Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

BIOCHEMIA prof. dr hab. inż. Stanisław Wołowiec

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "BIOCHEMIA prof. dr hab. inż. Stanisław Wołowiec"— Zapis prezentacji:

1 BIOCHEMIA prof. dr hab. inż. Stanisław Wołowiec
Warunki zaliczenia przedmiotu: Obecność: 1 pkt / wykład (łącznie 10 pkt) 2 Projekty: 5 pkt / projekt (łącznie 10 pkt) Kolokwium zaliczeniowe (80 pkt) zal. od 41 pkt Łącznie można uzyskać 100 pkt: Skala ocen: 51-60 pkt. – 3; pkt. – 3,5; pkt. – 4; 77-84 pkt. – 4,5; >84 – 5.

2 Źródła wiedzy: Wykład (dostępny także on-line) Podręczniki:
Lubert Stryer „Biochemia” PWN, 1999 W-wa Strony internetowe: Strony internetowe są podane w syllabusie, Będę podawał adresy internetowe do każdego wykładu. Konsultacje on-line (via Konsultacje ustne; wtorki, godz (gabinet) Soboty,godz (gabinet)

3 głównych składników komórki
Wykład 1 Struktura i funkcje głównych składników komórki

4 Właściwości wody H2O

5

6 Kwasy – substancje dysocjujące (rozpadające się)
na jony H+ i reszty kwasowej: Kwas solny – roztwór chlorowodoru w wodzie. Reakcja dysocjacji: HCl  H+ + Cl- Roztwór tego kwasu dobrze przewodzi prąd elektryczny. To jest mocny kwas Kwas octowy: Ten kwas dysocjuje częściowo. Dlatego strzałka jest dwustronna. W 1 molowym roztworze tego kwasu w wodzie tylko jedna cząsteczka na 100 rozpada się na jony. Roztwór tego kwasu słabo przewodzi prąd elektryczny

7 W roztworach wodnych iloczyn stężeń [H+][OH-] zawsze wynosi 10-14
W roztworach wodnych pH + pOH = 14 Przykładowo: W roztworze o pH = 3 pOH = 11 [H+] = [OH-] = 10-11

8 Budowa komórki zwierzęcej: 1 - cytoplazma, 2 - siateczka śródplazmatyczna szorstka, 3 - rybosomy, 4 - chromatyna w jądrze komórkowym, 5 - jąderko, 6 - aparat Golgiego, 7 - lizosomy, 8 - błona komórkowa, 9 - mitochondrium, 10 - jądro komórkowe otoczone błoną jądrową  

9 Błony biologiczne są strukturami rozgraniczającymi odrębne przedziały w układach biologicznych. Zaliczamy do nich zarówno błony komórkowe jak i błony organelli wewnętrznych (np. mitochondrialne, tylakoidów, dysków w pręcikach i czopkach). Bez względu na ich lokalizację błony te zbudowane sa w identyczny nieomal sposób (co zostanie omówione poniżej). Błony pełnią wiele rozmaitych funkcji. Przede wszystkim odgradzają one wnętrze danego przedziału (komórki lub organelli) od środowiska zewnętrznego. Funkcja ta jest podstawowa z punktu widzenia zachowania odrębności i integralności np. komórki. Dzięki błonom bowiem jest możliwe utrzymywanie różnicy stężeń różnych substancji oraz różnicy potencjałów elektrycznych pomiędzy wnętrzem i otoczeniem komórki. Odseparowanie wnętrza od otoczenia nie jest jednak całkowite. W błonach istnieją bowiem wyspecjalizowane systemy transportu, pozwalające na kontrolowany przepływ różnorakich związków chemicznych oraz jonów. Transport materii jest konieczny aby komórka była w stanie utrzymać wszystkie procesy życiowe. Dzięki innym wyspecjalizowanym mechanizmom błony pośredniczą w wymianie informacji pomiędzy wnętrzem i otoczeniem komórki. Są one w stanie przyjmować docierające do nich rozmaite bodźce (chemiczne, elektryczne, mechaniczne) i przekazywać je do wnętrza komórki. W błonach znajdują się również "urządzenia" pozwalające komórce na wysyłanie takich bodźców. Błony niektórych komórek (np. nerwowych) posiadają także zdolność do przetwarzania informacji. Na przykład sygnał chemiczny przetwarzany jest na elektryczny, zaś sygnały elektryczne mogą być przez błonę sumowane. Błony biologiczne pełnią także ważną rolę w procesach przekształcania energii. I tak na przykład w błonach tylakoidów dochodzi do zamiany energii świetlnej na energię wiązań chemicznych, w błonach mitochondriów energia uwalniana w procesie glikolizy przetwarzana jest na energię "zmagazynowaną" w ATP.

10

11

12

13 Cytozolol – wypełnia wnętrze komórki.
Jest to roztwór wielu substancji rozpuszczalnych w wodzie. Jest więc elektrolitem. Elektrolit: Roztwór wodny zawierający rozpuszczone sole metali. Elektrolity przewodzą prąd elektryczny. Mocne elektrolity (dobrze przewodzące prąd elektryczny) – roztwory soli, kwasów lub zasad zdysocjowanych całkowicie: Roztwór chlorku sodu (soli kuchennej) [1] Roztwór mocnego kwasu (np. kwasu fosforowego) [2] Roztwór wodorotlenku sodu (zasada) [3]

14

15 Zawartość pierwiastków w przyrodzie nieożywionej i organizmie żywym

16 W organizmie żywym do kategorii podstawowych zalicza się tylko 4 pierwiastki,
Które wagowo stanowią 96% całości. Są to: tlen (O) 63% węgiel (C) 19% wodór (H) 9% azot (N) 5% Są one nazywane pierwiastkami protoplazmy, niezbędnymi do życia. Pierwiastki drugiej kategorii, o znaczeniu uniwersalnym są: wapń (Ca) 1.5% siarka (S) 0.6% fosfor (P) 0.6% sód (Na) 0.2% potas (K) 0.2% chlor (Cl) 0.2% magnez (Mg) 0.04% Pierwiastki trzeciej kategorii wystepują w małych ilościach, ale mają duże znaczenie. Są to: żelazo (Fe) 0.005% miedź (Cu) % mangan (Mn) % jod (I) %

17

18


Pobierz ppt "BIOCHEMIA prof. dr hab. inż. Stanisław Wołowiec"

Podobne prezentacje


Reklamy Google