Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podatek od towarów i usług

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podatek od towarów i usług"— Zapis prezentacji:

1 Podatek od towarów i usług
Piotr Orzeł Doradca podatkowy nr wpisu 09891 Kancelaria Doradztwa Podatkowego ul. Wieniawska 3 lok. 21 Lublin Tel kom Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

2 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Zagadnienia Podatek VAT jako podatek pośredni Dokumentowanie obrotu (faktura) Podatek naliczony – zasady odliczania Roczna korekta podatku naliczonego Deklaracje podatkowy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

3 Dokumentacja podatkowa Faktura VAT
Art. 226 Dyrektywy 112 Art. 106 ustawy o podatku od towarów i usług Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 listopad 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

4 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Faktura Zasady wystawiania faktur VAT regulują przepisy od § 3 do § 25 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

5 Elementy faktury Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej: 1) imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy; 2) numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11 3) numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”; 3) dzień, miesiąc i rok wystawienia faktury, a w przypadku, gdy data ta różni się od daty sprzedaży, również datę sprzedaży; w przypadku sprzedaży o charakterze ciągłym podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży, pod warunkiem podania daty wystawianie faktury 4) nazwę towaru lub usługi; 5) miary i ilość sprzedanych towarów lub zakres wykonanych usług; 6) cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto); 7) wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto); 8) stawki podatku; 9) sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu; 10) kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku; 12) kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie.

6 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Faktura VAT sprzedawca może określić w fakturze również kwoty podatku dotyczące wartości sprzedaży poszczególnych towarów i usług wykazanych w tej fakturze. W tej sytuacji łączna kwota podatku może być ustalona w wyniku podsumowania jednostkowych kwot podatku. nie ma obowiązku zamieszczania czytelnych podpisów osób uprawionych do wystawiania i otrzymywania faktur lub podpisów oraz imion i nazwisk tych osób danych na fakturze, niemniej jednak nie będzie obarczona wadliwością faktura, na której takie dane się znajdą. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

7 Szczególne elementy faktury
W stosunku do czynności dotyczących pewnych grup towarów lub świadczenia usług, bądź dokonywanych przez pewnych podatników, rozporządzenie kreśli wymóg zamieszczenia w nich dodatkowych elementów. PALIWA Faktury dokumentujące sprzedaż paliw silnikowych benzynowych, oleju napędowego oraz gazu, wlewanych tylko do baku samochodu i innych pojazdów samochodowych powinny zawierać numer rejestracyjny tego samochodu. Symbol PKWiU W sytuacji, gdy dostawy towarów i świadczenia usług zwolnionych od podatku dane, obok nazwy towaru lub usługi obejmują również symbol towaru lub usługi. Symbol towaru lub usługi określony na podstawie przepisów o statystyce publicznej, chyba że ustawa lub przepisy wykonawcze do ustawy nie powołują tego symbolu. W takiej sytuacji należy podać przepis, na podstawie którego podatnik stosuje zwolnienie lub obniżoną stawkę podatku. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

8 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Faktura „medialna” Faktury wystawiane nabywcom, na których rzecz jest dokonywana sprzedaż: Energii elektrycznej i cieplnej, gazu przewodowego Usług telekomunikacyjnych i radiokomunikacyjnych Usług rozprowadzania wody Usług w zakresie gospodarki ściekami oraz wywozu i unieszkodliwiania odpadów, usługi sanitarne i pokrewne MOGĄ NIE ZAWIERAĆ NIP NABYWCY O ILE ZAWIERA INFORMACJE JAKIEGO OKRESU DOTYCZY, MOŻE BYĆ WYSTAWIONA W DOWLONYM TERMINIE PRZED POWSTANIEM OBOWIĄZKU PODATKOWEGO BRAK WYMOGU POSIADANIA POTWIERDZENIA ODBIORU PRZY KOREKCIE FAKTUR – KOREKTA ZA MIESIĄC WYSTAWIENIA Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

