Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Sedacja Analgezja Ból.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Sedacja Analgezja Ból."— Zapis prezentacji:

1 Sedacja Analgezja Ból

2 Idealny lek przeciwbólowy
szybki początek działania silny analgetyk brak „efektu pułapowego” nie powoduje rozwoju tolerancji i uzależnienia nie wywołuje objawów niepożądanych

3 Analgezja „stare” opioidy Tramadol synergizm opioid mono- aminy opioid

4 unikalny mechanizm działania analgezja receptory opioidowe O.U.N.
tramadol unikalny mechanizm działania analgezja receptory opioidowe O.U.N. aktywacja zstępującego układu antynocyceptywnego. małe powinowactwo do receptora mi >> delta >> kappa prawdopodobnie nie wystarczające do wywołania analgezji

5 opioidowy komponent analgezji
tramadol opioidowy komponent analgezji aktywny metabolit tramadalu O-dezmetylotramadol (M1) powinowactwo do receptora mi (n-1) X > od tramadolu. powinowactwo tramadolu do receptora mi jest 10 X < kodeiny 600 X < morfiny tylko 40% działania przeciwbólowego tramadolu jest antagonizowane przez nalokson Raffa R.B., 1992

6 60% efektu przeciwbólowego
tramadol 60% efektu przeciwbólowego aktywacja zstępującego układu antynocyceptywnego enantiomer (+) enantiomer (-) TRAMADOL

7 enantiomer (+) hamuje wtórny wychwyt serotoniny
tramadol enantiomer (+) hamuje wtórny wychwyt serotoniny w synapsach układu 5-HTergicznego zwiększa presynaptyczne uwalnianie 5-HT w tych strukturach odpowiada z opioidowy mechanizm analgezji Bamigbade T.A., 1997

8 enantiomer (-) hamuje wtórny wychwyt noradrenaliny
tramadol enantiomer (-) hamuje wtórny wychwyt noradrenaliny w synapsach układu noradrenergicznego nasila synergistyczne oddziaływanie pomiędzy receptorami a-2 i receptorami opioidowymi zahamowaniem wtórnego wychwytu NA w O.U.N. prawdopodobnie w istotnym stopniu wpływa na obniżenie potencjału wywoływania lekozależności oraz rozwoju tolerancji Driessen B., 1993

9 NA ergiczny i 5-HT ergiczny komponent antynocycepcji
presynapt. a hamowanie uwalniana SP NA postsynapt. a hamuje aktywność WDR hamowanie uwalniana SP aktywacja GABA neuronów presynapt. 5-HT postsynapt hamuje aktywność WDR Tramadol wzrost poziomu NA i 5-HT

10 Wielokierunkowy mechanizmie działania,
tramadol Wielokierunkowy mechanizmie działania, umożliwia jego skuteczne zastosowanie w uśmierzaniu bólu ostrego i leczeniu przewlekłych zespołów bólowych. jest analgetykiem szczególnie przydatnym w uśmierzaniu ostrego bólu o umiarkowanym stopniu nasilenia

11 Zastosowanie w uśmierzaniu bólu pooperacyjnego
tramadol Zastosowanie w uśmierzaniu bólu pooperacyjnego (doustnie) biodostępność po podaniu doustnym =75% (dla morfiny wynosi ona 15-65%) absorpcja po podaniu doustnym wynosi % a po upływie około 36 godzin stosowania leku jego biodostępność wzrasta do blisko 100% Bamigbade T.A., 1998

12 Tramadol podaje się doustnie w dawce 50 - 100 mg,
3-4 razy na dobę (dawka całkowita do 400 mg/dobę) Początek działania występuje min po podaniu lub po 60 min (Tramal Long) Udowodniono większą skuteczność tramadolu w porównaniu z NLPZ, pentazocyną i paracetamolem podawanymi p.o. łączne zastosowanie tramadolu i NLPZ p.o. pozwala na uzyskanie skuteczniejszej analgezji i zmniejszenie częstości objawów niepożądanych

