Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Kuratorium Oświaty ul. Wały Jagiellońskie 24 80-853 Gdańsk tel/fax 58 305 25 7 Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Krystyna Laudańska Konferencje.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Kuratorium Oświaty ul. Wały Jagiellońskie 24 80-853 Gdańsk tel/fax 58 305 25 7 Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Krystyna Laudańska Konferencje."— Zapis prezentacji:

1 1 Kuratorium Oświaty ul. Wały Jagiellońskie 24 80-853 Gdańsk tel/fax 58 305 25 7 Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Krystyna Laudańska Konferencje dyrektorów szkół i placówek woj. pomorskiego 23-27 sierpnia 2010 r.

2 2 1. Zmiany w prawie oświatowym 2. Kwalifikacje i awans zawodowy nauczycieli 3. Skargi, wnioski i odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli 4. Realizacja rządowych programów wspierania edukacji

3 3 Najważniejsze zmiany w prawie Pragmatyka zawodowa Pragmatyka zawodowa podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego (Dz.U.nr 131,poz. 885) – od 1.09.2010 podwyższenie wynagrodzenia zasadniczego (Dz.U.nr 131,poz. 885) – od 1.09.2010 urlopy szkoleniowe również dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć – Dz.U. nr 105, poz. 655 – od 16.07.2010 urlopy szkoleniowe również dla nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć – Dz.U. nr 105, poz. 655 – od 16.07.2010 Kształcenie Kształcenie standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – od 29.06.2010 standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe – od 29.06.2010 nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach –DzU nr 154 poz. 1033 nowe podstawy programowe kształcenia w zawodach –DzU nr 154 poz. 1033

4 4 Organizacja (zasady działania) szkół i placówek Zmiany w ustawie o sporcie Zmiany w ustawie o sporcie nowa definicja oddziału sportowego, upoważnienie do wydania nowego rozporządzenia w sprawie oddziałów sportowych i szkół mistrzostwa sportowego – (godzenie zajęć sportowych z nauką) – Dz.U.nr 127, poz. 887 (u o s o – art. 3 pkt 11c, art. 9 ust 5) – od 16.10.2010 nowa definicja oddziału sportowego, upoważnienie do wydania nowego rozporządzenia w sprawie oddziałów sportowych i szkół mistrzostwa sportowego – (godzenie zajęć sportowych z nauką) – Dz.U.nr 127, poz. 887 (u o s o – art. 3 pkt 11c, art. 9 ust 5) – od 16.10.2010 przedszkola są zobowiązane do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną; szkoły do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego SP (IV-VI) i G – 4 h/tyg. S.ponadg. 3h/tyg. – art. 13a przedszkola są zobowiązane do prowadzenia zajęć rozwijających sprawność fizyczną; szkoły do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego SP (IV-VI) i G – 4 h/tyg. S.ponadg. 3h/tyg. – art. 13a

5 5 Zmiany w ustawie o systemie oświaty – od 16.10.2010 art. 5 - kompetencyjny art. 5 - kompetencyjny art. 6 – definicja przedszkola publicznego – bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 h dziennie; rekrutacja na zasadzie powszechnej dostępności; art. 6 – definicja przedszkola publicznego – bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka w czasie ustalonym przez organ prowadzący, nie krótszy niż 5 h dziennie; rekrutacja na zasadzie powszechnej dostępności; art. 14 wysokość opłat za świadczenia powyżej 5 h – ustala organ prowadzący (rada gminy) art. 14 wysokość opłat za świadczenia powyżej 5 h – ustala organ prowadzący (rada gminy) Zmiana art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Zmiana art. 96 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego: Osobom sprawującym władzę oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych – od 01.08.2010 Osobom sprawującym władzę oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych – od 01.08.2010

6 6 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 20 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych – Dz.U nr 156, poz. 1046 wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. zmiany dotyczą m.in. funkcjonowania szkół dla dorosłych, zasad przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, informacji jakie powinna zawierać opisowa ocena klasyfikacyjna w kl I-III SP, egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, wprowadzenia dla uczniów gimnazjum obowiązku realizacji projektu edukacyjnego itd. zmiany dotyczą m.in. funkcjonowania szkół dla dorosłych, zasad przeprowadzania sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych, informacji jakie powinna zawierać opisowa ocena klasyfikacyjna w kl I-III SP, egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych, wprowadzenia dla uczniów gimnazjum obowiązku realizacji projektu edukacyjnego itd. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – Dz.U nr 156, poz. 1047 z dnia 24 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji – Dz.U nr 156, poz. 1047

