Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rzeczywistość społeczna: grupa społeczna i więź społeczna (WDS 2012/2013 nr 4)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rzeczywistość społeczna: grupa społeczna i więź społeczna (WDS 2012/2013 nr 4)"— Zapis prezentacji:

1 Rzeczywistość społeczna: grupa społeczna i więź społeczna (WDS 2012/2013 nr 4)

2 Rzeczywistość społeczna: grupa społeczna i więź społeczna (WDS 2012/2013 nr 4) 1. Grupa społeczna: początkowo grupa była rozumiana poprzez pojęcie społeczeństwa (trwa dłużej od nas i posiada kulturę); niegdyś centralna kategoria socjologii, a obecnie zanika na rzecz takich pojęć, jak tożsamość, zachowanie, działanie lub interakcja; definicje grupy społecznej: definicja Albiona W. Smalla ( ; założyciel pierwszej katedry socjologii na uniwersytecie w Chicago): wszelki zbiór osób, który możemy ujmować jako całość ze względu na jakiekolwiek godne uwagi stosunki zachodzące pomiędzy jego członkami (1905). definicja współczesna (Krzysztof Szmatka): grupa społeczna to zbiorowość o wykrystalizowanych strukturach wewnętrznych, systemach wartości, trwałych komponentach świadomościowych i specyficznej kulturze.

3 Albion W. Small The American sociologist and educator Albion Woodbury Small ( ) was instrumental in founding and developing the profession of sociology in the United States. During his tenure at Chicago, Small built the leading department of sociology in the United States, helped in founding the American Sociological Society (of which he was president in 1912 and 1913), and was the first editor of the American Journal of Sociology. 320 x 240 · 13kB 6 29 x 693 · 25kB

4 Pierwszy wydział socjologii powstał w 1892 roku na Uniwersytecie w Chicago, trzy lata później ustanowiono pierwszą europejską katedrę socjologii, na Uniwersytecie w Bordeaux. W Polsce pierwsza katedra socjologii powstała na Wydziale Prawa i Nauk Politycznych UW w 1919 (kierował nią Leon Petrażycki). Rok później, z inicjatywy Floriana Znanieckiego, uruchomiono Katedrę Socjologii i Filozofii Kultury na Uniwersytecie Poznańskim, wtedy też socjologia zaistniała w Polsce jako samodzielny kierunek studiów.

5 Rzeczywistość społeczna: grupa społeczna i więź społeczna (WDS 2012/2013 nr 4) 3. Dynamika rozwoju grupy społecznej: dynamika krystalizacji zbiorowości - od populacji do organizacji społecznej: populacja; zbiór statystyczny; kategoria socjologiczna; kategoria społeczna; grupa społeczna; organizacja społeczna. grupa a zbiorowość społeczna (mocne kryteria wyróżniające grupę): świadomość odrębności; samoidentyfikacja; intensywność związków (interakcji) między członkami grupy.

6 Rzeczywistość społeczna: grupa społeczna i więź społeczna (WDS 2012/2013 nr 4) 4. Elementy grupy - struktury wewnątrz-grupowe: - struktura socjometryczna (relacje między członkami grupy): - zaspokajanie potrzeb emocjonalnych; - małe dystanse międzyludzkie; - podobieństwo postaw; - gwiazdy socjometryczne, kliki, układy itp. - struktura przywództwa: - cechy przywództwa i motywacje; - typy przywództwa: autorytarny, demokratyczny, anarchiczny. - struktura komunikowania: - przymus strukturalny; - główne kręgi komunikacyjne: krąg, łańcuch, gwiazda.

7 Rzeczywistość społeczna: grupa społeczna i więź społeczna (WDS 2012/2013 nr 4) 5. Obiektywne kryteria klasyfikacji grup: liczebność (od diady/triady); trwałość (naród, rodzina, studenci); sposób rekrutacji: przypisane, przymusowe, otwarte (ekskluzywne i inkluzywne). intensywność uczestnictwa (jedno- i wielofunkcyjne, grupy żarłoczne); rygoryzm i zakres kontroli (grupy totalne); korzyści z członkostwa: grupy zadaniowe/ instrumentalne i autoteliczne. stopień zorganizowania grupy: formalne i nieformalne.

8 Rzeczywistość społeczna: grupa społeczna i więź społeczna (WDS 2012/2013 nr 4) 6. C.H.Cooley – grupa pierwotna (funkcje grupy pierwotnej): grupa pierwotna odznacza się ścisłym zespoleniem jednostek poprzez stosunki osobiste i współpracę - 5 cech: względna trwałość, bezpośrednie kontakty, mała liczebność, nie wyspecjalizowany charakter kontaktów, zażyłość uczestników. trzy typy: rodzinna (grupa oparta na stosunkach pokrewieństwa), dziecięca grupa zabawowa (grupa oparta na stosunkach przyjaźni), społeczność lokalna (grupa oparta na stosunkach sąsiedzkich); funkcje grupy pierwotnej: zaspokajanie potrzeb psychospołecznych jednostki: bezpieczeństwa, uznania i przynależności; grupa przekazuje wzory zachowań odnoszących się do pozycji i ról zarówno w grupie, jak i w otoczeniu zewnętrznym, uczy współdziałania z innymi członkami grupy; funkcje grupy pierwotnej wobec społeczeństwa – pośredniczy między nim a jednostką (jednostka uczestniczy w życiu społecznym poprzez członkostwo w grupie pierwotnej, w ten sposób też przebiega kontrola społeczna nad jednostkami i grupami).

