Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Signal Theory Prof. Zdzisław Papir, Ph. D. Department of Telecommunications AGH University of Science & Technology.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Signal Theory Prof. Zdzisław Papir, Ph. D. Department of Telecommunications AGH University of Science & Technology."— Zapis prezentacji:

1 Signal Theory Prof. Zdzisław Papir, Ph. D. papir@kt.agh.edu.pl Department of Telecommunications AGH University of Science & Technology

2 Lecture Syllabus Linear Systems and Signals1 Decomposition of Signals2 Fourier Series3 Fourier Series Convergence 4 Fourier Transform5 Fourier Transform Properties 6...7 Dirac Distribution8 Signal Filtering9 Hilbert Transform10...11 Laplace Transform12 Power Properties of Signals13...15 Signal Theory Zdzisław Papir

3 References Signal Theory Zdzisław Papir Principles of Communications Systems, Modulation, and Noise Rodger E. Ziemer, William H. Tranter John Wiley, 2010 basic textbook integrating signal theory and modulations

4 References Signal Theory Zdzisław Papir Analog & Digital Signal Processing H. Baher John Wiley & Sons, 2001 mathematical precision linked with a narrative style analog and digital filtering Fourier series and transform Laplace, FFT, and Z transforms stochastic processes a lot of problems and excersises

5 References Signal Theory Zdzisław Papir System Analysis & Signal Processing Philip Denbigh Addison-Wesley, 1998

6 References Signal Theory Zdzisław Papir Sygnały i systemy Jacek M. Wojciechowski Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2008 basic textbook

7 References Signal Theory Zdzisław Papir Podstawy teorii sygnałów J. Szabatin Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2003 deterministic signals analytic representation of deterministic signals stochastic signals analytic representation of stochastic signals frequency analysis of deterministic signals frequency analysis of stochastic signals modulation http://www.ise.pw.edu.pl/~szabatin/ps.pdf

8 References Signal Theory Zdzisław Papir Teoria sygnałów A. Wojnar WNT, Warszawa 1980 a lot of problems and excersises well written textbook

9 References Signal Theory Zdzisław Papir Teoria sygnałów Teoria, Przykłady, Zadania J. Izydorczyk, G. Płonka, G. Tyma Helion, Gliwice 1999 rather a compendium of mathematical formulas 50% of content related to modulations analog and digital filters FFT oraz Z transforms

10 References Signal Theory Zdzisław Papir Signal Analysis Time, Frequency, Scale, and Structure Ronald L. Allen, Duncan W. Mills Wiley Interscience, 2004 time-domain signal analysis frequency-domain signal analysis time-frequency signal transforms time-scale signal analysis

11 References Signal Theory Zdzisław Papir Analiza częstotliwościowa sygnałów Zbiór zadań Z. Papir Wydawnictwa AGH, 1995 Theoretical problems related to: Fourier series Fourier transform Hilbert transform

12 References Signal Theory Zdzisław Papir Fundamentals of Signal and Systems Using the Web and Matlab E. W. Kamen, B. S. Heck Prentice Hall, 2000 linear system analysis, differential equations, spectral analysis, convolution, Laplace transformation DFT, FFT, and Z transforms digital filter synthesis Matlab applications

13 References Signal Theory Zdzisław Papir Signal Analysis Wavelets, Filter Banks, Time-Frequency Transforms and Applications A. Mertins John Wiley & Sons, 1999 survey of modern signal theory problems wavelets filter banks short term Fourier transform Hartleya, DCT, Hadamard, Walsh transforms

14 References Signal Theory Zdzisław Papir Cyfrowe przetwarzanie sygnałów – od teorii do zastosowań T. Zieliński Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, 2005 design of analog and digital filters time-frequncy signal analysis adaptive filtering with prediction MATLAB illustrated problems

15 References Signal Theory Zdzisław Papir Wprowadzenie do cyfrowego przetwarzania sygnałów R. G. Lyons WKiŁ, Warszawa 2003 DFT and FFT digital filters signal sampling signal processing

16 References Signal Theory Zdzisław Papir Signal Analysis A. Papoulis McGraw-Hill, 1977 advanced problems in signal theory only for hotheads

17 References Signal Theory Zdzisław Papir The Fourier Integral and Its Applications A. Papoulis McGraw-Hill, 1962 mathematical precison Fourier series and transform, Laplace transform massive treatment of analog filtering a lot of problems and excersises