9 Elementy faktury zaliczkowej
imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy numer identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy data wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT” lub „FAKTURA VAT-MP”, kwota otrzymanej części lub całości należności brutto, a w przypadku kolejnej faktury zaliczkowej - również daty i numery poprzednich faktur oraz sumę kwot pobranych wcześniej części należności brutto stawka podatku kwota podatku, wyliczona według wzoru:   ZB x SP KP = SP gdzie: KP - oznacza kwotę podatku, ZB - oznacza kwotę pobranej części lub całości należności brutto, SP - oznacza stawkę podatku 6) dane dotyczące zamówienia lub umowy, a w szczególności: nazwę towaru lub usługi, cenę netto, ilość zamówionych towarów, wartość zamówionych towarów lub usług netto, stawki podatku, kwoty podatku oraz wartość brutto zamówienia lub umowy 7) data otrzymania części lub całości należności (przedpłaty, zaliczki, zadatku, raty), o której mowa w ust. 1 i 2, jeśli nie pokrywa się ona z datą wystawienia faktury

10 Elementy faktury zaliczkowej
Jeżeli faktury zaliczkowe nie obejmują całej ceny brutto, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi wystawia fakturę końcową, z tym że sumę wartości towarów (usług) pomniejsza się o wartość otrzymanych części należności, a kwotę podatku pomniejsza się o sumę kwot podatku wykazanego w fakturach dokumentujących pobranie części należności; taka faktura powinna zawierać również numery faktur wystawionych przed wydaniem towaru lub wykonaniem usługi. Jeżeli faktury zaliczkowe obejmują całą cenę brutto towaru lub usługi, sprzedawca po wydaniu towaru lub wykonaniu usługi nie wystawia faktury Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

11 Terminy wystawiania faktur „medialnych”
Faktura nie może być wystawiona później niż z chwilą upływu terminu płatności, jeżeli został on określony w umowie właściwej (w dacie obowiązku) i nie wcześniej niż 30 dni przed tą datą Faktura może zostać wystawiona wcześniej (np. z wyprzedzeniem 100 dniowym) o ile zawiera informację, jakiego okresu rozliczeniowego dotyczy Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

12 Terminy wystawienia faktur w przypadku:
dostawy towarów, której przedmiotem są lokale i budynki transportu osób i ładunków, usług spedycyjnych i przeładunkowych, w portach morskich i handlowych, oraz usług budowlanych lub budowlano-montażowych usług najmu, dzierżawy, leasingu lub usług o podobnym charakterze, a także usług ochrony osób oraz usług ochrony, dozoru i przechowywania mienia, usług w zakresie pośrednictwa ubezpieczeniowego oraz usług stałej obsługi prawnej i biurowej sprzedaży złomu usług komunikacji miejskiej drukowania i dostarczania książek i czasopism licencji i praw autorskich - faktura nie może być wystawiona później niż z chwilą powstania obowiązku podatkowego, ale nie wcześniej niż 30 dni przed tą datą Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

13 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Faktura wewnętrzna Fakturę wewnętrzną wystawia się w przypadku: nieodpłatnego świadczenia usług i dostaw towarów wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca oraz importu usług dokumentowania zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

14 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Faktury wewnętrzne Zasady wystawiania faktur wewnętrznych określone zostały w § 23 rozporządzenia „fakturowego” Wystawia się je w jednym egzemplarzu Może zostać wystawiona jedna faktura na udokumentowanie wszystkich transakcji na zakończenie danego okresu (np. miesiąca) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

15 Kurs przeliczeniowy dodany art. 31 a – od 1.01.2009 roku
Art. 31a ust. 1 W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego, z zastrzeżeniem ust. 2. Ust. 2 W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

16 Korekty faktur – kiedy wystawiamy?
udzielono rabatu (zmniejszenie obrotu) zwrócono towary zwrócono zaliczki podwyższono cenę stwierdzenia pomyłki w cenie, stawce, kwocie podatku popełnienia jakiejkolwiek pomyłki na fakturze Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

17 Obowiązki wystawcy faktury korygującej
Sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków gdy sprzedaż zarejestrowano na kasie fiskalnej, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

18 Obowiązki odbiorcy faktury korygującej
Nabywca otrzymujący fakturę korygującą jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiąc, w którym tę fakturę otrzymał Nie jest zobowiązany do zmniejszenia odliczenia, jeżeli nie rozliczył podatku z faktury pierwotnej Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

19 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Nota korygująca Nabywca, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi może wystawić fakturę nazwaną notą korygującą. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

20 Nie można korygować notą
jednostki miary i ilości sprzedanych towarów lub rodzaju wykonanych usług ceny jednostkowej towaru lub usługi bez kwoty podatku (cena jednostkowa netto) wartości towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto) stawki podatku sumy wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku wartości sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwotą podatku (wartość sprzedaży brutto), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu kwot należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

