Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Katowice, 19 maja 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Katowice, 19 maja 2011."— Zapis prezentacji:

1 Katowice, 19 maja 2011

2 Program Międzysektorowy (Transversal Programme)
STRUKTURA PROGRAMU UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007 – 2013 Comenius Edukacja szkolna Erasmus Szkolnictwo wyższe Leonardo da Vinci Kształcenie i szkolenie zawodowe Grundtvig Edukacja dorosłych Program Międzysektorowy (Transversal Programme) 4 kluczowe działania – rozwój polityki edukacyjnej; uczenie się języków; rozwój nowoczesnych technologii informacyjnych; upowszechnienie przykładów dobrej praktyki Program Jean Monnet 3 kluczowe działania – Akcja Jean Monnet; instytucje europejskie; stowarzyszenia europejskie

3 UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE
PROGRAM UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE Czas trwania: styczeń 2007 – grudzień 2013 Kraje uczestniczące w roku 2011: 27 krajów UE - Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo oraz - Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Turcja, Szwajcaria, Chorwacja.

4 Mikołaj Fryderyk Seweryn GRUNDTVIG (1783 - 1882)
PROGRAM GRUNDTVIG Mikołaj Fryderyk Seweryn GRUNDTVIG ( ) Duński duchowny, filozof, pedagog, poeta i pisarz, propagator wartości humanistycznych w edukacji. Twórca koncepcji uczenia się przez całe życie, autor idei uniwersytetu ludowego.

5 PROGRAM GRUNDTVIG niezawodowa edukacja dorosłych
Cele ogólne: odpowiadanie na wyzwania edukacyjne związane ze starzeniem się społeczeństwa w Europie pomoc w zapewnieniu osobom dorosłym ścieżek poprawy ich wiedzy i kompetencji

6 PROGRAM GRUNDTVIG niezawodowa edukacja dorosłych
Osoba dorosła w rozumieniu Programu Grundtvig: Każda osoba dorosła, która zakończyła już lub przerwała edukację formalną na poziomie podstawowym, średnim lub wyższym (niezależnie od tego, czy posiada czy nie świadectwo lub dyplom ukończenia szkoły)

7 PROGRAM GRUNDTVIG Wspiera niezawodową edukację dorosłych w szerokim rozumieniu: edukacja formalna (np. nauka w liceum dla dorosłych); edukacja pozaformalna, prowadzona w organizacjach w formie zorganizowanej, np. kursów (realizowana przez np. UTW, domy kultury, biblioteki lub muzea); edukacja nieformalna, prowadzona nie w formie zorganizowanych szkoleń, ale np. w rodzinie, poprzez obserwację i wymianę doświadczeń, uczestniczenie życiu społecznym (realizowana przez np. stowarzyszenia, placówki kultury)

8 PROGRAM GRUNDTVIG Kto może korzystać: dorośli słuchacze
różnego typu organizacje oferujące możliwości niezawodowej edukacji dorosłych kadra organizacji działających w obszarze niezawodowej edukacji dorosłych

9 organizacje uprawnione (1/3)
PROGRAM GRUNDTVIG organizacje uprawnione (1/3) Gimnazja i Licea dla Dorosłych Uniwersytety Trzeciego Wieku, Ludowe i Otwarte Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje prowadzące działalność edukacyjną na rzecz osób dorosłych wymagających szczególnego wsparcia (np. niepełnosprawni, rodziny dysfunkcyjne, mieszkańcy terenów wiejskich, ubodzy, migranci, osoby bez średniego wykształcenia i inne osoby zagrożone wykluczeniem społecznym)

10 organizacje uprawnione c.d. (2/3)
PROGRAM GRUNDTVIG organizacje uprawnione c.d. (2/3) Zakłady karne i organizacje wspierające włączanie do społeczeństwa byłych osadzonych Placówki kultury prowadzące działalność edukacyjną na rzecz dorosłych (np. Domy Kultury, muzea, biblioteki) Centra popularno-naukowe prowadzące niezawodową edukację osób dorosłych – w celach pogłębiania wiedzy ogólnej, rozwoju osobistego - w obszarze nauk technicznych, geografii, historii, biologii i innych (np. obserwatoria astronomiczne, centra nauki)

11 organizacje uprawnione c.d. (3/3)
PROGRAM GRUNDTVIG organizacje uprawnione c.d. (3/3) Urzędy, władze samorządowe i inne instytucje publiczne, do zadań których należy prowadzenie, organizowanie lub nadzorowanie niezawodowej edukacji dorosłych (np. Urząd Pracy, Urząd Wojewódzki, Policja) Inne organizacje i placówki, w tym firmy komercyjne, jeśli udowodnią za pomocą odpowiedniej dokumentacji przysłanej razem z wnioskiem o dofinansowanie, że prowadzą, organizują lub nadzorują w regionie lub kraju niezawodową edukację osób dorosłych, innych niż własna kadra (np. szkoły językowe, szkoły komputerowe).

