Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych"— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICY rok zał. 2003 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych

2 I. Ogólne informacje o szkole
Zespół Szkół w Dąbrowicy powołano do życia w 2003r. w wyniku połączenia Szkoły Podstawowej (funkcjonującej od 1948r.) i Gimnazjum (utworzonego w 2003r.). Środowisko szkolne tworzą uczniowie w większości pochodzący z rodzin pracowników byłego PGR. W bieżącym roku szkolnym do Zespołu Szkół w Dąbrowicy uczęszcza: - do oddziału „O” dzieci, - do klas I -VI szkoły podstawowej – 86 uczniów, - do klas I – III gimnazjum 54 uczniów. Średnia uczniów w oddziale – 15.

3 Kadra nauczycielska to 17 nauczycieli, posiadających kwalifikacje do nauczania przynajmniej dwóch przedmiotów. Organizacja nauczania odbywa się w systemie jednozmianowym. Językiem obcym we wszystkich klasach jest język angielski. Pracownia komputerowa dysponuje 11 stanowiskami z dostępem do internetu. Każde stanowisko jest wyposażone w obszerny zestaw programów wspomagający nauczanie wszystkich przedmiotów. Posiadamy duży, ciągle poszerzany księgozbiór biblioteczny i zbiór wydawnictw multimedialnych (słowników, leksykonów, encyklopedii, płyt wizyjnych).

4 II. Udane przedsięwzięcia i realizowane zadania
wpływające na różnorodność i atrakcyjność oferty oraz podniesienie jakości pracy szkoły Realizujemy projekty wyłonione w drodze konkursów grantowych: - „Wygraj z nudą – znajdź hobby dla siebie” i „Pływam, ćwiczę, gram – po lekcjach o zdrowie dbam” w ramach Programu „Godzina po lekcjach”; źródło finansowania- Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju - „Aktywni razem – odkrywamy nasz świat na nowo” w ramach Programu „Działaj Lokalnie IV” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju - „Okresowe zatrudnienie” – pracę w szkole przez 6 miesięcy znalazło 10 bezrobotnych; źródło finansowania – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

5 Utworzyliśmy w szkole stałą ekspozycję „Dóbr materialnych Dąbrowicy i okolic” oraz zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną „Ślady przeszłości w Dąbrowicy” Organizujemy szkolne konkursy: czytelnicze, ortograficzne, przedmiotowe, ekologiczne. Organizujemy środowiskowe i regionalne uroczystości: m.in. Dzień Seniora, Spotkanie opłatkowe; Powiatowe Pikniki Prozdrowotne Opracowaliśmy ścieżkę edukacyjną „Ślady przeszłości” po zabytkach kultu religijnego Dąbrowicy i okolic Wydaliśmy folder o Dąbrowicy i jej zabytkach

6 Organizujemy zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów:
koła: prasowe, informatyczne, biblioteczne, teatralne, przedmiotowe, praca z uczniem zdolnym. Wydajemy gazetki szkolne „Dębowe Wieści” (gimnazjum), „Grosik” (szkoła podstawowa) Systematyczne od 15 września 1948r. prowadzimy księgi „Kroniki szkoły” Promujemy działania szkoły w prasie gminnej, powiatowej i regionalnej.

7 III. Główne osiągnięcia szkoły
I miejsce w gminnym i V w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom” VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Łowieckim; I, II i III miejsce w powiatowym Konkursie „Opowiem Ci o mojej małej Ojczyźnie" w kategorii praca literacka i plastyczna oraz nagroda specjalna dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku; I i III miejsce w XI Wojewódzkim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych; Wyróżnienia dla grupy teatralnej "Promyk" na VII Spotkaniach Teatralnych Jarosław 2004 I miejsca w gminnym i powiatowym oraz udział w wojewódzkim Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego; Nagroda za najlepszą kreację aktorską i wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Drama Profilaktyczna” I miejsce w powiatowych i udział w wojewódzkich igrzyskach w rzucie piłeczką palantową i biegach przełajowych; Wyróżnienia w powiatowym konkursie plastycznym „Kolorowe pisanki, cukrowe baranki…” Laureat eliminacji rejonowych XVIII Konkursu Poeci i Pisarze Dzieciom „Lato” - teatrzyk „Promyk”; Wyróżnienie w kategorii wiersz w IX wojewódzkim Międzyszkolnym Przeglądzie Małych Form Teatralnych „Bajkowisko 2004”; Finalistka Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Humanistycznego, I miejsce w Powiatowym Konkursie Plakatowym „Eko Mleko – żyj czysto i zdrowo”, Wyróżnienie teatrzyku „Promyk” w Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków „Marcowe Harce Teatralne” Wyróżnienie zespołu „Promyk” w XIII Przeglądzie Szkolnych Form Teatralnych I i II miejsce w Powiatowym Konkursie „ Z ekologią na Ty” Zbieramy surowce wtórne chroniąc naturalne środowisko człowieka I i II miejsca w Powiatowym konkursie literackim i plastycznym „Upominek dla mojej mamy”

