how to do a simulationExercises12345 Złożenia początkowe: weather/pogoda. Start APSFront przez naciśnięcie ikony APSFront. 1.kliknij >weather a następnie >select aby zobaczyć pliki pogodowe 2.Pełna wersja posiada wiele plików danych meteorologicznych, natomiast w wersji demo mamy do dyspozycji tylko jednen przykładowy plik nazwany weather. Data symulacji powinna się zawierać w zakresie od 1/1/1900 do 31/12/2000. po wpisaniu starting date and end date. 3. Kliknij OK Na ekranie po prawej stronie powinny się wyświetlić dane, które właśnie wprowadzono. Jeśli wprowadziłeś niepoprawną nazwę pliku lub datę, po prostu powtórz powyższą procedurę przy użyciu poprawnych informacji. Procedury powiązane weather soil editing default values crop manager reporting

6 U Learn how to do a simulationExercises12345 Tworzenie symulacji: soil/gleba. Wybierz soil 1.Kliknij >soil a nastęopnie >soil type zobaczysz pliki danych o glebach. Ta wersja zawiera siedem różnych plików glebowych. Dla każdej gleby można ustawić parametry dla parowania gleby i spływu powierzchniowego. 2. Wybierz rodzaj gleby i kliknij OK. 3.Ustaw początkowy zapas wody >soil a następnie >starting water.. Zauważ, że możesz przeciągnąć znacznik przy użyciu myszy. 4.Ustaw dane dotyczące aotu w glebie >soil następnie >nitrogen >starting. Można dostosować ilość za pomocą lewej lub prawej strzałki na klawiaturze. Na ekranie po prawej stronie powinny się wyświetlić właściwości gleby, które właśnie wprowadzono. Jeśli wprowadziłeś niepoprawne dane, po prostu powtórz powyższą procedurę przy użyciu poprawnych informacji. Related procedures: weather soil editing default values crop manager reporting

7 U Learn how to do a simulationExercises12345 Tworzenie symulacji: edycja zmiennych Editing default variables 1. kliknij >soil a następnie >residue. 2. Wybierz opcje General residue parameters. 3. Po kliknięciu na przycisk Edit możesz edytować wartości dla tej pozycji. 4. Tutaj możesz zmienić kilka wartości. Zauważ, że naciśnięcie 'F2' powoduje wejście w tryb edycji. Kliknij przycisk OK po zakończeniu edycji wartości. Jeśli wprowadziłeś niepoprawne dane, po prostu powtórz powyższą procedurę przy użyciu poprawnych informacji. Related procedures: weather soil editing default values crop manager reporting Wartości tu wprowadzone odnoszą się do resztek pożniwnych pozostawionych na powierzchni pola

8 U Learn how to do a simulationExercises12345 Tworzenie symulacji: crop/roślina. Wybierz crop 1. Kliknij >crop co umożliwi wyświetlenie dostępnych plików roślinnych. Pliki wyświetlane kolorem szarym są niedostępne w wersji demo. 2.Wybierz odpowiedni gatunek rośliny uprawnej. Na ekranie po prawej stronie powinien się wyświetlić wybrany gatunek Możesz zmienić gatunek w dowolnym momencie przed terminem wysiewu. PROCEDURY POWIĄZANE weather soil editing default values crop manager reporting

9 U Learn how to do a simulationExercises12345 Tworzenie symulacji: manager/agrotechnika. Wykorzystanie managera Manager może być używany do określenia zasad siewu 1. Masz do wyboru następujące opcje: sowing/siew; fertilising/nawożenie; irrigation/nawadnianie; tillage/uprwa roli; reset water and nitrogen/zmiana wartości dostępnej wody i azotu; operations. Pamiętaj, musisz dwukrotnie kliknąć pole wyboru, aby wybrać tę opcję. Możesz nacisnąć przycisk 'Edit' w każdej chwili zmienić jego właściwości. Możesz sprawdzić, co masz wybrane na monitorze po prawej stronie. Podobnie jak wcześniej możesz poprawiać operacje wprowadzone niepoprawnie. Related procedures: weather soil editing default values crop manager reporting