12 PROGRAM GRUNDTVIG - misja
Misja (zwyczajowa) programu Grundtvig w Polsce: Poprawa jakości życia osób wymagających szczególnego wsparcia poprzez działania edukacyjne

13 Przykładowe obszary tematyczne (1/2)
PROGRAM GRUNDTVIG Przykładowe obszary tematyczne (1/2) rozwijanie kompetencji kluczowych u dorosłych (np. nauka języków obcych, kompetencje informatyczne, kompetencje społeczne i obywatelskie, umiejętność uczenia się, świadomość i ekspresja kulturalna, przedsiębiorczość); sposoby motywowania osób dorosłych do dalszej nauki, zwłaszcza tych, które ją przedwcześnie przerwały; metodyka nauczania osób dorosłych; edukacja rodziców;

14 Przykładowe obszary tematyczne (2/2)
PROGRAM GRUNDTVIG Przykładowe obszary tematyczne (2/2) uczenie się osób w starszym wieku i edukacja międzypokoleniowa; niezawodowa edukacja osób niepełnosprawnych; niezawodowa edukacja dorosłych na terenach wiejskich; edukacja migrantów; edukacja interkulturowa; edukacja prozdrowotna; edukacja konsumencka.

15 PROGRAM GRUNDTVIG – struktura 2011
Akcje zdecentralizowane Grundtviga – 7 akcji Budżet w Polsce ok. 2,5 miliona rocznie PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW WARSZTATY GRUNDTVIGA WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH ASYSTENTURY GRUNDTVIGA

16 PROGRAM GRUNDTVIG – struktura 2011
Akcje scentralizowane Grundtviga – 3 akcje Obsługa - Agencja Wykonawcza w Brukseli PROJEKTY WIELOSTRONNE - Multilateral Projects SIECI TEMATYCZNE Grundtvig Networks DZIAŁANIA TOWARZYSZĄCE - Accompanying Measures

17 PROGRAM GRUNDTVIG – selekcja 2010
Akcja zdecentralizowana programu Grundtvig Wnioski złożone Wnioski zaakcep-towane (Z)realizo-wane wnioski Zakontraktowane środki finansowe [Euro] GRU – LP (Projekty Partnerskie Grundtviga) 209 80 79 GRU – SVP (Projekty Wolontariatu Seniorów) 12 7 6 77.775 GRU – WOR (Warsztaty Grundtviga) 60 22 GRU - IST (Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych) 221 73 GRU - VIS (Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych) 44 33 32 48.023 GRU – ASST (Asystentury Grundtviga) 11 8 62.076 GRU - PV (Wizyty Przygotowawcze Grundtviga) 62 51 50 62.588 Stan na 21 stycznia 2011

18 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA

19 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA
Cel/założenia: wymiana doświadczeń pomiędzy mniejszymi, mniej doświadczonymi organizacjami zajmującymi się szeroko rozumianą edukacją dorosłych zorientowanie raczej na proces niż na innowacyjne produkty wzajemne wizyty składane organizacjom partnerskim (czyli wyjazdy zagraniczne pracowników i słuchaczy) aktywne zaangażowanie słuchaczy w działania projektu Czas trwania projektu: 2 lata (od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013)

20 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA
Liczba zaangażowanych krajów/partnerów: min. 3 organizacje z min. 3 krajów, w tym minimum 1 kraj musi być z UE. Dofinansowanie 2011: 6, 12, 18 lub 25 tys. euro na 2 lata w zależności od liczby wyjazdów zagranicznych (4, 8, 12, 24) Termin składania wniosków 2011: 21 lutego – data stempla pocztowego Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji – każda z organizacji partnerskich przesyła wniosek o dofinansowanie swoich działań we wspólnym projekcie do Narodowej Agencji we własnym kraju.

21 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA
Przykładowe obszary tematyczne projektów: sposoby motywowania osób dorosłych do nauki a zwłaszcza tych nie posiadających wykształcenia średniego metodyka uczenia się i nauczania osób dorosłych rozwijanie kompetencji kluczowych u dorosłych (np. nauka języków obcych, TIK, kompetencje obywatelskie) zagadnienia interkulturowe, dziedzictwa kulturowe różnych krajów i regionów edukacja artystyczno-kulturalna

22 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA
Przykładowe obszary tematyczne projektów, cd: wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych edukacja osób w starszym wieku edukacja rodziców edukacja dorosłych na terenach wiejskich i innych defaworyzowanych geograficznie edukacja w więzieniach środowisko i rozwój zrównoważony zdrowie i zagadnienia konsumenckie

23 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA
Przykłady działań, jakie są uprawnione do dofinansowania: wyjazdy do organizacji partnerskich kadry i dorosłych słuchaczy uczestniczących w projekcie organizowanie seminariów, konferencji dotyczących realizacji projektu organizowanie przedstawień, festynów, wystaw, wykonywanie prac artystycznych i innych dotyczących tematyki projektu opracowanie, publikacja i rozpowszechnianie materiałów i dokumentacji dotyczących działań prowadzonych w ramach współpracy (w tym strony internetowe) przygotowanie językowe osób zaangażowanych w realizację projektu, aby zapewnić dobrą komunikację z partnerami w języku roboczym projektu autoewaluacja

24 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA
Skład partnerski projektu i rola partnerów : organizacje z co najmniej 3 krajów, w tym przynajmniej 1 to kraj członkowski Unii Europejskiej jedna z organizacji musi podjąć się roli koordynatora projektu, pozostałe są partnerami każda organizacja ubiega się o swoje własne dofinansowanie w swojej Narodowej Agencji - każda dysponuje własnymi środkami na własne wydatki w kraju i na wyjazdy partnerzy wspólnie pracują nad założeniami projektu i zapisami we wniosku, a następnie, wspólnie realizują uzgodniony plan działania. UWAGA. Narodowa Agencja pomaga w znalezieniu partnerów!