21 Przepisy fakturowe w Kodeksie karnym skarbowym – art.62
§ 1. Kto wbrew obowiązkowi nie wystawia faktury lub rachunku za wykonanie świadczenia ,wystawia je w sposób wadliwy albo odmawia ich wydania, podlega karze grzywny do 180 stawek dziennych. § 2. Kto fakturę lub rachunek, określone w § 1, wystawia w sposób nierzetelny albo takim dokumentem się posługuje, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

22 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Nierzetelna faktura Dokument niezgodny ze stanem rzeczywistym. Może to być np. niewłaściwie oznaczenie zakupionego towaru, fałszywa cena lub zła data wystawienia Nierzetelnością jest oczywiście także udokumentowanie czynności, która nie miała miejsca Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

23 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Wadliwa faktura Faktura wystawiona niezgodnie z przepisami rozporządzenia „fakturowego” Brak informacji wymaganych przez przepisy wykonawcze (daty wystawienia, NIP, symbolu PKWiU, wystawienie faktury po terminie lub przedwcześnie) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

24 Kto odpowiada za nierzetelną lub wadliwą fakturę
Za prawidłowość faktury odpowiada osoba, na której ciąży ustawowy obowiązek wystawiania faktury – pod warunkiem przypisania jej winy umyślnej W praktyce faktury wystawiają sprzedawcy, czy księgowi Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

25 Prawo do odliczenia podatku naliczonego
Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

26 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Odliczenie i zwrot podatku (art. 86 ustawy o podatku od towarów i usług) W zakresie, w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi, o którym mowa w art. 15, przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

27 Prawo do odliczenia podatku naliczonego
Zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną odliczenie podatku Zakup związany ze sprzedaż zwolnioną lub nieopodatkowaną brak odliczenia Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

28 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
UWAGA Jeżeli nieopodatkowanie wynika z faktu, że czynność wykonywana jest poza terytorium kraju odliczenie przysługuje pod warunkiem, że gdyby czynność ta wykonywana była w Polsce byłaby opodatkowana. Wyjątek: Niektóre transakcje finansowe uznane za wykonane na terytorium kraju trzeciego. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

29 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Podatek naliczony Kwotę podatku naliczonego stanowi: suma kwot podatku określonych w fakturach otrzymanych przez podatnika: a) z tytułu nabycia towarów i usług, b) potwierdzających dokonanie przedpłaty (zaliczki, zadatku, raty), jeżeli wiązały się one z powstaniem obowiązku podatkowego, c) od komitenta z tytułu dostawy towarów będącej przedmiotem umowy komisu - z uwzględnieniem rabatów określonych w art. 29 ust. 4; w przypadku importu - suma kwot podatku wynikająca z dokumentu celnego; zryczałtowany zwrot podatku, o którym mowa w art. 116 ust. 6 kwota podatku należnego od importu usług, kwota podatku należnego od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, oraz kwota podatku należnego z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

30 Ograniczenie w odliczeniu podatku naliczonego art. 86 ust. 3
Dotyczy samochodów osobowych oraz innych pojazdów samochodowych o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony DOPUSZCZALNA MASA CAŁKOWITA największa określona właściwymi warunkami technicznymi masa pojazdu obciążonego osobami i ładunkiem, dopuszczonego do poruszania się po drodze (vide art. 2 pkt 54 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowych Dz. U. nr 98, poz. 602 ze zm.) Ograniczenie wynosi 60 % kwoty podatku określonej w fakturze, nie więcej niż zł Dotyczy również WNT, dostawy towarów dla których podatnikiem jest nabywca i importu Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

31 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
UWAGA !!! Ograniczenie nie ma zastosowania do pojazdów samochodowych o masie całkowitej powyżej 3,5 tony Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

32 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Pełne odliczenie podatku naliczonego stosujemy do pojazdów, które spełniają odpowiednie kryteria i są to: 1) Pojazdy samochodowe mające jeden rząd siedzeń, który oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą, klasyfikowanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym do podrodzaju wielozadaniowy, van; (podgrupy te wynikają z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowych czynności organów w sprawach związanych z dopuszczeniem pojazdu do ruchu oraz wzorów dokumentów w tych sprawach (Dz. U. Nr 192, poz. 1878); załącznik nr 4 „Klasyfikacja pojazdów zaklasyfikowane w rodzaju samochodach osobowych” – kod 03 w podrodzaju wielozadaniowy kod 06, van kod 07) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

