Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Oczyszczanie gazów odlotowych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Oczyszczanie gazów odlotowych"— Zapis prezentacji:

1 Oczyszczanie gazów odlotowych
z dwutlenku węgla Sposoby separacji ditlenku węgla z gazów: Absorpcja Adsorpcja Separacja membranowa Separacja kriogeniczna

2 Oczyszczanie gazów odlotowych
z dwutlenku węgla Absorpcja Absorpcja fizyczna Absorpcja przy niskich temperaturach i wysokim ciśnieniu; desorpcja proces odwrotny. Absorpcja chemiczna Wstępnie oczyszczony CO2 ; rozpuszczalniki to aminy np.: monoetyloamina, dietyloamina, roztwór amoniaku, kwaśny nwęglan potasu

3 Oczyszczanie gazów odlotowych
z dwutlenku węgla Adsorpcja Adsorbenty: węgiel aktywny, koks aktywny, zeolity, żel glinowy i krzemnionkowy. Dwa cykle: 1.Adsorpcja 2. Odzysk ditlenku węgla (regeneracja adsorbenta) zmiennociśnieniowa zmiennotemperaturowa

4 Oczyszczanie gazów odlotowych
z dwutlenku węgla Schemat instalacji do pochłaniania CO2 z gazów spalinowych w elektrowni węglowej

5 Oczyszczanie gazów odlotowych
z dwutlenku węgla Separacja membranowa Separacja membranowa oparta jest na selektywnej przepuszczalności CO2 przez membrany ze środowiska gazow spalinowych. Membrany ceramiczne i polimerowe. Układy wielostopniowe.

6 Oczyszczanie gazów odlotowych
z dwutlenku węgla Metody membranowe 

7 Oczyszczanie gazów odlotowych
z dwutlenku węgla Separacja kriogeniczna Sprężanie i chłodzenie gazu, a następnie wydzielenie CO2 w postaci ciekłej. Geologiczne składowanie CO2 Głębokie poziomy wodonośne-solankowe. Wyeksploatowane i częściowo wyeksploatowane złoża ropy i gazu. Głębokie nieeksploatowane pokłady węgla, zawierające metan.

8 Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń związkami organicznymi
Do usuwania związków organicznych z gazów odlotowych wykorzystuje się następujące procesy: adsorpcję absorpcję kondensację (skraplanie par) utlenianie (głównie do CO2, H2O) ultrafiltrację Metody regeneracyjne Metody regenaracyjne usuwania organicznych rozpuszczalników z gazów odlotowych są to przeważnie metody wykorzystujące zjawisko kondensacji, absorpcji, adsorpcji, filtracji.

9 Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń związkami organicznymi
Metody regeneracyjne ADSORPCJA Sposób usuwania par rozpuszczalników organicznych z powietrza, oparty na ich: -adsorpcji - adsorbenty: węgiel aktywny, silkażel, zeolity, glinokrzemiany -desorpcji: -z węgla aktywnego - za pomocą strumienia pary wodnej. -z glinokrzemianów - ogrzewanie warstwy adsorbenta do temperatury wrzenia zaadsorbowanej substancji, przepływ (przedmuchiwanie) gazu obojętnego przez warstwę nasyconego adsorbenta oraz przez kombinację wymienionych metod. Adsorbenty jednorazowego i wielokrotnego stosowania. Wady wymagają dokładnego odpylenia gazów i ich wstępnego osuszenia, są to metody kosztowne, wymagające stosowania wielostopniowych instalacji.

10 Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń związkami organicznymi
Metody regeneracyjne ABSORPCJA Sposób usuwania par rozpuszczalników organicznych z powietrza, oparty na ich: - absorpcji w wysoko-wrzącym rozpuszczalniku organicznym, - desorpcji, - ewentualnie spaleniu katalitycznym desorbowanych mediów. Stosowane absorbenty: Chloro-, nitro- i alkilo- pochodne węglowodorów aromatycznych, alkohole, aldehydy, ketony, estry kwasów organicznych, węglowodory alifatyczne, węglowodory heterocykliczne, oleje wysokowrzące, eter polietylenoglikolowy. Wady: wtórne zanieczyszczanie środowiska toksycznymi i odoroczynnymi parami i ściekami oraz wysoki koszt cieczy absorpcyjnych.