25 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA
Finanse i zasady rozliczenia 2011: dofinansowanie jest przyznawane w postaci ryczałtu (brak kategorii kosztów) rozliczenie projektu będzie przede wszystkim merytoryczne, z wykonania planu działań i osiągnięcia zaplanowanych rezultatów Beneficjent musi udowodnić, że zrealizował wymaganą min. liczbę wyjazdów zagranicznych obowiązuje podejście ekonomiczne i należy stosować się do ogólnych przepisów prawa wszystkie wydatki muszą być bezpośrednio związane z realizacją danego projektu przez Beneficjenta

26 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA
Finanse 2011, cd: Dofinansowanie zależy od wybranego typu projektu, czyli od liczby wymaganych do zrealizowania w ciągu 2 lat wyjazdów zagranicznych 6 tys. EUR - 4 wyjazdy zagraniczne (GRU-4) 12 tys. EUR - 8 wyjazdów zagranicznych (GRU-8) 18 tys. EUR - 12 wyjazdy zagraniczne (GRU-12) 25 tys. EUR - 24 wyjazdy zagraniczne (GRU-24), w tym udział 16 słuchaczy – różnych osób Dofinansowanie wypłacane jest w 2 ratach – 80% po podpisaniu umowy, 20% po zaakceptowaniu raportu końcowego. Nie jest wymagany wkład własny.

27 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA
Co to znaczy wyjazd zagraniczny (mobilność)? wyjazd zagraniczny to wyjazd pracownika lub słuchacza do zaakceptowanej w wyniku selekcji zagranicznej organizacji partnerskiej lub na wydarzenie organizowane w ramach projektu lub sieci programu LLP jeden wyjazd jednej osoby liczony jest jako jeden wyjazd zagraniczny dana osoba może odbyć kilka wyjazdów zagranicznych w czasie trwania danego projektu partnerskiego nie ma wymagań dotyczących minimalnego lub maksymalnego czasu trwania wyjazdu zagranicznego

28 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA
Składanie i selekcja wniosków w 2011 roku: termin: 21 lutego 2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) koordynator wypełnia wspólnie przygotowany wniosek w postaci eForm i składa go elektronicznie, a następnie w formacie pliku PDF przesyła partnerom drogą ową każda organizacja (koordynator i partnerzy) drukuje wniosek z pliku PDF, uzupełnia swoimi danymi (wnioskodawcy) w części „Podpis” i podpisem prawnego reprezentanta i składa swój wniosek do swojej Agencji Narodowej o swoje własne dofinansowanie tego wspólnie realizowanego projektu

29 PROJEKTY PARTNERSKIE GRUNDTVIGA
Czy macie Państwo pytania?

30 WARSZTATY GRUNDTVIGA

31 WARSZTATY GRUNDTVIGA Cel/założenia: Celem akcji jest umożliwienie dorosłym słuchaczom wzięcia udziału w edukacyjnych warsztatach tematycznych odbywających się w innym kraju europejskim. Warsztaty trwają od 5 do 10 dni i organizowane są dla 10 – 20 dorosłych słuchaczy przyjeżdżających indywidualnie z zagranicy. Warsztaty mogą dotyczyć dowolnej tematyki z zakresu ogólnej, niezawodowej edukacji osób dorosłych. Nie mogą jednak dotyczyć doskonalenia umiejętności zawodowych i nie mogą być skierowane do jakiejkolwiek grupy zawodowej.  Warsztaty muszą odbyć się w kraju wnioskującej organizacji.

32 WARSZTATY GRUNDTVIGA Liczba zaangażowanych krajów: 10 – 20 osób z minimum 3 krajów innych niż kraj organizatora. Maksymalnie 1/3 słuchaczy może pochodzić z jednego kraju. Polacy mogą uczestniczyć w polskich warsztatach jednak nie otrzymają dofinansowania z programu Grundtvig i nie mogą stanowić więcej niż 1/3 liczby uczestników. Jedna polska organizacja może realizować tylko jeden Warsztat Grundtviga w danym roku budżetowym. Termin składania wniosków 2011: 21 lutego (rozpoczęcie działań od 1 września, zakończenie do 31 sierpnia 2012)

33 WARSZTATY GRUNDTVIGA Finanse 2011:
Organizator pokrywa wszystkie koszty z dofinansowania przyznanego z Nordowej Agencji dofinansowanie jest przyznawane w postaci ryczałtu (z wyj. kategorii dot. specjalnych potrzeb) rozliczenie warsztatu będzie przede wszystkim merytoryczne, z wykonania planu działań i osiągnięcia zaplanowanych rezultatów obowiązuje podejście ekonomiczne i należy stosować się do ogólnych przepisów prawa wszystkie wydatki muszą być bezpośrednio związane z realizacją danego warsztatu przez Beneficjenta

34 WARSZTATY GRUNDTVIGA Stawki obowiązujące w Polsce dla akcji Warsztaty Grundtviga dla roku 2011 Zryczałtowana stawka na koszty związane z organizacją warsztatu w Polsce: 5000 Euro. Zryczałtowane stawki na koszty utrzymania, podróży i ubezpieczenia uczestników - na jednego uczestnika dni: 800 Euro  dni: 960 Euro  dni: 1120 Euro dni: 1184 Euro   - 9 dni: 1248 Euro dni: 1312 Euro  dni: 1376 Euro dni: 1440 Euro Zryczałtowana stawka na koszty przygotowania uczestników językowego, kulturowego i osobistego (na jedną osobę) - jeśli są konieczne i uzasadnione we wniosku: 100 Euro Koszty związane ze specjalnymi potrzebami uczestników - bez określania limitu, w przypadku potrzeby poniesienia takich kosztów wysokość dofinansowania będzie przyznawana indywidualnie, wg kosztów rzeczywistych.