18 References Signal Theory Zdzisław Papir Cyfrowe przetwarzanie sygnałów A. V. Oppenheim i inni WKiŁ, Warszawa 1979

19 References Signal Theory Zdzisław Papir Zarys rachunku operatorowego Teoria i zastosowania w elektrotechnice J. Osiowski Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1972 Fourier and Laplace transformations distribution theory linear systems with lumped parameters linear systems with distributed parameters advanced level of presentation (complex analysis)

20 Signal Theory Zdzisław Papir Access to e_lecture www address content

21 Signal Theory Zdzisław Papir Access to e_lecture index of *.ppt files Teoria sygnałów I Papir Zdzisław

22 Examination Zasady oceniania i dopuszczania do egzaminu 1. Zwolnienia z egzaminu przy ocenie z ćwiczeń audytoryjnych 5,0 (bdb) oraz 4,5 (pdb). 2. Przy zwolnieniu z egzaminu wpisywana jest ocena z egzaminu pomniejszona o 1, a więc odpowiednio 5,0 4,0 oraz 4,5 3,5. 3. Osoba zwolniona z egzaminu może do niego przystąpić w celu uzyskania lepszej oceny; do indeksu wpisywana jest ocena uzyskana z egzaminu pisemnego. 4. Zwolnienie z egzaminu jest traktowane jako "termin zerowy". 5. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie zaliczenia z ćwiczeń audytoryjnych. 6. Studentowi przysługują trzy terminy egzaminu - jeden podstawowy oraz dwa poprawkowe. 7. Nieusprawiedliwiona nieobecność powoduje utratę terminu egzaminu. 8. Ocena końcowa jest wystawiana na podstawie WSZYSTKICH ocen ze złożonych EGZAMINÓW i ZALICZEŃ zajęć wchodzących w skład przedmiotu. Ocena końcowa jest podwyższana o 0,5 pkt w przypadku, gdy student uzyskał zaliczenie w pierwszym terminie oraz zdał egzamin w pierwszym terminie (z wyjątkiem zwolnienia z egzaminu).

23 Examination, Class excercises 9. Nie ma możliwości jednoczesnego złożenia egzaminu i uzyskania zaliczenia; do egzaminu można przystąpić wyłącznie po uzyskaniu zaliczenia. Brak zaliczenia nie usprawiedliwia nieobecności na egzaminie i skutkuje utratą wszystkich terminów egzaminów, które odbyły się przed uzyskaniem zaliczenia. 10. Egzamin jest przeprowadzany pisemnie – do rozwiązania są 3 (trzy) lub 5 (pięć) zadań. Każde zadanie jest oceniane w skali od 2,0 do 5,0. Minimalny zestaw ocen skutkujący oceną pozytywną (3,0 – dostateczny) jest równy odpowiednio (3, 3, 2) oraz (3, 3, 3, 2, 2). Przebieg egzaminu 11. Część zadań ma charakter rachunkowy, a część teoretyczny. Część zadań przygotowuje prowadzący ćwiczenia, a część prowadzący wykład. Zadania dotyczą całości materiału. 12. Prowadzącemu egzamin przysługuje wskazywanie poszczególnym studentom miejsc na sali egzaminacyjnej. 13. Na początku egzaminu jest tworzona lub sprawdzana lista obecności studentów. Nieoddanie pracy egzaminacyjnej jest równoznaczne z oceną 2,0 (niedostatecznie).

24 Examination, Class excercises 14. W trakcie egzaminu nie można korzystać z żadnych materiałów (notatki, podręczniki, skrypty, kserokopie) za wyjątkiem jednej kartki A4 z informacjami pomocniczymi, przygotowanej samodzielnie przez studenta. 15. W trakcie egzaminu telefony komórkowe oraz laptopy muszą być wyłączone. 16. Student, który nie przestrzega postanowień zapisów pkt. 14 i 15, kończy egzamin z oceną 2,0 (niedostatecznie). 17. Egzamin trwa 120 min; czas jest liczony od chwili rozdania kartek z zadaniami i po udzieleniu ewentualnych pierwszych wyjaśnień.


Pobierz ppt "Signal Theory Prof. Zdzisław Papir, Ph. D. Department of Telecommunications AGH University of Science & Technology."

Podobne prezentacje


Reklamy Google