11 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
Metody regeneracyjne Metody membranowe  Separacja membranowa oparta jest na selektywnej przepuszczalności lotnych związkỏw organicznych (LZO) przez membrany ze środowiska powietrza. Membrany – organiczne np.:guma silikonowa (polidimetylosiloksan), - ceramiczne Strumienie stężone LZO > 1000 ppm. Często jest stosowana razem z kondensacją jako drugi etap oczyszczania.

12 Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń związkami organicznymi
Metody nieregeneracyjne Utlenianie związków organicznych : spalanie bezpośrednie (w płomieniu)(temp. ~1500 K) spalanie termiczne ( K) utlenianie katalityczne ( K) metody biologiczne ( K, opt. 310 K)

13 Metody nieregeneracyjne Utlenianie węglowodorów
Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO Metody nieregeneracyjne Utlenianie węglowodorów Spalanie węglowodorów przebiega zgodnie z równaniem: CnH2n+2 + (3n+1)/2 O2  nCO2 + (n+1)H2O CnH2n+2 + (O)  [Cn-1H2n-1COO]  n(HCOOH) (HCOOH) + O2  CO2 + H2O + (O)

14 Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń związkami organicznymi
Metody nieregeneracyjne Bezpośrednie spalanie w płomieniu  Wymagane duże stężenia związków organicznych. Zastosowanie –spalanie odpadowych gazów palnych: w rafineriach na polach naftowych niekiedy w oczyszczalniach scieków (gazy fermentacyjne)

15 Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń związkami organicznymi
Metody nieregeneracyjne Spalanie termiczne polega na dozowaniu odpadów gazowych palnych do palnika zasilanego gazem ziemnym. Ten rodzaj spalania jest bardzo energochłonny i kosztowny. Temp – 1200oC. Temp <1400oC. Konwersja CO do CO2 w dużym stopniu zależy od zawartości pary wodnej w gazach. CO + OH* = CO2 + H* szybkość >> CO +1/2O2 = CO2 (w temperaturach niższych).

16 Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń związkami organicznymi
Metody nieregeneracyjne Spalanie termiczne stosuje się gdy: stężenie LZO jest zbyt małe, aby podtrzymywać płomień nie można wykorzystać metod katalitycznych (mieszanina gazów zawiera składniki, które mogą powodować szybką dezaktywację katalizatora) Zastosowanie: lakierowania i emaliowania, suszenia powłok malarskich żelowania PCV przeróbki asfaltów drukarnie

17 Oczyszczanie gazów odlotowych z zanieczyszczeń związkami organicznymi
Spalanie termiczne

18 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
Katalityczne utlenianie węglowodorów w przypadku niskich stężeń węglowodorów w gazach odlotowych. Temperatura rzędu oC. Katalizatory - metale osadzone na nośniki nieorganiczne. Katalizatory pełnego spalania węglowodorów - zawierają platynę i pallad. Mniej aktywne - tlenki metali Cu, Mn, Cr. Fe, Co, Sn, Ni, Zn.

19 Nośniki można podzielić na dwie grupy:
Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO Katalityczne utlenianie węglowodorów Nośniki można podzielić na dwie grupy: Nośniki nasypowe – różnego rodzaju kulki, walce, pierścienie. Są one wytwarzane najczęściej z różnych odmian tlenku glinu i dwutlenku krzemu. Charakteryzują się one dużą powierzchnią- właściwą ( 100 – 350m2/g ). Ich wadą są jednak dość znaczne opory przepływu. Nośniki monolityczne o strukturze komórkowej (metaliczne lub ceramiczne- Al2O3)– składają się z systemu regularnych przelotowych kanalików równoległych do kierunku przepływu gazu. Ich najważniejsze zalety to bardzo małe opory przepływu, równomierne nagrzewanie złoża, wysoka odporność mechaniczna i termiczna, brak ścierania substancji aktywnej. Wadą ich jest wysoka cena.