35 WARSZTATY GRUNDTVIGA Działania, jakie są uprawnione do dofinansowania:
działania promocyjne dotyczące organizacji warsztatów rekrutacja uczestników warsztatów działania przygotowawcze (pedagogiczne, językowe i kulturowe) podróż i pobyt uczestników realizacja i ewaluacja warsztatu UWAGA! Wszelkie koszty ponosi organizator warsztatów z dofinansowania przyznanego przez Narodową Agencję (również koszty podróży uczestników). Organizator warsztatów nie może żądać żadnej opłaty od uczestników.

36 WARSZTATY GRUNDTVIGA Przykładowa tematyka dotychczasowych warsztatów w Polsce: warsztaty astronomiczne trening pamięci dla seniorów warsztaty wokalno-rękodzielnicze dla seniorów warsztaty kultury żydowskiej warsztaty śpiewania amatorskiego w chórze gospel nauka języka polskiego dla obcokrajowców

37 WARSZTATY GRUNDTVIGA wyjazdy słuchaczy za granicę
Słuchacze indywidualni wnioskujący o uczestnictwo w Warsztatach – od 18 lat: - obywatele kraju uczestniczącego w Programie „Uczenie się przez całe życie” - lub obywatele innych krajów, pod warunkiem, że biorą udział w regularnym kształceniu w szkołach, na uczelniach wyższych, w instytucjach prowadzących szkolenie zawodowe, w organizacjach edukacji dorosłych, lub są zatrudnieni w krajach biorących udział w programie, na warunkach określonych przez uczestniczące kraje, przy jednoczesnym zachowaniu zasad programu. Tylko osoba zakwalifikowana przez organizatora Warsztatów może być słuchaczem. Słuchacz może aplikować o udział tylko w jednym warsztacie, a gdy nie jest przyjęty, może ubiegać się o udział w innym warsztacie. Słuchacz może uczestniczyć w Warsztatach Grundtviga raz na 3 lata.

38 WARSZTATY GRUNDTVIGA wyjazdy słuchaczy za granicę
Kolejne etapy uczestniczenia w Warsztatach: Znalezienie interesującego dla siebie zagraniczny warsztat w katalogu. 2. Skontaktowanie się owo z organizatorem warsztatu oraz poproszenie go o przesłanie formularza rejestracyjnego (tzw. "application form"). 3. Wypełnić formularz rejestracyjny i odesłać go do organizatora warsztatu w wybranej przez niego formie (np. wydruk z podpisem, PDF em). 4. Po zakończonym warsztacie wypełnienie formularza ewaluacyjnego i przesłanie kopii do polskiej Narodowej Agencji. W przypadku niezakwalifikowania na warsztat uczestnik może szukać następnego i procedura się powtarza.

39 Czy macie Państwo pytania?
WARSZTATY GRUNDTVIGA Czy macie Państwo pytania?

40 PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW

41 PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW
Cel: Projekty mają na celu dwuletnią współpracę dwóch organizacji partnerskich z dwóch krajów i umożliwienie zrealizowania wolontariatu za granicą osobom 50+. Założenia projektu: Dwie organizacje partnerskie przygotowują i realizują wyjazdy seniorów na 3 – 8 tygodni (nieprzerwany pobyt) do kraju partnera w celu świadczenia wolontariatu, dzielenia się swoimi doświadczeniami, umiejętnościami i wiedzą z lokalną społecznością. Każda z organizacji jest zarówno organizacją wysyłającą jak i przyjmującą/goszczącą.

42 PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW
Profil organizacji realizującej projekt (wysyłającej i goszczącej): Każda organizacja może wysyłać i przyjmować wolontariuszy, pod warunkiem, że jest w stanie wykazać, że posiada odpowiednie zdolności realizacji takich zadań w skuteczny sposób. Na etapie składania wniosku niekoniecznie muszą być wybranych konkretni wolontariusze do udziału w projekcie. Organizacje wnioskujące muszą być bezpośrednio zaangażowane w rozwój wolontariatu w regionie lub międzynarodowego – nie mogą być tylko pośrednikiem. Projekt powinien służyć nawiązaniu rzeczywistej długotrwałej współpracy w temacie wolontariatu seniorów pomiędzy partnerskimi organizacjami

43 PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW
Kto może być wolontariuszem ? Osoby w wieku 50 lat (skończone w momencie wyjazdu) lub powyżej, bez względu na to czy są słuchaczami organizacji realizujących projekt. Uwaga: jeden senior-wolontariusz może uczestniczyć w Projektach Wolontariatu Seniorów raz na 3 lata. Praca wolontariuszy nie może przynosić zysku i nie może być zastępstwem w pracy.

