Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatek od towarów i usług

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatek od towarów i usług"— Zapis prezentacji:

1 Podatek od towarów i usług
Piotr Orzeł Doradca podatkowy nr wpisu 09891 Kancelaria Doradztwa Podatkowego ul. Wieniawska 3 lok. 21 Lublin Tel kom Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

2 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Zagadnienia Podatek VAT jako podatek pośredni zasady funkcjonowania podatków od wartości dodanych podstawowe pojęcia związane z rozliczeniem podatku czynności podlegające opodatkowaniu obowiązek podatkowy podstawa opodatkowania Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

3 Wspólnotowe podstawy prawne podatku od wartości dodanej
Dyrektywa Rady UE 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L nr 347, poz.1) VIII Dyrektywa Rady UE z 6 grudnia 1979 roku (79/1072/EEC) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

4 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Art. 1 Dyrektywy 112 UST.2 Zasada wspólnego systemu VAT polega na zastosowaniu do towarów i usług ogólnego podatku konsumpcyjnego dokładnie proporcjonalnego do ceny towarów i usług, niezależnie od liczby transakcji, które mają miejsce w procesie produkcji i dystrybucji poprzedzającym etap obciążenia tym podatkiem Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

5 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
cd. Art. 1 VAT, obliczony od ceny towaru lub usługi według stawki, która ma zastosowanie do takiego towaru lub usługi, jest wymagalny od każdej transakcji, po odjęciu kwoty podatku poniesionego bezpośrednio w różnych składnikach kosztów Wspólny system VAT stosuje się aż do etapu sprzedaży detalicznej włącznie Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

6 Podstawowe zasady podatku VAT wynikające z art. 2
Neutralność Powszechność opodatkowania Unikanie podwójnego opodatkowania i braku opodatkowania Zachowanie warunków konkurencji Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

7 Mechanizm funkcjonowania podatku VAT
I Faza obrotu Przedsiębiorca „X” – producent skalkulował wartość wyrobu na kwotę zł. Jest to wartość „netto”, którą określa poziom kosztów produkcji powiększonych o pewien narzut zysku. Wyrób został sprzedany Przedsiębiorstwu „Y”. Od podstawy opodatkowania oblicza się podatek od towarów i usług: (wartość netto) x 22% (stawka) = (podatek) Suma wartości netto i podatku zł, tj. wartość „brutto” (cena). Z otrzymanej należności w kwocie zł, Przedsiębiorca „X”: zł zatrzyma dla siebie 2.200 zł. odprowadzi na konto U.S. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

8 Mechanizm funkcjonowania podatku VAT
II.Faza obrotu Przedsiębiorca „Y” skalkulował cenę sprzedaży tego towaru na kwotę zł (marża 50%) i sprzedał go Firmie „Z”. Obliczenie podatku: (wartość netto) x 22% (stawka) = (podatek) Suma wartości netto i podatku zł, tj. wartość „brutto” (cena sprzedaży). Z otrzymanej należności w kwocie zł, Przedsiębiorca „Z”: zł zatrzyma dla siebie 1.100 zł odprowadzi na konto U.S. Obliczenie kwoty zobowiązania podatkowego: 3.300 – kwota podatku obliczonego przy sprzedaży – kwota podatku zapłaconego przy nabyciu od „X” 1.100 – kwota podatku do U.S. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

9 Mechanizm funkcjonowania podatku VAT
III.Faza obrotu Przedsiębiorca „Z” skalkulował cenę sprzedaży tego towaru na kwotę zł (marża 20%) i sprzedał go Firmie „D”. Obliczenie podatku: (wartość netto) x 22% (stawka) = (podatek) Suma wartości netto i podatku zł, tj. wartość „brutto” (cena sprzedaży). Z otrzymanej należności w kwocie zł, Przedsiębiorca „Z”: zł zatrzyma dla siebie 660 zł odprowadzi na konto U.S. Obliczenie kwoty zobowiązania podatkowego: 3.960 – kwota podatku obliczonego przy sprzedaży – kwota podatku zapłaconego przy nabyciu od „Y” 660 – kwota podatku do U.S. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

