Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Interdyscyplinarność jako spójny projekt kształcenia – wyzwanie i metoda Ewa Łukaszyk przy współpracy z Agatą Zalewską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Interdyscyplinarność jako spójny projekt kształcenia – wyzwanie i metoda Ewa Łukaszyk przy współpracy z Agatą Zalewską"— Zapis prezentacji:

1 Interdyscyplinarność jako spójny projekt kształcenia – wyzwanie i metoda Ewa Łukaszyk przy współpracy z Agatą Zalewską

2 Dlaczego interdyscyplinarność, a nie kształcenie specjalizacyjne? Elastyczność Zdolność do radzenia sobie z nietypowymi wyzwaniami Zwiększenie szans absolwenta na rynku pracy

3 Niebezpieczeństwa studiów interdyscyplinarnych Rozproszenie, fragmentaryczność wiedzy Powierzchowność, dyletantyzm, brak solidnych kompetencji Przeciążenie studenta skutkujące porażką edukacyjną bądź konsekwencjami psychologicznymi i zdrowotnymi

4 Jak kształtować tok studiów interdyscyplinarnych, aby osiągnąć zamierzony efekt kształcenia?

5 Dwie ścieżki kształcenia interdyscyplinarnego Program zorganizowany i zaplanowany z góry Student o przeciętnej dojrzałości, predyspozycjach i motywacji Indywidualny program kształcenia Student o specjalnych predyspozycjach, przygotowany do sterowania własnym tokiem kształcenia

6 Przykład pracy nad zorganizowanym programem kształcenia interdyscyplinarnego – studia śródziemnomorskie

7 Rola kadry naukowej Refleksja nad sylwetką idealnego absolwenta Wyważenie godzinowego rozkładu pracy studentów, aby nie dopuścić do ich przeciążenia i umożliwić pogłębianie zainteresowań przez studia własne Wprowadzenie nowych przedmiotów nauczania o charakterze przekrojowym Stworzenie ścieżek specjalizacyjnych uzupełniających kształcenie ogólne Zapewnienie wachlarza przedmiotów opcjonalnych, prezentujących wybrane zagadnienia szczegółowe

8 Rola studenta studiów śródziemnomorskich Wybór ścieżki specjalizacyjnej Dobór zajęć opcjonalnych powiązanych ze ścieżką oraz uzupełniających Inicjatywa w realizacji zajęć poza macierzystą jednostką

9 Przykład pracy nad indywidualnym programem kształcenia interdyscyplinarnego – Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne

10 Indywidualny program kształcenia interdyscyplinarnego - MISH Rola studenta: –Odpowiedzialność za kształt studiów –Rozwinięcie szczególnych cech, takich jak zaradność, samodzielność, samokontrola Rola tutora: –Pomoc w ułożeniu spójnego i skorelowanego programu studiów –Pomoc w wypracowaniu spójnej, zintegrowanej sylwetki intelektualnej

11 Charakterystyka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Zostały utworzone dla osób o szerokich zainteresowaniach humanistycznych (wykraczających poza tradycyjny system studiowania jednej dyscypliny akademickiej), gotowych brać na siebie współodpowiedzialność za kształt i rytm swoich studiów. O dbiegają od tradycyjnych schematów, co - wymaga od studentów dużej samodyscypliny, - działa mobilizująco, - gwarantuje większą satysfakcję.

12 System tutorialny -Student może mieć tego samego opiekuna naukowego przez cały tok studiów lub tylko przez rok, pracując w ciągu swoich studiów pod opieką kilku pracowników naukowych, w zależności od realizowanego programu studiów; istnieje też możliwość współpracy dwóch opiekunów naukowych z jednym studentem, jeśli wymaga tego wybrany profil studiów. -Metoda współpracy tutor-student: regularne konsultacje, których częstotliwość zależy od indywidualnych potrzeb studenta.

13 Korzyści z systemu tutorialnego stymulowanie rozwoju naukowego studenta, doskonalenie warsztatu pracy naukowej, pomoc w przygotowaniu pracy rocznej, a następnie dyplomowej (licencjackiej, magisterskiej) i naukowej (doktorskiej).

14 Specyfika Kolegium Artes Liberales Nacisk na swobodną dyskusję i wymianę poglądów Rozwijanie autentycznej relacji mistrz – uczeń Cele kształcenia: –Formowanie liderów; –Przygotowanie do pracy naukowej.

15 Portfolio

16 Zalety portfolio Budowanie zrębów własnej sylwetki intelektualnej Przeciwdziałanie tendencji do rozproszenia poczynań Ocena i samoocena dorobku studenta jako spójnej całości

17 Spodziewane rezultaty kształcenia interdyscyplinarnego Ukształtowanie absolwenta elastycznego i zdolnego do przystosowania się do zmieniających się potrzeb rynku pracy Wypracowanie umiejętności uczenia się, dokształcania w ciągu kariery zawodowej przez zaznajomienie z językami różnych dyscyplin

18 Interdyscyplinarność: kształcenie elitarne czy masowe? Potrzeba dywersyfikacji form kształcenia interdyscyplinarnego przez tworzenie zróżnicowanych formuł studiowania

19 Zadowolenie ze studiów

20 Zarobki absolwentów

21 Studia po studiach

22 Zadowolenie z obecnego zajęcia Górny obraz przedstawia zadowolenia z obecnego zajęcia w roku 2006 Dolny obraz to zadowolenie z obecnego zajęcia w 2008 roku

23 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Interdyscyplinarność jako spójny projekt kształcenia – wyzwanie i metoda Ewa Łukaszyk przy współpracy z Agatą Zalewską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google