9 Rzeczywistość społeczna: grupa społeczna i więź społeczna (WDS 2012/2013 nr 4) 7. Subiektywne kryteria klasyfikacji grup: dotyczy to identyfikacji z grupami, które pozostają dla nas grupami istotnymi: identyfikacja, solidarność, lojalność (poczucie wspólnoty); repulsja, dystans, wrogość (odrzucenie grupy); grupy odniesienia: negatywne i pozytywne; porównawcze; normatywne. grupa własna i obca (np. etniczność); poczucie relatywnej deprywacji (upośledzenia) i uprzywilejowania poprzez porównywanie swojego członkostwa w danej grupie z innymi grupami.

10 Rzeczywistość społeczna: grupa społeczna i więź społeczna (WDS 2012/2013 nr 4) 8. Co daje bycie w grupie? : od grup społecznych nie ma ucieczki: odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy? to także odpowiedź o grupy, do których należymy (przerwanie osamotnienia). zakorzenienie w społeczeństwie (nauka kultury/kultur) – wyznacza moje miejsce w społeczeństwie; pewność i poczucie bezpieczeństwa (konformizm – świat pozostaje pod kontrolą); atrakcyjność i prestiż (podwyższa samoocenę), rola porównania z innymi osobami /grupami (otoczeniem społecznym); umożliwia realizację celów życiowych; symboliczne przedłużenie życia (rola kultury, światopoglądu itp.); grupa pozostaje także źródłem cierpień: ciemne siły grupy (reakcja na porażkę i negatywną ocenę grupy); skutki sytuacji, gdy moja grupa wypada słabo (uprzedzenia wobec innych, poniżanie, niedopuszczanie niesłusznych informacji); akceptacja (identyfikacja) i krytycyzm wobec grupy.

11 Rzeczywistość społeczna: grupa społeczna i więź społeczna (WDS 2012/2013 nr 4) 9. Spójność grupy (czyli wspólne postawy, działania, wartości i normy): - czyni ona grupę zdolną do przetrwania i zbiorowego wysiłku; - wywiera wpływ na jej członków (skutki to myślenie grupowe i de-indywidualizacja jednostki); - prowadzi do działań zbiorowych (kooperacji i rywalizacji w grupie i między grupami). grupa społeczna a normy grupowe: norma grupowa – przepis, określający w jaki sposób powinien zachowywać się członek grupy, pełniący w niej określoną funkcję? funkcje norm grupowych: przyczyniają się do osiągnięcia celów grupy, zapewniają trwanie grupy w sytuacji naturalnej wymiany jej członków, pozwalają zachować tożsamość grupy; rodzaje norm grupowych: wewnątrz-grupowe i zewnątrz- grupowe; samo-kategoryzacja jednostki (my i oni).

12 Rzeczywistość społeczna: grupa społeczna i więź społeczna (WDS 2012/2013 nr 4) 10. Zachowania zbiorowe (grupy efemeryczne?): pojęcie to odnosi się do takich zjawisk społecznych, jak reakcje tłumu, opinia publiczna, moda itp., czyli do spontanicznych działań społecznych dużej liczby osób znajdujących się w niejasnej sytuacji; cechy charakterystyczne zachowań zbiorowych: są to spontaniczne i zmienne zachowania dużej liczby osób; zazwyczaj są ograniczone (do miejsca, wydarzenia, szczególnej sytuacji itp.) i krótkotrwałe; związana jest z nimi niepewna identyfikacja jednostek oraz luźne (swobodne) granice społeczne - uczestnicy zachowań zbiorowych nie muszą się ani znać, ani identyfikować ze sobą; zachowanie te nie wytwarzają silnych własnych norm i kultury (charakteryzują je słabe - nowo wytworzone - normy społeczne),; zachowania zbiorowe są bardziej spontaniczne i nieprzewidywalne niż zachowania w uporządkowanym kontekście społecznym.

13 Rzeczywistość społeczna: grupa społeczna i więź społeczna (WDS 2012/2013 nr 4) 11. Przykład zachowań zbiorowych – tłum: tłum to czasowe i niezorganizowane zgromadzenie jednostek, które znajdują się w bezpośredniej bliskości fizycznej i mają wspólny obiekt zainteresowań; rodzaje tłumu: przypadkowy, konwencjonalny, ekspresywny, aktywny, protestujący; teorie powstawania (dynamiki) tłumu: zarażania się (Gustaw Le Bon, 1895 r.) – anonimowość i napięcie emocjonalne prowadzą do zjawiska umysłu zbiorowego: w tłumie emocje zbiorowe są łatwo i bezrefleksyjnie akceptowane, wzajemnie się wzmacniają i podgrzewają, koncentrując działanie tłumu na wspólnym celu. konwergencji/facylitacji (tłum tworzy aktywność podobnych do siebie jednostek, gdyż w grupie anonimowych osób pewne zachowania stają się i wydają się łatwiejsze do wykonania); wyłaniania się norm (normy wyłaniają się szybko i spontanicznie, nie są narzucane, równie szybko tracą one znaczenie społeczne).


Pobierz ppt "Rzeczywistość społeczna: grupa społeczna i więź społeczna (WDS 2012/2013 nr 4)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google