Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Grupa społeczna (zbiorowość społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Grupa społeczna (zbiorowość społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4)"— Zapis prezentacji:

1 Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Grupa społeczna (zbiorowość społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4)

2 Grupa społeczna (zbiorowość społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4) 1.Wprowadzenie: powtórzenie:rola i tożsamość społeczna: człowiek w teatrze życia codziennego (E. Goffman): –jaźń to świadomość rozmaitości ról społecznych, które odgrywamy w życiu; –tożsamość rozumiana jako efekt teatralny; –tożsamość poddawana jest obserwacji i kontroli, istotne są różne rodzaje publiczności, wobec której odgrywamy samych siebie (podział na prywatne i publiczne, dystans wobec ról). refleksyjność i tożsamość (A. Giddens): –tożsamość (jaźń społeczna) jako proces refleksji nad tym, kim jesteśmy i jak postrzegamy innych? – jaźń społeczna jako refleksyjna kontrola społeczna; –refleksyjność jest w dużym stopniu oparta o wiedzę ekspercką (ekspertów); przykład: ludzie w sytuacji ekstremalnego zagrożenia.

3 Grupa społeczna (zbiorowość społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4) 2. Pojęcie grupy społecznej: definicja Albiona W. Smalla: –wszelki zbiór osób, który możemy ujmować jako całość ze względu na jakiekolwiek godne uwagi stosunki zachodzące pomiędzy jego członkami; definicja współczesna: –grupa społeczna to zbiorowość o wykrystalizowanych strukturach wewnętrznych, systemach wartości, trwałych komponentach świadomościowych i specyficznej kulturze; grupa a zbiorowość (kryteria wyróżniające grupę): –świadomość odrębności, samoidentyfikacja, intensywność związków (interakcji) między członkami grupy; dynamika krystalizacji zbiorowości (od populacji do organizacji społecznej): –populacja, zbiór statystyczny, kategoria socjologiczna, kategoria społeczna, grupa społeczna, organizacja społeczna.

4 Grupa społeczna (zbiorowość społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4) 3. Struktury wewnątrz-grupowe: -struktura socjometryczna: -zaspokajanie potrzeb emocjonalnych, małe dystanse międzyludzkie, podobieństwo postaw, gwiazdy socjometryczne, kliki; -struktura przywództwa: -cechy przywództwa, motywacje, typy przywództwa: autorytarny, demokratyczny, anarchiczny; -struktura komunikowania: -przymus strukturalny, trzy kręgi komunikacyjne: krąg, łańcuch, gwiazda. -spójność grupy (czyli wspólne postawy, działania, wartości i normy): -czyni ona grupę zdolną do przetrwania, podejmowania zbiorowego wysiłku i poświęcenia; -wywiera wpływ na jej członków (skutki to myślenie grupowe i de-indywidualizacja jednostki); -prowadzi do działań zbiorowych (kooperacji i rywalizacji w grupie i między grupami).

5 Grupa społeczna (zbiorowość społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4) 4. Grupa społeczna a normy grupowe –norma grupowa – przepis (zasada), określający w jaki sposób powinien zachowywać się lub też nie członek danej grupy, pełniący w niej określoną pozycję społeczną?: –funkcje norm grupowych: przyczyniają się do osiągnięcia celów grupy; zapewniają trwanie grupy w sytuacji naturalnej wymiany jej członków; pozwalają zachować tożsamość grupy. -rodzaje norm grupowych: wewnątrz-grupowe i zewnątrz- grupowe. teoria samokategoryzacji J. Turnera (1987 r.): samokategoryzacja to proces poznawczy, w wyniku którego jednostka – opierająca się na społecznych podobieństwach i różnicach między ludźmi – tworzy pojęcia my i oni, jednych definiując jako członków danej społeczności, a innych nie.

6 Grupa społeczna (zbiorowość społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4) 5. Co daje bycie w grupie? : –od grup społecznych nie ma odejścia, odpowiedź na pytanie, kim jesteśmy to także odpowiedź o grupy, do których należymy (przerwanie osamotnienia); –zakorzenienie w społeczeństwie (nauka kultury/kultur) – wyznacza moje miejsce w społeczeństwie; –pewność i poczucie bezpieczeństwa (konformizm – świat pozostaje pod kontrolą); –atrakcyjność i prestiż (podwyższa samoocenę), porównanie z innymi (otoczeniem społecznym); –umożliwia realizację celów życiowych; –symboliczne przedłużenie życia (kultura, światopogląd itp.); pozostaje jest także jest źródłem cierpień: –ciemne siły grupy (reakcja na porażkę i negatywną ocenę grupy); –skutki sytuacji, gdy moja grupa wypada słabo (uprzedzenia wobec innych, poniżanie, niedopuszczanie niesłusznych informacji); –akceptacja (identyfikacja) i krytycyzm wobec grupy.

7 Grupa społeczna (zbiorowość społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4) 6. Obiektywne kryteria klasyfikacji grup: –liczebność (od diady/triady); –trwałość (naród, rodzina, studenci); –sposób rekrutacji (przypisane, przymusowe, otwarte – ekskluzywne i inkluzywne); –intensywność uczestnictwa (jedno- i wielofunkcyjne, grupy żarłoczne);. –rygoryzm i zakres kontroli (grupy totalne); –korzyści z członkostwa (grupy zadaniowe/ instrumentalne i autoteliczne); –stopień zorganizowania grupy (formalne i nieformalne).

8 Grupa społeczna (zbiorowość społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4) 7. Subiektywne kryteria klasyfikacji grup (dotyczy typów identyfikacji z grupami, które pozostają dla ich członków grupami istotnymi): –identyfikacja, solidarność, lojalność (wspólnota); –repulsja, dystans, wrogość (odrzucenie grupy); –grupy odniesienia: negatywne i pozytywne; porównawcze; normatywne. –grupa własna i obca (np. etniczność).