7 7 Projekty nowych rozporządzeń: pakiet zmian w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, funkcjonowania placówek specjalnych, MOW, MOS i oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych (projekty z dn. 24.06.2010) pakiet zmian w zakresie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, funkcjonowania placówek specjalnych, MOW, MOS i oddziałów integracyjnych w szkołach ogólnodostępnych (projekty z dn. 24.06.2010) określenie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania określenie podstawowych warunków niezbędnych do realizacji przez szkoły i nauczycieli zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz programów nauczania nowe ramowe statuty publicznego przedszkola oraz publicznych szkół nowe ramowe statuty publicznego przedszkola oraz publicznych szkół

8 8 Kwalifikacje nauczycieli 1. Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z kwalifikacjami Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz.U. Nr 50, poz. 400) 2. Zatrudnianie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji za zgodą Kuratora Oświaty – art.10 KN oraz art. 7 ust. 1a, 1b, 1d UoSO 1d UoSO 3. Szczegółowe informacje: http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=359 Kwalifikacje nauczycieli wg stanu na 1.09.2010 http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=359 Kwalifikacje nauczycieli wg stanu na 1.09.2010 http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=359 http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=360 Zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji w roku szkolnym 2010/2011 http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=360 Zatrudnianie nauczycieli bez kwalifikacji w roku szkolnym 2010/2011 http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=360 http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=362 Akty prawne http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=362 Akty prawne http://www.kuratorium.gda.pl/index.php?c=362

9 9 Zatrudnienie nauczycieli bez wymaganych kwalifikacji w roku szkolnym 2009/2010 za zgodą Kuratora Oświaty (art. 10 KN lub art. 7 ust. 1a U o S O) 2009/20102008/2009 Ogółem657914 Języki obce 199292 Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 115112 Przedmioty zawodowe, zajęcia w placówkach wychowania pozaszkolnego 32126 Bibliotekarze2926 Pozostałe (śr. od 4 do 10) (matematyka, fizyka, chemia, biologia, j.polski, podst. przedsiębiorczości, technika, muzyka, w-f, wdż, pedagodzy, psycholodzy, wychowawcy itd.) 375358

10 10 Zatrudnianie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego art. 7 ust. 1a; 1b;1d ustawy o systemie oświaty: 1a)W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. 1a)W uzasadnionych przypadkach w szkole publicznej może być, za zgodą kuratora oświaty zatrudniona osoba niebędąca nauczycielem, posiadająca przygotowanie uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia danych zajęć. 1d) Zatrudnienie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego następuje za zgodą organu prowadzącego 1d) Zatrudnienie osoby posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego następuje za zgodą organu prowadzącego 1b) 1b) zatrudnienie - na zasadach określonych w Kodeksie pracy zatrudnienie - na zasadach określonych w Kodeksie pracy wynagrodzenie - nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego wynagrodzenie - nie wyższe niż przewidziane dla nauczyciela dyplomowanego

11 11 Delegatura /Wydziały Liczba wniosków (do 30.06. 2010 r.) Akceptacjakomisji Decyzje odmowne Decyzje o umorzeniu postępowania Wnioski pozostawio ne bez rozpozn. Gdańsk 716690 7 (1 po terminie) 1919- Tczew 233231 -2- Słupsk 259210 41- Kościerzyna 217254 --1 Razem 2009/20101425139111221 2008/2009146614274341 Awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego w roku szkolnym 2009/2010