44 PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW
Wnioskowanie: 2 organizacje z 2 krajów (projekty bilateralne), w tym minimum 1 kraj musi być z UE, każda organizacja wnioskuje do własnej Narodowej Agencji o własny budżet, liczba seniorów wyjeżdżających na wolontariat z każdego kraju: 2 – 6 osób, czas wyjazdu od 3 do 8 tygodni, sprawdź czy twoja organizacja znajduje się w wykazie instytucji uprawnionych Termin składania wniosków 2011: 31 marca (data stempla pocztowego) Czas trwania projektu: 2 lata (od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013)

45 PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW
Działania uprawnione do dofinansowania - rekrutacja uczestników wolontariatu (o ile nie są to słuchacze danej organizacji) - działania przygotowawcze przed wyjazdem seniorów (językowe i kulturowe) - podróż seniorów i utrzymanie seniorów przyjeżdżających z kraju partnera - ubezpieczenie seniorów i wsparcie/mentoring - upowszechnianie informacji o odbytym wolontariacie, ewaluacja

46 Możliwe do uzyskania dofinansowanie:
1) Koszty podróży wolontariuszy wyjeżdżających, liczone wg kosztów rzeczywistych – maks. 500 euro/na 1 wolontariusza, 2) Koszty utrzymania wolontariuszy przyjeżdżających - koszty pokrywające wszelkie koszty pobytu, według zryczałtowanych stawek, wysokość zależy od długości pobytu oraz liczby wolontariuszy w Polsce – 80% maks. stawek maks. komisyjnych, 3) Koszty związane z organizowaniem wyjazdów wolontariuszy - koszty związane z przygotowaniem polskich wolontariuszy do wyjazdu za granicę, wysokość zależy od liczby wyjeżdżających wolontariuszy euro/na 1 wolontariusza, 4) Koszty związane z organizowaniem pobytu wolontariuszy – koszty związane z przygotowaniem pobytu wolontariuszy zagranicznych w Polsce, wysokość zależy od liczby przyjeżdżających wolontariuszy euro/na 1 wolontariusza, 5) Koszty związane ze specjalnymi potrzebami wolontariuszy - koszty na podstawie rzeczywistych potrzeb, wysokość będzie indywidualnie określana, bez górnego limitu.

47 PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW
Aktywne uczestniczenie – praca w działaniach organizacji partnerskiej Zakres zadań/pracy – do ustalenia pomiędzy partnerami Zadania mogą być inne w każdym z krajów Okazja do uczenia się dla wolontariuszy

48 PROJEKTY WOLONTARIATU SENIORÓW
Czy macie Państwo pytania?

49 WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA

50 WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA
Cel: udzielenie pomocy instytucji, która zamierza realizować projekt międzynarodowy, w znalezieniu odpowiednich instytucji partnerskich i opracowaniu wspólnego projektu. Każda organizacja/instytucja może wnioskować o dofinansowanie, które umożliwi pracownikom odbycie wizyty przygotowawczej. Założenia: Kilkudniowe wyjazdy pracowników organizacji zajmujących się edukacją dorosłych w celu poznania zagranicznego partnera do projektu i pracy nad założeniami tego projektu.

51 WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA
Wizyty przygotowawcze uprawnione są do - Projektów Partnerskich Grundtviga, - Projektów Wolontariatu Seniorów oraz, w ramach akcji scentralizowanych: - Projektów Wielostronnych, - Sieci Grundtviga - Działań Towarzyszących. Długość trwania działania: Od 1 do 5 dni (nie później niż do 30 kwietnia 2012)

52 WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA
Uprawnione są dwa 2 typy wyjazdów: na seminarium kontaktowe organizowane przez Narodowe Agencje; na indywidualne spotkanie z partnerami planowanego projektu. Finansowanie: Na pokrycie kosztów podróży (wg kosztów rzeczywistych) i utrzymania (stawki zryczałtowane) oraz w przypadku seminariów kontaktowych tzw. seminar fee. UWAGA: na stronie programu Grundtvig znajdują się informacje o organizowanych w danym roku kontaktowych seminariach.

53 WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA
Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji – wnioskuje organizacja edukacji dorosłych – wyjeżdżają jej pracownicy Termin składania wniosków: Na minimum 8 tygodni przed wyjazdem Obsługa złożonych wniosków: W ciągu dwóch tygodni wniosek jest poddany kontroli formalnej i ocenie merytorycznej, oraz jest podejmowana decyzja selekcyjna. Następnie jest zawierana umowa na dofinansowanie wyjazdu. Po podpisaniu umowy przez obydwie strony jest wypłacana pierwsza rata w wysokości 80% przyznanego dofinansowania. Po powrocie beneficjent składa raport z wyjazdu. Następuje rozliczenie końcowe oraz wypłata drugiej raty dofinansowania.

54 WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA
Przykładowe działania: • zdefiniowania celów, założeń i metodologii przyszłego projektu; • zdefiniowania ról, zakresu obowiązków i zadań partnerów, którzy ustanowią partnerstwo; • opracowania planu pracy przyszłego partnerstwa z uwzględnieniem metod monitorowania, ewaluacji i upowszechniania; • wypełnienia wspólnego wniosku aplikacyjnego.

55 Złożenie wniosku w roku 2011
Za pomocą formularza e-form, dwuetapowo: 1. wypełniamy formularz wniosku, następnie składamy metodą on-line, 2. wersję wydrukowaną wniosku, uzupełniamy niezbędnymi podpisami i pieczęciami, oraz, wraz z dokumentami dodatkowymi, przesyłamy listem poleconym na adres Narodowej Agencji (na min. 8 tygodni przed planowaną wizytą)

56 WIZYTY PRZYGOTOWAWCZE GRUNDTVIGA
Czy macie Państwo pytania?

57 AKCJE MOBILNOŚCIOWE – PODSTAWOWE RÓŻNICE
forma szkoleniowa długość trwania wyjazdu uprawnieni wnioskodawcy sposób wnioskowania

58 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH

59 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Cel/założenia: Indywidualne wyjazdy nauczycieli osób dorosłych i innych przedstawicieli kadry edukacji dorosłych na zagraniczne kursy doskonalące. Celem akcji jest podniesienie jakości uczenia się przez całe życie poprzez umożliwienie osobom zajmującym się szeroko rozumianą niezawodową edukacją  dorosłych odbycia wyjazdu na kurs szkoleniowy w kraju innym niż ten, w którym uczestnik mieszka lub pracuje.