20 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
Katalityczne utlenianie węglowodorów

21 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
Katalityczne utlenianie węglowodorów Budowa i działanie katalizatora trójfunkcyjnego 1 - warstwa katalityczna 2- warstwa pośrednia z aktywatorami 3 - nośnik ceramiczny

22 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
Spalanie katalityczne

23 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
Metody biologiczne  Biodegradacja lotnych związków organicznych za pomocą mikroorganizmów: - bakterie aerobowe (tlenowe) które przekształcają LZO do ditlenku węgla i wody lub mineralizują zawarte w nich heteroatomy, - bakterie anaerobowe (beztlenowe) przekształcają LZO do biogazu ( do 75 % metanu). Wytwarzana w tym procesie energia jest zużywana przez bakterie. Najważniejszą przewagą biologicznych metod oczyszczania gazów, jest możliwość prowadzenia procesu w temperaturze otoczenia (10-40C) i ciśnieniu atmosferycznym

24 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
Metody biologiczne  Biologiczne oczyszczanie gazów odlotowych opiera się na dwóch głównych procesach: absorpcja zanieczyszczeń w wodzie, biologiczny rozkład pochłoniętych zanieczyszczeń przez mikroorganizmy. Efekt wspólnego oddziaływania w/w procesów jest taki, że: wskutek absorpcji gazy zostają oczyszczone, wskutek biologicznego rozkładu zanieczyszczeń zachodzi regeneracja sorbentu.

25 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
Metody biologiczne  Warunki i ograniczenia prowadzenia procesu biologicznego oczyszczania gazów: usuwane z gazów odlotowych zanieczyszczenia muszą być podatne na rozkład biologiczny, zanieczyszczenia muszą być rozpuszczalne, choćby tylko słabo, w wodzie stanowiącej środowisko życia mikroorganizmów, temperatura oczyszczanych gazów musi się mieścić w zakresie aktywności biologicznej mikroorganizmów (0-55 oC, optimum oC), oczyszczane gazy nie mogą zawierać substancji trujących dla mikroorganizmów, np. związków metali ciężkich czy oparów kwasów Najbardziej podatne na biodegradację są węglowodory alifatyczne, alkohole, estry, czyli związki typowe dla gazów odlotowych z oczyszczalni ścieków, najmniej – wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne, chlorowcopochodne węglowodorów i związki nitrowe

26 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
Metody biologiczne  Gazy są oczyszczane biologicznie przede wszystkim w takich instalacjach jak: biopłuczki (płuczki biologiczne, bioskrubery) biofiltry (filtry biologiczne)

27 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
BIOPŁUCZKI  Biopłuczki (bioskrubery) Specyfiką płuczek biologicznych jest to, że medium roboczym jest wodna zawiesina mikroorganizmów tzw. osad czynny. Osad czynny jest to żywa, kłaczkowata zawiesina złożona głównie z bakterii heterotroficznych. Bakterie heterotroficzne – mikroorganizmy, które korzystają z uprzednio zsyntetyzowanych związków organicznych jako źródła węgla. BIOSKRUBER Absorber - wymiana masy pomiędzy zanieczyszczonym gazem a absorbentem Jednostka biodegradacyjna - komora napowietrzania osadu czynnego - regeneracja wody

28 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
BIOPŁUCZKI  BIOSKRUBER Absorber - wymiana masy pomiędzy zanieczyszczonym gazem a absorbentem Jednostka biodegradacyjna - komora napowietrzania osadu czynnego - regeneracja wody

29 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
BIOPŁUCZKI  Proces absorpcji i biodegradacji w jednym reaktorze

30 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
Metody biologiczne  BIOFILTRY  Głównym elementem filtra biologicznego jest warstwa materiału filtracyjnego (porowatego wypełnienia), który  zasiedlony jest przez mikroorganizmy tlenowe. Zanieczyszczenia absorbowane w cieczy dyfundują do błony biologicznej (biofilmu na powierzchni wypełnienia), gdzie ulegają biodegradacji zachodzącej poprzez utlenianie.  

31 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
BIOFILTRY  Dobry materiał filtracyjny powinien mieć: dużą porowatość, dużą powierzchnię właściwą, małe opory przepływu gazu, dużą zdolność zatrzymywania wody, słaby zapach własny, niskie koszty pozyskania, dostępność, dużą gęstość zasiedlenia mikroorganizmami, dużą trwałość, niewielkie wymogi pielęgnacyjne.