12 12 Wnioski z nadzoru nad awansem zawodowym nauczycieli Mocne strony awansu zawodowego: duże zainteresowanie nauczycieli awansem zawodowym (prognoza zatrudnienia na dzień 1.09.2010): duże zainteresowanie nauczycieli awansem zawodowym (prognoza zatrudnienia na dzień 1.09.2010): a) stażyści – 5,0% a) stażyści – 5,0% b) kontraktowi – 20,0% b) kontraktowi – 20,0% c) mianowani - 25,0% c) mianowani - 25,0% d) dyplomowani – 50,0% d) dyplomowani – 50,0% znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej nauczycieli - w roku szkolnym 2009/2010 - 97,6% nauczycieli składających wnioski - otrzymało akceptację komisji kwalifikacyjnych i stopień awansu nauczyciela dyplomowanego znaczące osiągnięcia w pracy zawodowej nauczycieli - w roku szkolnym 2009/2010 - 97,6% nauczycieli składających wnioski - otrzymało akceptację komisji kwalifikacyjnych i stopień awansu nauczyciela dyplomowanego

13 13 Nieprawidłowości: Nieprzestrzeganie przepisów w sprawie awansu zawodowego nauczycieli: nieprawidłowości w wydanych przez organy prowadzące i dyrektorów szkół aktach nadania stopnia awansu (zła podstawa prawna, brak uzasadnienia do aktu, niewłaściwy organ wydający akt nadania (dot. szkół niepublicznych), brak/nieprawidłowe pouczenie o odwołaniu), nieprawidłowości w wydanych przez organy prowadzące i dyrektorów szkół aktach nadania stopnia awansu (zła podstawa prawna, brak uzasadnienia do aktu, niewłaściwy organ wydający akt nadania (dot. szkół niepublicznych), brak/nieprawidłowe pouczenie o odwołaniu), przekroczenie terminu składania wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (powyżej 3 lat), przekroczenie terminu składania wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego (powyżej 3 lat), zaświadczenia wydawane przez dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przedmiocie (szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia: w dniu wydawania zaświadczenia i w okresie odbywania stażu; przedkładanie przez nauczycieli zaświadczeń nieaktualnych), zaświadczenia wydawane przez dyrektora szkoły o wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przedmiocie (szczegółowe dane dotyczące zatrudnienia: w dniu wydawania zaświadczenia i w okresie odbywania stażu; przedkładanie przez nauczycieli zaświadczeń nieaktualnych), niewłaściwe dokumentowanie realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia; niezrozumienie treści wymagań, formy opisu i analizy), niewłaściwe dokumentowanie realizacji wymagań określonych w § 8 ust. 2 rozporządzenia; niezrozumienie treści wymagań, formy opisu i analizy), nieprzestrzganie terminu zawiadamiania nauczyciela o terminie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej nieprzestrzganie terminu zawiadamiania nauczyciela o terminie posiedzenia komisji kwalifikacyjnej lub egzaminacyjnej.

14 14 Skargi i wnioski w roku szk. 2009/2010 podstawa: art. 227 kpa (przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw) podstawa: art. 227 kpa (przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw) Ogółem wpłynęło do Kuratorium Oświaty – 23 skargi: tok nauczania w szkołach (regulamin oceniania!) – 3 tok nauczania w szkołach (regulamin oceniania!) – 3 stosowane metody wychowawcze przez nauczycieli – 12 stosowane metody wychowawcze przez nauczycieli – 12 stosunki pracy (zatrudnienie, zwolnienie, ocena pracy) – 1 stosunki pracy (zatrudnienie, zwolnienie, ocena pracy) – 1 stosunki międzyludzkie, atmosfera pracy – 4 stosunki międzyludzkie, atmosfera pracy – 4 pozostałe - 3 pozostałe - 3 Wniosek: przestrzegać przepisów prawa, w tym w szczególności prawa wewnątrzszkolnego (WSO)

15 15 Odpowiedzialność dyscyplinarna nauczycieli rok szk. 2009/2010 11 wniosków o wszczęcie postępowania wyjaśniającego; 11 wniosków o wszczęcie postępowania wyjaśniającego; Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim rozpatrzyła 9 wniosków oraz 3 sprawy z lat poprzednich z tego: Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Pomorskim rozpatrzyła 9 wniosków oraz 3 sprawy z lat poprzednich z tego: w 5 sprawach wydano orzeczenia komisji: w 5 sprawach wydano orzeczenia komisji: 2 kary nagany z ostrzeżeniem, 2 kary nagany z ostrzeżeniem, 2 zwolnienia z pracy, 2 zwolnienia z pracy, 1 sprawa umorzona (odwołanie do KD przy MEN); 1 sprawa umorzona (odwołanie do KD przy MEN); wszczęte i zawieszone postępowania dyscyplinarne – 3 wszczęte i zawieszone postępowania dyscyplinarne – 3 w trakcie rozpatrywania – 3 w trakcie rozpatrywania – 3 Odpowiedzialności dyscyplinarnej podlegają wszyscy nauczyciele - bez względu na posiadany stopień awansu zawodowego.