33 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Pełne odliczenie podatku naliczonego stosujemy do pojazdów, które spełniają odpowiednie kryteria i są to: Pojazdy samochodowe mające więcej niż jeden rząd siedzeń, które oddzielone są od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą i u których długość części przeznaczonej do przewozu ładunków, mierzona po podłodze od najdalej wysuniętego punktu podłogi pozwalającego postawić pionową ścianę lub trwałą przegrodę pomiędzy podłogą a sufitem do tylnej krawędzi podłogi, przekracza 50% długości pojazdu; dla obliczenia proporcji, o której mowa w zadaniu poprzednim, długość pojazdu stanowi odległość pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a tylną krawędzią podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunku, mierzona w linii poziomej wzdłuż pojazdu pomiędzy dolną krawędzią przedniej szyby pojazdu a punktem wyprowadzonym w pionie od tylnej krawędzi podłogi części pojazdu przeznaczonej do przewozu ładunków; Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

34 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Schemat, obrazujący określenie przestrzeni bagażowej i długości pojazdu Jeżeli długość ładunkowa będzie większa niż 50% długości samochodu, podatnik będzie mógł skorzystać z pełnego odliczenia Jeżeli długość ładunkowa będzie mniejsza lub równa 50% długości samochodu, podatnik stosuje ograniczone odliczenie tj. 60%, nie więcej niż zł Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

35 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Pełne odliczenie podatku naliczonego stosujemy do pojazdów, które spełniają odpowiednie kryteria i są to: Pojazdy samochodowe, które mają otwartą część przeznaczoną do przewozu ładunków; Pojazdy samochodowych, które posiadają kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjnie oddzielne elementy pojazdu (pickup) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

36 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Pełne odliczenie podatku naliczonego stosujemy do pojazdów, które spełniają odpowiednie kryteria i są to: Pojazdy samochodowe będące pojazdami specjalnymi w rozumieniu przepisów prawa o ruchu drogowym o przeznaczeniach wymienionych w załączniku nr 9 do ustawy „pojazd specjalny” - pojazd samochodowy lub przyczepa przeznaczone do wykonywania specjalnej funkcji, która powoduje konieczność dostosowania nadwozia lub posiadania specjalnego wyposażenia; w pojeździe tym mogą być przewożone osoby i rzeczy związane z wykonywaniem tej funkcji (art. 2 pkt 36 ustawy prawo o ruchu drogowym) Załącznik nr 9 do ustawy wymienia (agregat elektryczny/spawalniczy; bankowóz; do prac wiertniczych; koparka, koparko-spycharka, ładowarka, oczyszczanie dróg, podnośnik do prac konserwacyjno-montażowych, pomoc drogowa, zimowego utrzymania dróg, żuraw samochodowy) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

37 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Pełne odliczenie podatku naliczonego stosujemy do pojazdów, które spełniają odpowiednie kryteria i są to: 6) Pojazdy samochodowe konstrukcyjnie przeznaczone do przewozu co najmniej 10 osób łącznie z kierowcą – jeżeli z dokumentów wydanych na podstawie przepisów prawa o ruchu drogowym wynika takie przeznaczenie Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

38 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Dokumenty potwierdzające spełnienie wymogów, o których mowa art. 86 ust. 4 pkt 1-4 Zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów Dowód rejestracyjny pojazdu, zwierający właściwą adnotację o spełnieniu wymagań Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

39 Zasady odliczania podatku przy zakupie paliwa
BRAK PRAWA DO ODLICZENIA PODATKU Art. 88 ust. 1 pkt 3 Obniżenia kwoty lub zwrotu podatku należnego nie stosuje się do nabywanych paliw, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług, tj. samochodów osobowych i pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekarczającej 3,5 tony Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

40 Terminy rozliczenia podatku naliczonego
Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

41 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Odliczenie podatku Prawo do obniżenia podatku należnego powstaje: w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał fakturę albo dokument celny, w przypadku nabycia towarów i usług, o których mowa w art. 19 ust. 13 pkt 1 (usługi medialne), jeżeli faktura zawiera informację, jakiego okresu dotyczy – w rozliczeniu za okres, w którym przypada termin płatności, przypadkach, o których mowa w ust. 2 pkt 4 - w rozliczeniu za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy w podatku należnym u nabywcy odpowiednio od importu usług lub wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów lub od dostawy towarów, dla której podatnikiem jest nabywca, Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