13 Analgezja pooperacyjna :
tramadol Analgezja pooperacyjna : PCA i.v. (24 godz) lub NCA i.v. 12 godz. Tramal - 20 mg, lock-out time (5 min.) Obliczenie 12-godzinnego zapotrzebowania na analgetyk Następnie u chorych stosowano preparat TRAMAL LONG (100, 150 mg / 12 godz.). W „leczeniu wspomagające” stosowano ketoprofen p.o. w dawce 50 mg. bardzo dobry poziomu analgezji u 90 % chorych Wordliczek J., 1999

14 zastosowanie tramadolu w kroplach ( 20 kropli = 50 mg )
u chorych z bólem pourazowym, skojarzone z podaniem NLPZ i paracetamolu pozwala na bardzo precyzyjne “zmiareczkowanie” poziomu bólu i niezwykle skuteczne prowadzenie postępowania przeciwbólowego (w domu chorego)

15 Zastosowanie w uśmierzaniu bólu ostrego
tramadol Zastosowanie w uśmierzaniu bólu ostrego (dożylnie) „miareczkowanie” poziomu bólu mg (1-dawka), następnie po 50 mg, co min, aż do osiągnięcia całkowitej dawki wstępnej 250 mg Terapię należy kontynuować stosując tramadol w dawce mg, co 4 – 6 godz. Lek powinien być podawany wolno 2-3 min. Dawka całkowita nie powinna przekroczyć 600 mg/dobę Rud U., 1994

16 ciągły wlew dożylny wstępna dawka - 100 mg , ciągły wlew 15 mg/godz.
tramadol ciągły wlew dożylny wstępna dawka mg , ciągły wlew 15 mg/godz. po 6 godzinach zmniejszyć szybkość wlewu nawet o 50% (zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych) PCA-i.v. „dawka żądana” = 20 mg, ref.=5 min. u 77-94%chorych - bardzo skuteczna analgezja, oraz istotnie niższą częstość występowania tzw. bólów „przebijających” Bamigbade T.A., 1998

17 Zastosowanie w uśmierzaniu ostrego bólu (podskórnie)
tramadol Zastosowanie w uśmierzaniu ostrego bólu (podskórnie) dawka 100 mg, co 4 – 6 godzin dawka całkowita = 600 mg/dobę początek działania min po podaniu skuteczne uśmierzenie bólu u ok. 78% chorych PCA-s.c. „dawka żądana” = 40 mg nie stosować u chorych w hipowolemii i wychłodzonych. Hopkins D., 1998

18 Zastosowanie w uśmierzaniu ostrego bólu (z.o.)
tramadol Zastosowanie w uśmierzaniu ostrego bólu (z.o.) neurotoksyczność ? wpływ na przepływ krwi w rdzeniu kręgowym ? dawka tramadolu podawana zewnątrzoponowo (z.o.) ekwiwalentna do dawki parenteralnej (100 mg) tramadol działa prawdopodobnie na ośrodki nadrdzeniowe i musi ulec absorbcji do krążenia systemowego Grace D., 1995

19 Zastosowanie w uśmierzaniu ostrego bólu (dostawowo)
tramadol Zastosowanie w uśmierzaniu ostrego bólu (dostawowo) w chirurgii artroskopowej tramadol stosowano dostawowo w dawce 10 mg w celu indukowania pooperacyjnej analgezji działanie przeciwbólowe tramadolu było istotnie słabsze w porównaniu z analgezją w grupie kontrolnej (MF, 1 mg) Prawdopodobną przyczyną tego jest brak nasilonej ekspresji alfa-2 i 5-HT receptorów w zmienionych zapalne tkankach Jakkolwiek obserwowano wystąpienie analgezji (2-5 dni) po dostawowym podaniu 50 mg tramadolu u chorych z przewlekłym zespołem bólowym w zakresie stawu biodrowego lub kolanowego. Likar R., 1995 Budd K., 1996

20 Przetrwały ból pooperacyjny
tramadol Przetrwały ból pooperacyjny przewlekły ból utrzymujący się po operacji pomimo wygojenia się tkanek Ból trwa dłużej niż 3 miesiące i występuje najczęściej po torakotomii, nefrektomii, cholecystektomii, chirurgii gruczołu sutkowego i amputacjach.

