Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zajęcia 4 Mgr Iryna Bilousova

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zajęcia 4 Mgr Iryna Bilousova"— Zapis prezentacji:

1 Zajęcia 4 Mgr Iryna Bilousova
Decyzje Zajęcia 4 Mgr Iryna Bilousova

2 Definicja Podejmowanie decyzji – akt wyboru jednej możliwości spośród ich zestawu Podjęcie decyzji umożliwić ma przekształcenie stanu obecnego w stan porządany. Proces podejmowania decyzji – poznanie i zdefiniopwanie istoty sytuacji decyzyjnej, wyodrębnienie różnych możliwości, wybór „najlepszej” z nich i wprowadzenie jej w życie

3 Typy decyzji Programowalna decyzja – decyzja mająca dość kompletną strukturę lub powtarzająca się z pewną częstotliwością (albo i jedno i drugie) Nieprogramowalna decyzja – decyzja o dość słabo wyrażonej strukturze; podejmowane są znacznie rzadziej niż decyzje zaprogramowane, nie mająca sswego precedensu w przeszłości, innowcyjna

4 Warunki podejmowania decyzji
Poziom niejasności i niebiezpieczeństwo podjęcia błędnych decyzji Niskie Średnie Wysokie

5 Klasyczny model podejmowania decyzji
3 założenia: Podejmujący decyzję mają pełne informacje o sytuacji decyzyjnej i mozliwościach do wyboru Są w stanie skutecznie usunąć niepełność, aby podjąć decyzję w warunkach pewności Potrafią racjonalnie i logicznie ocenić wszelkie aspekty sytuacji decyzyjnej Wobec sytuacji wymagającej decyzji menedżer powinien... Uzyskać pełną i doskonałą informację Wyeliminować niepewność Ocenić wszystko racjonalnie i logicznie ...i podjąć w końcu decyzję najlepiej służącą interesom organizacji

6 Decyzje grupowe a indywidualne

7 Narzędzia podejmowania decyzji
Macierz wypłat Wysoka inflacja (prawdopodobieństwo 0,30) Niska inflacja (prawdopodobieństwo 0,70) Wariant inwestycyjny 1 Firma wytwarzająca artykuły sportowo-turystyczne 50 000 Wariant inwestycyjny 2 Firma energetyczna 90 000 Wariant inwestycyjny 3 Firma w przemysle spożywczym 30 000 25 000 Wartość oczekiwana EV dla poprzedniej tabeli: EV=0,3*( ) + 0,7*50 000= EV=0,3* ,7*( )= 16500 EV= 0,3* ,7*25 000= Najwyższą wartość oczekiwaną przyniesie zainwestowanie w firmę artykułów sportowo-turystycznych.

8 Narzędzia podejmowania decyzji c.d.
Drzewa decyzyjne

9 Narzędzia podejmowania decyzji Drzewo decyzyjne c.d.

10 Narzędzia podejmowania decyzji Inne metody
Model zapasów (JIT-dokładnie na czas) Programowanie liniowe – technika planistyczna, która wyznacza optymalną kombinację zasobów i czynności Analiza punktu krytycznego – procedura identyfikowania punktu, w którym dochody zaczynają pokrywać koszty. Model dystrybucji - używany do określenia optymalnego wzorca dystrybucji z wykorzystaniem różnych przewoźników i różnych tras. Teoria gier - narzędzie planistyczne, wykorzystywane do przewidywania reakcji konkurentów na różne działania podejmowane przez organizację. Sztuczna inteligencja (system ekspercki) - program komputerowy, który próbuje naśladować procesy myślowe osób o dużym doświadczeniu w podejmowaniu decyzji.

11 Systemy informatyczne wspomagające decyzje
Współcześnie systemy eksperckie i systemy wspomagania decyzji stosuje się w tak hermetycznych dziedzinach jak wojskowość lub medycyna, lub do analizy wycinkowych zagadnień zarządczych, jak np.: Analiza zdolnosci kredytowej, Ocena atrakcyjności kontrahenta, Podejmowanie decyzji inwestycyjnych na rynkach finansowych.

