Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT"— Zapis prezentacji:

1 Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT
Certyfikacja osób przez UDT SZCZECIN

2 Programy certyfikacji
Jednostka Certyfikująca Osoby JCO UDT-CERT Programy certyfikacji

3 Programy certyfikacji w Jednostce Certyfikującej Osoby UDT-CERT
1. Certyfikacja personelu badań nieniszczących – NDT w metodach: 6. metod badań nieniszczących (MT – magnetyczno-proszkowej, PT – penetracyjnej, RT – radiograficznej, UT – ultradźwiękowej, VT – wizualnej, ET – badanie prądami wirowymi) dla: trzech stopni kwalifikacji (1., 2. i 3. stopień kwalifikacji) oraz sektorów: [6] - wytwarzanie i przetwórstwo metali i [7] - badania przed- i eksploatacyjne urządzeń, obiektów i konstrukcji, UTT – pomiary ultradźwiękowe grubości, dla dwu stopni kwalifikacji, oraz sektorów [6] i [7], RTI – interpretacja i ocena radiogramów, dla jednego stopnia kwalifikacji, w sektorach: [c] – odlewy, [w] – wyroby spawane oraz sektorów [6] i [7]. MTR – magnetyczne badanie lin stalowych, dla dwu stopni kwalifikacji, w sektorze wyrobu: liny stalowe, w fazie ich wytwarzania, przetwarzania oraz badań przed- i eksploatacyjnych.

4 Programy certyfikacji w Jednostce Certyfikującej Osoby UDT-CERT
2. Certyfikacja spajaczy (spawaczy) – SPAJACZE Certyfikacja spajaczy stali Certyfikacja spajaczy metali nieżelaznych Certyfikacja operatorów spawalniczych i nastawiaczy zgrzewania oporowego Certyfikacja lutowaczy Certyfikacja spajaczy termoplastycznych tworzyw sztucznych Certyfikacja laminerów Certyfikacja metalizatorów

5 Programy certyfikacji w Jednostce Certyfikującej Osoby UDT-CERT cd.
3. Certyfikacja osób sprawujących nadzór spawalniczy – NSPAW 4. Certyfikacja osób napełniających zbiorniki ciśnieniowe oraz osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego – NOK Certyfikacja osób obsługujących urządzenia techniczne: zbiorniki przenośne o pojemności powyżej 350 cm3 – w zakresie napełniania: cięgniki, suwnice, żurawie, podesty ruchome, układnice, dźwignice linotorowe, wyciągi towarowe, dźwigi, urządzenia do manipulacji kontenerami, wózki jezdniowe podnośnikowe. Certyfikacja osób konserwujących urządzenia techniczne: suwnice i cięgniki, żurawie, podesty ruchome, układnice, dźwignice linotorowe, wyciągi towarowe, dźwigniki, dźwigi, w tym dla osób niepełnosprawnych, urządzenia do manipulacji kontenerami, przenośniki osobowe i towarowe, wózki jezdniowe podnośnikowe.

6 Programy certyfikacji w Jednostce Certyfikującej Osoby UDT-CERT cd.
5. Certyfikacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne – BFUNK 2 stopnie certyfikacji: I stopień certyfikowany specjalista bezpieczeństwa funkcjonalnego (CSBF), II stopień ekspercki – certyfikowany ekspert bezpieczeństwa funkcjonalnego (CEBF) w 4 specjalnościach. Certyfikacja II stopnia będzie uruchomiona w 2011 r. 6. Program Certyfikacji (kwalifikacji i zatwierdzania) personelu badań nieniszczących w lotnictwie - CPL

7 1. Certyfikacja personelu badań nieniszczących – NDT
WARUNKI WSTĘPNE: A1 DOWÓD UKOŃCZENIA KURSU zatwierdzonego przez JCO UDT-CERT (6.2 w EN 473), A2 DOWÓD NABYCIA PRAKTYKI (6.3 w EN 473), A3 DOWÓD ZADOWALAJĄCEJ ZDOLNOŚCI WIDZENIA (6.4 w EN 473) A WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ DO JCO UDT-CERT DOWÓD NABYCIA PRAKTYKI W OBSZARZE REGULOWANYM DYREKTYWĄ 97/23/WE B OCENA B1 OCENA SPEŁNIENIA WARUNKÓW WSTĘNYCH B2 EGZAMIN ( 7 w EN 473) C CERTYFIKAT UPOWAŻNIENIE PRACODAWCY W OBSZARZE NIE REGULOWANYM W OBSZARZE REGULOWANYM DYREKTYWĄ 97/23/WE AKREDYTACJA PCA AC 088 RTPO NR 1433 D NADZÓR JCO UDT-CERT E1 ODNOWIENIE E2 RECERTYFIKACJA