10 Mechanizm funkcjonowania podatku VAT
IV.Faza obrotu Przedsiębiorca „D” (detalista) skalkulował cenę sprzedaży tego towaru na kwotę zł (marża 30%) i sprzedał ostatecznemu konsumentowi. Obliczenie podatku: (wartość netto) x 22% (stawka) = (podatek) Suma wartości netto i podatku zł, tj. wartość „brutto” (cena sprzedaży). Z otrzymanej należności w kwocie zł, Przedsiębiorca „D”: zł zatrzyma dla siebie 1.188 zł odprowadzi na konto U.S. Obliczenie kwoty zobowiązania podatkowego: 5.148 – kwota podatku obliczonego przy sprzedaży – kwota podatku zapłaconego przy nabyciu od „Z” 1.188 – kwota podatku do U.S. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

11 Faza obrotu Wart. netto bez VAT Wart. brutto z VAT Podatek – stawka 22% Należny od sprzedaży -pobrany od nabywcy Zapłacony dostawcy w poprzedn. fazie Wpłacony do urzędu skarb. I. Przedsiębiorca „X” 10.000 12.200 2.200 II. P - ca „Y” (sprzedaż z marżą 50%) 15.000 18.300 3.300 1.100 III. P- ca „Z” (sprzedaż z marżą 20%) 18.000 21.960 3.960 660 IV. Detalista „D” (sprzedaż z marżą 30% ) 23.400 28.548 5.148 1.188 Razem pobrana i wpłacona do urzędu skarbowego kwota podatku

12 Ustawa o podatku od towarów i usług
Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

13 Najistotniejsze przepisy prawa
Ustawa o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. nr 54, poz. 535 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra Finansów: z 28 listopada 2008 roku w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212, poz. 1336), z 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 212, poz. 1337) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

14 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Zakres terytorialny Opodatkowaniu VAT podlegają wyłącznie czynności uznane za wykonane na terytorium kraju, a także import towarów na terytorium kraju Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

15 Definicje dotyczące terytoriów
Terytorium kraju – terytorium RP Terytorium Wspólnoty – terytoria państw członkowskich Wspólnoty Europejskiej z pewnymi wyjątkami (np. Gibraltar, Wyspy Kanaryjskie) Terytorium państwa trzeciego – terytorium państwa niewchodzące w skład terytorium Wspólnoty Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

16 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Zakres przedmiotowy odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju; eksport towarów; import towarów; wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju; wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

17 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
ZAKRES PRZEDMIOTOWY Czynności określone w ustawie o VAT podlegają opodatkowaniu niezależnie od tego, czy zostały wykonane z zachowaniem warunków oraz form określonych przepisami prawa Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

18 Opodatkowanie likwidacji działalności
Opodatkowaniu podlegają również towary, które pozostały na zakończenie działalności w przypadku: likwidacji działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (albo zaprzestania działalności przez okres co najmniej 10 miesięcy) rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

19 Przepisów ustawy nie stosuje się do:
transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans czynności, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

20 Wyłączenia z opodatkowania podsumowanie:
Czynności nieodpłatne, chyba że uznane zostaną za odpłatne przez ustawę o VAT Czynności wykonywane poza terytorium Polski Czynności wykonywane przez podmiot niebędący podatnikiem lub niewystępujący w charakterze podatnika w odniesieniu do danej czynności (udziały, akcje, wierzytelności, majątek prywatny) Czynności z art. 6 ustawy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

21 Dostawa towarów jako czynność podlegająca opodatkowaniu
Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

22 Towary – definicja (art. 2 pkt 6)
rzeczy ruchome wszelkie postacie energii budynki, budowle lub ich części grunty - będące przedmiotem czynności podlegających podatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej Pojęcie szersze niż obecnie!! Obejmuje np. grunty!! Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

23 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Dostawa towarów = Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel jako zasadę przyjęto, że za dostawę towarów uznaje się „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel”, przy czym musi mieć ona charakter odpłatny istotny jest przede wszystkim ekonomiczny, a nie prawny aspekt transakcji Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

24 Przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel
Spośród czynności „przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel” można wymienić: sprzedaż, zamianę oraz każdą inną transakcję, która w aspekcie ekonomicznym będzie prowadziła do podobnego rezultatu (np. wydanie towarów w zamian za wierzytelność) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