10 U Learn how to do a simulationExercises12345 Tworzenie symulacji: reporting/raporty. Reporting options 1. Kliknij >reporting a następnie >select w celu podglądu opcji raportów. 2. Kliknij odpowiedni moduł, aby wyświetlić listę zmiennych do raportu.. 3. Wybierz zmienne do raportu przez dwukrotne kliknięcie lub klikniecie strzałki w prawo. 4. okno częstotliwości sprawozdań pozwala na raportowanie w różnych odstępach czasu. Gdy rośliny są wybrane możesz uzyskać informację w różnych etapach cyklu życia roślin. Kliknij OK, gdy skończysz.. Jeśli wybrałeś nieprawidłowe zmienne, po prostu zaznacz zmienną z wybranej listy zmiennych i kliknij strzałkę w lewo. Related procedures: weather soil editing default values crop manager reporting Hint Its best to choose all variables you might be interested in to save having to re-run the model later. Wszelkie informacje o wybranym tutaj sposobie raportowania nie będą wyświetlana na monitorze. Aby sprawdzić, które zmienne zostały wybrane, wybierz >reporting a następnie >select, aby wyświetlić listę wybranych zmiennych.

11 U Learn how to do a simulationExercises12345 Zapisywanie symulacji 1. Kliknij >go a następnie >save run w celu zapisania danych do symulacji, 2. Wprowadź nazwę symulacji. Jeśli masz już wpisaną nazwę za pośrednictwem menu po prawej stronie ekranu, nazwa pojawi się tu automatycznie. Jeśli używasz tej samej nazwy co w poprzedniej symulacji spowoduje to zastąpienie jej przez nowe informacje. Jeśli przypadkowo zapisano niedokończoną lub błędną symulację, wystarczy zapisać poprawną symulacji przy użyciu tej samej nazwy POWIĄZANE PROCEDURY: save one simulation run many simulations

12 U Learn how to do a simulationExercises12345 URUCHAMIANIE SYMULACJI Run a simulation 1. KLIKNIJ >go a następnie >run APSIM menus to run the simulation. 2.Wybierz wcześniej zapisaną nazwę symulacji. 3. Kliknij OK. Uwaga: Istnieje możliwość wyboru wielu symulacji uruchamianych po sobie. Można to zrobić, przytrzymując klawisz CTRL wskazując na kilka zapisanych symulacji.. Jest to przydatne do symulacji płodozmianów. W przypadku symulacji nie działa, sprawdź zgodność wprowadzonych danych, aby upewnić si, że wprowadzono wszystkie wymagane informacje. Related procedures: save a simulation run many simulations Po uruchomieniu symulacji, pojawi się okno DOS, który wyświetla słowo APSIM. To okno pokazuje procent zawansowania bieżąceej symulacji.

13 U Learn how to do a simulationExercises12345 Prezentacja graficzna/Graph the output Graph the output 1. Kliknij >view output a następnie >graph. 2. APSFront prześłe dane potrzebne do sporządzenia wykresów do modułu APSVis. 3. Wybierz typ wykresu oraz opis zmiennych osi X i Y. Możliwe jest dodanie kilku serii danych do osi Y lub Y2. 4. Wybierz typ wykresu jaki chcesz utworzyć (np. linia, słupki) 5. Kliknij przycisk OK. Można dokonać zmian w wykresie, lub tworzyć nowe wykresy za pomocą przycisków na pasku APSVis - narzędzia Upewnij się, że podałeś poprawnie wszystkie zmienne, które mają być na wykresie. Powiązane procedury: zapisz symulacjęzapisz symulację runmany simulations

14 U Learn how to do a simulationExercises12345 ćwiczenia: Bilans wodny ugoru Wpływ resztek pożniwnych magazynowanie wody w glebie ugorowanej Obieg azotu Symulacja rozwoju sorga Ćwiczenia do samodzielnego wykonania w celu opanowania podstaw działania modelu APSIM Długokresowa uprawa w zmianowaniu sorga i pszenicy

15 U Learn how to do a simulationExercises12345 Ćw. 1: bilans wodny ugoru W tym ćwiczeniu będą symulowane główne elementy bilansu wodnego wybranej gleb w czasie ugorowania - magazynowanie wody w glebie, odsączanie, spływ i parowanie. Zmiany zostaną zbadane dla okres jednego roku. Uruchom APSFront wybierając przycisk; Start; a następnie Setup w celu zdefiniowania nowej symulacji Setup template directories. 1. Wybierz >Weather >Select 2. Ustaw datę początkową (1/1/1996) i końcową (31/12/1996) 3. Wybierz typ gleby: Black Clay, High fertility. 4. USTAW starting water na 10% 5. USTAW starting nitrogen na 65kg/ha N03 i 5kg/ha dla NH4 6. WYBIERZ General Residue Parameters Z MENU soil. 7. W ZAKŁADCE >Reporting >select WYBIERZ daily reporting frequency i wskaż w oknie dialogowym zmienne podane na następnym slajdzie: Wskazówka: podczas konfigurowania symulacji, postępuj od strony po lewej do prawej, czyli począwszy od pogody następnie gleby itd. slajd 1

16 U Learn how to do a simulationExercises12345 Ćw. 1.: bilans wodny ugoru Hint slajd 2 8.Wybierz odpowiednie zmienne zapisane w poniższych modułach.