16 16 Realizacja Rządowych programów wspierania edukacji w woj. pomorskim Przyznane środki (w tys. zł) Liczba uczniów objętych programem/ Liczba szkół 1. Wyprawka szkolna - 2010/2011 Dofinansowanie zakupu podręczników uczniom: klas I-III szkoły podstawowej klas I-III szkoły podstawowej kl. II gimnazjum kl. II gimnazjum pozostałym (z orzeczeniami) pozostałym (z orzeczeniami) 5 783,0 28 040 uczniów 17 152 5 818 5 070 2. Radosna szkoła – 2010 r. dotacje na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla uczniów kl. I-III SP dotacje na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw dla uczniów kl. I-III SP dotacje na utworzenie lub modernizację placów zabaw w SP dotacje na utworzenie lub modernizację placów zabaw w SP 7 845,0 2 442,3 5 402,7 270 szkół 71 szkół

17 17 Realizacja Rządowych programów wspierania edukacji w woj. pomorskim Przyznane środki (w tys. zł) Liczba uczniów objętych programem 3.Stypendia dla uczniów: Prezesa Rady Ministrów Stypendia i zasiłki szkolne o charakterze socjalnym (przyznawane decyzją prezydenta, burmistrza, wójta)343,7 11 324,9 (środki przekazane gminom) 222 I-VI 224 od IX 4. Wypoczynek dzieci i młodzieży Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych, z terenów wiejskich i z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych Organizacja wypoczynku dla dzieci z rodzin najuboższych, z terenów wiejskich i z rodzin byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego realizowanego przez stowarzyszenia oraz jednostki zaliczane do sektora publicznego Dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego realizowanego przez stowarzyszenia oraz jednostki zaliczane do sektora publicznego 1 546,0 700,0 1 562 5.Wojewódzkie zadania edukacyjne – doskonalenie zawodowe nauczycieli311,0 22 tematy szkoleń od IX-XII 2010

18 18 Organizacja roku szkolnego 2010/2011 Terminy: Terminy: Rozpoczęcie zajęć – 1 września 2010 r. Rozpoczęcie zajęć – 1 września 2010 r. Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2010/2011 – 22 czerwca 2011 r.* Zakończenie zajęć w roku szkolnym 2010/2011 – 22 czerwca 2011 r.* Ferie zimowe: 17-30 stycznia 2011 r. Ferie zimowe: 17-30 stycznia 2011 r. Ferie wiosenne: 21-26 kwietnia 2011 r. Ferie wiosenne: 21-26 kwietnia 2011 r. * projekt rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – BIP MEN * projekt rozporządzenia z dnia 17 sierpnia 2010 r. zmieniający rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego – BIP MEN Kontrolowanie spełniania obowiązku nauki – art. 16 ust. 6b ustawy o systemie oświaty Kontrolowanie spełniania obowiązku nauki – art. 16 ust. 6b ustawy o systemie oświaty Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych mają obowiązek powiadomienia wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat: Dyrektorzy publicznych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych mają obowiązek powiadomienia wójta gminy (burmistrza, prezydenta miasta), na terenie której mieszka absolwent gimnazjum, który nie ukończył 18 lat: - o przyjęciu go do szkoły w terminie 14 dni od dnia przyjęcia, a także - obowiązek informowania organ o zmianach w spełnianiu obowiązku nauki przez absolwenta gimnazjum.

19 19 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 Kuratorium Oświaty ul. Wały Jagiellońskie 24 80-853 Gdańsk tel/fax 58 305 25 7 Wydział Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Krystyna Laudańska Konferencje."

Podobne prezentacje


Reklamy Google