25 Dostawa towarów obejmuje ponadto:
przeniesienie, na żądanie organu władzy publicznej prawa własności towarów w zamian za odszkodowanie (np. wywłaszczenie za odszkodowaniem) wydanie towarów na podstawie umowy dzierżawy, najmu, leasingu lub innej umowy o podobnym charakterze zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty ostatniej raty prawo własności zostanie przeniesione (np. leasing finansowy) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

26 Dostawa towarów = komis
Czynności wydania towarów w ramach umowy komisu są opodatkowane jako dostawa towarów, a nie jako usługa, tzn.: wydanie towarów między komitentem a komisantem (tzn. oddanie towarów w komis) wydanie towarów przez komisanta osobie trzeciej (tzn. sprzedaż towaru przez komisanta w komisie) wydanie towarów komitentowi przez komisanta na podstawie umowy komisu (w następstwie komisu zakupu, jeżeli komisant zobowiązany był do nabycia rzeczy na rzecz komitenta) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia; 2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny -    jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tych czynności w całości lub w części. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

27 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Stanowienie i przenoszenie spółdzielczych praw do lokali na rzecz członków spółdzielni Ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu Przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego na spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

28 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Stanowienie i przenoszenie spółdzielczych praw do lokali na rzecz członków spółdzielni cd. Ustanowienie na rzecz członka spółdzielni mieszkaniowej odrębnej własności lokalu mieszkaniowego lub lokalu o innym przeznaczeniu Przeniesienie na rzecz członka spółdzielni własności lokalu lub własności domu jednorodzinnego Oddanie gruntów w użytkowanie wieczyste Zbycie praw z pkt 5 i 6 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

29 Sprzedaż „lokalu spółdzielczego”
„Przeniesienie prawa do spółdzielczego prawa do lokalu w drodze sprzedaży należy traktować również jako dostawę towarów” – pismo Ministerstwa Finansów z 10 sierpnia 2005 roku, znak; PP /247/2005/JB/PP-151 kierowane do Dyrektora Izby Skarbowej w Kielcach. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

30 Dostawy towarów - nieodpłatne
Przez dostawę towarów rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności: 1) przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia; 2) wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny - jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

31 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Wyłączenie Przekazanie drukowanych materiałów, reklamowych i informacyjnych ( w tym wszelkie ulotki, katalogi, plakaty), prezentów o małej wartości i próbek Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

32 Prezenty małej wartości
Przez prezenty o małej wartości rozumie się przekazywanie przez podatnika jednej osobie towary : o łącznej wartości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 68 a ustawy o PIT tj. 100 zł, jeżeli podatnik prowadzi ewidencję pozwalającą na ustalenie tożsamości tych osób których przekazania nie ujęto w ewidencji, jeżeli jednostkowa cena nabycia lub jednostkowy koszt wytworzenia przekazanego towaru nie przekracza 5 zł (od – 10 zł) Uwaga: Od 1 stycznia 2008 roku brzmienie pkt 2 jest następujące - których przekazania nie ujęto w ewidencji, o której mowa w pkt 1, jeżeli wartość rynkowa przekazanego towaru nie przekracza 5 zł Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

33 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Próbki Przez próbkę, rozumie się niewielką ilość towaru reprezentującą określony rodzaj lub kategorię towarów, która zachowuje skład oraz wszystkie właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne lub biologiczne towaru, przy czym ilość lub wartość przekazywanych (wręczanych) przez podatnika próbek nie wskazuje na działanie mające charakter handlowy. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

34 Świadczenie usług - definicja
Odpłatne świadczenie usług podlegające opodatkowaniu VAT to każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów, w tym również: Przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę w jakiej dokonano czynności prawnej Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

35 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Świadczenie usług Zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji Świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

36 Wartości niematerialne i prawne
Autorskie lub pokrewne prawa majątkowe Licencje Prawa do: wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych, wzorów zdobniczych Wartość stanowiąca równowartość uzyskanych informacji związanych z wiedzą w dziedzinie przemysłowej, handlowej, naukowej lub organizacyjnej (know-how) Koszty prac rozwojowych zakończonych wynikiem pozytywnym, który może być wykorzystany na potrzeby działalności gospodarczej podatnika Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

