Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ból Analgezja Sedacja. Idealny lek przeciwbólowy szybki początek działania silny analgetyk brak efektu pułapowego nie powoduje rozwoju tolerancji i uzależnienia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ból Analgezja Sedacja. Idealny lek przeciwbólowy szybki początek działania silny analgetyk brak efektu pułapowego nie powoduje rozwoju tolerancji i uzależnienia."— Zapis prezentacji:

1 Ból Analgezja Sedacja

2 Idealny lek przeciwbólowy szybki początek działania silny analgetyk brak efektu pułapowego nie powoduje rozwoju tolerancji i uzależnienia nie wywołuje objawów niepożądanych

3 Analgezja opioid mono- aminy Tramadol stare opioidy synergizm tramadol

4 unikalny mechanizm działania analgezja receptory opioidowe O.U.N. aktywacja zstępującego układu antynocyceptywnego. małe powinowactwo do receptora mi >> delta >> kappa prawdopodobnie nie wystarczające do wywołania analgezji tramadol

5 opioidowy komponent analgezji aktywny metabolit tramadalu O-dezmetylotramadol (M1) powinowactwo do receptora mi (n-1) X > od tramadolu. tylko 40% działania przeciwbólowego tramadolu jest antagonizowane przez nalokson powinowactwo tramadolu do receptora mi jest 10 X < kodeiny 600 X < morfiny tramadol Raffa R.B., 1992

6 60% efektu przeciwbólowego aktywacja zstępującego układu antynocyceptywnego enantiomer (+) enantiomer (-) TRAMADOL tramadol

7 hamuje wtórny wychwyt serotoniny w synapsach układu 5-HTergicznego zwiększa presynaptyczne uwalnianie 5-HT w tych strukturach odpowiada z opioidowy mechanizm analgezji enantiomer (+) Bamigbade T.A., 1997 tramadol

8 enantiomer (-) hamuje wtórny wychwyt noradrenaliny w synapsach układu noradrenergicznego nasila synergistyczne oddziaływanie pomiędzy receptorami -2 i receptorami opioidowymi zahamowaniem wtórnego wychwytu NA w O.U.N. prawdopodobnie w istotnym stopniu wpływa na obniżenie potencjału wywoływania lekozależności oraz rozwoju tolerancji Driessen B., 1993 tramadol

9 NA presynapt. 2 hamowanie uwalniana SP postsynapt. 2 hamuje aktywność WDR 5-HT hamowanie uwalniana SP aktywacja GABA neuronów postsynapt. hamuje aktywność WDR presynapt. Tramadol wzrost poziomu NA i 5-HT NA ergiczny i 5-HT ergiczny komponent antynocycepcji

10 Wielokierunkowy mechanizmie działania, umożliwia jego skuteczne zastosowanie w uśmierzaniu bólu ostrego i leczeniu przewlekłych zespołów bólowych. jest analgetykiem szczególnie przydatnym w uśmierzaniu ostrego bólu o umiarkowanym stopniu nasilenia tramadol

11 Zastosowanie w uśmierzaniu bólu pooperacyjnego (doustnie) biodostępność po podaniu doustnym =75% (dla morfiny wynosi ona 15-65%) absorpcja po podaniu doustnym wynosi 95-100% a po upływie około 36 godzin stosowania leku jego biodostępność wzrasta do blisko 100% Bamigbade T.A., 1998 tramadol

12 Tramadol podaje się doustnie w dawce 50 - 100 mg, 3-4 razy na dobę (dawka całkowita do 400 mg/dobę) Początek działania występuje 20-40 min po podaniu lub po 60 min (Tramal Long) Udowodniono większą skuteczność tramadolu w porównaniu z NLPZ, pentazocyną i paracetamolem podawanymi p.o. łączne zastosowanie tramadolu i NLPZ p.o. pozwala na uzyskanie skuteczniejszej analgezji i zmniejszenie częstości objawów niepożądanych tramadol

