Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Granica efektywna zbioru możliwości inwestycyjnych Linia rynku kapitałowego Linia papierów wartościowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Granica efektywna zbioru możliwości inwestycyjnych Linia rynku kapitałowego Linia papierów wartościowych."— Zapis prezentacji:

1 Granica efektywna zbioru możliwości inwestycyjnych Linia rynku kapitałowego Linia papierów wartościowych

2 Portfel 3 akcji Zbiór możliwości inwestycyjnych bez krótkiej sprzedaży

3 Portfel 3 akcji. Zbiór możliwości inwestycyjnych z krótką sprzedażą (kolor różowy)

4 Portfel minimalnego ryzyka Def 1. Portfel minimalnego ryzyka to portfel charakteryzujący się najmniejszą wartością odchylenia standardowego

5 Zbiór możliwości inwestycyjnych dla portfela dwu- akcyjnego Prostokąt odpowiada portfelowi minimalnego ryzyka

6 Relacja Markowitza UWAGA 1. Każdemu portfelowi (u 1,u 2,…,u n ) składającemu się z n- akcji (u i – udział i-tej akcji w portfelu) odpowiada para (σ, R); σ- odchyl. std. stopy zwrotu, R - oczekiwana stopa zwrotu portfela. Odwzorowanie to nie jest różnowartościowe (może istnieć kilka portfeli, którym przyporządkowana jest ta sama para (σ, R). DEF. 2. Dla dwóch par (σ 1, R 1 ), (σ 2, R 2 ) zdefiniujemy relację oznaczoną symbolem « (σ 1, R 1 ) « (σ 2, R 2 ) ( σ 2 σ 1 i R 1 R 2 ) Mówimy, że portfele odpowiadające drugiej parze są lepsze w sensie relacji Markowitza od portfeli korespondujących z pierwszą parą. Uwaga2. Będziemy w wyżej opisanej sytuacji mówili krótko, że portfel drugi jest lepszy niż pierwszy

7 Portfel efektywny. Granica efektywna (efficient frontier) Def. 3. Portfel nazywamy efektywnym jeżeli nie istnieje różny od niego portfel lepszy w sensie Markowitza Def.4. Zbiór portfeli efektywnych nazywamy granicą efektywną zbioru wszystkich możliwości inwestycyjnych

8 Portfel optymalny. Portfel rynkowy Def. 5. Portfel optymalny to portfel o maksymalnym zysku względnym przypadającym na jednostkę ryzyka (czyli o maksymalnym stosunku oczekiwanej stopy zwrotu do odchylenia std.) maks. (ER/ σ ) Def. 6. Portfel rynkowy to portfel o maksymalnym stosunku oczekiwanego zysku ponad stopę wolną od ryzyka do odchylenia std. maks. (ER – R F ) / σ ( gdzie R F – stopa procentowa wolna od ryzyka ) Portfelowi rynkowemu odpowiada w układzie ( σ,R) punkt, który oznaczymy przez (σ M, R M )

9 Twierdzenie o dwóch portfelach efektywnych Twierdzenie. Dowolny portfel leżący na granicy efektywnej jest kombinacją dowolnych dwóch portfeli leżących na tej krzywej (D. Luenberger, Teoria inwestycji finansowych)

10 Portfel mieszany: rynkowy ze składnikami pozbawionymi ryzyka (risk free assets) Niech rozważany portfel ma udział α obligacji o stałej stopie zwrotu R F i zerowym ryzyku oraz udział β akcji o stopie zwrotu R M i ryzyku σ M Stopa zwrotu portfela : R P = α R F + β R M gdzie α + β = 1, α, β > 0 ER P = α R F + β ER M, Var R P = Var (β R M )= β 2 Var (R M ) czyli σ P = β σ M

11 Portfel mieszany: rynkowy ze składnikami pozbawionymi ryzyka wyliczając stąd β i podstawiając do wzoru na ER P (ER P = α R F + β ER M ) otrzymujemy ER P = (1- σ P / σ M ) R F + σ P / σ M ER M czyli ER P = R F + σ P (ER M - R F )/σ M

12 Linia rynku kapitałowego (Capital Market Line) Otrzymany związek ER P = R F + σ P [(ER M - R F )/σ M ] wskazuje na liniową zależność między oczekiwaną stopą zwrotu ER P dla portfela mieszanego a odchyleniem std. σ P tego portfela. Def. 7. Wykres powyższej zależności w układzie (σ, R) nosi nazwę linii rynku kapitałowego Portfele mieszane (przy założeniu braku krótkiej sprzedaży) są zatem reprezentowane w układzie (σ, R) przez punkty odcinka o końcach (0, R F ), (σ M, ER M )