8 1. Certyfikacja personelu badań nieniszczących – NDT
Wymagania dla kandydatów ubiegających się o certyfikację Złożyć poprawnie wypełnionego oryginału wniosku o certyfikację Dowód zadowalającej zdolności widzenia - Zaświadczenie lekarskie od lekarza okulisty Dowód ukończenia kursu szkoleniowego zatwierdzonego przez JCO UDT-CERT Dowód nabycia praktyki (potwierdzenie pracodawcy i osoby sprawującej kwalifikowany nadzór w odpowiednim punkcie wniosku o certyfikację) Opłata certyfikacyjna Zdać z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego Szkolenia Wymagane jest odbycie określonej ilości godzin szkolenia w zależności od metody i stopnia (patrz Program certyfikacji pkt….) Odbycie kursu szkoleniowego w ośrodku szkoleniowym zatwierdzonym przez UDT-CERT. Lista ośrodków szkoleniowych badań nieniszczących zatwierdzonych przez UDT-CERT znajduje się na stronie internetowej

9 1. Certyfikacja personelu badań nieniszczących – NDT cd.
Egzamin Odbywa się w ośrodkach egzaminacyjnych zatwierdzonych przez JCO UDT-CERT Egzamin kwalifikacyjny na 1. i 2. stopień składa się z trzech części: ogólnej, specjalistycznej (pytania w formie testu wyboru) i praktycznej (ocena 2 lub 3 próbek) oraz sporządza instrukcję badania (tylko w przypadku egzaminu na 2. stopień) . Egzamin kwalifikacyjny na 3. stopień składa się z egzaminu podstawowego w zakresie wiedzy podstawowej oraz z egzaminu w głównej metodzie badania (obejmuje również opracowanie jednej procedury badań). Pytania są typu testu wyboru lub krótkiej odpowiedzi Okres ważności certyfikatu Certyfikat wydawany jest na okres 5 lat z możliwością odnowienia na kolejne 5 lat, a następnie recertyfikacji po 10. latach od daty wydania pierwszego certyfikatu. JCO UDT-CERT sprawuje nadzór nad wydanymi certyfikatami przez cały okres ich ważności w celu upewnienia się, że przestrzegane są wymagania Programu Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących w Systemie UDT-CERT.

10 2. Certyfikacja spajaczy (spawaczy) – SPAJACZE
A1 Dowód ukończenia kursu Jeśli dotyczy (patrz szczegółowy program certyfikacji) A2 Dowód nabycia praktyki A. WNIOSEK B1 Ocena spełnienia warunków wstępnych (wniosek, praktyka) B2 Egzamin, pkt. 7. PN-EN 15257 B. OCENA C. DECYZJA D. NADZÓR UDT-CERT E. PRZEDŁUŻENIE DECYZJI

11 2. Certyfikacja spajaczy (spawaczy) – SPAJACZE
Wymagania dla kandydatów ubiegających się o certyfikację Kandydat musi mieć ukończone 18 lat Złożyć poprawnie wypełniony oryginał wniosku o certyfikację wraz z kompletem dokumentów zgodnie z odpowiednim programem szczegółowym Dowód odbycia szkolenia i/lub uzyskania praktyki w spawaniu, gdy jest to wymagane szczegółowym programem certyfikacji Aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania spajania Opłata certyfikacyjna Zdać z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego Szkolenia Wymagane jest odbycie określonej ilości godzin szkolenia w zależności od programu certyfikacji Kursy szkoleniowe odbywają się w ośrodku szkoleniowym zatwierdzonym przez UDT-CERT. Lista ośrodków szkoleniowych spajaczy zatwierdzonych przez UDT-CERT znajduje się na stronie internetowej Egzamin Egzamin kwalifikacyjny jest przeprowadzany przez egzaminatora w ośrodku egzaminacyjnym lub w pomieszczeniach pracodawcy wnioskującego Okres ważności certyfikatu Certyfikat jest ważny przez 2 lata, począwszy od daty zakończenia wszystkich wymaganych dokumentem odniesienia badań i prób. JCO UDT-CERT sprawuje nadzór nad wydanymi certyfikatami przez cały okres ich ważności w celu upewnienia się, że przestrzegane są wymagania Programu Certyfikacji Spajaczy w Systemie UDT-CERT.