60 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Długość trwania: kurs: minimum 5 dni roboczych, maksymalnie 6 tygodni + podróż, ewentualnie dzień przed rozpoczęciem / dzień po zakończeniu kursu

61 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Osoby uprawnione: kadra pracująca w obszarze edukacji niezawodowej dorosłych - formalnej, pozaformalnej lub nieformalnej - niezależnie od wymiaru zatrudnienia i rodzaju umowy z pracodawcą osoby, które mogą udowodnić, że zdecydowanie planują pracować w obszarze edukacji dorosłych (wracają po przerwie lub będzie to nowy rodzaj pracy), osoby z kwalifikacjami do pracy w edukacji dorosłych, które chcą rozpocząć karierę w tym obszarze, UWAGA: Osoba wyjeżdżająca musi znać język, w jakim będzie prowadzone szkolenie.

62 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Terminy składania wniosków: 14 stycznia 2011 (wyjazdy na kursy od 1 maja 2011) 29 kwietnia 2011 (wyjazdy na kursy od 1 września 2011) 16 września 2011 (wyjazdy na kursy od 1 stycznia 2012) Kursy muszą rozpocząć się najpóźniej do 30 kwietnia 2012 roku

63 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH 1/3
Krajowe kryteria formalne w Polsce 2011: Ta sama osoba może zrealizować wyjazd w ramach którejkolwiek z dwóch akcji: Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych lub Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych tylko jeden raz w danym roku kalendarzowym. 2. Do oryginału wniosku o dofinansowanie złożonego w języku polskim lub angielskim muszą być dołączone następujące dokumenty: aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru i ew. inne właściwe dokumenty informujące o prawnym statusie organizacji oraz o charakterze działalności (np. wyciąg z KRS). Dokument ten musi jednoznacznie udowodnić ….

64 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH 2/3
Krajowe kryteria formalne w Polsce 2011 c.d.: sporządzone zgodnie z wytycznymi potwierdzenie od organizatora kursu, że wnioskodawca został wstępnie przyjęty na kurs, - przygotowane zgodnie z wytycznymi materiały opisujące kurs, w tym obowiązkowo program kursu, - w przypadku pracowników uczelni wnioskodawca musi dołączyć sporządzone zgodnie z wytycznymi oświadczenie podpisane przez reprezentanta uczelni, że wnioskodawca pracuje w specjalnie wydzielonych centrach edukacji o charakterze niezawodowym dla osób dorosłych znajdujących się w strukturze organizacyjnej uczelni (np. UTW),

65 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH 3/3
Krajowe kryteria formalne w Polsce 2011 c.d.: - w przypadku osób, które chcą powrócić do pracy w obszarze edukacji dorosłych lub przekwalifikowują się do pracy w tym sektorze albo osób posiadających kwalifikacje do pracy w edukacji dorosłych, które zamierzają rozpocząć lub wznowić karierę w tym obszarze wnioskodawca musi dołączyć dokumenty jednoznacznie potwierdzające te plany i zamiary oraz kwalifikacje (jeśli dotyczy).

66 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Krajowe priorytety w Polsce w roku 2011: 1. Osoba wnioskująca o dofinansowanie pracuje w organizacji edukacji dorosłych z siedzibą w województwie opolskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub lubuskim (0 lub 5 pkt.). 2. Osoba wnioskująca o dofinansowanie nie jest nauczycielem języka angielskiego ubiegającym się o dofinansowanie wyjazdu na kurs z elementami metodyki nauczania tego języka (0 lub 10 pkt.).

67 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Możliwe dofinansowanie : - kosztów podróży (w tym wizy) - do 500 euro kosztów utrzymania - według stawek utrzymania dla kraju przyjmującego, uzależnione od długości trwania wyjazdu opłaty za kurs (koszty nauki i materiałów szkoleniowych) - do 750 euro ewentualnego przygotowania językowego/pedagogicznego/kulturowego -do 100 euro kosztów wynikających ze specjalnych potrzeb wnioskodawcy (np. w przypadku wnioskodawców niepełnosprawnych fizycznie) - nie określono limitów, wysokość dofinansowania będzie ustalana indywidualnie, w oparciu o uzasadnienie przedstawione we wniosku

68 KURSY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Wnioskowanie: Osoba indywidualna składa wniosek o dofinansowanie do Narodowej Agencji poprzez organizację, na rzecz której pracuje (zazwyczaj z ramienia swojej organizacji macierzystej). Ta sama osoba może zrealizować wyjazd w ramach którejkolwiek z dwóch akcji: Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych lub Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych tylko jeden raz w danym roku kalendarzowym.

69 WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH

70 WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Cel/założenia: Indywidualne wyjazdy nauczycieli osób dorosłych i innych przedstawicieli kadry edukacji dorosłych na zagraniczne wyjazdy o charakterze edukacyjnym, takie jak realizowanie zadań edukacyjnych w organizacji edukacji dorosłych za granicą, poznawanie różnych aspektów dotyczących edukacji dorosłych, „job shadowing” w organizacji edukacyjnej, udział w seminarium/konferencji.