13 Linia rynku kapitałowego Stopa wolna od ryzyka – 9%, portfel rynkowy (18,56 %, 15,00%)

14 Linia rynku kapitałowego Pożyczka maksymalnie do 40% wartości portfela na dokupienie akcji (czerwony odcinek)

15

16

17 Dane są stopy zwrotu z akcji A oraz zmiany indeksu giełdy w kolejnych miesiącach

18 Regresja liniowa

19 1.Dla stóp zwrotu z akcji X oraz zmian indeksu Y znajdziemy linię regresji liniowej (model teoretycznej zależności liniowej miedzy dwiema zmiennymi, opartym na metodzie najmniejszych kwadratów Równania regresji liniowej Y względem X Y - EY = [ COV (X,Y) / WAR X] (X- EX). X względem Y X – EX = [ COV (X,Y) / WAR Y] (Y- EY). Gdzie X,Y teoretyczne wartości zmiennych X, Y

20 Regresja liniowa. Przykład

21 Regresja liniowa Przykład

22

23

24

25

26 Regresja liniowa. Współczynnik β Powiązanie stopy zwrotu z akcji z indeksem rynku Y-EY= [COV(X,Y)/War X](X-EX) R A - teoretyczna stopa zwrotu z akcji A R - teoretyczna stopa zwrotu z indeksu R A - ER A = [COV(R, R A )/War R](R -ER) Oznaczmy β = COV(R, R A ) / War R, wtedy R A = E R A - β ER + βR = (E R A - β ER) + βR Oznaczmy stałą ER A - β ER przez a, mamy wtedy R A = a + β R równanie regresji liniowej stopy zwrotu z akcji względem stopy zwrotu z indeksu

27 Regresja liniowa. Współczynnik β R A = a + β R Współczynnik β wskazuje, o ile procent hipotetycznie wzrasta stopa zwrotu z akcji A, gdy indeks giełdy wzrasta o 1 %, gdyż β = Δ R A / Δ R Def. 8. Jeżeli β > 1, to mówimy, że akcja A jest agresywna – akcja żywo reaguje na zachowanie rynku 0 < β < 1, to mówimy, że akcja A jest defensywna- stopa zwrotu z A w małym stopniu zależy od rynku β = 0,- akcja nie reaguje na zachowanie rynku

28 Regresja liniowa Model jednowskaźnikowy W. Sharpea Można przyjąć następujące modelowe równanie związku między stopą zwrotu z akcji A oraz stopą zwrotu indeksu giełdowego R A = a + β R + e w którym e jest składnikiem losowym (nieskorelowanym z rynkiem) o wartości oczekiwanej równej zero. Wówczas ER A = a + β ER Stopę zwrotu z papieru A można wyznaczyć w oparciu o stopę zwrotu z rynku oraz współczynniki β oraz a Ponadto War R A = β 2 War R + War e Ryzyko papieru wartościowego można wyznaczyć w oparciu o ryzyko rynkowe (systematyczne), współczynnik β oraz wariancję składnika losowego (ryzyko specyficzne)

29 Regresja liniowa Model jednowskaźnikowy W. Sharpea Uwaga. Ryzyka rynkowego (systematycznego), nie da się uniknąć, natomiast ryzyko specyficzne, związane z akcją lub portfelem, można minimalizować odpowiednim wyborem akcji oraz składem portfela

30 Portfel wielu akcji. Model Sharpea Dla portfela składającego się z n akcji potrzebna jest znajomość: n stóp zysku n odchyleń standardowych n(n-1)/2 współczynników korelacji (dla 100 akcji – 4 950 współczynników korelacji) (dla 1000 akcji – 499 500 współczynników korelacji) William Sharpe zaproponował tzw. jednowskaźnikowy model oparty na jednoczynnikowej analizie zmienności poszczególnych akcji, prowadzącej do analizy mniejszej liczby danych

31 Model jednowskaźnikowy W. Sharpea Rozważmy akcje n spółek, których stopy zwrotu oznaczymy przez R i i=1,…,n. R i = a i + β i R + e i, R oznacza stopę zwrotu indeksu giełdowego Założenia: (i) e i - losowy składnik o zerowej wartości oczekiwanej E(e i ) = 0 (ii) e i nie jest skorelowany z R (dla każdego i) (iii) e i nie jest skorelowany z e j dla każdej pary różnych wskaźników (iv) Znane są wariancje War e i

32 Model jednowskaźnikowy Williama Sharpea (1) R i = a i + β i R + e i (2) ER i = a i + β i ER (3) War R i = (β i ) 2 War R + War e i (4) Cor (R i, R j ) = (β i β j War R) / σ i σ j Równość (4) jest zależnością przybliżoną. Mówi ona, że współczynnik korelacji miedzy dwoma papierami można wyznaczyć dysponując współczynnikami β, ryzykiem (odchyl. std.) obu papierów oraz wariancją rynku

33 Model jednowskaźnikowy Williama Sharpea Liczba danych: n współczynników a, n beta, n wartości odchyleń std. składników losowych, średnia stopa rynkowa, wariancja rynku Czyli (3n+2) danych.