12 3. Certyfikacja osób sprawujących nadzór spawalniczy NSPAW
Dowód ukończenia kursu zatwierdzonego przez JCO UDT-CERT, pkt program certyfikacji nadzoru spawalniczego UDT-CERT Wykształcenie pkt program certyfikacji nadzoru spawalniczego UDT-CERT Dowód nabycia praktyki A. WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ Ocena spełnienia warunków wstępnych (wniosek, wykształcenie, praktyka) Egzamin, pkt program certyfikacji nadzoru spawalniczego UDT-CERT B. OCENA C. CERTYFIKAT D. NADZÓR JCO UDT-CERT E. PONOWNA CERTYFIKACJA

13 3. Certyfikacja osób sprawujących nadzór spawalniczy NSPAW cd.
Wymagania dla kandydatów ubiegających się o certyfikację Ukończone 18 lat, Kandydat musi posiadać następujące kwalifikacje zawodowe: inżynier – co najmniej 1 rok praktyki przemysłowej w spawalnictwie, technik – co najmniej 3 lata praktyki przemysłowej w spawalnictwie, mistrz spawalniczy – co najmniej 5 lat praktyki przemysłowej w spawalnictwie Kandydat musi posiadać udokumentowane przeszkolenie w zakresie nadzoru i kontroli prac spawalniczych wg programów szkolenia zatwierdzonych przez JCO UDT-CERT dla właściwej kategorii osób Złożyć poprawnie wypełniony oryginał wniosku o certyfikację Dokonać opłatę certyfikacyjną Zdać z wynikiem pozytywnym egzaminu kwalifikacyjnego Szkolenia Kursy szkoleniowe odbywają się w ośrodku szkoleniowym zatwierdzonym przez UDT-CERT. Lista ośrodków szkoleniowych nadzoru spawalniczego zatwierdzonych przez UDT-CERT znajduje się na stronie internetowej

14 3. Certyfikacja osób sprawujących nadzór spawalniczy NSPAW cd.
Egzamin Miejsce egzaminu kwalifikacyjnego ustala JCO UDT-CERT w porozumieniu z wnioskodawcą Egzamin kwalifikacyjny składa się z: opracowania pWPS, oceny złącza spawanego za pomocą badań wizualnych, testu egzaminacyjnego składającego się z 30 pytań (test wyboru) Okres ważności certyfikatu Certyfikat wydawany jest na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat. JCO UDT-CERT sprawuje nadzór nad wydanymi certyfikatami przez cały okres ich ważności w celu upewnienia się, że przestrzegane są wymagania Programu Certyfikacji sprawujących nadzór spawalniczy w Systemie UDT-CERT.

15 E ODNOWIENIE / RECERTYFIKACJA
4. Certyfikacja osób napełniających zbiorniki ciśnieniowe oraz osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego – NOK A WNIOSEK O SPRAWDZENIE KWALIFIKACJI / CERTYFIKACJĘ A1 WARUNKI WSTĘPNE A2 POTWIERDZENIE DOKONANIA OPŁATY B1 PRZEGLĄD I REJESTRAJCA WNIOSKU B2 EGZAMIN KWALIFIKACYJNY B OCENA C CERTYFIKAT D NADZÓR UDT E ODNOWIENIE / RECERTYFIKACJA

16 Wymagania dla kandydatów ubiegających się o certyfikację
4. Certyfikacja osób napełniających zbiorniki ciśnieniowe oraz osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego – NOK cd. Wymagania dla kandydatów ubiegających się o certyfikację musi mieć ukończone 18 lat, stosownie do wnioskowanego zakresu certyfikacji kandydat powinien: posiadać umiejętność praktycznego wykonywania czynności (gdy to ma zastosowanie), posiadać wiedze w zakresie warunków technicznych dozoru technicznego, norm i przepisów prawnych spełniać dodatkowe wymagania, gdy jest to wymagane dokumentem odniesienia. złożyć poprawnie wypełniony oryginał wniosku o certyfikację dokonać opłatę certyfikacyjną zdać z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny

17 4. Certyfikacja osób napełniających zbiorniki ciśnieniowe oraz osób obsługujących i konserwujących urządzenia transportu bliskiego – NOK cd. Egzamin Miejsce egzaminu kwalifikacyjnego ustala komisja egzaminacyjna w porozumieniu z wnioskodawcą Egzamin kwalifikacyjny przeprowadzany jest zgodnie z wymaganiami dokumentów odniesienia i programu certyfikacji Egzamin kwalifikacyjny z części teoretycznej jest przeprowadzany w formie egzaminu ustnego lub testowego Egzamin z części praktycznej jest przeprowadzany na określonym rodzaju urządzeń lub w oparciu o schematy/ tablice poglądowe czy eksponaty Okres ważności certyfikatu Certyfikat wydawany jest na okres 5 lat z możliwością przedłużenia na kolejne 5 lat W okresie ważności certyfikatu JCO UDT-CERT sprawuje nadzór nad wydanymi certyfikatami w celu stwierdzenia, czy osoba certyfikowana utrzymuje kompetencje zgodnie z wymaganiami odpowiedniego dokumentu odniesienia

18 5. Certyfikacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne – BFUNK
A1 Dowód ukończenia kursu zatwierdzonego przez JCO UDT-CERT A2 Dowód nabycia praktyki, A3 Rekomendacja kandydata A WNIOSEK O CERTYFIKACJĘ B1 Ocena spełnienia warunków wstępnych (wniosek, szkolenie, praktyka, rekomendacje) B2 Egzamin B OCENA C CERTYFIKAT E ODNOWIENIE D NADZÓR JCO UDT-CERT F RECERTYFIKACJA

19 5. Certyfikacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne – BFUNK cd.
Wymagania dla kandydatów ubiegających się o certyfikację złożyć poprawnie wypełniony oryginał wniosku o certyfikację na I stopień wraz z załącznikami: kopię świadectwa / dyplomu potwierdzającego wykształcenie deklarowane we wniosku o certyfikację, potwierdzoną na zgodność z oryginałem, 2 oświadczenia rekomendujące kandydata (mogą być kopie potwierdzone na zgodność z oryginałem), kopię świadectwa ukończenia z pozytywnym wynikiem odpowiedniego kursu szkoleniowego, potwierdzoną na zgodność z oryginałem przez ośrodek szkoleniowy wydający świadectwo, kopię dowodu opłaty egzaminacyjnej. spełniać minimalne wymaganie dotyczące praktyki zawodowej, które dla I stopnia kwalifikacji wynosi 3 lata (dla II stopnia wynosi 10 lat), potwierdzone przez pracodawcę w odpowiednim miejscu wniosku, może być odpowiednio zmniejszone w zależności od poziomu i kierunku wykształcenia. zdać z wynikiem pozytywnym egzamin kwalifikacyjny Szkolenia Wymagane jest odbycie określonej ilości godzin szkolenia w zależności od stopnia (patrz schemat kursów (następny slajd) i/lub Program Certyfikacji pkt ) Odbywają się w ośrodkach szkoleniowych zatwierdzonych przez JCO UDT-CERT, których lista opublikowana jest na stronie

20 5. Certyfikacja osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo funkcjonalne – BFUNK cd.
Egzamin Egzaminy odbywają się w ośrodkach egzaminacyjnych zatwierdzonych i nadzorowanych przez JCO UDT-CERT Egzamin na 1. stopień: jest pisemny i trwa łącznie cztery godziny zegarowe. Składa się z dwu części i półgodzinnej przerwy pomiędzy tymi częściami Część pierwsza „O1” trwa 3 godziny bez przerwy i obejmuje pytania z zakresu wiedzy ogólnej dotyczącej bezpieczeństwa funkcjonalnego oraz diagnostyki procesów i systemów technicznych Część druga „O2” trwa 0,5 godziny i obejmuje zakres wiedzy dotyczącej systemu UDT-CERT Egzamin na 2. stopień jest pisemny i trwa łącznie pięć godzin zegarowych. Egzamin składa się z trzech części Okres ważności certyfikatu Certyfikat jest ważny 5 lat z możliwością odnowienia na kolejne 5 lat. W okresie ważności certyfikatu JCO UDT-CERT sprawuje nadzór nad certyfikacją w celu stwierdzenia, czy osoba certyfikowana utrzymuje kompetencje zgodnie z wymaganiami odpowiedniego dokumentu odniesienia

21 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Jednostka Certyfikująca Osoby UDT-CERT"

Podobne prezentacje


Reklamy Google