Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej"— Zapis prezentacji:

1 Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej
Kuratorium Oświaty ul. Wały Jagiellońskie Gdańsk tel/fax Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Krystyna Laudańska Konferencje dyrektorów szkół i placówek woj. pomorskiego 23-27 sierpnia 2010 r.

2 1. Zmiany w prawie oświatowym
Kwalifikacje i awans zawodowy nauczycieli Skargi, wnioski i odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli 4. Realizacja rządowych programów wspierania edukacji

3 Najważniejsze zmiany w prawie
Pragmatyka zawodowa podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego (Dz.U.nr 131,poz. 885) – od urlopy szkoleniowe również dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć – Dz.U. nr 105, poz. 655 – od Kształcenie standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – od nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach –DzU nr 154 poz. 1033

4 Organizacja (zasady działania) szkół i placówek
Zmiany w ustawie o sporcie nowa definicja oddziału sportowego, upoważnienie do wydania nowego rozporządzenia w sprawie oddziałów sportowych i szkół mistrzostwa sportowego – (godzenie zajęć sportowych z nauką) – Dz.U.nr 127, poz. 887 (u o s o – art. 3 pkt 11c, art. 9 ust 5) – od przedszkola są zobowiązane do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną; szkoły do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego SP (IV-VI) i G – 4 h/tyg. S.ponadg. 3h/tyg. – art. 13a

5 Zmiany w ustawie o systemie oświaty – od 16.10.2010
art. 5 - kompetencyjny art. 6 – definicja przedszkola publicznego – bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 h dziennie; rekrutacja na zasadzie powszechnej dostępności; art. 14 wysokość opłat za świadczenia powyżej 5 h – ustala organ prowadzący (rada gminy) Zmiana art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Osobom sprawującym władzę oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych – od

6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz.U nr 156, poz. 1046 wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. zmiany dotyczą m.in. funkcjonowania szkół dla dorosłych, zasad przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, informacji jakie powinna zawierać opisowa ocena klasyfikacyjna w kl I-III SP, egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, wprowadzenia dla uczniów gimnazjum obowiązku realizacji projektu edukacyjnego itd. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – Dz.U nr 156, poz. 1047

7 Projekty nowych rozporządzeń:
pakiet zmian w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, funkcjonowania placówek specjalnych, MOW, MOS i oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych (projekty z dn ) określenie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania nowe ramowe statuty publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

8 Kwalifikacje nauczycieli
Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400) Zatrudnianie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji za zgodą Kuratora Oświaty – art.10 KN oraz art. 7 ust. 1a, 1b, 1d UoSO Szczegółowe informacje: nauczycieli wg stanu na   nauczycieli bez kwalifikacji w roku szkolnym 2010/2011  prawne   

9 Zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji w roku szkolnym 2009/2010 za zgodą Kuratora Oświaty (art. 10 KN lub art. 7 ust. 1a U o S O) 2009/2010 2008/2009 Ogółem 657 914 Języki obce 199 292 Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 115 112 Przedmioty zawodowe, zajęcia w placówkach wychowania pozaszkolnego 32 126 Bibliotekarze 29 26 Pozostałe (śr. od 4 do 10) (matematyka, fizyka, chemia, biologia, j.polski, podst. przedsiębiorczości, technika, muzyka, w-f, wdż, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy itd.) 375 358

10 Zatrudnianie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego art. 7 ust. 1a; 1b;1d ustawy o systemie oświaty: 1a)W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. 1d) Zatrudnienie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego następuje za zgodą organu prowadzącego 1b) zatrudnienie - na zasadach określonych w Kodeksie pracy wynagrodzenie - nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego

11 Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 2009/2010
Delegatura /Wydziały Liczba wniosków (do 30  r.) Akceptacja komisji Decyzje odmowne Decyzje o umorzeniu postępowania Wnioski pozostawione bez rozpozn. Gdańsk 716 690 7 (1 po terminie) 19 - Tczew 233 231 2 Słupsk 259 210 4 1 Kościerzyna 217 254 Razem 2009/2010 1425 1391 11 22 2008/2009 1466 1427 34

12 Wnioski z nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli
Mocne strony awansu zawodowego: duże zainteresowanie nauczycieli awansem zawodowym (prognoza zatrudnienia na dzień ): a) stażyści – ,0% b) kontraktowi – 20,0% c) mianowani ,0% d) dyplomowani – 50,0% znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej nauczycieli - w roku szkolnym 2009/ ,6% nauczycieli składających wnioski - otrzymało akceptację komisji kwalifikacyjnych i stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