13 Analgezja pooperacyjna : PCA i.v. (24 godz) lub NCA i.v. 12 godz. Tramal - 20 mg, lock-out time (5 min.) Następnie u chorych stosowano preparat TRAMAL LONG (100, 150 mg / 12 godz.). W leczeniu wspomagające stosowano ketoprofen p.o. w dawce 50 mg. bardzo dobry poziomu analgezji u 90 % chorych Obliczenie 12-godzinnego zapotrzebowania na analgetyk Wordliczek J., 1999 tramadol

14 zastosowanie tramadolu w kroplach ( 20 kropli = 50 mg ) u chorych z bólem pourazowym, skojarzone z podaniem NLPZ i paracetamolu pozwala na bardzo precyzyjne zmiareczkowanie poziomu bólu i niezwykle skuteczne prowadzenie postępowania przeciwbólowego ( w domu chorego ) tramadol

15 miareczkowanie poziomu bólu 50-100 mg (1-dawka), następnie po 50 mg, co 10-20 min, aż do osiągnięcia całkowitej dawki wstępnej 250 mg Terapię należy kontynuować stosując tramadol w dawce 50-100 mg, co 4 – 6 godz. Lek powinien być podawany wolno 2-3 min. Dawka całkowita nie powinna przekroczyć 600 mg/dobę Zastosowanie w uśmierzaniu bólu ostrego (dożylnie) Rud U., 1994 tramadol

16 ciągły wlew dożylny wstępna dawka - 100 mg, ciągły wlew 15 mg/godz. po 6 godzinach zmniejszyć szybkość wlewu nawet o 50% ( zmniejszenia ryzyka wystąpienia objawów niepożądanych ) PCA-i.v. dawka żądana = 20 mg, ref.=5 min. u 77-94%chorych - bardzo skuteczna analgezja, oraz istotnie niższą częstość występowania tzw. bólów przebijających Bamigbade T.A., 1998 tramadol

17 dawka 100 mg, co 4 – 6 godzin dawka całkowita = 600 mg/dobę początek działania 10-20 min po podaniu skuteczne uśmierzenie bólu u ok. 78% chorych PCA-s.c. dawka żądana = 40 mg nie stosować u chorych w hipowolemii i wychłodzonych. Zastosowanie w uśmierzaniu ostrego bólu (podskórnie) Hopkins D., 1998 tramadol

18 Zastosowanie w uśmierzaniu ostrego bólu ( z.o. ) neurotoksyczność ? wpływ na przepływ krwi w rdzeniu kręgowym ? dawka tramadolu podawana zewnątrzoponowo (z.o.) ekwiwalentna do dawki parenteralnej (100 mg) tramadol działa prawdopodobnie na ośrodki nadrdzeniowe i musi ulec absorbcji do krążenia systemowego Grace D., 1995 tramadol

19 w chirurgii artroskopowej tramadol stosowano dostawowo w dawce 10 mg w celu indukowania pooperacyjnej analgezji działanie przeciwbólowe tramadolu było istotnie słabsze w porównaniu z analgezją w grupie kontrolnej (MF, 1 mg) Prawdopodobną przyczyną tego jest brak nasilonej ekspresji alfa-2 i 5-HT receptorów w zmienionych zapalne tkankach Jakkolwiek obserwowano wystąpienie analgezji (2-5 dni) po dostawowym podaniu 50 mg tramadolu u chorych z przewlekłym zespołem bólowym w zakresie stawu biodrowego lub kolanowego. Zastosowanie w uśmierzaniu ostrego bólu (dostawowo) Likar R., 1995 Budd K., 1996 tramadol

20 Przetrwały ból pooperacyjny przewlekły ból utrzymujący się po operacji pomimo wygojenia się tkanek Ból trwa dłużej niż 3 miesiące i występuje najczęściej po torakotomii, nefrektomii, cholecystektomii, chirurgii gruczołu sutkowego i amputacjach. tramadol