17 U Learn how to do a simulationExercises12345 Ćw. 1.: bilans wodny ugoru 9. Po wybraniu wszystkich zmiennych do raportu naciśnij Ok. 10. Zapisz Save symulację >go >Save run Należy nadać nazwę symulacji. W tym ćwiczeniu bilans ugoru 11. Uruchom APSIM z zakładki >go >Run APSIM. Wybierz nazwę symulacji i naciśnij Ok. slajd 3 Po uruchomieniu symulacji, powinno się pojawić pole wyboru APSIM. Na tym etapie może być konieczny wybór standard apsim release z panelu po lewej stronie i run1; z prawego panelu. Wybierz Ok. aby rozpocząć symulację. Na ekranie powinno pojawić się okienko DOS. Po krótkim opóźnieniu inicjalizacji, okno wyświetla procentowy postęp symulacji. Po zakończeniu symulacji pojawi się komunikat APSIM has finished. Zamknij okno komunikatu.

18 U Learn how to do a simulationExercises12345 Ćw. 1.: bilans wodny ugoru slajd 4 Zostanie utworzony wykres przez moduł APSVis wraz z datą i ESW /opadami odpowiednio na osi X i Y. Wykres ten powinien pokazać zmienną ESW (w mm) zwiększającą się wraz z dniem roku. Nagły wzrostu są na skutek opadów i spadek wskutek parowania i odpływu. Opady dzienne pokaże jaśniej. wykres: soil water storage. Wykres dla symulacji bilans ugoru. Istnieje wiele sposobów, aby zobaczyć wyniki symulacji APSIM jednak wykres jest często najbardziej przydatne. 12. Wybierz >View Output >Graph. Wybierz nazwę symulacji np. bilans ugoru z okna dialogowego i naciśnij Ok. 13. Zauważ, że można wybrać kilka różnych typów wykresów. Wybierz wykres symulacji za pomocą wykresu punktowego. date jako zmienną X ESW (Extractable Soil Water) jako zmienną Y. 14. Po utworzeniu wykresu jest to możliwe wprowadzanie zmian, po naciśnięciu ikony modify chart properties 15. Dodaj rain/deszcz jako inną zmiennej Y i zaznacz pole Y2. Wybierz typ wykresu słupkowego. Podpowiedź: inne sposoby wyprowadzenia danych to, wyświetlanie danych w kolumnach tekstowych, wysyłanie wyników do programu Microsoft Excel lub wykresów w APSIM Outlook. Możesz poeksperymentować z wykorzystaniem tych opcji z menu View Output.

19 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 5 Ćw. 1.: bilans wodny ugoru

20 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 6 Ćw. 1.: bilans wodny ugoru

21 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 7 Zostanie utworzony wykres, który wyświetla odpływ i opady w poszczególnych dniach roku. Ćw. 1.: bilans wodny ugoru Graph: Runoff/spływ. 15 Tworzenie nowego wykresu klikając nową ikonę wykresu punktowego. Wybierz dzień jako zmiennej X i odpływ/runoff jako zmiennej Y. 16. Dodaj rain/deszcz do tego wykresu, wybierając opcję wykres słupkowy jak poprzednio i zaznacz opcję Y2. 17. Zamknij APSVisual po zakończeniu analizy wykresów

22 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 8 Ćw. 1: bilans wodny ugoru

23 U Learn how to do a simulationExercises12345 Ćw. 1.: bilans wodny ugoru slajd 9 Graph: Extractable soil water (esw)/dostępna woda glebowa Na wielkość ESW ma wpływ pogoda i rodzaj gleby. Możesz wybrać dodatkowo inny rodzaj gleby i porównać ESW dla obu rodzajów gleb w tych samych warunkach pogodowych. APSFront nadal będzie pamiętał wszystkie dane wprowadzone w poprzedniej symulacji. Może to być wykorzystane jako punkt wyjścia do następnej symulacji, która umożliwi porównanie na wykresie elementów bilansu wodnego gleby dla różnych rodzajów gleb.

