Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: ZSP Sulechów ZSP w Kościanie ID grupy: 97/55_P_G1 97/45_p_g1 Kompetencja: Przedsiębiorczość Temat projektowy: Etyczna reklama. Semestr/rok szkolny Sem. III 2010/2011

3 Temat projektu: Etyczna reklama Cel projektu: Wykonanie multimedialnej biblioteki pt. Etyczna Reklama oraz stworzenie kodeksu etyki agencji reklamowej. Zakres i podział zadań: Grupa organizacyjno - zarządzająca (2 osoby) Grupa badawcza ds. reklamy telewizyjnej i radiowej (3 osoby) Grupa badawcza ds. reklamy prasowej i billboardowej (3 osoby) Grupa badawcza ds. reklamy internetowej (3 osoby)

4 Reklama – informacja połączona z komunikatem perswazyjnym. Zazwyczaj ma na celu skłonienie do nabycia lub korzystania z określonych towarów czy usług, popierania określonych spraw lub idei (np. promowanie marki).

5 Reklama nierozerwalnie łączy się z handlem. Już w starożytności znano takie jej formy, jak szyld, będący znakiem rozpoznawczym firmy, oraz afisz, zwany dipinti, malowany czerwoną lub czarną farbą na tablicach bądź na murach miasta. W starożytnej Grecji zatrudniano także zapowiadacza ulicznego, który - opłacony przez kupca - przebiega! przez rynek i ulice, głośno zachęcając do kupna określonych towarów.

6 Ok. 1480 roku wydrukowano w Anglii pierwsz ą reklam ę prasow ą (wskazówki dla duchownych dotycz ą ce Wielkanocy). 14 pa ź dziernika 1612 – w Pary ż u wydrukowana pierwsza reklama w gazecie Journal General d'Affiches. 1704 – pierwsza udokumentowana ameryka ń ska reklama prasowa (w Europie reklamy na łamach tygodników obecne były ju ż wcze ś niej – w XVII wieku) 1843 – w Filadelfii rozpocz ą ł działalno ść pierwszy agent reklamowy Volney Palmer. Zajmował si ę zbieraniem ogłosze ń reklamowych i umieszczaniem ich w prasie. Mo ż na powiedzie ć, ż e była to pierwsza jednoosobowa agencja reklamowa. 1893 – w Stanach Zjednoczonych wydano około 50 tysi ę cy dolarów na reklam ę. 1925 – profesor Olgierd Langer jako pierwszy w Polsce rozpoczyna cykl wykładów o reklamie w Wy ż szej Szkole dla Handlu Zagranicznego we Lwowie 1941 – w Stanach Zjednoczonych pojawiła si ę pierwsza reklama telewizyjna. 1989 – w Polsce zacz ą ł si ę rozwija ć rynek reklamy komercyjnej.

7 reklama podprogowa reklama informacyjna reklama przypominaj ą ca reklama wspieraj ą ca reklama stabilizuj ą ca reklama ukryta reklama wprowadzaj ą ca w bł ą d reklama uci ąż liwa

8 reklama internetowa reklama telewizyjna reklama prasowa reklama radiowa billboard (reklama) reklama tranzytowa reklama mobilna reklama ambientowa Reklama zewn ę trzna spam

9 w sensie potocznym ogół ocen i norm moralnych w danej epoce i zbiorowo ś ci społecznej lub konkretny ich system, tj. moralno ść ; w sensie filozoficznym nauka dotycz ą ca moralno ś ci, rozpatrywana odr ę bnie w aspektach: normatywnym jako nauka moralno ś ci (tzw. etyka normatywna lub etyka wła ś ciwa) oraz opisowo-wyja ś niaj ą cym jako nauka o moralno ś ci (tzw. etyka opisowa lub etologia).

10 Reklama przybiera różną postać – od rzetelnej informacji o cechach produktu, spotykanej głównie w prasie specjalistycznej, po wychwalanie produktu bez rzetelnej informacji merytorycznej o przedmiocie reklamy, co często przypisuje się reklamie telewizyjnej.

11 Ponieważ celem reklamy jest skuteczność ich oddziaływania na odbiorcę, dlatego można się spotkać w reklamie z treściami wywołującymi np. skandal obyczajowy lub procesy sądowe. Dzięki temu wzrasta zainteresowanie wokół reklamy a tym samym siła oddziaływania kampanii reklamowej.

12 Zagrożenia płynące z reklamy: Wprowadzenie w błąd reklamobiorcy. Wzbudzanie nadmiernych potrzeb konsumpcyjnych. Promocja zachowań społecznych i zwyczajów negatywnie wpływających na jednostkę. Wyrabianie obojętności na przekaz społeczny. Manipulacja odbiorcami przez użycie środków pozaracjonalnych, jak np. popęd seksualny, uzależnienie od papierosów i inne.

