Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Signal Theory Prof. Zdzisław Papir, Ph. D.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Signal Theory Prof. Zdzisław Papir, Ph. D."— Zapis prezentacji:

1 Signal Theory Prof. Zdzisław Papir, Ph. D. papir@kt.agh.edu.pl
Department of Telecommunications AGH University of Science & Technology

2 Lecture Syllabus Linear Systems and Signals 1
Decomposition of Signals 2 Fourier Series Fourier Series Convergence 4 Fourier Transform 5 Fourier Transform Properties Dirac Distribution 8 Signal Filtering 9 Hilbert Transform Laplace Transform Power Properties of Signals „Signal Theory” Zdzisław Papir

3 References Principles of Communications Systems, Modulation, and Noise
Rodger E. Ziemer, William H. Tranter John Wiley, 2010 basic textbook integrating signal theory and modulations „Signal Theory” Zdzisław Papir

4 References Analog & Digital Signal Processing H. Baher
John Wiley & Sons, 2001 mathematical precision linked with a narrative style analog and digital filtering Fourier series and transform Laplace, FFT, and Z transforms stochastic processes a lot of problems and excersises „Signal Theory” Zdzisław Papir

5 References System Analysis & Signal Processing Philip Denbigh
Addison-Wesley, 1998 „Signal Theory” Zdzisław Papir

6 References Sygnały i systemy Jacek M. Wojciechowski
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008 basic textbook „Signal Theory” Zdzisław Papir

7 References Podstawy teorii sygnałów J. Szabatin
Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003 deterministic signals analytic representation of deterministic signals stochastic signals analytic representation of stochastic signals frequency analysis of deterministic signals frequency analysis of stochastic signals modulation „Signal Theory” Zdzisław Papir

8 References Teoria sygnałów A. Wojnar WNT, Warszawa 1980
a lot of problems and excersises well written textbook „Signal Theory” Zdzisław Papir

9 References Teoria sygnałów Teoria, Przykłady, Zadania
J. Izydorczyk, G. Płonka, G. Tyma Helion, Gliwice 1999 rather a compendium of mathematical formulas 50% of content related to modulations analog and digital filters FFT oraz Z transforms „Signal Theory” Zdzisław Papir

10 References Signal Analysis Time, Frequency, Scale, and Structure
Ronald L. Allen, Duncan W. Mills Wiley Interscience, 2004 time-domain signal analysis frequency-domain signal analysis time-frequency signal transforms time-scale signal analysis „Signal Theory” Zdzisław Papir

11 References Analiza częstotliwościowa sygnałów Zbiór zadań Z. Papir
Wydawnictwa AGH, 1995 Theoretical problems related to: Fourier series Fourier transform Hilbert transform „Signal Theory” Zdzisław Papir

12 References Fundamentals of Signal and Systems E. W. Kamen, B. S. Heck
Using the Web and Matlab E. W. Kamen, B. S. Heck Prentice Hall, 2000 linear system analysis, differential equations, spectral analysis, convolution, Laplace transformation DFT, FFT, and Z transforms digital filter synthesis Matlab applications „Signal Theory” Zdzisław Papir

13 References Signal Analysis A. Mertins John Wiley & Sons, 1999
Wavelets, Filter Banks, Time-Frequency Transforms and Applications A. Mertins John Wiley & Sons, 1999 survey of modern signal theory problems wavelets filter banks short term Fourier transform Hartleya, DCT, Hadamard, Walsh transforms „Signal Theory” Zdzisław Papir

14 References Cyfrowe przetwarzanie sygnałów – od teorii do zastosowań
T. Zieliński Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005 design of analog and digital filters time-frequncy signal analysis adaptive filtering with prediction MATLAB illustrated problems „Signal Theory” Zdzisław Papir

15 References Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów
R. G. Lyons WKiŁ, Warszawa 2003 DFT and FFT digital filters signal sampling signal processing „Signal Theory” Zdzisław Papir

16 References Signal Analysis A. Papoulis McGraw-Hill, 1977
advanced problems in signal theory only for hotheads „Signal Theory” Zdzisław Papir

17 References The Fourier Integral and Its Applications A. Papoulis
McGraw-Hill, 1962 mathematical precison Fourier series and transform, Laplace transform massive treatment of analog filtering a lot of problems and excersises „Signal Theory” Zdzisław Papir