37 Zaniechanie czynności albo tolerowanie czynności lub sytuacji
Zobowiązanie do powstrzymania się od dokonania czynności lub do tolerowania czynności lub sytuacji w zamian za np. subsydia czy odszkodowania podlega opodatkowaniu, gdy tego rodzaju zaniechania lub znoszenia stanów przez podatnika powodują uzyskanie bezpośredniej korzyści przez wynagradzającego (płacącego). Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

38 Zaniechanie czynności albo tolerowanie czynności lub sytuacji
Przykłady: z tytułu umownego zobowiązania się do powstrzymania od działań konkurencyjnych – zobowiązanie takie podlega opodatkowaniu VAT jako świadczenie usługi służebności gruntowe bierne i czynne – jeżeli świadczący usługę będzie miał status podatnika Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

39 Służebność gruntowa bierna
Obciążony nie może korzystać w określonym zakresie ze swojego prawa, z czego korzyść uzyskuje uprawniony Obciążony musi się powstrzymać z wykonywaniem swego prawa w oznaczonym zakresie Przykłady: Zakaz wznoszenia budynku lub budowy ponad pewną wysokość Zakaz sadzenia drzew wysokopiennych (tzw. służebność światła lub widoku) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

40 Służebność gruntowa czynna
Właściciel jednej nieruchomości uzyskuje uprawnienie do ograniczonego korzystania z nieruchomości innego właściciela – uprawnienie do ingerowania w sferę cudzego prawa własności Np. służebność przejazdu lub przechodu, w obrębie budynku np. przez klatkę schodową (tzw. służebność drogowa, w tym drogi koniecznej), służebność przegonu lub wypasu bydła, służebność czerpania wody ze źródła lub studni sąsiada, itp. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

41 Klasyfikacje statystyczne a opodatkowanie VAT
Usługi wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej są identyfikowane za pomocą tych klasyfikacji, z wyjątkiem usług elektronicznych i usług turystyki, o których mowa w art.. 119 Przy określaniu miejsca świadczenia usług, o których mowa w art.. 27 i 28 usługi są identyfikowane za pomocą klasyfikacji statystycznych, jeżeli dla tych usług przepisy ustawy oraz przepisy wykonawcze wydane na jej podstawie powołują symbole statystyczne – od 1 grudnia 2008 roku Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

42 Usługi nieodpłatne zrównane z usługami świadczonymi odpłatnie
Za usługi podlegające opodatkowaniu, uznaje się również każde nieodpłatne świadczenie, niebędące dostawą: na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług jeżeli nie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa, a podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony przy nabyciu towarów i usług związanych z tymi usługami, w całości lub w części Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

43 Nieodpłatne świadczenie usług
Usługi nieodpłatne to usługi, za które nie jest pobierane żadne wynagrodzenie Jakiekolwiek wynagrodzenie, nawet w niewielkiej wysokości (nie pokrywające kosztu świadczenia usług) nie jest nieodpłatnym świadczeniem usług W podatku VAT nie występują usługi częściowo odpłatne. Są tylko usługi: Odpłatne (art. 8 ust. 1) Nieodpłatne (art. 8 ust. 2) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

44 Świadczenie usług w ramach reprezentacji i reklamy
Usługi świadczone nieodpłatne związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa nie podlegają opodatkowaniu Za usługi związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa należy uznać te usługi, które mają związek z potrzebami prowadzonej działalności Przykład: - dokonanie przeglądu okresowego + mycie pojazdu gratis – mycie nie podlega opodatkowaniu - Przewoźnik wprowadza promocję polegającą na tym, że 11 przejazd pasażer otrzymuje gratis Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

45 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
EKSPORT TOWARÓW Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

46 Warunki uznania transakcji za eksportową
Muszą być łącznie spełnione 3 warunki: wywóz musi nastąpić poza terytorium Wspólnoty, wywóz ten musi być dokonany w wykonaniu czynności o których mowa art. 7 ust. 1 ustawy VAT, wywóz musi być potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

47 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Rodzaje eksportu Eksport bezpośredni jeżeli wywóz jest dokonany przez dostawcę lub na jego rzecz Eksport pośredni jeżeli wywóz jest dokonywany przez nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju, lub na jego rzecz Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