42 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Odliczenie podatku Jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

43 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Korekta podatku naliczonego in plus Art. 86 ust jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w rozliczeniu za miesiące w których powstało prawo do odliczenia (np. za miesiąc otrzymania faktury), może on obniżyć kwotę podatku należnego przez dokonanie korekty deklaracji podatkowej za okres, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, nie później jednak niż w ciągu 5 lat, licząc od początku roku, w którym wystąpiło prawo do obniżenia podatku należnego, ale zgodnie z art. 86 ust do uprawnienia, o którym mowa w ust. 13, stosuje się odpowiednio art. 81b Ordynacji podatkowej. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

44 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Warunek konieczny nabycia prawa do odliczenia W przypadku otrzymania faktury, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a lub lit. c, przed nabyciem prawa do rozporządzania towarem jak właściciel albo przed wykonaniem usługi, prawo do obniżenia kwoty podatku należnego powstaje z chwilą nabycia prawa do rozporządzania towarem lub z chwilą wykonania usługi Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

45 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Obniżenie kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego – art. 86 ust. 12 a Przepisu ust. 12 nie stosuje się do przypadków, gdy: 1) faktura dokumentuje czynności, od których obowiązek podatkowy powstał zgodnie z art. 19 ust. 13 pkt 1, 2, 4, 7, 9-11 2) nabycie prawa do dysponowania towarem jak właściciel lub wykonanie usługi nastąpiło przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej, w której podatnik dokonał obniżenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

46 Wyłączenia prawa do obniżenia podatku należnego (art. 86 ustawy o VAT)
Prawo obniżenia podatku należnego o naliczony nie przysługuje: art. 114 –podatnikom świadczącym usługi taksówek osobowych, którzy wybrali opodatkowanie w formie ryczałtu, art. 119 ust. 4 – podatnikom świadczącym usługi turystyczne, dla których podstawą opodatkowania jest kwota marży pomniejszona o kwotę należnego VAT, art. 120 ust. 17 i podatnikom wykonującym czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich i antyków nabytych uprzednio dla celów prowadzonej działalności, bądź też importowanych dla celów odsprzedaży – podstawą opodatkowania jest marża stanowiąca różnicę między całkowitą kwotą, którą ma zapłacić nabywca towaru, a kwotą nabycia pomniejszoną o kwotę podatku art. 124 – w przypadku obrotu złotem inwestycyjnym Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

47 Zakazy odliczeń podatku Art. 88 ust. 1 ustawy o VAT
Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

48 Zakazy odliczeń podatku
przy imporcie usług, w przypadku gdy płatność za usługę dokonywana jest na rzecz podmiotu z tzw. „raju podatkowego”, przy towarach lub usługach, które nie stanowią kosztu uzyskania przychodu w rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych, przy paliwach wykorzystywanych do napędu samochodów uznawanych za osobowe, przy usługach gastronomicznych i hotelowych, przy nabyciu w wyniku darowizny lub nieodpłatnego świadczenia usługi, z faktur otrzymanych przed dniem „stania się” zarejestrowanym podatnikiem VAT czynnym Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

49 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Art. 88 ust. 1 pkt 4 Obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjątkiem: a) przypadków, gdy usługi te zostały nabyte przez podatników świadczących usługi turystyki, jeżeli w skład usługi turystyki, opodatkowanej na zasadach innych niż określone w art. 119, wchodzą usługi noclegowe lub gastronomiczne albo jedne i drugie, b) nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

50 Dokumenty niestanowiące podstawy do zwrotu art. 88 ust. 3 a
Nie stanowią podstawy do obniżenia podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku lub zwrotu podatku naliczonego faktury i dokumenty celne, w sytuacji gdy: Wystawione faktury, faktury korygujące lub dokumenty celne stwierdzają czynności, które nie zostały dokonane – w części dotyczących tych czynności Podają kwoty niezgodne z rzeczywistością – w części dotyczącej tych pozycji, dla których podane zostały kwoty niezgodne z rzeczywistością Potwierdzają czynności, do których mają zastosowanie przepisy art. 58 i 83 KC – w części dotyczącej tych czynności Faktury, faktury korygujące wystawione przez nabywcę zgodnie z odrębnymi przepisami nie zostały zaakceptowane przez sprzedającego Zaświadczenie wydane przez okręgową stację kontroli pojazdów, zawierające informacje niezgodne ze stanem faktycznym Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