18 References Cyfrowe przetwarzanie sygnałów A. V. Oppenheim i inni
WKiŁ, Warszawa 1979 „Signal Theory” Zdzisław Papir

19 References Zarys rachunku operatorowego
Teoria i zastosowania w elektrotechnice J. Osiowski Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1972 Fourier and Laplace transformations distribution theory linear systems with lumped parameters linear systems with distributed parameters advanced level of presentation (complex analysis) „Signal Theory” Zdzisław Papir

20 Access to e_lecture www address content
„Signal Theory” Zdzisław Papir

21 Access to e_lecture Teoria sygnałów I Papir Zdzisław
index of *.ppt files „Signal Theory” Zdzisław Papir

22 Examination Zasady oceniania i dopuszczania do egzaminu
1. Zwolnienia z egzaminu przy ocenie z ćwiczeń audytoryjnych 5,0 (bdb) oraz 4,5 (pdb). 2. Przy zwolnieniu z egzaminu wpisywana jest ocena z egzaminu pomniejszona o 1, a więc odpowiednio 5,0  4,0 oraz 4,5  3,5. 3. Osoba zwolniona z egzaminu może do niego przystąpić w celu uzyskania lepszej oceny; do indeksu wpisywana jest ocena uzyskana z egzaminu pisemnego. 4. Zwolnienie z egzaminu jest traktowane jako "termin zerowy". 5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych. 6. Studentowi przysługują trzy terminy egzaminu - jeden podstawowy oraz dwa poprawkowe. 7. Nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje utratę terminu egzaminu. 8. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie WSZYSTKICH ocen ze złożonych EGZAMINÓW i ZALICZEŃ zajęć wchodzących w skład przedmiotu. Ocena końcowa jest podwyższana o 0,5 pkt w przypadku, gdy student uzyskał zaliczenie w pierwszym terminie oraz zdał egzamin w pierwszym terminie (z wyjątkiem zwolnienia z egzaminu).

23 Examination, Class excercises
9. Nie ma możliwości jednoczesnego złożenia egzaminu i uzyskania zaliczenia; do egzaminu można przystąpić wyłącznie po uzyskaniu zaliczenia. Brak zaliczenia nie usprawiedliwia nieobecności na egzaminie i skutkuje utratą wszystkich terminów egzaminów, które odbyły się przed uzyskaniem zaliczenia. 10. Egzamin jest przeprowadzany pisemnie – do rozwiązania są 3 (trzy) lub 5 (pięć) zadań. Każde zadanie jest oceniane w skali od 2,0 do 5,0. Minimalny zestaw ocen skutkujący oceną pozytywną (3,0 – dostateczny) jest równy odpowiednio (3, 3, 2) oraz (3, 3, 3, 2, 2). Przebieg egzaminu 11. Część zadań ma charakter rachunkowy, a część teoretyczny. Część zadań przygotowuje prowadzący ćwiczenia, a część prowadzący wykład. Zadania dotyczą całości materiału. 12. Prowadzącemu egzamin przysługuje wskazywanie poszczególnym studentom miejsc na sali egzaminacyjnej. 13. Na początku egzaminu jest tworzona lub sprawdzana lista obecności studentów. Nieoddanie pracy egzaminacyjnej jest równoznaczne z oceną 2,0 (niedostatecznie).

24 Examination, Class excercises
14. W trakcie egzaminu nie można korzystać z żadnych materiałów (notatki, podręczniki, skrypty, kserokopie) za wyjątkiem jednej kartki A4 z informacjami pomocniczymi, przygotowanej samodzielnie przez studenta. 15. W trakcie egzaminu telefony komórkowe oraz laptopy muszą być wyłączone. 16. Student, który nie przestrzega postanowień zapisów pkt. 14 i 15, kończy egzamin z oceną 2,0 (niedostatecznie). 17. Egzamin trwa 120 min; czas jest liczony od chwili rozdania kartek z zadaniami i po udzieleniu ewentualnych pierwszych wyjaśnień.


Pobierz ppt "Signal Theory Prof. Zdzisław Papir, Ph. D."

Podobne prezentacje


Reklamy Google