8 1. Nauczanie zintegrowane:
IV. Wewnętrzne i zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły – wykorzystanie wyników sprawdzianów w bieżącej pracy 1. Nauczanie zintegrowane: przy zapisach do klasy I, nauczyciele przeprowadzają wstępną rozmowę z rodzicami i wychowawcą oddziału „O” oraz z uczniem, połączoną z testem wiadomości i umiejętności z zakresu programu oddziału „O”; dokonują przeglądu dokumentacji uczniów; ewentualnych opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Leżajsku; w klasach I i II SP pod koniec roku szkolnego przeprowadza się testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych klas w celu poprawy efektów kształcenia w następnych klasach; na koniec klasy III przeprowadzony jest sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu I etapu edukacyjnego, którego wyniki są podstawą działań edukacyjnych podejmowanych w II etapie edukacji;

9 2. Klasy IV – V: prowadzone są bieżące badania osiągnięć edukacyjnych uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów; w maju przeprowadza się sprawdziany z zakresu wiedzy i umiejętności poszczególnych klas; w oparciu o wyniki sprawdzianów przeprowadza się analizy, dokonuje diagnozy i ustala się zakres działań w celu podniesienia efektów kształcenia w klasach programowo wyższych;

10 3. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych w klasie VI Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy 1. Harmonogram działań dotyczący sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej na dany rok szkolny – posiedzenie Rady Pedagogicznej. ..\Czytaj\Harmonogram działań na początek r. szk. 2. Godzina do dyspozycji wychowawcy z klasą VI – Co sprawdzamy na sprawdzianie; standardy wymagań z objaśnieniami dla uczniów. 3. Spotkanie z rodzicami klasy VI – zapoznanie ze specyfiką sprawdzianu i Harmonogramem działań. ..\Czytaj\Zaproszenie na spotkanie z rodzicami.

11 4. Przeprowadzenie sprawdzianu próbnego wewnętrznego 1.
5. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli – analiza wyników, wnioski do dalszej pracy. Zapoznanie z nimi uczniów i rodziców. ..\Czytaj\Próbny wewnetrzny 1. 6. Opinia wychowawcy klasy na temat analizy wyników po sprawdzianie próbnym wewnętrznym. ..\Czytaj\Opinia wychowawcy - próbny. 7. Plan działań podjętych przez nauczycieli w celu podniesienia efektów kształcenia w klasie VI po sprawdzianie próbnym wewnętrznym 1. ..\Czytaj\Plan działań po próbnym 1. 8. Przeprowadzenie i analiza wyników Testu do badania techniki czytania głośnego wg Karola Lausza. ..\Czytaj\Wyniki Testu Lausza VI kl.

12 9. Spotkanie z rodzicami klasy VI - ukierunkowanie rodziców do podejmowania wspólnych działań dotyczących podniesienia efektów kształcenia. 10. Sprawdzian próbny zewnętrzny. 11. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli – analiza wyników, wnioski do dalszej pracy. ..\Czytaj\Próbny zewnętrzny. 12. Plan dydaktyczny w zakresie poprawy efektywności kształcenia po sprawdzianie próbnym zewnętrznym, przed sprawdzianem na koniec klasy VI. ..\Czytaj\Plan działań po próbnym zewętrznym. 13. Spotkanie z rodzicami klasy VI - zapoznanie z wynikami sprawdzianów próbnych - analiza i porównanie wyników. Podejmowanie wspólnych ze szkołą działań naprawczych ze zwróceniem szczególnej uwagi na pracę domową ucznia. ..\Czytaj\Rodzicu pomóż swojemu dziecku.

13 14. Sprawdzian próbny wewnętrzny 2. ..\Czytaj\Próbny wewnętrzny 2.
15. WDN - analiza wyników, wnioski do dalszej pracy. 16. Ewentualna korekta Planu dydaktycznego w zakresie poprawy efektywności kształcenia po sprawdzianie próbnym zewnętrznym i wewnętrznym II, przed sprawdzianem na koniec klasy VI. 17. Sprawdzian zewnętrzny. 18. Godzina do dyspozycji wychowawcy z klasą VI – Jak się sprawdziliśmy?..\Czytaj\Wyniki ucznia z SIEMA.

14 ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICY
19. WDN - analiza wyników, wnioski do dalszej pracy. 20. Opracowanie Programu naprawczego w zakresie poszczególnych standardów na podstawie osiągniętych wyników i ich analizy. 21. Wdrożenie działań naprawczych również na kolejnym etapie kształcenia w gimnazjum. ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĄBROWICY rok zał. 2003


Pobierz ppt "Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google