12 Zmiana w organizacjach
Zajęcie 4 Mgr Iryna Bilousova

13 Cykl życia organizacji
Cykl życia organizacji jest to sekwencja etapów, przez które przechodzi większość organizacji w trakcie swego istnienia. Etapy te wykazują określone różnice zarówno pod względem ilościowym, jak tez jakościowym. Są one stymulowane przez różnego rodzaju siły wewnętrzne i zewnętrzne. Etapy Narodziny - głównym celem przedsiębiorstwa jest walka o przetrwanie i utrzymanie się na rynku. Strategia polega na nastawieniu się na szybkie wykorzystanie pojawiających się szans. Młodość - wzrost i ekspansja, elastyczność, adaptacyjnoć, szybkość działania, a także innowacyjnościa i kreatywność. Jeśli przedsiębiorstwo rozwija się prawidłowo, następuje szybkie i odczuwalne zwiększenie zysku oraz profesjonalizacja działalności, co często prowadzi do zwiększenia rozmiarów organizacji. Dojrzałość - w tym etapie następuje stabilizacja obrotów przedsiębiorstwa, jego rozmiarów. Ma wypracowaną pozycję na rynku, czerpie korzyści z osiągniętego poziomu wzrostu. Organizacje często mają możliwość rozporządzania znacznymi zasobami, posiadają doświadczona kadrę kierowniczą, a także mają niskie koszty dzięki ekonomii skali. Schyłek - przedsiębiorstwa schyłkowe charakteryzują się tym, iż znajdują się w kryzysie, który wskutek kumulacji wielu zjawisk zagraża pozycji konkurencyjnej na rynku oraz zdolności generowania zysku, a w konsekwencji egzystencji danej jednostki gospodarczej. Aby uchronić się przed schyłkiem, muszą zostać podjęte odpowiednie działania, gdy przedsiębiorstwo jest na etapie dojrzałości.

14 Zmiana organizacyjna Zmiana organizacyjna – każda istotna modyfikacja jakiejś części organizacji Siły zewnętrzne Siły wewnętrzne Zmiana planowana – zmiana przygotowana i wprowadzona w sposób uporządkowany i terminowy, wyprzedzająca oczekiwane przyszłe wydarzenia Zmiana dostosowawcza – zmiana w reakcji na pojawiające się okoliczności, raczej stopniowa niż całościowa.

15 Obszary zmian w organizacji
Zmiana struktury i schematu organizacji Zmiany techniki i operacji Zmiany w zasobach ludzkich

16 Opór wobec zmian Niepewność Zagrożenie osobistych interesów
Odmienność spostrzegania Uczucia straty

17 Przezwyciężanie oporu wobec zmian
Uczestnictwo Edukacja i komunikowanie się Ułatwianie Analiza pola sił

18 Doskonalenie organizacji
Doskonalenie organizacji (organization development – OD)– planowany wysiłek, obejmujący całą organizację i kierowany z najwyższego szczebla, który ma zwiększyć skuteczność organizacji i oprawić jej kondycję przez planową ingerencję w proces funkcjonowania organizacji, z wykorzystaniem znajomości nauk behawioralnych. Metody: Działania diagnostyczne Tworzenie zespołów Sprzężenie zwrotne poprzez ankietę Kształcenie Działalność międzygrupowa Postępowanie rozjemcze z udziałem trzeciej strony Działania techniczno-strukturalne Konsultacja procesów Planowanie życia i kariery Szkolenie i doradztwo Planowanie i ustalanie celów

19 Innowacje organizacyjne
Innowacja – kierowany wysiłek organizacji na rzecz rozwoju nowych produktów lub usług bądź nowych zastosowań dla produktów lub usług juz istniejących Proces innowacji: Opracowywanie innowacji Zastosowanie innowacji Uruchomienie Wzrost Dojrzałość Schyłek

20 Formy innowacji Innowacje radykalne a innowacje stopniowe
Innowacje techniczne a innowacje kierownicze Innowacje w zakresie produktów a innowacje w zakresie procesów

21 Zaniechanie wprowadzania innowacji
Niedostatek zasobów Niedostrzeganie okazji Opór wobec zmian

22 Wspieranie innowacji w organizacjach
System nagradzania Kultura organizacyjna Zachowanie – działania, które można zaobserwować np. kontakt wzrokowy, powitanie Postawy – względnie trwała (utrzymująca się przez dłuższy czas) skłonność do postrzegania w określony sposób pewnych obiektów np. stosunek do innych narodowości Poglądy – utrwalony stosunek do jakiejś kwestii oparty na przeświadczeniu o jej prawdziwości np. konserwatyzm Wartości – podstawa przyjętych w danej społeczności norm etycznych np. sprawiedliwość, moralność Przedsiębiorczość wewnątrzorganizacyjna w większych organizacjach


Pobierz ppt "Zajęcia 4 Mgr Iryna Bilousova"

Podobne prezentacje


Reklamy Google