Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Otwarta szkoła 1.Dzieci i młodzież polska mieszkająca poza granicami kraju. 2.Rodzice uczniów polskich czasowo przebywających za granicą lub planujących.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Otwarta szkoła 1.Dzieci i młodzież polska mieszkająca poza granicami kraju. 2.Rodzice uczniów polskich czasowo przebywających za granicą lub planujących."— Zapis prezentacji:

1

2 Otwarta szkoła 1.Dzieci i młodzież polska mieszkająca poza granicami kraju. 2.Rodzice uczniów polskich czasowo przebywających za granicą lub planujących powrót do kraju. 3.Nauczyciele wykorzystujący narzędzia TIK w kształceniu uczniów za granicą. 4.Dyrektorzy szkół polskich w świecie i w Polsce oraz kierownicy szkolnych punktów konsultacyjnych. 5.Przedstawiciele organów prowadzących szkoły.

3 Otwarta szkoła 1.Umożliwienie uczniom – dzieciom należącym do polskiego kręgu kulturowego przebywającym za granicą nieposiadającym dostępu do polskojęzycznej edukacji stacjonarnej, kontynuowanie nauki języka ojczystego, a w efekcie umożliwienie powrotu do polskiego systemu edukacyjnego. 2.Umożliwienie uczniom, którzy ze względu na słabą znajomość lokalnego języka przerwali edukację szkolną, kontunuowanie nauki oraz przystąpienie do egzaminu maturalnego w polskim systemie edukacyjnym. 3.Wsparcie uczniów i ich rodzin planujących powrót z zagranicy do kraju w zakresie integracji z polskim systemem edukacyjnym. 4.Ułatwienie dostępu do edukacji w języku polskim poprzez udział w zajęciach kół zainteresowań, wyjazdach integracyjnych, konkursach przedmiotowych.

4 Otwarta szkoła 1.Opracowanie 32 przykładowych programów do prowadzenia konsultacji online. 2.Opracowanie materiałów do prowadzenia spotkań w ramach zajęć online: 1138 materiałów dla uzupełniającego programu nauczania, 2213 materiałów dla ramowego programu nauczania, 289 materiałów do prowadzenia spotkań w ramach kół zainteresowań. 3.Przeprowadzenie konsultacji online z doradcą zawodowym, logopedą i psychologiem szkolnym w wymiarze 100 godzin. 4.Przeprowadzenie ponad 16 000 godzin konsultacji on-line dla ponad 500 uczniów z 55 krajów. 5.Przeprowadzenie zajęć w 18 sekcjach w ramach 4 kół zainteresowań dla 100 uczniów. 6.Przeprowadzenie zajęć on-line z języka polskiego na poziomie A1 i A2. 7.Opracowanie programu oraz 41 materiałów do prowadzenia zajęć z języka polskiego dla dzieci słabiej nim władających – poziom A2.

5 Otwarta szkoła 9.Opracowanie 3 programów do prowadzenia spotkań w ramach kół zainteresowań. 10.Organizacja konkursu polonistycznego on-line: 900 uczestników z 19 krajów, w tym 3 laureatów. 11.Opracowanie 50 modułów podnoszących kompetencje maturalne uczniów z języka polskiego, matematyki i geografii oraz prowadzenie spotkań on-line dla maturzystów. 12.Przeprowadzenie 13 szkoleń stacjonarnych dla nauczycieli, dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły z zakresu wsparcia rodzin powracających do kraju – udział wzięło 380 osób. 13.Utworzenie portalu informacyjno-doradczego powroty.otwartaszkola.pl skierowanego do uczniów powracających do polskiego systemu kształcenia, rodziców, nauczycieli, dyrektorów szkół, a także placówek szkolnych i organów prowadzących szkoły.powroty.otwartaszkola.pl

6 Otwarta szkoła 14.Prowadzenie doradztwa: - dla rodzin przyjeżdżających do kraju - dyrektorów szkół w zakresie pomocy w integracji uczniów z zagranicy w polskim systemie edukacji. 15.Przeprowadzenie 13 szkoleń on-line dla nauczycieli, dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły oraz przedstawicieli samorządów z zakresu wsparcia rodzin powracających do kraju. 16.Opracowanie materiałów informacyjnych w zakresie prawa, powrotu i wejścia do polskiego systemu edukacyjnego. 17.Opracowanie materiałów diagnostycznych wspierających proces doradztwa i predyspozycji językowych. 18.Opracowanie poradnika on-line dla dyrektorów szkół i nauczycieli. 19.Opracowanie przewodnika on-line po polskiej szkole dla uczniów i rodziców w czterech wersjach językowych.