13 Nieprawidłowości: Nieprzestrzeganie przepisów w sprawie awansu zawodowego nauczycieli:
nieprawidłowości w wydanych przez organy prowadzące i dyrektorów szkół aktach nadania stopnia awansu (zła podstawa prawna, brak uzasadnienia do aktu, niewłaściwy organ wydający akt nadania (dot. szkół niepublicznych), brak/nieprawidłowe pouczenie o odwołaniu), przekroczenie terminu składania wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (powyżej 3 lat), zaświadczenia wydawane przez dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przedmiocie (szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia: w dniu wydawania zaświadczenia i w okresie odbywania stażu; przedkładanie przez nauczycieli zaświadczeń nieaktualnych), niewłaściwe dokumentowanie realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia; niezrozumienie treści wymagań, formy „opisu i analizy), nieprzestrzganie terminu zawiadamiania nauczyciela o terminie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej .

14 Skargi i wnioski w roku szk. 2009/2010
podstawa: art. 227 kpa (przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw) Ogółem wpłynęło do Kuratorium Oświaty – 23 skargi: tok nauczania w szkołach (regulamin oceniania!) – 3 stosowane metody wychowawcze przez nauczycieli – 12 stosunki pracy (zatrudnienie, zwolnienie, ocena pracy) – 1 stosunki międzyludzkie, atmosfera pracy – 4 pozostałe - 3 Wniosek: przestrzegać przepisów prawa, w tym w szczególności prawa wewnątrzszkolnego (WSO)

15 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli rok szk. 2009/2010
11 wniosków o wszczęcie postępowania wyjaśniającego; Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim rozpatrzyła 9 wniosków oraz 3 sprawy z lat poprzednich z tego: w 5 sprawach wydano orzeczenia komisji: 2 kary nagany z ostrzeżeniem, 2 zwolnienia z pracy, 1 sprawa umorzona (odwołanie do KD przy MEN); wszczęte i zawieszone postępowania dyscyplinarne – 3 w trakcie rozpatrywania – 3 Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają wszyscy nauczyciele - bez względu na posiadany stopień awansu zawodowego.

16 Realizacja Rządowych programów wspierania edukacji w woj. pomorskim
Przyznane środki (w tys. zł) Liczba uczniów objętych programem/ Liczba szkół 1. „Wyprawka szkolna” /2011 Dofinansowanie zakupu podręczników uczniom: klas I-III szkoły podstawowej kl. II gimnazjum pozostałym (z orzeczeniami) 5 783,0 28 040 uczniów 17 152 5 818 5 070 2. „Radosna szkoła” – 2010 r. dotacje na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla uczniów kl. I-III SP dotacje na utworzenie lub modernizację placów zabaw w SP 7 845,0 2 442,3 5 402,7 270 szkół 71 szkół

17 Stypendia dla uczniów: Prezesa Rady Ministrów 343,7 11 324,9 222 I-VI
Realizacja Rządowych programów wspierania edukacji w woj. pomorskim Przyznane środki (w tys. zł) Liczba uczniów objętych programem 3. Stypendia dla uczniów: Prezesa Rady Ministrów Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym (przyznawane decyzją prezydenta, burmistrza, wójta) 343,7 11 324,9 (środki przekazane gminom) 222 I-VI 224 od IX 4. Wypoczynek dzieci i młodzieży Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych, z terenów wiejskich i z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego realizowanego przez stowarzyszenia oraz jednostki zaliczane do sektora publicznego 1 546,0 700,0 1 562 5. Wojewódzkie zadania edukacyjne – doskonalenie zawodowe nauczycieli 311,0 22 tematy szkoleń od IX-XII 2010

18 Organizacja roku szkolnego 2010/2011
Terminy: Rozpoczęcie zajęć – 1 września 2010 r. Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2010/2011 – 22 czerwca 2011 r.* Ferie zimowe: stycznia 2011 r. Ferie wiosenne: kwietnia 2011 r. * projekt rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – BIP MEN Kontrolowanie spełniania obowiązku nauki – art. 16 ust. 6b ustawy o systemie oświaty Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych mają obowiązek powiadomienia wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat: o przyjęciu go do szkoły w terminie 14 dni od dnia przyjęcia, a także obowiązek informowania organ o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum.

19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google