Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych. W bieżącym roku szkolnym do Zespołu Szkół w Dąbrowicy uczęszcza: - do oddziału O - 15 dzieci, - do klas.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych. W bieżącym roku szkolnym do Zespołu Szkół w Dąbrowicy uczęszcza: - do oddziału O - 15 dzieci, - do klas."— Zapis prezentacji:

1 Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych

2 W bieżącym roku szkolnym do Zespołu Szkół w Dąbrowicy uczęszcza: - do oddziału O - 15 dzieci, - do klas I -VI szkoły podstawowej – 86 uczniów, - do klas I – III gimnazjum 54 uczniów. Średnia uczniów w oddziale – 15. I. Ogólne informacje o szkole Zespół Szkół w Dąbrowicy powołano do życia w 2003r. w wyniku połączenia Szkoły Podstawowej (funkcjonującej od 1948r.) i Gimnazjum (utworzonego w 2003r.). Środowisko szkolne tworzą uczniowie w większości pochodzący z rodzin pracowników byłego PGR.

3 Posiadamy duży, ciągle poszerzany księgozbiór biblioteczny i zbiór wydawnictw multimedialnych (słowników, leksykonów, encyklopedii, płyt wizyjnych). Kadra nauczycielska to 17 nauczycieli, posiadających kwalifikacje do nauczania przynajmniej dwóch przedmiotów. Pracownia komputerowa dysponuje 11 stanowiskami z dostępem do internetu. Każde stanowisko jest wyposażone w obszerny zestaw programów wspomagający nauczanie wszystkich przedmiotów. Organizacja nauczania odbywa się w systemie jednozmianowym. Językiem obcym we wszystkich klasach jest język angielski.

4 II. Udane przedsięwzięcia i realizowane zadania wpływające na różnorodność i atrakcyjność oferty oraz podniesienie jakości pracy szkoły Realizujemy projekty wyłonione w drodze konkursów grantowych: - Wygraj z nudą – znajdź hobby dla siebie i Pływam, ćwiczę, gram – po lekcjach o zdrowie dbam w ramach Programu Godzina po lekcjach; źródło finansowania- Fundusz Lokalny Powiatu Leżajskiego przy Leżajskim Stowarzyszeniu Rozwoju - Aktywni razem – odkrywamy nasz świat na nowo w ramach Programu Działaj Lokalnie IV Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce we współpracy z Leżajskim Stowarzyszeniem Rozwoju - Okresowe zatrudnienie – pracę w szkole przez 6 miesięcy znalazło 10 bezrobotnych; źródło finansowania – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

5 Organizujemy szkolne konkursy: czytelnicze, ortograficzne, przedmiotowe, ekologiczne. Utworzyliśmy w szkole stałą ekspozycję Dóbr materialnych Dąbrowicy i okolic oraz zorganizowaliśmy wystawę fotograficzną Ślady przeszłości w Dąbrowicy Organizujemy środowiskowe i regionalne uroczystości: m.in. Dzień Seniora, Spotkanie opłatkowe; Powiatowe Pikniki Prozdrowotne Opracowaliśmy ścieżkę edukacyjną Ślady przeszłości po zabytkach kultu religijnego Dąbrowicy i okolic Wydaliśmy folder o Dąbrowicy i jej zabytkach

6 Promujemy działania szkoły w prasie gminnej, powiatowej i regionalnej. Organizujemy zajęcia pozalekcyjne, rozwijające zainteresowania i zdolności uczniów: -koła: prasowe, informatyczne, biblioteczne, teatralne, przedmiotowe, -praca z uczniem zdolnym. Wydajemy gazetki szkolne Dębowe Wieści (gimnazjum), Grosik (szkoła podstawowa) Systematyczne od 15 września 1948r. prowadzimy księgi Kroniki szkoły

7 I miejsce w Powiatowym Konkursie Plakatowym Eko Mleko – żyj czysto i zdrowo, Wyróżnienie teatrzyku Promyk w Powiatowym Przeglądzie Teatrzyków Marcowe Harce Teatralne Wyróżnienie zespołu Promyk w XIII Przeglądzie Szkolnych Form Teatralnych I i II miejsce w Powiatowym Konkursie Z ekologią na Ty Zbieramy surowce wtórne chroniąc naturalne środowisko człowieka I i II miejsca w Powiatowym konkursie literackim i plastycznym Upominek dla mojej mamy III. Główne osiągnięcia szkoły I miejsce w gminnym i V w powiatowym etapie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom VI miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Łowieckim; I, II i III miejsce w powiatowym Konkursie Opowiem Ci o mojej małej Ojczyźnie" w kategorii praca literacka i plastyczna oraz nagroda specjalna dyrektor Miejskiego Centrum Kultury w Leżajsku; I i III miejsce w XI Wojewódzkim Konkursie Szopek Bożonarodzeniowych; Wyróżnienia dla grupy teatralnej "Promyk" na VII Spotkaniach Teatralnych Jarosław 2004 I miejsca w gminnym i powiatowym oraz udział w wojewódzkim Turnieju o Bezpieczeństwie Ruchu Drogowego; Nagroda za najlepszą kreację aktorską i wyróżnienie w Powiatowym Przeglądzie Małych Form Teatralnych Drama Profilaktyczna I miejsce w powiatowych i udział w wojewódzkich igrzyskach w rzucie piłeczką palantową i biegach przełajowych; Wyróżnienia w powiatowym konkursie plastycznym Kolorowe pisanki, cukrowe baranki… Laureat eliminacji rejonowych XVIII Konkursu Poeci i Pisarze Dzieciom Lato - teatrzyk Promyk; Wyróżnienie w kategorii wiersz w IX wojewódzkim Międzyszkolnym Przeglądzie Małych Form Teatralnych Bajkowisko 2004; Finalistka Wojewódzkiego Interdyscyplinarnego Konkursu Humanistycznego,