24 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 10 18. Wybierz glebę Warra – brigalow, ustaw starting Nitrogen na 70 kg/ha N03 i 5 kg/ha NH4. 19. Zapisz pod nową nazwą np.: Warra Brigalow Fallow. Uruchom symulację. 20. Po zakończeniu symulacji, na wykresie wyświetl dzienne dane zarówno dla Warra Brigalow, jak i Black clay, zmiennych X (data) i ESW jako zmiennej Y. (Wskazówka: przytrzymaj klawisz CTRL podczas zaznaczania wielu symulacji na wykresie) 21. Po zakończeniu przeglądania wykresów, zamknij APSVis, ale pozostaw aktywny APSFront - gotowy do przeprowadzenia następnych ćwiczeń. Uwaga: jeśli chcesz zmienić kolory linii. Kliknij przycisk Utwórz wykres właściwości ikony (Image Tools). Kliknij przycisk series i wybierz serię, który chcesz sformatować. Następnie kliknij przycisk seriaes powyżej i wybierz przycisk koloru. Możesz spróbować różnych eksperymentu w dostosowaniu wykresów do własnych celów Ćw. 1: bilans wodny ugoru

25 U Learn how to do a simulationExercises12345 page 11 Ćw. 1: bilans wodny ugoru na różnych glebach/wykres

26 U Learn how to do a simulationExercises12345 page 12 koniec! Powrót do menu ćwiczeń Ćw. 1: bilans wodny ugoru

27 U Learn how to do a simulationExercises12345 APSIM symuluje oddziaływania resztek pożniwnych na skuteczność gromadzenia wody w glebie w okresie odłogowania. Ilość resztek pożniwnych ulega zmniejszeniu na skutek ich rozkładu. Rozkładu resztek pożniwnych symulowany jest w modelu APSIM w zależności od warunków atmosferycznych, jak i ich składu chemicznego. W tym ćwiczeniu utrwalimy umiejętności nabyte podczas wykonywania ćw. 1 i nauczymy się wykonywać edycję własnych ustawień parametrów modelu w miejsce domyślnych. Symulacja rozkładu resztek pożniwnych. Symulacja wykaże, jak rozkładają się resztki pożniwne na powierzchni roli w określonym czasie Należy stosować poprzednie ustawienia symulacji jako punkt wyjścia. Trzeba dodać początkową ilość resztek pożniwnych pozostawionych na powierzchni roli. Nazwa symulacji wczytana przez APSFront powinien brzmieć Warra Brigalow Fallow Hint When setting up a simulation, you would usually follow a left to right sequence; that is starting with weather then soil etc. slajd 1 Ćw. 2. : Wpływ resztek pożniwnych na magazynowanie wody w glebie odłogowanej

28 U Learn how to do a simulationExercises12345 Ćw. 2.: Wpływ resztek pożniwnych na magazynowanie wody w glebie odłogowanej slajd 2 Powinno to stworzyć wykres z opadami deszczu oraz ilością resztek pożniwnych na osi y a dni na osi X. Powinien on wykazać zbieżnośc okresów wysokiego tempa rozkładu z opadami deszczu i niskiego tempa rozkładu w okresach suchych. 1. Wybierz General residue parameters z menu >Soil > Residue a następnie naciśnij przycisk Edit. Zmień parametr Surface residues as biomass na 3000 kg/ha, pozostawiając bez zmian inne wartości. Upewnij się, że podczas edycji naciskałeś klawisz ENTER po każdej zmianie, a następnie naciśnij OK. 2. Zapisz symulację jako Warra Brigalow Residue. Uważaj, aby nie nadpisywać na istniejącej symulacji. 3. Uruchom symulacje Warra Brigalow Residue 4. Sporządż wykres resztek pożniwnych/residue_cover na osi Y oraz dzień/day na osi X. Będzieto wykres resztek pożniwnych na powierzchni roli w funkcji czasu. 5. Dołącz rain/deszcz jako zmienną na osi Y2. Jeśli nie otrzymasz wykresu za pierwszym razem, możnesz zamknąć APSVis i rozpocząć tworzenie wykresu ponownie.