48 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Procedura wywozu URZĄD CELNY WYWOZU URZĄD CELNY WYPROWADZENIA Towar zgłoszony do procedury wywozu - formalności zgłoszeniowe Nadzoruje faktyczny wywóz towarów i dokonuje potwierdzenia faktu, że towary opuściły terytorium UE Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

49 z zastosowaniem dokumentu SAD –
Schemat wywozu towarów w transporcie drogowym Eksporter dokonuje wywozu towarów z Polski (Lublin) do Rosji przez Litwę Karta 3 SAD + towar ROSJA URZĄD CELNY WYWOZU LUBLIN URZĄD CELNY WYPROWADZENIA LITWA Dokonuje potwierdzenia poprzez przystawienie pieczęci zawierającej datę i nazwę urzędu celnego, podpis funkcjonariusza Zgłoszenie celne z zastosowaniem dokumentu SAD – kart 1,2,3 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

50 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Procedura tranzytu Potwierdzenia na karcie 3 SAD dokona URZĄD CELNY WYJŚCIA w rozumieniu przepisów (Rozporządzenie wykonawcze art. 793 ust. 6) regulujących procedurę tranzytu, czyli urząd, w którym towar został zgłoszony do procedury celnej Konwencja o wspólnej procedurze tranzytowej, (załączniku nr 1 art. 3 lit f)) stanowi, iż urzędem wyjścia jest urząd celny, w którym towary są obejmowane wspólną procedurą tranzytową. UWAGA !!!! Eksporter otrzyma potwierdzenie wywozu na karcie 3 SAD wcześniej niż towary zostaną dostarczone do urzędu celnego wyprowadzenia i faktycznie wywiezione z terytorium Wspólnoty Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

51 Schemat wywozu w procedurze tranzytu w transporcie drogowym
PROCEDURA WYWOZU PROCEDURA TRANZYTU Założenie: towar będzie wywieziony do Szwajcarii (tj. towar opuści obszar celny Wspólnoty przez przejście graniczne ze Szwajcarią).

52 Zasady rozliczenia eksportu
Podatnik do dostawy stosuje stawkę O% pod warunkiem, że przed terminem do złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz poza UE BRAK POTWIERDZENIA Podatnik nie wykazuje tej dostawy w ewidencji za dany okres rozliczeniowy, lecz w okresie następnym pod warunkiem otrzymania dokumentu potwierdzającego wywóz poza UE przed złożeniem deklaracji podatkowej za ten okres BRAK POTWIERDZENIA Stawka właściwa dla dostawy tego towaru na terytorium kraju Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

53 Korekta po otrzymaniu dokumentu potwierdzającego wywóz
Otrzymanie przez podatnika dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty, albo jego kopii w terminie późniejszym upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

54 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Import towarów Przywóz towarów z terytorium państwa trzeciego na terytorium kraju Nie musi być spełniony żaden warunek, aby czynność była uznana za podlegającą opodatkowaniu, wystarczy fizyczne przemieszczenie towaru przez granice UE na terytorium Polski. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

55 Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem (WNT)
Uzyskanie prawa do rozporządzania jak właściciel towarem wysłanym lub przywiezionym (przez sprzedawcę, nabywcę lub w ich imieniu) z jednego państwa członkowskiego, z przeznaczeniem dla nabywcy w innym państwie członkowskim, a ponadto: Nabywca towarów jest podatnikiem (przy czym nabywane towary mają mu służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika), Dokonujący dostawy towarów jest również podatnikiem Wyjątek: NŚT Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

56 Schemat WNT Podatnik niemiecki Podatnik polski WDT WNT
Zwolnienie z podatku Opodatkowanie stawką VAT Odliczenie podatku Przemieszczenie towaru Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

57 WNT – wyjątki ze względu na podmiot
Nie ma WNT, jeżeli dotyczy towarów nabywanych przez: rolników ryczałtowych dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej, podatników, którzy wykonują jedynie czynności inne niż opodatkowane podatkiem i którym nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, podatników zwolnionych od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, osoby prawne, które nie są podatnikami - jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego kwoty wyrażonej w złotych odpowiadającej równowartości euro Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