51 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Zwrot różnicy podatku 60 dni /zasada/ Wyjątki: 180 dni 25 dni Od 1 grudnia 2008 roku – co do zasady 60 dni lub krócej Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

52 Korekta podatku naliczonego po zakończeniu roku podatkowego
Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

53 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Zasada ogólna - art. 90 ust. 1 W stosunku do towarów i usług, które są wykorzystywane przez podatnika do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje, podatnik jest obowiązany do odrębnego określenia kwot podatku naliczonego związanych z czynnościami, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

54 Odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
Art. 90 ust. 2 ustawy Jeśli nie jest możliwe wyodrębnienie całości lub części kwot, o których mowa w ust. 1, podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w stosunku do których podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

55 Odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
Podatnik może pomniejszyć kwotę podatku należnego o taką część kwoty podatku naliczonego, którą można proporcjonalnie przypisać czynnościom, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

56 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Podsumowanie Podatnik nabywający towary lub usług, które są wykorzystywane dla czynności, które dają i nie dają prawa do odliczenia powinien odrębnie: określić kwotę VAT naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami, od których przysługuje odliczenie – podatnik może tę kwotę odliczyć w całości, określić kwotę VAT naliczonego związanego wyłącznie z czynnościami, od których nie przysługuje odliczenie – podatnik nie może w ogóle odliczyć tej kwoty VAT, określić kwotę VAT naliczonego związanego jednocześnie z czynnościami dającymi i nie prawo do odliczenia – tylko tę kwotę podatku podatnik rozlicza proporcjonalnie, tzw. wskaźnikiem. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

57 Sposób ustalenia proporcji
Art. 90 ust. 3 ustawy Proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje takie prawo. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

58 Odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
Podział na czynności: opodatkowane, zwolnione, niepodlegające opodatkowaniu NIE JEST TOŻSAMY z podziałem na: - czynności, które umożliwiają odliczenie, - czynności, które takiego odliczenia nie umożliwiają Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

59 Sposób ustalenia proporcji
art. 29 ust. 1 ustawy Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę podatku należnego (kwota netto) art. 2 pkt 21 Sprzedażą jest odpłatna: dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

60 Sposób ustalenia proporcji
Sprzedażą nie jest: Import usług, Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów Import towarów, Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca Tego rodzaju czynności nie biorą udziału w wyliczeniu wskaźnika proporcji – nabywca (importer) jest bowiem tylko zobowiązanym do rozliczenia podatku od tych transakcji. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

61 Sposób ustalenia proporcji
Do obrotu ustalonego dla potrzeb ustalenia proporcji nie wlicza się: obrotu uzyskanego z dostawy środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które były używane przez podatnika do działalności obrotu uzyskanego z tytułu transakcji dotyczących nieruchomości, w zakresie w jakim wykonywane są sporadycznie obrotu uzyskanego z tytułu usług wymienionych w załączniku nr 4 w poz. 3 w zakresie w jakim czynności te są dokonywane sporadycznie (usługi finansowe). Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

62 Sposób ustalenia proporcji
Dla potrzeb wyliczenia współczynnika odrzuca się również: - czynności, które pozostają poza systemem VAT, np. dywidendy - czynności, które mogą podlegać opodatkowaniu, ale przy ich wykonywaniu podatnik nie ma przymiotu podatnika podatku od towarów i usług, np. odsetki od lokat bankowych Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

63 Odliczanie częściowe oraz korekta podatku naliczonego
Wskaźnik: SOP + SZw.zagr. – SŚT.Opodat.- SSpor.Nier.opod. – S Sp.UF.Op Licznik + SZw. + Snieop.Zw.-SŚT.Zw.-SSp.N-SSp.UF Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

64 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
LEGENDA: SOP Sprzedaż opodatkowana lub uznana za taką Szw.zagr. – Sprzedaż usług finansowych do krajów trzecich SŚT.Opodat. – Sprzedaż środków trwałych, opodatkowana SSpor.Nier.opod. – Sporadyczna sprzedaż nieruchomości, opodatkowana SSp.UF.Op. – Sporadyczna sprzedaż usług finansowych opodatkowanych Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

65 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
LEGENDA: SZw. – Sprzedaż zwolniona od podatku SNieop.Zw – Sprzedaż usług finansowych do krajów UE SŚT.Zw. – Sprzedaż środków trwałych zwolnionych z podatku SSp.N – Sporadyczna sprzedaż nieruchomości SSp.UF – Sporadyczna sprzedaż usług finansowych zw. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