13 Reklamą nieuczciwą jest każdy przekaz zmierzający do promocji sprzedaży albo innych form korzystania z towarów lub usług poprzez stosowanie czynów nieuczciwych. Taka reklama jest sprzeczna z przepisami prawa (dobrymi obyczajami, uchybia godności człowieka, wprowadza klienta w błąd).

14 Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej oraz swoboda wypowiedzi reklamowych ograniczana jest przez interesy konkurentów i konsumentów. Zarówno konkurenci, jak i konsumenci wymagają ochrony przed nieuczciwą reklamą. Przepisy określające tę ochronę zostały sformułowane w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (tekst jednolity: Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503).

15 Czynem nieuczciwej konkurencji w zakresie reklamy zgodnie z art. 16 ust. 1 niniejszej ustawy jest: 1) reklama sprzeczna z przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami lub uchybiająca godności człowieka. Odnosi się do standardów, zasad moralnych odnoszących się do działalności gospodarczej. Natomiast reklamę uchybiającą godności człowieka stanowi przekaz reklamowy odwołujący się do poniżania człowieka, szydzenia z przekonań religijnych, zadawania cierpień lub tortur człowiekowi. 2) reklama wprowadzająca klienta w błąd Nie tylko poprzez podanie nieprawdziwych informacji, ale także poprzez przedstawienie prawdziwych informacji w sposób dwuznaczny i mylący. 3) reklama odwołująca się do uczuć klientów przez wywoływanie lęku, wykorzystywanie przesądów lub łatwowierności dzieci. 4) wypowiedź, która zachęcając do nabywania towarów lub usług sprawia wrażenie neutralnej informacji. 5) reklama, która stanowi istotną ingerencję w sferę prywatności, w szczególności przez uciążliwe dla klientów nagabywanie w miejscach publicznych lub nadużywanie technicznych środków przekazu informacji.

16 Kodeks Etyki Reklamy Kodeks Etyki Reklamy to podstawowy dokument Rady Reklamy i Komisji Etyki Reklamy. Dotyczy on całego przekazu reklamowego z wyjątkiem kampanii społecznych i politycznych. Kodeks to zbiór przepisów określających co jest dopuszczalne, a co nieetyczne w przekazie reklamowym reguluje wszystkie aspekty komunikacji reklamowej z uwzględnieniem specyfiki różnych mediów. Kodeks Etyki Reklamy zawiera szczegółowe przepisy zakazujące m.in.: - dyskryminacji ze względu na płeć, wyznanie czy narodowość - używania elementów zachęcających do aktów przemocy - nadużywania zaufania odbiorcy, jego braku doświadczenia lub wiedzy http://www.radareklamy.org/kodeks-etyki-reklamy.htm

17 Komisja Europejska w 2006r. ustaliła 7 standardów reklamy. Dzięki nim reklama może być etyczna i odpowiedzialna. Samoregulacja jest inicjatywą środowiska reklamowego, która ma na celu zapewnienie najwyższych standardów reklamy w Polsce.

18 Standard nr 1: Popularyzacja oraz nagłaśnianie zasad we wszystkich formach komunikacji marketingowej, czyli m.in. reklamach. Jedną z najważniejszych części Kodeksu Etyki Reklamy jest rozdział dotyczący zasad komunikowania marketingowego – podkreśla Stanisław Tołwiński z Grupy Żywiec. – Zasady te dotyczą wszystkich form komunikacji, począwszy od reklamy zewnętrznej, poprzez komunikowanie w punktach sprzedaży, aż do projektowania opakowań. Standard nr 2: Zapewnienie zgodności komunikacji marketingowej z duchem i literą kodeksu poprzez zaangażowanie szkoleniowe oraz doradztwo reklamowe. Aby tak było, pracownicy działów marketingu wszystkich firm zrzeszonych w związku Browary Polskie zostali przeszkoleni w zakresie zasad samoregulacji reklamowej – zapewnia Radosław Kasyk z Royal Unibrew. Standard nr 3: Rozpatrywanie skarg konsumentów dotyczących reklam przez bezstronne, niezależne gremium. Skargi rozpatruje specjalna komisja powołana przez Radę Reklamy i jeśli skarga dotyczy branży piwowarskiej, wówczas w skład tej komisji nie może wchodzić przedstawiciel branży piwowarskie – mówi Paweł Kwiatkowski z Kompanii Piwowarskiej.