7 Spotkania kół zainteresowań on-line są prowadzone na platformie e-learningowej Otwarta szkoła. Umożliwiają bezpośredni kontakt nauczyciela z uczniami…

8 KONKURS POLONISTYCZNY ON-LINE Organizowany we współpracy z Komitetem Głównym Olimpiady Literatury i Języka Polskiego: 760 uczestników z 18 państw, 3 laureatów z Grecji, Anglii i Belgii uzyskało tytuł finalisty w kwietniu 2013 r. Ustne eliminacje on-line na platformie e-learningowej do finału Olimpiady Polonistycznej

9 Język polski MatematykaGeografia Materiały dydaktyczne służące podnoszeniu kompetencji maturalnych z języka polskiego, matematyki i geografii dla uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego realizujących ramowy program nauczania mają na celu umożliwienie uczniom powtórzenie najistotniejszych partii materiału i uporządkowanie wiedzy przed egzaminem maturalnym.

10 Prezentowane arkusze wstępnej oceny (diagnozy) stanowią próbę sprawdzenia przygotowania ucznia do edukacji w szkole. Po przeprowadzeniu testu, jego analiza pozwala ocenić poziom ucznia z odpowiednich zakresów

11 Opracowanie poradnika on-line dla dyrektorów szkół i nauczycieli. Opracowanie przewodnika po polskiej szkole pt. Wracam do Polski… dla uczniów i rodziców (4 wersje językowe – w języku polskim, angielskim, niemieckim, rosyjskim i francuskim). Przewodniki w wersji online są udostępnione pod adresem: powroty.otwartaszkola.plpowroty.otwartaszkola.pl

12 1.Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.). 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 z późn. zm.) 3.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie przyjmowania osób niebędących obywatelami polskimi do publicznych przedszkoli, szkół, zakładów kształcenia nauczycieli i placówek oraz organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. Nr 57, poz. 361) 4.Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 kwietnia 2006 r. w sprawie nostryfikacji świadectw szkolnych i świadectw maturalnych uzyskanych za granicą (Dz. U. Nr 63, poz. 443)

13 1.Do publicznych przedszkoli, klas pierwszych szkół podstawowych i do szkół artystycznych uczniów powracających (jak i cudzoziemców) dyrektor szkoły (przedszkola) przyjmuje na takich samych warunkach i w takim samym trybie jak obywateli polskich stale zamieszkujących na terytorium naszego kraju.

14 2. Do klas II-VI publicznych szkół podstawowych oraz do publicznych gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych, dyrektor szkoły przyjmuje uczniów powracających (i cudzoziemców) na podstawie: świadectwa lub innego dokumentu uzyskanego za granicą potwierdzającego ukończenie szkoły lub ukończenie kolejnego etapu edukacji, świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu wydanego przez szkołę za granicą, potwierdzającego uczęszczanie przez ucznia do szkoły i wskazującego klasę lub etap edukacji, który ukończył w szkole za granicą, dokumentu (dokumentów) potwierdzających liczbę lat nauki szkolnej (licząc nie wcześniej niż od ukończonego piątego roku życia). Świadectwa promocyjne lub inne dokumenty świadczące o promocji dziecka z klasy do klasy nie muszą być nostryfikowane. Tłumaczenie powinno być dokonane przez tłumacza przysięgłego.

15 3.W przypadku braku możliwości przedstawienia dokumentów potwierdzających wcześniejszą edukację - w gestii dyrektora szkoły leży podjęcie decyzji o zakwalifikowaniu ucznia na określony etap edukacyjny na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej. Dyrektor szkoły może w tym celu sprawdzić poziom wiedzy i umiejętności ucznia.

16 1.Przekazać uczniom i nauczycielom informacje nt. kultury, kraju, pochodzenia ucznia. 2.Zapoznać się z najistotniejszymi zasadami funkcjonowania systemu edukacji, z kraju którego przybywa uczeń. 3.Ustalić udział dziecka przybywającego z innego obszaru kulturowego w lekcjach religii. 4.Zainicjować formy kontaktów pozalekcyjnych. 5.Zwrócić szczególną uwagę na dzieci pochodzące z kręgu kultury buddyjskiej.

17 1.Portal informacyjno-doradczy www.powroty.otwartaszkola.plwww.powroty.otwartaszkola.pl 2.Zasoby edukacyjne wypracowane w ramach projektu: - przewodniki dla powracających do kraju, - moduły podnoszące kompetencje maturalne uczniów, - scenariusze zajęć, - prezentacje multimedialne do lekcji on-line, - vademecum nt. nauki on-line.

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Otwarta szkoła 1.Dzieci i młodzież polska mieszkająca poza granicami kraju. 2.Rodzice uczniów polskich czasowo przebywających za granicą lub planujących."

Podobne prezentacje


Reklamy Google