Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."— Zapis prezentacji:

1 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Nazwa szkoły: Zespół Szkół Gastronomicznych im. Karola Libelta w Poznaniu ID grupy : 97/91_P_G1 Opiekun: Krzysztof Świerczyński: Kompetencja:Przedsiębiorczość Temat projektowy : Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem. Semestr Vrok szkolny: 2011/2012

3 Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem Zarządzanie marketingowe małym i średnim przedsiębiorstwem

4 1.Opracowanie teoretyczne zakresu tematu: Proces zarządzania, Elementy marketingu mix i ich charakterystyka, Cykl życia produktu, Metody ustalania cen, Segmentacja rynku i ich etapy, 2.Stworzenie symulacji przedsiębiorstwa oferujący usługi gastronomiczne.

5 Prowadząc działalność gospodarczą w Państwie o gospodarce rynkowej przedsiębiorcy muszą wykazywać się operatywnością i znajomością wielu zagadnień związanych z nieograniczonymi prawami i możliwościami rynku. Kiedy na rynku panuje duża konkurencja prawie we wszystkich branżach nie wystarczy mieć środki finansowe i dobry pomysł aby przedsięwzięcie się udało. Dobre i opłacalne funkcjonowanie zarówno dużego jak i małego przedsiębiorstwa w dużym stopniu jest uzależnione od odpowiedniego zarządzania nim oraz zaplanowaniu i wdrożeniu odpowiednich działań marketingowych.

6 Pełny proces zarządzania firmą składa się z dwóch zasadniczych czynności: ustalenia celi i podejmowania decyzji wprowadzenia w życie powziętych decyzji. Szczegółowo można to podzielić na 7 etapów: określenie celu, zgromadzenie informacji i podjęcie wstępnej decyzji, analiza różnych rozwiązań i przeprowadzenia odpowiednich obliczeń, decyzja ostateczna, wprowadzenie decyzji w życie i przyjęcie za nią odpowiedzialności, kontrola wykonania, wyciągnięcie wniosków i zagadnień powstałych w wyniku procesu decyzyjnego.

7 Produkt - W ujęciu marketingowym oznacza wszystko to, co posiadamy i chcemy wprowadzić na rynek w celu sprzedaży. Nieważne czy są to dobra materialne, czy usługi, które chcemy świadczyć, na rzecz drugiej osoby. Do produktu zalicza się także wszystkie elementy, które mają służyć w celu pozyskania do siebie klienta, a które być może są ujęte już w kosztach danego dobra. Ideą produktu jest jego przeznaczenie, które ma za zadanie w pełni zaspokoić potrzeby konsumenta. Cena - Niewątpliwie najważniejszy współczynnik, który w szczególności decyduje o popycie na dane dobro. W teorii wygląda to w ten sposób, iż należy określić poziom równowagi cenowej, względem producenta, który przy cenie x zgadza się na sprzedaż danego dobra, a konsument tą cenę reflektuje. Jednakże w praktyce wygląda to zupełnie inaczej, ponieważ producent dąży do osiągnięcia jak najwyższych przychodów, przy jak najniższych poniesionych kosztach, w szczególności podczas kryzysu na rynku.

8 Dystrybucja - Dlatego też bardzo ważne jest zdefiniowanie kanału dystrybucji oraz określenie grupy docelowej, do której skierujemy swoje produkty. Jeśli nasz produkt jest dobry i chcemy, aby był także dobrze postrzegany przez konsumentów, rozprowadzamy nasze produkty do sieci nie dyskontowych typu: Intermarche, Piotr i Paweł, Alma itp., aby nasz produkt znajdował się na półce z równie dobrymi produktami. Promocja - Kiedy mamy już za sobą proces dystrybucji należy skupić się na promocji swoich produktów, gdyż jak wiadomo reklama jest dźwignią handlu. Ważne jest zdefiniowanie z jakich środków masowego przekazu ma wypływać nasza reklama. Nie bez znaczenia jest, czy zdecydujemy się na reklamę telewizyjną, radiowa, prasową, czy internetową, a może wszystkiego po trochu, tak jak to było w kanale dystrybucyjnym. Tutaj także musimy uwzględnić, do jakiej grupy docelowej jest skierowany nasz produkt, abyśmy mogli wybrać odpowiedni kanał i formę publikacji naszej reklamy, aby jak najwięcej interesujących nas osób dowiedziało się o istnieniu naszego produktu.