21 Przetrwały ból pooperacyjny
tramadol Przetrwały ból pooperacyjny Jest to ból związany ze śródoperacyjnym uszkodzeniem struktur obwodowego układu nerwowego ból samoistny, hiperalgezja, alodynia, osłabienie czucia, hiperpatia ból neuropatyczny mechanizm działania tramadolu związany z aktywacja układu NA i 5-HT może być skuteczny w uśmierzeniu bólu Bamigbade T.A., 1998

22 Pooperacyjne dreszcze
tramadol Pooperacyjne dreszcze Tramadol podawany w dawce 1 mg/kg i.v. przerywał pooperacyjne dreszcze w okresie od 45 sek. do 6 min od podania (74% w okresie 2 min) podobne działanie tramadolu (1 mg/kg i.v.) obserwowano u chorych, u których dreszcze wystąpiły po wykonaniu znieczulenia zewnątrzoponowego Chen S.C., 1994

23 Objawy niepożądane (O.U.N)
tramadol Objawy niepożądane (O.U.N) Zawroty głowy, dezorientacja - u 7,1 % chorych Halucynacje i splątanie - u 0,3 % chorych   Nadmierna sedacja - u 2,4 % chorych nie powinien być podawany chorym z padaczką, oraz pacjentom, którzy stosują TCA lub blokery wychwytu serotoniny leki te obniżają próg drgawkowy Cossmann M., 1987

24 Objawy niepożądane (układ sercowo-naczyniowy)
tramadol Objawy niepożądane (układ sercowo-naczyniowy) hipotensja i hipotensja ortostatyczna, po podaniu i.v. (prawdopodobnie wtórna do obwodowej wasodilatacji) zapobiegać poprzez wolne podawanie leku [2-3 min] lub podawanie w dawkach frakcjonowanych Nie stosować po zabiegach wszczepienia pomostów wieńcowych, oraz u chorych z IM Lek działa ujemnie inotropowo (LVSWI ) Stankov S., 1993

25 Objawy niepożądane (układ oddechowy)
tramadol Objawy niepożądane (układ oddechowy) Tramadol nie powoduje depresji ośrodka oddechowego (bardzo niskie powinowactwo do receptora opioidowego mi) możliwość stosowania u kobiet rodzących, gdyż podanie tramadolu nie będzie predysponować noworodka do wystąpienia depresji ośrodka oddechowego Natomiast podobnie jak inne opioidy tramadol może wywołać bronchospazm i działa przeciwkaszlowo Bamigbade T.A., 1998

26 Objawy niepożądane (układ pokarmowy)
tramadol Objawy niepożądane (układ pokarmowy) nudności występują u ok. 4,8-10 % chorych, wyższą częstość ok % obserwowano podczas stosowania PCA - i.v. zaparcia występują rzadziej niż w przypadku innych opioidów nie stwierdzono oddziaływania tramadolu na zwieracz Oddiego Lehmann K.A., 1990, El-Borolossy K., 1993, Staritz M., 1986

27 ? Rozwój tolerancji i uzależnienia
tramadol Rozwój tolerancji i uzależnienia bardzo niski potencjał wywoływania lekozależności oraz rozwoju tolerancji małe powinowactwo do receptora opioidowego mi przedłużonym początkiem wystąpienia działania zahamowaniem wtórnego wychwytu NA w O.U.N. ? Bamigbade T.A., 1998

28 unikalne właściwości tramadolu
niski potencjał wywoływania lekozależności brak depresji ośrodka oddechowego działanie przeciwbólowe = 95% aktywności petydyny niska częstość występowania objawów niepożądanych chorzy po zabiegach operacyjnych wykonywanych w trybie (tzw. chirurgii jednego dnia), oraz u niehospitalizowanych chorych z bólem pourazowym

29 Analgezja „stare” opioidy Tramadol Senność Nudności Wymioty Zaparcia
Euforia D.O.O. Sedacja Senność Nudności Wymioty Zaparcia Euforia D.O.O. Sedacja synergizm opioid mono- aminy opioid „stare” opioidy Tramadol


Pobierz ppt "Sedacja Analgezja Ból."

Podobne prezentacje


Reklamy Google