34 Portfel n spółek, parametry portfela Rozważmy portfel akcji n spółek, spełniających założenia modelu jednowskaźnikowego. Stopy zwrotu poszczególnych aktywów oznaczymy przez R i i=1,…,n. R i = a i + β i R + e i Stopa zwrotu z portfela r :

35 Składnik e jest średnią ważoną składników losowych poszczególnych akcji. Prawdziwe są równości

36 Model jednowskaźnikowy Williama Sharpea Przy przyjętych założeniach wariancja ( σ e ) 2 jest odwrotnie proporcjonalna do liczby aktywów w portfelu. Wariancja portfela może być przedstawiona jako suma dwóch składników Pierwszy z nich jest wiąże się z tzw. ryzykiem systematycznym, niedywersyfikowalnym, współczynnik beta jest średnią ważoną, nie ulega więc dużym wahaniom. Drugi zaś jest sumą przyczynków dywersyfikowalnych ryzyka (suma ta maleje wraz z liczbą akcji)

37 Model jednowskaźnikowy Williama Sharpea - podsumowanie (1) R A = a + β R + e (2) ER A = a + β ER (3) War R A = β 2 War R + War e (4) Cor (R A, R B ) = (β A β B War R) / σ A σ B Równość (4) jest zależnością przybliżoną. Mówi ona, że współczynnik korelacji miedzy stopami zwrotu dwóch akcji można wyznaczyć dysponując współczynnikami β, ryzykiem (odchyl. std.) obu papierów oraz wariancją rynku

38 Linia papierów wartościowych Security Market Line SML Można szukać współzależności między stopą zwrotu z akcji A oraz stopą zwrotu portfela rynkowego R M (nie zaś indeksem rynku, jak poprzednio ) Prawdziwe jest twierdzenie (D. Luenberger, str 228) Tw. Jeśli (σ M, R M ) oznaczają parametry portfela rynkowego, to oczekiwana stopa zwrotu z akcji A jest związana ze stopą zwrotu portfela rynkowego następującym równaniem R A = R F + β (R M - R F ), gdzie β = COV(R A, R M ) / ( σ M ) 2 R F stopa wolna od ryzyka Ostatnia równość nosi nazwę linii papierów wartościowych (SML ) Pierwszy składnik R F jest zwany ceną czasu zaś drugi – premią za ryzyko

39 Linia papierów wartościowych Linia papierów wartościowych określa zależność stopy zwrotu akcji (portfela) od współczynnika beta tej akcji (portfela). Jest to zależność stopy zwrotu od ryzyka systematycznego reprezentowanego przez współczynnik beta

40 Linia papierów wartościowych. Układ (β,R)

41 Linia papierów wartościowych Równanie SML jest równaniem rynku w stanie równowagi, tzn. jest równaniem wyceny akcji (lub portfela). Stopę zwrotu z aktywu o danym współczynniku β można odczytać z wykresu. Portfel rynkowy jest punktem o pierwszej współrzędnej równej 1. Portfel pozbawiony ryzyka jest punktem przecięcia prostej SML z osią OY. Portfele leżące na SML są równie atrakcyjne ze względu na uzyskiwaną stopę zwrotu i ponoszone ryzyko

42 Linia papierów wartościowych

43 Model równowagi CAPM Parametry akcji (portfeli) mają tendencję do spełniania równania SML. (Punkty reprezentujące te portfele układają się na linii SML). Jeżeli akcja (portfel) znajduje się powyżej tej linii – ma większy zwrot - jest więc bardziej atrakcyjna (niedowartościowana), zwiększony popyt wywołuje zwiększoną cenę, co obniża jej stopę zwrotu (powrót na linię). Jeżeli akcja (portfel) znajduje się poniżej tej linii – ma mniejszy zwrot - jest więc mniej atrakcyjna (przewartościowana), zmniejszony popyt wywołuje spadek ceny, co zwiększa jej stopę zwrotu (powrót na linię).


Pobierz ppt "Granica efektywna zbioru możliwości inwestycyjnych Linia rynku kapitałowego Linia papierów wartościowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google