9

10 Cykl życia produktu składa się z 4 faz: I Faza - faza wprowadzenia- to okres opracowania i rozwoju, w tym czasie eliminuje się wady, ponoszone są koszty związane z sytuowaniem produktu w wybranych segmentach rynku II faza – faza wzrostu sprzedaży i zysków- w procesie sprzedaży wciąż niezbędne są znaczne wydatki na promocję i sposoby dotarcia do klientów III faza – okres dojrzałości i nasycenia rynku- przyrosty dochodów ze sprzedaży oraz zysków wykazują tendencję malejącą - zachodzi konieczność modyfikacji narzędzi marketingu-mix, wzrasta rola dodatkowego określenia dodatkowej wartości dla klienta IV faza – spadek wielkości sprzedaży i zysków- istnieje potrzeba pobudzania osób odpowiedzialnych za sprzedaż, zmodyfikowania promocji, prowadzenia intensywnej kampanii reklamowej przypominającej o walorach proponowanego produktu

11 Polityka cenowa - nakreśla ogólne podstawy do ustalania cen. Polityka cen powinna pozostawać w zgodzie z pozostałymi instrumentami marketingu-mix oraz decyzjami co do rynku docelowego. Ustalenie polityki cen wiąże się z celami jakie wyznacza sobie przedsiębiorstwo i które chce przy pomocy cen uzyskać, Polityka cen może być wtedy być zorientowana na: Zysk-gdy przedsiębiorstwo dąży do uzyskania maksymalnego zysku zarówno w krótkim jak i długim okresie oraz oczekuje zwrotu poniesionych nakładów Wzrost sprzedaży- gdy przedsiębiorstwo chce zwiększenia ilości sprzedawanych produktów i większego wykorzystania zdolności produkcyjnych Na utrzymanie status quo- gdy przedsiębiorstwo chce utrzymać istniejącą sytuacje na rynku Zapewnienie przedsiębiorstwu przetrwania- taka polityka ma pozwolić na przetrwanie przedsiębiorstwa na ryku Polityka ustalania cen zwyczaj zmienia się w miarę jak produkt przechodzi przez kolejne fazy cyklu życia. szczególnie ważna jest tu faza wejścia nowego produktu na rynek.

12 Wyróżnia się cztery podstawowe rodzaje polityki cen związane z wejściem nowego produktu na rynek: Polityka wysokich cen- skierowana głównie do niewrażliwych na cenę konsumentów, zainteresowanych kupnem towarów wysokiej jakości, ekskluzywnego. Wysoka cena rekompensuje nie wysoką sprzedaż a nawet wysokie koszty produkcji Polityka niskich cen- skierowana do klienta masowego, wrażliwego na cenę. Przedsiębiorstwo zarabia tu na wysokiej sprzedaży i niskich kosztach produkcji i dystrybucji. Polityka penetracji rynku- polega na ustalaniu niskiej ceny na nowy produktów celu przyciągnięcia znacznej liczby kupujących i uzyskania dugo udziału w rynku po czym po wyeliminowaniu konkurencji zniechęconej niskimi zyskami podnosi się cenę. Polityka zgarniania- polega na zastosowaniu wysokiej ceny dla nowego produktu, w celu przyciągnięcia klientów o odpowiednim statusie i skłonienia ich do zakupu a także aby stali się wzorem dla innych Następnie stopniowo obniżamy cenę przez co popyt się zwiększa.