29 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 3 Ćw. 2.: Wpływ resztek pożniwnych na magazynowanie wody w glebie odłogowanej

30 U Learn how to do a simulationExercises12345 Ćw. 2.: Wpływ resztek pożniwnych na magazynowanie wody w glebie odłogowanej slajd 4 Wpływ na rozkładu resztek pożniwnych na wielkość spływu i parowania W tym zadaniu porównanamy dwie symulacje: Warra Brigalow Fallow i Warra Brigalow Residue. 6.. W APSFront zaznacz obie symulacje Warra Brigalow Fallow i Warra Brigalow Residue do przedstawienia graficznego. 7. U twórz wykres punktowy wartościami RUNOFF na osi Y. Zamknij APSVis aby wrócić do symulatora. Jeśli wykres nie zostanie wyświetlony za pierwszym razem, można zamknąć APSVis i rozpocząć tworzenie wykresu ponownie.

31 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 5 Ćw. 2.: Wpływ resztek pożniwnych na magazynowanie wody w glebie odłogowanej

32 U Learn how to do a simulationExercises12345 Ćw. 2.: Wpływ resztek pożniwnych na magazynowania wody w glebie odłogowanej slajd 6 Wpływ rodzaju resztek pożniwnych na szybkość rozkładu Moduł residue APSIM symuluje tempo rozkładu resztek pożniwnych w zależności od stosunku C: N materii organicznej. Aby się o tym przekonać do wcześniejszej symulacji zamiast sorga wprowadzimy resztki pożniwne roślin strączkowych. 8. Wybierz general residue properties. Ustaw stosunek C:N surface residues/resztek pożniwnych na powierzchni pola na 25. wybierz resztki pożniwne Chickpea/ciecierzyca. 9. Zapisz symulacje jako Warra Brigalow Legume Residue. Run – uruchom symulację. 10. Sporządź wykres residue cover dla obu symulacji jako funkcji czasu. 11. Po zakończeniu przeglądania wykresów, zamknij APSVis i wrócić do APSFront. Jeśli wykres nie zostanie wyświetlony za pierwszym razem, można zamknąć APSVis i rozpocząć tworzenie wykresu ponownie.

33 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 7 Ćw. 2.: Wpływ resztek pożniwnych na magazynowania wody w glebie odłogowanej

34 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 8 KONIEC! POWRÓT DO MENU ĆWICZEŃ Ćw. 2. : Wpływ resztek pożniwnych na magazynowania wody w glebie odłogowanej

35 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 1 W tym ćwiczeniu będzie można obserwować losy azotu nawozowego w glebie odłogowanej: przedstawiona zostanie przemiana mocznika do amoniaku i azotanów oraz straty azotu glebowego wyniku denitryfikacji. Ta symulacja wprowadzi nas do edycji prostych zabiegów agrotechnicznych (zakładka –Manager) i bardziej zaawansowanych funkcji wykresów na podstawie wyników symulacji. Aby wykonać nową symulacę; wyierz; >Setup > Setup template directories. Jako pierwsze musimy wybrać pliki pogodowe i glebowe. 1. Wybierz datę począkową/starting date - 1/1/1996 i końcową/ending date: 31/12/1996 2. Wybierz glebę: Grey clay, Hard 3. Ustaw Starting water na 50% 4. Ustaw Starting nitrogen na 20 kg/ha NO3 i 0 kg/ha NH4 5. Z menu residue, wybierz General Residue Parameters ĆW. 3.: OBIEG AZOTU

36 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 2 Ta sekcja przedstawia sposób edycji szablonu nawożenie. Teraz możesz określić czas, rodzaj, ilość i rozmieszczenie nawozu. 7. Wybierz Fertilise z menu Manager 8. Wybierz Apply fertiliser on a specific date (podwójne kliknięcie) naciśnij edit i dokonaj następujących zmian: Ustaw termin aplikacji /date of application to 10-Jan Określ ilość/amount of fertiliser od 50 do 100 kg/ha Określ głębokośc aplikacji depth to apply od 50 do 0 mm Naciskaj klawisz Enter po każdej zmianie. Podczas wpisywania dat kreska musi być KONIECZNIE stosowana np. 10-Jan Ćw. 3.: OBIEG AZOTU