58 WNT – wyjątki ze względu na przedmiot
JEŻELI: dostawa dla sprzedawcy nie stanowi dostawy towarów, o której mowa w art. 7, dostawca korzysta ze zwolnienia podmiotowego, dostawa dotyczy towarów, które są instalowane lub montowane przez dostawcę lub podmiot działający na jego rzecz z próbnym uruchomieniem lub bez niego, dostawa opodatkowana została w systemie marży (towary używane, antyki, dzieła sztuki), o ile nabywca posiada dokumenty potwierdzające jednoznacznie nabycie towarów w tym systemie. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

59 WNT – Nowe Środki Transportu
Każde nabycie nowych środków transportu podlega opodatkowaniu w Polsce. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

60 WNT – bez wynagrodzenia
Przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

61 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Obowiązek podatkowy przy WNT Przy WNT obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia. W przypadku gdy przed tym terminem podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Powyższy przepis stosuje się odpowiednio do faktur wystawianych przez podatnika podatku od wartości dodanej potwierdzających otrzymanie przez niego od podatnika całości lub części należności przed dokonaniem dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

62 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Podstawa opodatkowania WNT Podstawą opodatkowania WNT jest kwota, jaką nabywca jest obowiązany zapłacić Podstawa opodatkowania obejmuje ponadto: 1) podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku, 2) wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia. Przy ustalaniu podstawy opodatkowania, o której mowa w ust. 1, przepis art. 29 ust. 4 stosuje się odpowiednio. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

63 Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
Wywóz towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności uznanych za dostawę, na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

64 WDT Polski podatnik VAT-UE WNT Dostawa opodatkowana stawką 0%
Niemiecki podatnik VAT -UE Polski podatnik VAT-UE TOWAR WNT Naliczenie podatku wg stawki krajowej Dostawa opodatkowana stawką 0% (WDT) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

65 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
WDT - warunki Dokonujący dostawy jest podatnikiem zarejestrowanym jako podatnik VAT-UE, Nabywca jest podatnikiem VAT-UE na terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, Uwaga: Powyższe warunki nie dotyczy przypadków, w których przedmiotem transakcji są NŚT i wyroby akcyzowe zharmonizowane. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

66 Dokumentacja WDT stawka 0%
Podatnik dokonał dostawy na rzecz nabywcy posiadającego właściwy i ważny numer identyfikacyjny dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, nadany przez państwo członkowskie właściwe dla nabywcy, zawierający dwuliterowy kod stosowany dla podatku od wartości dodanej, i podał ten numer oraz swój numer , o którym mowa w art. 97 ust. 10, na fakturze stwierdzającej dostawę towarów Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

67 Dokumentacja – wywóz obcym transportem
Dokumenty przewozowe otrzymane od przewoźnika, Kopia faktury, Specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, Inne dokumenty (korespondencja handlowa, dokument o odbiorze towaru poza Polską,) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

68 Dokumentacja – wywóz własnym transportem
Kopia faktury, Specyfikacja poszczególnych sztuk ładunku, Dokument zawierający: - imię i nazwisko lub nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podatnika dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz nabywcy tych towarów - adres, pod który są przewożone towary, w przypadku gdy jest inny niż adres siedziby lub miejsca zamieszkania nabywcy - określenie towarów i ich ilości - potwierdzenie przyjęcia towarów przez nabywcę do miejsca, o którym mowa w pkt 1 lub 2, znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju - rodzaj oraz numer rejestracyjny środka transportu, którym są wywożone towary lub numer lotu - w przypadku gdy towary przewożone są środkami transportu lotniczego Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

69 Stawka 0% - dokumentacja c.d.
Podatnik przed terminem do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy posiada w swojej dokumentacji dowody, że towary będące przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy zostały wywiezione z terytorium kraju i dostarczone do nabywcy na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

70 Obrót = Podstawa opodatkowania
Podstawę opodatkowania ustala się przy zastosowaniu tych samych zasad co przy transakcjach w kraju. Art. 29 ust. 1 ustawy o VAT Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art , art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