13 Wśród sposobów podchodzenia do problemu ustalenia ceny dla danego produktu można wyróżnić trzy podejścia: podejście ekonomisty, podejście księgowego, podejście marketingowe, Podejście ekonomisty oparte jest głównie na teorii popytu i podaży. Cena ustalana jest tak, by akceptowali ją i nabywcy, i sprzedawcy. Cena musi być ustalona na takim poziomie, na którym podaż i popyt zmierzają do równowagi. Jeśli popyt na towar jest wyższy niż jego podaż, cena wzrasta. Odwrotny proces ma miejsce wówczas, gdy podaż przewyższa popyt. Podejścia księgowego -w tym przypadku wychodzi się z założenia, że jeżeli firma ma przetrwać, to musi sprzedawać swe produkty po cenie, która pokrywa koszty ich wytworzenia, a dodatkowo – musi zapewniać zysk. Jest to tzw. metoda kosztowa. Jedna z odmian tej metody polega na wyznaczaniu ceny tak, by przychód całkowity pokrywał przynajmniej sumę kosztów całkowitych. Jest to tzw. próg rentowności. Cena ustalona poniżej tego progu przynosi straty, powyżej – zyski.

14 Podejście marketingowe opiera się na założeniu, że cena ma realizować strategię rynkową firmy i musi być dostosowana do wewnętrznych i zewnętrznych warunków jej działania. W podejściu marketingowym stosuje się kilka formuł podczas stanowienia cen: cena porównawcza, nazywana również konkurencyjną. Jest ona ustalana na poziomie zbliżonym do tego, który stosują konkurenci. Ryzyko w tym przepadku polega jednak na tym, że o ile pewna cena w jednej firmie może przynosić zyski, dla drugiej może okazać się rozwiązaniem przynoszącym straty. cena tradycyjna, zwyczajowa -występuje ona zazwyczaj wówczas, gdy na rynku została zaakceptowana pewna rozpiętość cen danego produktu. cena zróżnicowana jest ona różna dla różnych segmentów konsumentów oraz dla różnych kanałów dystrybucji. cena psychologiczna jak sama nazwa wskazuje, ma ona skutecznie oddziaływać przede wszystkim na psychikę klientów. Cena ustalona w taki sposób jest postrzegana jako niższa, niż jest w rzeczywistości.(4,99zł)

15 Segmentacja to nic innego jak poznanie i opisanie cech naszych wszystkich potencjalnych klientów, oraz wyodrębnienie tych najważniejszych segmentów rynkowych, do których chcemy dotrzeć za pomocą promocji. Według światowego guru marketingu Phillipa Kotlera specjalista do spraw marketingu nie tworzy lecz, dzięki wnikliwym badaniom i obserwacji, wyodrębnia segmenty, oraz decyduje który z nich wybrać. Do tej pory segmentacji dokonywano na wiele różnych sposobów. Do najczęściej stosowanych należą: segmentacja geograficzna (region, wielkość zamieszkałego miasta lub aglomeracji, gęstość zaludnienie, klimat, odległość od środków transportu), segmentacja demograficzna (wiek, liczba członków rodziny, faza cyklu rozwoju rodziny, płeć, dochód, zawód, wykształcenie, wyznanie, rasa, pokolenie, narodowość, klasa społeczna), segmentacja psychograficzna (styl życia, osobowość), segmentacja behawioralna (korzyści, status użytkownika, wskaźnik intensywności użytkowania, stopień lojalności, etap gotowości, postawy wobec produktu).

16 Proces segmentacji rynku - Składa się z 3 etapów: etap badań - nieformalne wywiady z konsumentami, wykorzystując zebrane dane, przygotowuje się kwestionariusz, który kierowany jest do wybranej w sposób losowy grupy klientów w celu zebrania danych na temat: - cech i rankingu ich ważności - rozpoznawania i rankingu ocen marek towaru - wzorów użytkowania produktu - postawy wobec kategorii produktu - cech demograficznych, psychograficznych oraz media graficznych (reakcje na środki strategii marketingowej) respondentów etap analizy - badający stosuje analizę czynnikową danych, aby usunąć zmienne w wysokim stopniu skorelowane. Następnie stosuje się analizę grupową, aby stworzyć określoną liczbę maksymalnie różniących się od siebie segmentów etap profilowania - każda grupa jest następnie profilowana pod względem wyróżniających ją postaw, zachowań, cech demograficznych, psychograficznych i media graficznych. Każdy segment zostaje nazwany na podstawie wyróżniającej go dominującej cechy charakterystycznej.