37 U Learn how to do a simulationExercises12345 Slajd 3 8. Z menu reporting wybierz daily Reporting Frequency 9. Wybierz zmienne jak pozniżej: Moduł nazwa zmiennej Clockday Environment Rainfall Soil waterDepth - layered (mm) Drainage (mm) Extractable Soil Water - whole profile (mm) NitrogenNO3 - total (Kg/ha) NO3 - layered (Kg/ha) NH4 – total (Kg/ha) Urea - total (Kg/ha) denitrification - total (Kg/ha) Ćw. 3.: OBIEG AZOTU

38 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 4 12. Save/ zapisz symulacje jako Grey clay N fallow 13. Run Grey clay N fallow Teraz, gdy określone są warunki symulacji należy je zapisać uruchomić. Ćw. 3.: OBIEG AZOTU

39 U Learn how to do a simulationExercises12345 Slajd 5 Graph/wykres: przemiany azotu Przemiany mocznika do jonu amonowego i azotanowego w czasie 13. Wykorzystaj APSVis, w tym celu wybierz View output>graph>scatter chart : day jako zmienna X urea_tot nh4_totjako zmienne Y no3_tot Spowoduje to utworzenie wykresu – wyświetlanie zawartości mocznika, amonu i azotanu w poszczególnych dniach w roku. Ćw. 3.: OBIEG AZOTU

40 U Learn how to do a simulationExercises12345 Slajd 6 Ćw. 3.: OBIEG AZOTU

41 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 7 Gtraph/WYKRES : straty azotanów w wyniku denitryfikacji Ten wykres będzie ilustrował zakres i warunki wymagane do wystąpienia strat w wyniku denitryfikacji. 14. UTWÓRZ nowy wykres klikając na ikonę new scatter chart na pasku narzędzi APSVis 15. WYBIERZ: day jako zmienna X rain jako zmienna Y dnit_tot (denitrification). jako zmienna Y variable. Kliknij okienkoY2 esw (extractable soil water) jako zmienna Y NO3_tot jako zmienna Y Z tego wykresu widać jak znaczne są start azotu w wyniku denitryfikacji przy dużej ilości dostępnych azotanów w nasyconych warunków glebowych (duża wilgotność). Ćw. 3.: OBIEG AZOTU

42 U Learn how to do a simulationExercises12345 Slajd 8 Ćw. 3.: OBIEG AZOTU

43 U Learn how to do a simulationExercises12345 Slajd 9 Graph: Depth series chart/wykres głębokości Obrazuje pionowy transport azotanów po nawożeniu w profilu gleby 16. UTWÓRZ nowy wykres klikając na ikonęnew depth chart na pasku narzedzi APSVis: 17. Wybierz: depth_lay jako zmienną Y no3_lay jako zmienną X 18. Wybierz 31/01/1996 w oknie dates to plot Na wykresie możemy zobaczyć rozkład azotanów w profilu gleby zaledwie 21 dni po zastosowaniu nawozu. Ćw. 3.: OBIEG AZOTU

44 U Learn how to do a simulationExercises12345 Slajd 10 Ćw. 3.: OBIEG AZOTU

45 U Learn how to do a simulationExercises12345 Slajd 11 Graph/wykres : dodawanie dat do wykresu głębokości rozmieszczenia azotanów Spójrzmy na rozkład azotanów w profilu gleby 5 miesięcy po nawożeniu. 19. Dodawanie danych do istniejącego rysunku przez wybranie ikony Modify chart properties z paska narzędzi APSVisual 20. Przytrzymaj klawisz Ctrl i wybierz 10/06/1996 w okniedates to plot 21. Po zakończeniu oglądania wykresów zamknij APSVis wróć do APSFront. Hint Use Ctrl-Click to select more than one date. Wykres ten obrazuje rozmieszczenie azotanów w profil gleby w czasie Ćw. 3.: OBIEG AZOTU

46 U Learn how to do a simulationExercises12345 Slajd 12 Ćw. 3.: OBIEG AZOTU

47 U Learn how to do a simulationExercises12345 Slajd 13 Koniec! POWRÓT DO MENU ĆWICZEŃ Ćw. 3.: OBIEG AZOTU

48 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 1 W tym ćwiczeniu będziemy obserwować przyrost biomasy (plonu) w ciągu jednego sezonu wegetacyjnego. Wykonamy więcej zadań w szablonie Manager/agrotechnika. Przeprowadzimy kilka symulacji w trybie wsadowym mających odpowiedzieć na pytanie co by było gdyby ? np. zwiększyć dawkę nawozów. Umiejętności te mogą być również wykorzystywane do planowania terminu siewu, ilości wysiewu, uprawy i porównania różnych gatunków roślin oraz wpływu warunków wilgotności gleby w momencie siewu. Dla uruchomienia symulacji kliknij Setup Templates w zakładce Setup. Teraz musisz podać parametry symulacji: 1. Wybierz Weather i zmień daty na 1/6/1995 - 30/6/1996 2. Wybierz glebę/ Soil Moola grey clay 4. USTAW Starting water na 25% pojemności całkowitej 5. USTAW Starting nitrogen na 12 kg/ha NO3 i 3 kg/ha of NH4 Ćw. 4.: symulacja wzrostu i rozwoju sorga