71 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Obowiązek podatkowy przy WDT Obowiązek podatkowy przy transakcjach WDT powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towarów. W przypadku gdy przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1, podatnik wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. Jeżeli przed dokonaniem dostawy otrzymano całość lub część ceny, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury potwierdzającej otrzymanie całości lub części ceny. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

72 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Import usług Przez import usług należy rozumieć świadczenie usług, z tytułu wykonania których podatnikiem jest usługobiorca usług świadczonych przez podatników posiadających siedzibę lub miejsce zamieszkania albo pobytu poza terytorium Polski Z importem usług mamy do czynienia wtedy, gdy łącznie spełnione zostaną poniższe warunki: usługę świadczy zagraniczny podatnik (z kraju unijnego bądź trzeciego), miejscem wykonania usługi jest terytorium kraju (Polska), usługodawca nie rozliczył w Polsce podatku VAT z tego tytułu,  usługobiorcą jest podatnik, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo pobytu, znajduje się w Polsce i który jest zobowiązany do rozliczenia podatku VAT od nabycia w/w usług. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

73 Powinności usługobiorcy zarejestrowanego podatnika VAT Odpowiedź na następujące pytania:
Krok 1: Gdzie z pkt widzenia VAT jest wykonywana usług? brak obowiązków rozliczenia podatku z tytułu importu usług w deklaracji VAT – KONIEC PROCEDURY podatnik może być zobowiązany do rozliczenia podatku z tytułu importu usług deklaracji VAT Odp. poza terytorium Polski Odp. na terytorium Polski Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

74 Zobowiązany do rozliczenia usługodawca rozliczył
cd. Powinności usługobiorcy - zarejestrowany podatnik VAT musi sobie odpowiedzieć na następujące pytania: Krok 2: Czy usługodawca jest zarejestrowanym podatnikiem VAT w Polsce? tak nie Nabywca jest zobowiązany do rozliczenia podatku należnego w deklaracji VAT Nabywca może nie być Zobowiązany do rozliczenia podatku należnego w deklaracji VAT, pod warunkiem, że usługodawca rozliczył podatek od tej usługi Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

75 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Obowiązek podatkowy Reguły ogólne - Art. 19 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2–21, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.- praktycznie dotyczy wyłącznie transakcji z osobami fizycznymi, którzy nie są podatnikami VAT, jeżeli podatnik wysyła towar nabywcy lub wskazanej przez niego osobie trzeciej, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru jednej z tych osób, czynności maklerskie itp. (art. 30 ust. 1 pkt 4) - zapłata, nie później niż w terminie 30 dni od dnia wykonania usługi. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

76 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Podstawowa zasada Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie później jednak niż w 7 dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania usługi Zgodnie z art.106 ust. 1 podatnik ma zawsze obowiązek wystawić fakturę stwierdzającą dokonanie sprzedaży Podatnik nie musi wystawiać faktury, jeżeli nabywcą jest osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, chyba że taki nabywca zgłosi takie żądanie. Wtedy istnieje obowiązek jej wystawienia – art. 106 ust. 4 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

77 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Zaliczki Jeżeli przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi otrzymano część należności, w szczególności: przedpłatę, zaliczkę, zadatek, ratę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą jej otrzymania w tej części. UWAGA: Powyższa zasada nie ma zastosowania do przypadków szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego (art. 19 ust. 13 ustawy o VAT) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

78 Szczególne momenty powstania obowiązku podatkowego
Art. 19 ust. 13 pkt 1 usługi dostawy energii elektrycznej, cieplnej, gazu przewodowego świadczenie usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych z pewnymi zastrzeżeniami usługi w zakresie rozprowadzania wody, usługi w zakresie gospodarki ściekami i podobne - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej dla rozliczeń tych tytułów Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

79 Obowiązek podatkowy: usługi budowlano – montażowe
W myśl z art. 19 ust. 13 pkt 2 lit. d cyt. ustawy obowiązek podatkowy w przypadku usług budowlanych lub budowlano - montażowych powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wykonania usługi. Jak wynika z art.19 ust.14 przepis ust. 13 pkt 2 lit. d stosuje się również do usług przyjmowanych częściowo, których odbiór jest dokonywany na podstawie protokołów zdawczo-odbiorczych. Zasady te dotyczą również: transportu osób i ładunków kolejami, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami, usług spedycyjnych i przeładunkowych, w portach morskich i handlowych Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