17 Rynek wybrany przez firmę, jako rynek docelowy dla swoich działań marketingowych stanowi kluczowy element całego procesu decyzyjnego. Jeśli popełnimy błąd przy identyfikacji i wyborze rynku docelowego, wszystkie nasze działania w celu zaspokojenia potrzeb klientów mogą nie przynieść pożądanego rezultatu. Co zatem powinniśmy zrobić, aby wybór rynku docelowego okazał się dobrym wyborem? Product Manager, jako ojciec i matka produktu powinien mieć wizję, dla kogo przygotowuje produkt i komu dedykowany jest proces zarządzania tym produktem. Jednakże decyzja ostatecznego wyboru segmentu podczas segmentacji rynku i budowa strategii marketingowej powinna odzwierciedlać wizję biznesową całej firmy, jej założycieli, udziałowców i od tej decyzji często zależy czy firma odniesie na rynku sukces czy porażkę.

18 Aby lepiej zapoznać się z tematem postanowiliśmy stworzyć własne symulacyjne przedsiębiorstwo a dokładnie restauracje rodziną Kuchcik. Będziemy starać się przyciągnąć klienta bez względu na jego zamożność. Początkowo będziemy korzystać z własnego zaplecza finansowego oraz kredytów, a z czasem z własnych dochodów. Klient będzie korzystał z solidnej i miłej obsługi. Będziemy mieć kontakty z hurtowniami, producentami oraz z zespołem muzycznym. Chcemy być konkurencyjni dla innych firm świadczących podobne usługi.

19 Streszczenie Część I - Opis przedsięwzięcia I - Dane przedsiębiorstwa II - Podstawowe cele działalności III - Oferowane usługi Część II - Analiza rynku i plan marketingowy I - Obecni konkurencji II - Potencjalni klienci III - Przybliżone ceny oferowanych produktów i usług IV - Promocja Część III - analiza SWOT I - Szanse II - Zagrożenia III - Mocne strony IV - Słabe strony Część IV - Plan techniczny I - Struktura organizacyjna II - Struktura zatrudnienia i wynagrodzenie brutto Część V - Plan finansowy Streszczenie Część I - Opis przedsięwzięcia I - Dane przedsiębiorstwa II - Podstawowe cele działalności III - Oferowane usługi Część II - Analiza rynku i plan marketingowy I - Obecni konkurencji II - Potencjalni klienci III - Przybliżone ceny oferowanych produktów i usług IV - Promocja Część III - analiza SWOT I - Szanse II - Zagrożenia III - Mocne strony IV - Słabe strony Część IV - Plan techniczny I - Struktura organizacyjna II - Struktura zatrudnienia i wynagrodzenie brutto Część V - Plan finansowy

20 Restauracja Kuchcik" będzie rodzinnym biznesem. Naszymi podstawowymi atutami będzie miła, rodzinna atmosfera przy zachowaniu wysokiej jakości posiłków i niewygórowanych cenach. Nasi odbiorcy to przede wszystkim klasa średnia. Posiadamy własny lokal o powierzchni 500 m 2 i kapitał własny w wysokości 300 tysięcy złotych. Kolejne 300 tysięcy zostanie pożyczone z banku, pod zastaw posiadanego przez nas lokalu, kredyt w rachunku obrotowym. Mamy już promesę udzielenia takiego kredytu inwestycyjnego przez Bank Zachodni WBK. Lokal jest zlokalizowany w centrum miasta, blisko CH Stary Browar Jest też dogodny, bezpośredni dojazd z dworca kolejowego a niedalekiej przyszłości dojście bezpośrednie tunelem spacerowym, które jest w trakcie inwestycji,zakończenie 2013 roku. Naszym celem jest oferowanie doskonałych posiłków w średnich cenach. Dodatkowym atutem będzie specyficzny wystrój lokalu, tworzący charakterystyczny nastrój prywatności. Dzięki temu klienci będą się rozkoszować nastrojem intymności i prywatności, a obsługa będzie bardzo przyjazna, rodzinna. W Menu pojawią się zarówno dania typowe w Polsce, takie jak bigos, gołąbki, gulasz, ale także po trochu z kuchni z całego świata - kuchni włoskiej, francuskiej, śródziemnomorskiej.Dodatkowo duża sala umożliwia organizację imprez okolicznościowych, takich jak wesela, chrzciny,studniówki, a także dyskoteki.