9 Grupa społeczna (zbiorowość społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4) 8. Robert K. Merton - lista właściwości grupy (ich cechy/kryteria): – ostrość (mglistość) społecznej definicji członkostwa w grupie; –stopień zaangażowania jednostki w grupę (grupy żarłoczne i wycinkowe); –realny/oczekiwany okres trwania uczestnictwa w grupie; –realny/oczekiwany okres istnienia grupy; –absolutna/względna wielkość liczebna grupy; –otwarty/zamknięty charakter grupy (grupazamknięta/ niedostępna i otwarta); –rodzaj i stopień dopuszczalnego zróżnicowania w grupie; –charakter więzi społecznej (kulturowa, organizacyjna, strukturalna); –skłonność do podziałów wewnętrznych (jedność grupy); –zakres interakcji w obrębie grupy (jakie interakcje są dopuszczalne między jakimi pozycjami w grupie?); –charakter stosunków społecznych w grupie (pierwotne/wtórne, obce/własne, formalne/nieformalne, wspólnota/zrzeszenie).

10 Grupa społeczna (więź społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4) 9. Społeczność (grupa) lokalna: zamieszkuje wyodrębnione, niewielkie terytorium (jak np. parafia, wieś, osiedle), w której występują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i poczucia przynależności do miejsca elementy społeczności lokalnej: –przestrzeń (terytorium); –zbiorowość zamieszkującą to terytorium; –intensywność społecznych interakcji; –wspólne więzi ludzi i instytucji; –poczucie przywiązania (sentyment) do miejsca.

11 Grupa społeczna (więź społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4) 10. Badania nad grupami społecznymi: –naród (tożsamość, poczucie wspólnoty); –lokalizm (małe ojczyzny) i regionalizm; –kooperacja i rywalizacja (sytuacja kryzysu); –grupy społeczne a sieci społeczne (zaufanie, kapitał społeczny); –nowoczesne środki komunikowania a grupy – użytkownicy Internetu jako społeczność (grupa społeczna): korzystając z Internetu wkraczają w sztuczną przestrzeń, w której uzyskują informacje i wysyłają wiadomości, mogą tworzyć jej części. Zaspokajają swoje potrzeby komunikacyjne i informacyjne, spożytkowują zasoby Internetu dla celów zawodowych, rozrywkowych itp.; dostrzegają i akceptują pewne wspólne wartości, takie jak swoboda wypowiedzi czy tolerancja, stosują się do pewnych ustaleń i przyjętych norm postępowania; mają poczucie własnej odrębności przez nazywanie siebie "użytkownikami Internetu", "internautami, "obywatelami sieci" (angielski termin netizens, od network citizens).

12 Grupa społeczna (więź społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4) 11. Zachowania zbiorowe (grupy efemeryczne?): pojęcie to odnosi się do takich zjawisk społecznych, jak reakcje tłumu, opinii publicznej, ruchów społecznych, itp.; cechy charakterystyczne zachowań zbiorowych: –są to spontaniczne i zmienne zachowania dużej liczby osób; –zazwyczaj są ograniczone (do miejsca, wydarzenia, itp.) i krótkotrwałe; –związana jest z nimi niepewna identyfikacja jednostek oraz luźne (swobodne) granice społeczne; –nie wytwarzają silnych własnych norm i kultury – charakteryzują je słabe (nowo wytworzone) normy społeczne.

13 Grupa społeczna (zbiorowość społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4) 12. Przykład zachowań zbiorowych – tłum: tłum to czasowe i niezorganizowane zgromadzenie jednostek, które znajdują się w bezpośredniej bliskości fizycznej i mają wspólny obiekt zainteresowań; teorie powstawania (dynamiki) tłumu: –zarażania się (Gustaw Le Bon, 1895 r.) – anonimowość i napięcia emocjonalne prowadzą do zjawiska umysłu zbiorowego; –konwergencji/facylitacji (tłum tworzy aktywność podobnych do siebie jednostek, poczucie zbiorowego zarażania emocjonalnego); –wyłaniania się norm (normy wyłaniają się szybko i spontanicznie, nie są narzucane, równie szybko tracą one znaczenie społeczne).

14 Grupa społeczna (zbiorowość społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4) 13. Przykłady zachowań zbiorowych – plotka, szał, moda: plotka to nieformalnie rozpowszechniana i nie potwierdzona informacja z anonimowego źródła: role społeczne w plotce: kurierzy, interpretatorzy, adwokaci i słuchacze. szał i moda jako przykład chwilowych i ekspresywnych zachowań zbiorowych: szał to oddawanie się pewnym zachowaniom z entuzjazmem w krótkim czasie; moda to styl zachowania popularny w danym czasie, który trwa dłużej niż szał.

15 Grupa społeczna (zbiorowość społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4) 14. Przykłady zachowań zbiorowych – zachowania masowe: -opinia publiczna – zbiorowe poglądy społeczeństwa lub jego części na określone kwestie (wpływ przywódców opinii); -propaganda – wywieranie wpływu i kształtowanie opinii publicznej; -panika – bezwładna ucieczka przed zagrożeniem (realnym lub wyobrażonym); -histeria masowa - szybkie rozprzestrzenienia się strachu wśród grupy ludzi (jest to samonapędzający się mechanizm).


Pobierz ppt "Sławomir Łodziński Zakład Socjologii Ogólnej Instytut Socjologii UW Grupa społeczna (zbiorowość społeczna) i zachowania zbiorowe (WDS 2008/2009 nr 4)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google