49 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 2 Ta sekcja przedstawia sposób edycji i tworzenia szablonu parametrów siewu. Teraz możesz utworzyć symulację uprawy sorga: 6. WYBIERZ Sorghum w zakładce Crop i zakceptuj ustawienia domyślne 7. W menu Manager>Sow wybierz Sorghum rule based sowing i dokonaj w szablonie następujacych zmian: ustaw w oknie początek terminu siewu na 1-NOV a koniec siewu na 1-Jan ustaw gęstość siewu na 8 określ ilość nawozów w okresiesiewu na 0 Podczas edycji naciskaj klawisz Enter po każdej zmianie. Podczas wpisywania dat kreska musi być KONIECZNIE stosowana, np. 10-JAN Ćw. 4.: symulacja wzrostu i rozwoju sorga

50 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 3 8. W menu Raporting wybierz dzienny sposób raportowania/daily Reporting Frequency 9. Wybierz zmiennych jak poniżej: Moduł nazwa zmiennej Clockday Soil waterDepth - layered (mm) soil water -layered (mm/mm) SorghumSorghum days after sowing Sorghum leaf area index Sorghum biomass (g/m2) Sorghum yield (kg/ha) Ćw. 4.: symulacja wzrostu i rozwoju sorga

51 U Learn how to do a simulationExercises12345 page 4 10. Save/zapisz pierwszą symulacje jako Sorgo bez nawozenia 11. Edytuj szablon Sorghum rule based sowing i zmień Amount of starter fertiliser at sowing na 30 kg/ha urea_N 12. Save/zapisz symulację jako Sorgo 30 kg/ha N 13. Powtórz punkty 11 i 12 wpisując 60 kg/ha urea_N 14. Run / uruchom trzy symulacje w trybie wsadowym (patrz wskazówka) Teraz, gdy już określono parametry symulacji należy ją zapisać i uruchomić. Tym razem lepiej jest utworzyć i zapisać 3 symulacje przed uruchomieniem ich w trybie wsadowym. Ćw. 4.: symulacja wzrostu i rozwoju sorga Wskazówka Przytrzymaj klawisz Ctrl + kliknij wybrane symulacje aby je uruchomić

52 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 5 Graph/wykres: wpływ nawożenia N na plonowanie roślin 13. Wykorzystaj APSVis – wybierz wykres punktowy: date jako zmienna X Sorg_yield jako zmienna Y Ćw. 4.: symulacja wzrostu i rozwoju sorga Wykres powinien wykazać, że powyżej 30 kg N / ha występuje mały wpływ N na plonowanie sorga.

53 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 6 Ćw. 4.: symulacja wzrostu i rozwoju sorga

54 U Learn how to do a simulationExercises12345 SLAJD 7 Koniec! POWRÓT DO MENU ĆWICZEN Ćw. 4.: symulacja wzrostu i rozwoju sorga

55 U Learn how to do a simulationExercises12345 page 1 W tym ćwiczeniu będziemy symulować długookresowy wpływ uprawy po sobie sorga i pszenicy (w ciągu pięćdziesięciu lat) przy minimalnym stosowaniu nawozów i bez nawadniania. Dowiesz się nieco więcej na temat definiowania szablonu Manager oraz jak korzystać z symulatora podając następstwo roślin. Zaobserwujesz proces degradacji gleby. Dla uruchomienia symulacji kliknij Setup Templates w zakładce Setup. Teraz musisz podać parametry symulacji: 1. Wybierz Weather i zmień daty na 1/1/1950 - 31/12/2000 2. Wybierz glebę/ Soil Black Clay, High fertility 4. USTAW Starting water na 100% pojemności całkowitej 5. USTAW Starting nitrogen na 17 kg/ha NO3 i 5 kg/ha of NH4 Ćw. 5.: symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica

56 U Learn how to do a simulationExercises12345 page 2 Ta sekcja przedstawia spsób edycji szablonu parametrów siewu. Teraz możesz utworzyć symulację uprawy sorga i pszenicy 5. Wybierz Sorghum w zakładce Crop i zaakceptuj parametry domyślne w oknie dialogowym. Następnie wybierz Wheat z mnu Crop i zaakceptuj. 6. W zakładce Manager>Sow wybierz Sorghum rule based sowing dokonując następujacych zmian w szablonie: Ustaw amount of fertiliser at sowing na 50, zmień typ nawozu na urea_N. Akceptuj ustawienia! 7. W zakładce Manager>Sow wybierz Wheat rule based sowing dokonując następujacych zmian w szablonie: Ustaw amount of fertiliser at sowing na 50, zmień typ nawozu naurea_N. Akceptuj ustawienia! Każdy szablon będzie umożliwiał siew tylko wtedy, gdy spadło co najmniej 30 mm deszczu przez trzy dni, powyżej określonej ilości wody w glebie zdefiniowanej w wyznaczonym oknie dialogowym siewu. Ćw. 5.: symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica Hint When editing be sure to press the Enter key after each change. When typing dates the dash must be used e.g. 10-Jan

57 U Learn how to do a simulationExercises12345 slajd 3 8. W zakładce reporting wybierz Harvest Reporting Frequency 9. Wybierz zmienne jak poniżej; Moduł nazwa zmiennych Environment Sum : Rainfall (mm) Soil waterExtractable soil water – whole profile (mm) Soil water – total (mm) Nitrogen NO3 – Total (kg/ha) SorghumSorghum biomass (kg/ha) Sorghum yield (kg/ha) Wheat Wheat biomass (kg/ha) Wheat yield (kg/ha) Ćw. 5.: symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica Wskazówka: W celu sumowania zmiennej zaznacz ją, a następnie kliknij przycisk SUM

58 U Learn how to do a simulationExercises12345 page 4 10. Save/zapisz symulację Sorghum/wheat rotation 11. Run/uruchom. 12.Z menu VIEW OUTPUT>Graph wybierz wykres punktowy: Date jako zmienna X, a Sor_yield i Wht_yield jako Y. WYBIERZ wykres słupkowy. 13.Uwaga: zmienność plonów w badanym okresie była spowodowana wyłącznie zmiennością ilości opadów. Należy również pamiętać, że zmniejszenie plonu, może być spowodowane przez niekorzystne warunki panujące w okresie siewu zgodnie z parametrami określonymi przez nas. Teraz, gdy określono parametry symulacji należy je zapisać i uruchomić. W zależności od szybkości komputera obliczenia mogą trochę potrwać. Prosimy o cierpliwość. Ćw. 5.: symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica wskazówka Wykorzystaj klawisz Ctrl+kliknij wybrane symulacje aby je uruchomić

59 U Learn how to do a simulationExercises12345 Slajd 5 Ćw. 5.: symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica

60 U Learn how to do a simulationExercises12345 page 6 14. Create another scatter chart. Select date as the X variable. Select soil water total (sw_mm_tot) as the first Y variable and No3_tot as the second Y variable, tick Y2. 15. The chart on the next page demonstrates APSIMs ability to simulate soil state over time. 16. Experiment on your own. Try adding more variables for reporting, or perhaps create an entirely new simulation. Ćw. 5.: symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica APSFront is only one interface to APSIM. It is constrained by what is contained in the templates files, such as the sowing or fertilise menu items. These templates have been created specifically for the Demonstration version. If you wish to introduce more sophistication to your simulations please read the guide : APSIM for Apprentices found in the APSUITE\DOCS directory. This guide introduces you to advanced APSIM use. If you are interested in advancing your APSIM usage please also look to APSIM Explorer and its associated documentation. This can be found from the Start button >Programs >APSIM >APSIM Explorer.

61 U Learn how to do a simulationExercises12345 page 7 Ćw. 5.: symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica

62 U Learn how to do a simulationExercises12345 page 8 Dziękuję! POWRÓT DO MENU ĆWICZEŃ Ćw. 5.: symulacja w zmianowaniu sorgo/pszenica


Pobierz ppt "Poznawanie i demonstracja modelu APSIM Przewodnik: Start."

Podobne prezentacje


Reklamy Google