21 Jest to ból związany ze śródoperacyjnym uszkodzeniem struktur obwodowego układu nerwowego ból samoistny, hiperalgezja, alodynia, osłabienie czucia, hiperpatia ból neuropatyczny mechanizm działania tramadolu związany z aktywacja układu NA i 5-HT może być skuteczny w uśmierzeniu bólu Przetrwały ból pooperacyjny Bamigbade T.A., 1998 tramadol

22 Pooperacyjne dreszcze Tramadol podawany w dawce 1 mg/kg i.v. przerywał pooperacyjne dreszcze w okresie od 45 sek. do 6 min od podania (74% w okresie 2 min) podobne działanie tramadolu (1 mg/kg i.v.) obserwowano u chorych, u których dreszcze wystąpiły po wykonaniu znieczulenia zewnątrzoponowego Chen S.C., 1994 tramadol

23 Objawy niepożądane (O.U.N) Zawroty głowy, dezorientacja - u 7,1 % chorych Halucynacje i splątanie - u 0,3 % chorych Nadmierna sedacja - u 2,4 % chorych nie powinien być podawany chorym z padaczką, oraz pacjentom, którzy stosują TCA lub blokery wychwytu serotoniny leki te obniżają próg drgawkowy Cossmann M., 1987 tramadol

24 hipotensja i hipotensja ortostatyczna, po podaniu i.v. ( prawdopodobnie wtórna do obwodowej wasodilatacji ) zapobiegać poprzez wolne podawanie leku [2-3 min] lub podawanie w dawkach frakcjonowanych Objawy niepożądane (układ sercowo-naczyniowy) Nie stosować po zabiegach wszczepienia pomostów wieńcowych, oraz u chorych z IM Lek działa ujemnie inotropowo (LVSWI ) Stankov S., 1993 tramadol

25 Tramadol nie powoduje depresji ośrodka oddechowego ( bardzo niskie powinowactwo do receptora opioidowego mi ) możliwość stosowania u kobiet rodzących, gdyż podanie tramadolu nie będzie predysponować noworodka do wystąpienia depresji ośrodka oddechowego Natomiast podobnie jak inne opioidy tramadol może wywołać bronchospazm i działa przeciwkaszlowo Objawy niepożądane (układ oddechowy) Bamigbade T.A., 1998 tramadol

26 nudności występują u ok. 4,8-10 % chorych, wyższą częstość ok. 15-20% obserwowano podczas stosowania PCA - i.v. zaparcia występują rzadziej niż w przypadku innych opioidów nie stwierdzono oddziaływania tramadolu na zwieracz Oddiego Objawy niepożądane (układ pokarmowy) Lehmann K.A., 1990, El-Borolossy K., 1993, Staritz M., 1986 tramadol

27 Rozwój tolerancji i uzależnienia bardzo niski potencjał wywoływania lekozależności oraz rozwoju tolerancji małe powinowactwo do receptora opioidowego mi przedłużonym początkiem wystąpienia działania zahamowaniem wtórnego wychwytu NA w O.U.N. ? Bamigbade T.A., 1998 tramadol

28 niski potencjał wywoływania lekozależności brak depresji ośrodka oddechowego działanie przeciwbólowe = 95% aktywności petydyny niska częstość występowania objawów niepożądanych chorzy po zabiegach operacyjnych wykonywanych w trybie (tzw. chirurgii jednego dnia), oraz u niehospitalizowanych chorych z bólem pourazowym unikalne właściwości tramadolu tramadol

29 Senność Nudności Wymioty Zaparcia Euforia D.O.O. Sedacja Senność Nudności Wymioty Zaparcia Euforia D.O.O. Sedacja Analgezja opioid mono- aminy Tramadol stare opioidy synergizm


Pobierz ppt "Ból Analgezja Sedacja. Idealny lek przeciwbólowy szybki początek działania silny analgetyk brak efektu pułapowego nie powoduje rozwoju tolerancji i uzależnienia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google