21 I - Dane przedsiębiorstwa: Restauracja Kuchcik" spółka jawna Przedmiot działalności - działalność gastronomiczna Siedziba: Ul. Półwiejska 40 61-132 Poznań tel. (061) 8526 331 Adres WWW: www.kuchcik.poznan.plwww.kuchcik.poznan.pl II - Podstawowe cele działalności: zaspokajania potrzeb klientów, głównie klasy średniej, oferowanie smacznych posiłków w średnich, niewygórowanych cenach, realizacja marzeń o własnym biznesie, ugruntowanie pozycji na rynku w Poznaniu, zdobycie lojalności klientów, obsługa klientów zagranicznych.

22 III - Oferowane usługi: restauracja - oferowane będą posiłki zarówno z kuchni polskiej, jak i włoskiej, francuskiej, śródziemnomorskiej. Oferowane będą wszystkie posiłki - śniadania, obiady, desery, kolacje. Bar - serwowanie napojów bezalkoholowych i alkoholowych, Fast foods (hamburgery, cheeseburgery, hot - dogi, frytki), bar sałatkowy. Dostawa żywności na zamówienie - w ograniczonej strefie bez opłat. Imprezy okolicznościowe - wesela, chrzciny, komunie, urodziny, bankiety, studniówki i inne, na życzenie klienta. Szkolenia - oferowanie szkoleń w zakresie kelnera i barmana. Praktyki - dla uczniów szkół gastronomicznych, praktyki zawodowe i staże zawodowe dla uczniów i absolwentów. Wynajmowanie lokalu i obsługa imprez zleconych.

23 I - Obecni konkurenci: Najsilniejszym konkurentem jest sieć restauracji Mc Donalds (na tej samej ulicy co nasz lokal). Oferują oni tanie, niezdrowe i niesmaczne jedzenie. Naszą jedyną szansą na odebranie im klientów jest przekonanie ich, że w naszej restauracji zjedzą niewiele drożej, a znacznie smaczniej i zdrowiej. Konkurentem oferującym swoje produkty i usługi tej samej grupie klientów jest restauracja przy Hotelu Novotel Poznań Centrum, jednak korzystają z niej najczęściej klienci hotelu. Najgroźniejszym konkurentem jest restauracja Andersia ponieważ oferuje podobne produkty (nieco mniejszy asortyment kuchni zagranicznej) w niewygórowanych cenach, adresując swoje usługi do klasy średniej). II - Potencjalni klienci: Naszą ofertę kierujemy głównie do klasy średniej oraz do klientów zagranicznych przyjeżdżających zwiedzać Poznań, jak również uczestniczą MTP. Doskonała lokalizacja w samym centrum miasta znacznie ułatwia dotarcie do klientów.

24 III - Przybliżone ceny oferowanych produktów i usług Posiłki ze zdefiniowanego menu na dany dzień: Śniadanie – 11,99 zł Obiad – 27,99zł Kolacja na ciepło – 19,99 zł wynajęcie sali wraz z posiłkami - 2000 zł Z kartą stałego klienta - 10% zniżki. IV - Promocja Wykorzystamy następujące kanały promocji: reklama w lokalnym radio – Radio ESKA 93FM, reklama w lokalnej prasie – Głos wielkopolski, ulotki rozdawane na Starówce (z rabatami 5%, 10%, 15%) szyld nad lokalem i tablica z Menu wystawiona przed wejściem Strona internetowa i reklama w Internecie

25 I - Szanse: Duży rozwój turystyki w mieście, Targi Międzynarodowe. miasto rozwojowe, Euro 2012 II - Zagrożenia: Konkurencja, najgroźniejsza to restauracje Mc Donald, restauracja przy Hotelu Andersia oraz restauracja Novotel Poznań Centrum Duża sezonowość ruchu turystycznego III - Mocne strony: dobra lokalizacja w centrum miasta, przy głównej ulicy, przy CH Stary Browar W pobliżu wiele szkół wyższych bezpośredni dojazd z dworca kolejowego, PKS oferowanie produktów i usług w średnich cenach możliwość zapłaty w euro akceptacja kart płatniczych. IV - Słabe strony: konieczność zbudowania pozytywnego wizerunku trudności ze zdobyciem pierwszych klientów