66 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Częściowe odliczanie Przy wyliczaniu proporcji po zakończeniu 2005 roku nie biorą udziału otrzymane w 2005 roku dotacje (subwencje) inne niż wymienione w art. 29 ust. 1 ustawy – czyli te, które nie były opodatkowane. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

67 Proporcja wstępna częściowego odliczenia
Proporcję, o której mowa w ust. 3, określa się procentowo w stosunku rocznym na podstawie obrotu osiągniętego w roku poprzedzającym rok podatkowy, w odniesieniu, do którego jest ustalana proporcja Proporcję zaokrągla się w górę do najbliższej liczby całkowitej Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

68 Uproszczenia przy proporcji wstępnej
W przypadku gdy wstępna proporcja: przekroczyła 98% - podatnik ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o całą kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2 nie przekroczyła 2% - podatnik nie ma prawa do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, o której mowa w ust. 2 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

69 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Korekta roczna Zgodnie ze znowelizowanym art. 91 ust. 1 po zakończeniu roku podatkowego, w którym podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, będzie zobowiązany dokonać korekty kwoty podatku odliczonego zgodnie z art. 90 ust. 2-9, z uwzględnieniem proporcji obliczonej w sposób określony w art. 90 ust. 2-6 dla zakończonego roku podatkowego Korekty nie dokonuje się, jeżeli różnica pomiędzy proporcją wstępną a ostateczną nie przekracza 2% (było 0,01%) Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

70 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
PRZYKŁAD Jeżeli proporcja wyniosła: I wstępna 58% końcowa 60% II wstępna 100% końcowa 98% PODATNIK NIE DOKONUJE KORETKY Zasada ta nie dotyczy środków trwałych nabytych przed 1 czerwca 2005 roku !!! Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

71 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
KOREKTA Art. 6 ustawy zmieniającej ustawę o VAT z 21 kwietnia 2005 roku Zasady dokonywania korekt według znowelizowanego art. 91 ust. 1 będą miały zastosowanie do środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych nabytych od dnia 1 czerwca 2005 r. Do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych nabytych po dniu 30 kwietnia 2004 r. lecz przed dniem 1 czerwca 2005, mają zastosowanie przepisy art. 91 ust. 2 w brzmieniu dotychczasowym. Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

72 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Korekta art. 91 ust. 2 W przypadku towarów i usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym, są zaliczane przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji a także gruntów i praw wieczystego użytkowania gruntów, jeżeli zostały zaliczone do środków trwałych nabywcy, z wyłączeniem tych, których wartość początkowa nie przekracza zł, korekty, o której mowa w ust. 1, podatnik dokonuje w ciągu 5 kolejnych lat a w przypadku nieruchomości – w ciągu 10 lat, licząc począwszy od roku, w którym zostały oddane do użytkowania. Roczna korekta w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, dotyczy jednej piątej, a w przypadku nieruchomości – jednej dziesiątej, kwoty podatku naliczonego przy ich nabyciu lub wytworzeniu. W przypadku środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, których wartość początkowa nie przekracza zł (było 3.500). Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

73 Grunty i prawo wieczystego użytkowania
Nabyte: 1) włącznie do 31 maja 2005 r. – nie podlegają korekcie 5 czy 10 letniej, ale podlegają korekcie rocznej 2) po 31 maja 2005 roku podlegają korekcie: a) grunty – 10 letniej b) prawo wieczystego użytkowania – 5 letniej - o ile ich wartość początkowa przekracza 15 tys. złotych Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

74 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Deklaracje podatkowe Podstawowe deklaracje: 1) miesięczna; 2) kwartalna, 3) od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu; (14 dni od daty powstania obowiązku podatkowego), 4) od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (do 30 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy). Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

75 Informacje podsumowujące
Formularze: VAT-UE – informacja podsumowująca o dokonanych WDT i WNT, VAT-UE/A – kontynuacja WDT, VAT-UE/B – kontynuacja WNT, VAT-UE/K – korekta informacji podsumowującej. Okres: kwartał kalendarzowy; Termin:25 dzień miesiąca następującego po kwartale Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł

76 Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł
Dziękuję za uwagę Kancelaria Doradztwa Podatkowego Piotr Orzeł


Pobierz ppt "Podatek od towarów i usług"

Podobne prezentacje


Reklamy Google