80 Obowiązek podatkowy: usługi najmu dzierżawy etc.
Świadczenie na terytorium kraju usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług ubezpieczeniowego zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej (art. 19 ust. 13 pkt 4) - obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż z upływem terminu płatności określonego w umowie lub fakturze. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

81 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Refakturowanie Refakturowanie oznacza ponowienie czynności fakturowania usługi świadczonej przez podatnika VAT przy pomocy osoby trzeciej i polega na „odprzedaniu” po cenach zakupu usługi przez podatnika swojemu kontrahentowi. Ustawa o VAT oraz przepisy wykonawcze nie zawierają jednak żadnej regulacji dotyczącej zasad refakturowania. Przyjmuje się, że prawidłowe refakturowanie wymaga, aby:  przedmiotem refakturowania były wyłącznie usługi, odprzedaż dokonywana była po cenie zakupu bez jakiejkolwiek marży refakturującego, a stawka VAT była taka sama, jak w pierwotnej fakturze usługodawcy, z umowy kontrahentów (np. z umowy najmu lokalu) wynikał sposób wzajemnych rozliczeń w formie odprzedaży usług, czyli refakturowania, z refakturowanych usług nie korzystał odbiorca pierwotnej faktury lub korzystał tylko w części. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

82 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Art. 79 Dyrektywy 112 i podobnie dodany od 1 grudnia 2008 art.. 30 ust. 3 ustawy W przypadku, w którym podatnik działając we własnym imieniu, ale na rzecz osoby trzeciej, bierze udział w świadczeniu usług, uznaje się, że podatnik ten sam otrzymał i wyświadczył te usługi. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

83 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
DOTACJE Obowiązek podatkowy z tytułu należnych na podstawie odrębnych przepisów dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze powstaje z chwilą uznania rachunku bankowego podatnika. W przypadku uznania rachunku bankowego podatnika zaliczką z tytułu dotacji, etc. obowiązek podatkowy powstaje w tej części. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

84 Import usług i dostawa towarów dla, której podatnikiem jest nabywca
Przepisy o powstawaniu obowiązku podatkowego stosuje się odpowiednio do importu usług oraz dostawy towarów dla której podatnikiem jest nabywca Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

85 Podstawa opodatkowania
Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

86 Obrót = Podstawa opodatkowania
Podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art , art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

87 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Zaliczka = Obrót W przypadku gdy pobrano zaliczki, zadatki, przedpłaty lub raty, obrotem jest również kwota otrzymanych zaliczek, zadatków, przedpłat lub rat, pomniejszona o przypadającą od nich kwotę podatku. Dotyczy to również otrzymanych zaliczek na dotacje, subwencje i na inne dopłaty o podobnym charakterze. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

88 Korekta obrotu - art. 29 ust. 4 ustawy
Obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

89 Podstawa opodatkowania – od 1.12.08r.
Art. 29 ust. 4 Podstawę opodatkowania zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, z zastrzeżeniem ust. 4a i 4b Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

90 Podstawa opodatkowania
Art.. 29 ust. 4a W przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

91 Nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia dodany art. 29 ust. 4b
Warunku posiadania przez podatnika potwierdzenia odbioru korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi nie stosuje się: 1) w przypadku eksportu towarów, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju; 2) wobec nabywców, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego, usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych oraz usług wymienionych w poz. 138 i 153 załącznika nr 3 do ustawy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

92 Podstawa opodatkowania przy transakcjach nieodpłatnych
W przypadku nieodpłatnej dostawy towarów podstawą opodatkowania jest cena nabycia towarów, a gdy cena nabycia nie istnieje, koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tych towarów W przypadku nieodpłatnego świadczenia usług podstawą opodatkowania jest koszt świadczenia tych usług poniesiony przez podatnika Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

93 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
„Poza granicami codzienności (...) rozciąga się świat VAT, niczym podatkowy lunapark, w którym rzeczywistość i zasady prawa są zwieszone lub odwrócone” Sędzia ETS Lord Justice Sedley Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł


Pobierz ppt "Podatek od towarów i usług"

Podobne prezentacje


Reklamy Google