26 I - Struktura organizacyjna: Zarządzanie Kuchcik to firma usługowo-gastronomiczna. Posiada wszystkie formalności do rozpoczęcia działalności. Firmą zarządzają osoby młode, kreatywne, otwarte na pomysły pracowników. Firma chce zatrudnić wykwalifikowaną ekipę 12 pracowników z doświadczeniem w wykonywanej pracy. Usługi świadczone przez firmę będą fachowe i solidne. II - Struktura zatrudnienia i wynagrodzenie brutto 3 kelnerki - 1500 zł (minimalna płaca krajowa) 3 kucharzy - 2000 zł 2 barmanów - 1800 zł 2 ochroniarzy - 1500 zł (minimalna płaca krajowa) 2 sprzątaczki na 3/4 etatu - 1125zł (proporcjonalnie od minimalnej płacy krajowej) DJ - 1650zł

27 I - Nakłady inwestycyjne przystosowanie lokalu (poszerzenie wejścia, podjazd dla wózków) - 5.000 zł niezbędne wyposażenie (meble, sprzęt AGD, RTV) - 31.000 zł pierwsza partia towarów - 18.000 zł reklama w pierwszym miesiącu - 3.000 zł II - Niezbędne zaopatrzenie napoje alkoholowe i bezalkoholowe półprodukty warzywa i owoce mięsa, wędliny pieczywo ciasta i słodycze artykuły do dekoracji (serwetki, obrusy, balony, wstęgi)

28 III - Koszty miesięczne wynagrodzenie dla pracowników - 21000 zł rachunki za prąd - 400 zł rachunki za wodę - 1200 zł rachunki za gaz - 600 zł telefon - 300 zł zakup towarów - 10.000 zł działalność promocyjna - 3.200 zł RAZEM – 36.700 zł IV - Planowane przychody miesięczne wesela - 12.000 zł(60 osób) inne imprezy okolicznościowe - 8.000 zł(70 osób) działalność restauracji - 20.000 zł szkolenia - 3.000 zł Catering – 12.000zł RAZEM- 55.000zł

29 Posiadamy własny lokal o powierzchni 500 m 2 i kapitał własny w wysokości 300 tysięcy złotych. Kolejne 300 tysięcy zostanie pożyczone z banku, pod zastaw posiadanego przez nas lokalu, kredyt w rachunku obrotowym. Mamy już promesę udzielenia takiego kredytu inwestycyjnego przez Bank Zachodni WBK. Nie będzie więc problemu z pokryciem pierwszych dostaw, kosztów wymaganych inwestycji. Przez pierwsze 3 miesiące jesteśmy przygotowani na mniejsze przychody niż wykazane w biznesplanie, z powodu nieznajomości naszego lokalu. Jednak już po dwóch miesiącach przychody powinny być zgodne z przedstawionymi. Kredyt w rachunku obrotowym zaciągnięty został na wszelki wypadek. Nie mamy problemów ze zdolnością kredytową. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, już po 1,5 roku spłacimy go w całości i nie będziemy potrzebować zewnętrznych źródeł finansowania.

30 Podstawą strategii działania wszystkich właścicieli, zarówno małych, jak i dużych firm, powinno być zachowanie spokoju, opanowanie i podejmowanie decyzji z odpowiednim wyprzedzeniem. Najważniejsze decyzje w życiu oraz w biznesie mają tę wspólną cechę, że masz okazję podjąć je tylko raz.Dbając o rozwój firmy nigdy nie zgadzaj się na kompromis, kiedy w grę w chodzi etyka i wartości wyższe. Budowanie dobrej reputacji firmy może zająć całe lata, jednak musisz pamiętać o tym, że efekt Twoich wysiłków może lec w gruzach w ciągu jednego dnia, jeśli narazisz na szwank wartości wyższe,wpisane w wizerunek firmy.Odbudowanie utraconego zaufania klientów i dobrej reputacji firmy może się później okazać trudne lub wręcz nie możliwe. Dzięki solidnej pracy, kreatywności i dobremu zarządzaniu z pewnością osiągniemy zamierzony cel.

31 Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt AS KOMPETENCJI jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google