71 WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Długość trwania działania: Od 1 dnia do 12 tygodni (max. 84 dni) Wszystkie działania muszą rozpocząć się najwcześniej 1 maja 2011, a najpóźniej 30 kwietnia 2012.

72 WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Terminy składania wniosków w Polsce: (inne Narodowe Agencje mogą zdecydować inaczej) 14 lutego 2011 (wyjazdy od 1 maja 2011 do 30 kwietnia 2012) 30 maja 2011 (wyjazdy od 1 września 2011 do 30 kwietnia 2012) 30 lipca 2011 (wyjazdy od 1 października 2011 do 30 kwietnia 2012) 30 września 2011 (wyjazdy od 1 stycznia 2012 do 30 kwietnia 2012)

73 WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Osoby uprawnione: Takie same jak w akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych. … czyli kadra pracująca w obszarze ogólnej edukacji dorosłych (formalnej, pozaformalnej lub nieformalnej) – niezależnie od wymiaru zatrudnienia i rodzaju umowy z pracodawcą.

74 WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Możliwe są wyjazdy w celu: realizowania zadań edukacyjnych związanych z nauczaniem dorosłych (np. prowadzenie zajęć dydaktycznych) poznawania różnych aspektów dotyczących edukacji dorosłych i służenia swoim doświadczeniem w tej dziedzinie odbycia praktyki typu „job shadowing” w organizacji edukacyjnej udziału w seminarium lub konferencji

75 WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji – osoba indywidualna (zazwyczaj z ramienia swojej organizacji macierzystej). Z wyjazdów mogą korzystać indywidualne osoby lub, w uzasadnionych przypadkach małe grupy (np. 2 osoby) – każdy składa swój wniosek. W uzasadnionych przypadkach jedno dofinansowanie może dotyczyć wizyt beneficjenta w kilku organizacjach.

76 WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Możliwe dofinansowanie: kosztów podróży - do 500 euro (koszty rzeczywiste) kosztów utrzymania - według stawek (ryczałtowych) utrzymania dla kraju przyjmującego (w Polsce w 2011: 80% maks.stawek komisyjnych) opłaty za seminarium/konferencję - maksymalnie 150 euro za dzień i w sumie nie więcej niż 750 euro (koszty rzeczywiste) ewentualnego przygotowania pedagogicznego/językowego/ kulturowego - do 100 euro (kwota zryczałtowana) Wysokość dofinansowania zależy od długości trwania wizyty i kraju wyjazdu. * W 2010 roku przyznane dofinansowanie dla wnioskodawców z Polski wyniosło od 720 euro do 3053 euro.

77 WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Organizacja „job shadowingu” w swojej instytucji: Zaproszenie edukatora dorosłych z innego kraju uprawnionego w Programie Wspólne opracowanie programu wizyty i wystawienie listu intencyjnego – zaproszenia Złożenie przez indywidualnego wnioskodawcę wniosku o dofinansowanie do Narodowej Agencji w swoim kraju Realizacja wizyty – całość jej kosztów ponosi beneficjent indywidualny z przyznanego grantu Wystawienie przez organizację goszczącą certyfikatu z wizyty

78 WIZYTY I WYMIANA KADRY DLA EDUKACJI DOROSŁYCH
Instytucja goszcząca: Nie otrzymuje dofinansowania Nie płaci praktykantowi Osiąga korzyści z obecności i działalności praktykanta

79 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA

80 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA
Cel/założenia: Dłuższe pobyty kadry edukacji dorosłych w zagranicznej organizacji edukacji dorosłych jako Asystent Grundtviga. Asystent może pełnić pomocniczą rolę asystując w nauczaniu lub zarządzaniu organizacją lub jego asystentura może mieć charakter ekspercki i wtedy bierze pełną odpowiedzialność za jedno lub więcej szkoleń lub wybrany aspekt zarządzania organizacją. Celem akcji jest umożliwienie uczestnikom lepszego zrozumienia wymiaru europejskiego edukacji dorosłych, poszerzenie znajomości języków obcych, poznanie innych krajów europejskich i ich systemów edukacji oraz rozwój kompetencji zawodowych i międzykulturowych.

81 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA
Długość trwania działania: Od ponad 12 tygodni (min. 85 dni) do 45 tygodni Wszystkie działania muszą rozpocząć się najwcześniej 1 sierpnia 2011, a zakończyć najpóźniej 31 lipca 2012. Ze względu na kwestie proceduralne prosimy nie planować Asystentury na okres krótszy niż 13 pełnych tygodni.

82 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA
Termin składania wniosków: 31 marca 2011 (wyjazdy od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2012) * Wnioski należy najpierw składać elektronicznie, a następnie (po wydrukowaniu wersji on-line) papierowo.

83 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA
Osoby uprawnione: Takie same jak w akcji Kursy doskonalenia zawodowego kadry dla edukacji dorosłych oraz studenci ostatniego roku studiów magisterskich z zakresu edukacji dorosłych. … czyli kadra pracująca w obszarze ogólnej edukacji dorosłych (formalnej, pozaformalnej lub nieformalnej) – niezależnie od wymiaru zatrudnienia i rodzaju umowy z pracodawcą.