19 Standard nr 4: Szybkość decyzji: zapewnienie sprawnego procesu rozpatrywania skarg i skrócenie czasu od jej złożenia do decyzji gremium rozpatrującego. Jak wygląda proces rozpatrywania skargi, wyjaśnia Melania Popiel (Carlsberg): - Kiedy do Rady Reklamy wpływa skarga, pierwszym krokiem rady jest poinformowanie firmy, której ta skarga dotyczy. Potem zwoływana jest komisja Rady Etyki Reklamy. Komisja zawsze składa się z trzech osób, które reprezentują zarówno świat biznesu, jak i świat reklamy. Decyzja jest wysyłana do osoby, która wniosła skargę, jak i do firmy, której decyzja dotyczy. Standard nr 5: Funkcjonowanie systemu sankcji, który minimalizuje ryzyko sięgnięcia po niezgodne z kodeksem formy komunikacji marketingowej. Rada Etyki Reklamy nie może karać pieniężnie, natomiast ma obowiązek informować firmę, że jej reklama była nieetyczna i niezgodna z Kodeksem Etyki Reklamy. Potem decyzje, które zapadają w sprawie danej reklamy, są rozsyłane do mediów – mówi Melania Popiel. Standard nr 6: Poprawa stanu świadomości konsumentów – odbiorca powinien być świadomy możliwości złożenia skargi i odpowiedniej procedury w tym zakresie Konsumenci mogą złożyć skargę na reklamę piwa, która budzi ich zastrzeżenia, korzystając z linków, które są zamieszczone na wszystkich stronach marek piwa producentów zrzeszonych w naszym związku – zapewnia Paweł Kwiatkowski Standard nr 7: Własny, niezależny od systemu skarg konsumenckich monitoring komunikacji marketingowej. Niezależny, to oznacza, że nie będziemy go robić my – podkreśla Danuta Gut – tylko jednostki, agencje do tego powołane, niezależne, a weryfikować będą to te podmioty, które w żaden sposób nie są związane ani z mediami, ani z reklamą

20

21 manipulacją jest takie działanie o charakterze perswazyjnym, które ma na celu kształtowanie postaw lub zachowań odbiorców w taki sposób, by nie byli oni w stanie rozpoznać stosowanych przez nadawcę technik i zabiegów

22 Reklamy skierowane do dzieci są pełne radości, optymizmu i śmiechu. Znaleźć w nich można dawkę magii i niesamowitości. Świat przedstawiany jest w biało- czarnych barwach, czyli tak, jak widzą go najmłodsi. Tekst oparty jest o zwięzłość i prostotę, brakuje wyrazów górnolotnych i skomplikowanych, które są dla małych telewidzów i radiosłuchaczy niezrozumiałe: Puszysta czekolada Super guma Smaczny sok

23

24 Reklama, w której występuje przemoc, agresja:

25 Reklama, która obraża uczucia religijne lub kulturowe:

26 Reklama porównawcza:

27 Reklama, która pokazuje dyskryminację płci lub przemoc:

28 Reklama wprowadzająca w błąd odnośnie właściwości leczniczych produktu:

29 Wprowadzająca konsumenta w błąd (np.co do odmładzających właściwości produktu):

30 Reklama sprzeczna z dobrymi obyczajami:

31 Wzbudzająca strach i odrazę:

32 Zjedz mnie! - zachęcają radośnie zwierzęta. Tak wygląda w Polsce standardowa reklama produktów z mięsa. To oszukańcze i nieetyczne - uważa stowarzyszenie Empatia Na billbordach, szyldach, na opakowaniach wędlin - wszędzie widać uśmiechnięte zwierzęta a la Disney. Świnki zalotnie prezentują pośladki, kurczaki prężą pierś. Nie tylko zachęcają do zjedzenia rozmaitych części swoich ciał.

33

34

35 Agencja reklamowa ma bardzo mało ograniczeń jeżeli chodzi o tworzenie reklamy, może posunąć się prawie do wszystkiego. Agencja nie może w reklamach !! wykorzystywać danych osób, które nie wyraziły na to zgody, nie mogą publikować materiałów nie zgodnych z prawem lub informacje zawierające treści erotyczne oraz treści nielegalnych w naszym prawie.

36 Podsumowując: możemy stwierdzić iż reklama, mimo dość dużego pola do popisu dla umiejętności agencji reklamowych, powinna stosować się do zasad tzw. etyki reklamowej. Powinno to zapobiegać nadużyciom ze strony reklamodawców, a nas, konsumentów obronić przed ich skutkami. Nasza strona http://etycznareklama.tnb.pl

37 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google