8 na koniec klasy III przeprowadzony jest sprawdzian wiedzy i umiejętności z zakresu I etapu edukacyjnego, którego wyniki są podstawą działań edukacyjnych podejmowanych w II etapie edukacji; IV. Wewnętrzne i zewnętrzne mierzenie jakości pracy szkoły – wykorzystanie wyników sprawdzianów w bieżącej pracy 1. Nauczanie zintegrowane: przy zapisach do klasy I, nauczyciele przeprowadzają wstępną rozmowę z rodzicami i wychowawcą oddziału O oraz z uczniem, połączoną z testem wiadomości i umiejętności z zakresu programu oddziału O; dokonują przeglądu dokumentacji uczniów; ewentualnych opinii i orzeczeń Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Leżajsku; w klasach I i II SP pod koniec roku szkolnego przeprowadza się testy sprawdzające poziom wiedzy i umiejętności z zakresu poszczególnych klas w celu poprawy efektów kształcenia w następnych klasach;

9 2. Klasy IV – V: prowadzone są bieżące badania osiągnięć edukacyjnych uczniów w ramach poszczególnych przedmiotów; w maju przeprowadza się sprawdziany z zakresu wiedzy i umiejętności poszczególnych klas; w oparciu o wyniki sprawdzianów przeprowadza się analizy, dokonuje diagnozy i ustala się zakres działań w celu podniesienia efektów kształcenia w klasach programowo wyższych;

10 3. Spotkanie z rodzicami klasy VI – zapoznanie ze specyfiką sprawdzianu i Harmonogramem działań...\Czytaj\Zaproszenie na spotkanie z rodzicami.Czytaj 3. Analiza, interpretacja i wykorzystanie wyników sprawdzianów wewnętrznych i zewnętrznych w klasie VI Szkoły Podstawowej w Dąbrowicy 1. Harmonogram działań dotyczący sprawdzianu w klasie VI szkoły podstawowej na dany rok szkolny – posiedzenie Rady Pedagogicznej...\Czytaj\Harmonogram działań na początek r. szk.Czytaj 2. Godzina do dyspozycji wychowawcy z klasą VI – Co sprawdzamy na sprawdzianie; standardy wymagań z objaśnieniami dla uczniów.

11 6. Opinia wychowawcy klasy na temat analizy wyników po sprawdzianie próbnym wewnętrznym...\Czytaj\Opinia wychowawcy - próbny.Czytaj 4. Przeprowadzenie sprawdzianu próbnego wewnętrznego 1. 5. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli – analiza wyników, wnioski do dalszej pracy. Zapoznanie z nimi uczniów i rodziców...\Czytaj\Próbny wewnetrzny 1.Czytaj 7. Plan działań podjętych przez nauczycieli w celu podniesienia efektów kształcenia w klasie VI po sprawdzianie próbnym wewnętrznym 1...\Czytaj\Plan działań po próbnym 1.Czytaj 8. Przeprowadzenie i analiza wyników Testu do badania techniki czytania głośnego wg Karola Lausza...\Czytaj\Wyniki Testu Lausza VI kl.Czytaj

12 9. Spotkanie z rodzicami klasy VI - ukierunkowanie rodziców do podejmowania wspólnych działań dotyczących podniesienia efektów kształcenia. 10. Sprawdzian próbny zewnętrzny. 11. Wewnątrzszkolne Doskonalenie Nauczycieli – analiza wyników, wnioski do dalszej pracy...\Czytaj\Próbny zewnętrzny.Czytaj 12. Plan dydaktyczny w zakresie poprawy efektywności kształcenia po sprawdzianie próbnym zewnętrznym, przed sprawdzianem na koniec klasy VI...\Czytaj\Plan działań po próbnym zewętrznym.Czytaj 13. Spotkanie z rodzicami klasy VI - zapoznanie z wynikami sprawdzianów próbnych - analiza i porównanie wyników. Podejmowanie wspólnych ze szkołą działań naprawczych ze zwróceniem szczególnej uwagi na pracę domową ucznia...\Czytaj\Rodzicu pomóż swojemu dziecku.Czytaj

13 15. WDN - analiza wyników, wnioski do dalszej pracy. 14. Sprawdzian próbny wewnętrzny 2...\Czytaj\Próbny wewnętrzny 2.Czytaj 16. Ewentualna korekta Planu dydaktycznego w zakresie poprawy efektywności kształcenia po sprawdzianie próbnym zewnętrznym i wewnętrznym II, przed sprawdzianem na koniec klasy VI. 17. Sprawdzian zewnętrzny. 18. Godzina do dyspozycji wychowawcy z klasą VI – Jak się sprawdziliśmy?..\Czytaj\Wyniki ucznia z SIEMA.Czytaj

14 19. WDN - analiza wyników, wnioski do dalszej pracy. 20. Opracowanie Programu naprawczego w zakresie poszczególnych standardów na podstawie osiągniętych wyników i ich analizy. 21. Wdrożenie działań naprawczych również na kolejnym etapie kształcenia w gimnazjum.


Pobierz ppt "Wykorzystanie wyników egzaminów zewnętrznych. W bieżącym roku szkolnym do Zespołu Szkół w Dąbrowicy uczęszcza: - do oddziału O - 15 dzieci, - do klas."

Podobne prezentacje


Reklamy Google