84 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA
Zadania, jakie mogą realizować Asystenci obejmują: asystowanie we wspieraniu uczenia się osób dorosłych lub w wybranych aspektach zarządzania edukacją dorosłych wspieranie osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi przekazywanie informacji o ojczyźnie Asystenta i asystowanie w nauczaniu języka ojczystego wprowadzanie lub wzmacnianie wymiaru europejskiego w organizacji goszczącej inicjowanie, opracowywanie i asystowanie w realizacji projektów edukacyjnych

85 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA
Wnioskowanie: Do Narodowej Agencji – osoba indywidualna (zazwyczaj z ramienia swojej organizacji macierzystej). Dofinansowanie z tytułu Asystentury Grundtviga przyznawane jest jednej osobie nie częściej niż raz na trzy lata. Asystenci mogą realizować swoje zadania w kilku organizacjach goszczących, aby urozmaicić swoją pracę lub zaspokoić potrzeby sąsiednich organizacji edukacji dorosłych, działających na danym obszarze.

86 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA
Możliwe dofinansowanie: kosztów utrzymania (w tym kosztów podróży) - według stawek (ryczałtowych) utrzymania dla kraju przyjmującego (w Polsce w 2011: 100% maks. stawek komisyjnych) ewentualnego przygotowania pedagogicznego/językowego/ kulturowego - do 300 euro (kwota zryczałtowana) Wysokość dofinansowania zależy od długości trwania asystentury i kraju wyjazdu. UWAGA: Wszystkie koszty ponosi Asystent z dofinansowania przyznanego przez Narodową Agencję. Ani organizacja macierzysta, ani instytucja goszcząca nie otrzymują żadnego dofinansowania związanego z Asystenturą i tym samym nie ponoszą żadnych kosztów z nią związanych. * W 2010 roku przyznane dofinansowanie dla wnioskodawców z Polski wyniosło od 4208 euro do 9430 euro.

87 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA
Gdzie szukać organizacji goszczącej? baza instytucji na stronie formularz zgłoszeniowy na asystenturę wyszukiwarki niektórych Narodowych Agencji – linki za stronie Komisji Europejskiej szukanie „na własną rękę”

88 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA
Organizacja asystentury w swojej instytucji: Zaproszenie asystenta z innego kraju uprawnionego w Programie Wspólne opracowanie programu asystentury i wystawienie listu intencyjnego – zaproszenia Złożenie przez asystenta wniosku o dofinansowanie do Narodowej Agencji w swoim kraju Realizacja asystentury – całość jej kosztów ponosi asystent z przyznanego grantu Wystawienie przez organizację goszczącą certyfikatu z asystentury * Organizacje zamierzające gościć Asystentów w następnych latach zachęca się do informowania o tym zamiarze Narodową Agencję w kraju, w którym organizacja ma siedzibę.

89 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA
Instytucja goszcząca: Nie otrzymuje dofinansowania Nie płaci asystentowi Osiąga korzyści z obecności i działalności asystenta

90 ASYSTENTURY GRUNDTVIGA
Instytucja goszcząca powinna: wyznaczyć opiekuna/mentora/osobę kontaktową w instytucji opracować szczegółowy plan pracy Asystenta, w porozumieniu z Asystentem i pracownikami instytucji przedstawić Asystenta całemu personelowi instytucji w pełni włączyć Asystenta w życie organizacji dać Asystentowi możliwość prowadzenia zajęć o kraju ojczystym i możliwość nauczania języka ojczystego o ile to możliwe pomóc Asystentowi w znalezieniu zakwaterowania

91 Czy macie Państwo pytania?
AKCJE MOBILNOŚCIOWE Czy macie Państwo pytania?

92 Źródła informacji o programie GRUNDTVIG
Strona internetowa Narodowej Agencji w Polsce: Strona internetowa Komisji Europejskiej Zaproszenie do składania wniosków („General Call for Proposals”) w tym „Fiszki” z uwagami NA dot. poszczególnych akcji Formularze wniosków i kryteria oceny wniosków Broszurki/ulotki/materiały oraz publikacje Zrealizowane dotychczas projekty (przykłady dobrej praktyki Grundtviga – dostępne na strony internetowej i wydawane w postaci drukowanych publikacji)

93 Źródła informacji o programie GRUNDTVIG
Promotorzy Grundtviga Spotkania informacyjno-promocyjne 24 stycznia 2011 Spotkania z Beneficjentami: Projektów Partnerskich Grundtviga, Projektów Wolontariatu Seniorów, Warsztatów i Asystentur Seminaria tematyczne, konferencje organizowane przez Narodową Agencję i inne z udziałem NA Dni Otwarte Grundtviga 31 stycznia, 4, 11, 15 lutego 2011 Konsultacje w NA

94 Zespół obsługujący program GRUNDTVIG
Alina Respondek z-ca Dyrektora Programu „Uczenie się przez całe życie” ds Programu Grundtvig Joanna Grzegorczyk Warsztaty Grundtviga promocja i wydarzenia Grundtviga, Karolina Milczarek Kursy doskonalenia nauczycieli kadry dla edukacji dorosłych, kwartalnik FRSE Ewa Orzeszko Wizyty i wymiana kadry dla edukacji dorosłych, Asystentury Grundtviga, feedback od i helpdesk dla beneficjentów, strona internet. Dariusz Bieranowski Projekty Wolontariatu Seniorów, Wizyty Przygotowawcze Grundtviga, statystyki Grundtviga Michał Chodniewicz Projekty Partnerskie Grundtviga, waloryzacja Grundtviga i baza EST

95 Zespół obsługujący program GRUNDTVIG
Alina Respondek Karolina Milczarek Joanna Grzegorczyk Ewa Orzeszko Dariusz Bieranowski Michał Chodniewicz


Pobierz ppt "Katowice, 19 maja 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google