32 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
BIOFILTRY  Wypełnienia biofiltrów: kompost z odpadów miejskich lub odpadów zielonych, torf, kora drzew liściastych, liście, wrzos, chrust, wióry drzewne lub mieszaniny tych materiałów, mieszaniny materiałów naturalnych z nośnikami syntetycznymi lub inertnymi, jak żużel wulkaniczny, polistyren piankowy, kruszywo ceramiczne, kulki szklane i polistyrenowe. Warunki procesu: Przepływ gazu: od 50 do 300 m3/m3 reaktora/h, a czas zatrzymania gazu w urządzeniu jest w zakresie s, przy stężeniach zanieczyszczeń wynoszących od kilku mg do kilku g w m3 gazu

33 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
BIOFILTRY 

34 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
BIOFILTRY  Warunek aktywności złoża: odpowiednia wilgotność wypełnienia - od 40 do 70% maksymalnej pojemności wodnej Dezaktywacja złoża: - nagromadzenie związków nieorganicznych, między innymi chlorków, azotynów i azotanów - zmiana odczynu materiału wypełniającego Zalety - zużyte złoże biologiczne nie stanowi wtórnego zanieczyszczenia środowiska - niskie koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. - stopień konwersji nawet ok. 95% przy niskich stężeniach zanieczyszczeń (rzędu ppm).

35 Oczyszczanie gazów odlotowych z LZO
Szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne oczyszczania gazów odlotowych

36 „Woda nie jest produktem komercyjnym takim jak każdy inny, lecz raczej dobrem, które musi być chronione, bronione i traktowane jak dziedzictwo...” Parlament Europejski i Rady Unii Europejskiej "Ustanowienie ram dla działalności Wspólnoty w dziedzinie polityki wodnej" Dyrektywa 2000/60/EC

37 1810 – wynaleziono płuczkę ustępową
1815 – ścieki bez oczyszczania do Tamizy 1855 – Faraday udokumentował ogromne zanieczyszczenie Tamizy 1883 – odkrycia Pasteura 1891 – pierwsze oczyszczalnie ścieków - złoża biologiczne 1933 – 2/3 miast amerykańskich oczyszcza ścieki biologicznie 1965 – usuwanie związków azotu i fosforu ( związki biogenne).

38 Bilans wody Pod pojęciem ochrony wód rozumie się zespół środków technicznych, ekonomicznych i administracyjnych, mających na celu ochronę wód powierzchniowych, podziemnych, wód kontynentalnych, śródlądowych i morskich przed zanieczyszczeniem. Ochrona wód jest częścią problemu ochrony środowiska.

39 Bilans wody Ilości wody zużywane w przemyśle chemicznym są ogromne np.: -do wyprodukowania 1t amoniaku potrzeba 200 t wody -1t sody kalcynowanej (węglan sodu) – w zależności od pory roku t -1t papieru – 700t -1t włókien syntetycznych – 1000t -1t kauczuku syntetycznego – 1000t -1t suchej masy roślinnej – 500t -1kg streptomycyny – 2t W krajach o wysokim stopniu uprzemysłowienia 85-95%

40 W przemyśle chemicznym woda jest
Bilans wody W przemyśle chemicznym woda jest   -surowcem do otrzymywania wodoru i tlenu do otrzymywania gazu wodnego (mieszaniny tlenku węgla i wodoru) do produkcji substancji organicznych i nieorganicznych -środowiskiem licznych reakcji chemicznych -środkiem pomocniczym w różnych procesach technologicznych (np. flotacja, krystalizacja) -woda jest nośnikiem ciepła w procesach ogrzewania i chłodzenia -czynnikiem czyszczącym, myjącym i chłodzącym. 

41 Bilans wody Woda w przyrodzie Woda na Ziemi
Wody pokrywają 71% powierzchni naszego globu.   Woda na Ziemi Wody słone – 98% Wody słodkie 2% w postaci lodu 97% w postaci ciekłej 2% w postaci pary 1%


Pobierz ppt "Oczyszczanie gazów odlotowych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google