Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT PHARE SSG 2002 nr 2002/000-580-06.21 ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OKOLICACH MIELCA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT PHARE SSG 2002 nr 2002/000-580-06.21 ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OKOLICACH MIELCA."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT PHARE SSG 2002 nr 2002/000-580-06.21 ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OKOLICACH MIELCA

2 Główne założenia budowy obwodnicy wewnętrznej miasta Mielca 1.Połączenie miasta Mielca a zwłaszcza Specjalnej Strefy Ekonomicznej (SSE) z podstawową siecią układu komunikacyjnego województwa. 2.Zachęcenie inwestorów do dalszego inwestowania w SSE przez zmodernizowanie istniejącego układu komunikacyjnego 3.Bezkolizyjne dotarcie do terenów SSE z kierunków Rzeszowa, Dębicy, Tarnowa (Krakowa) i Tarnobrzega. 4.Maksymalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury i dostosowanie jej do aktualnych (unijnych) standardów drogowych, a w przypadku braku takich możliwości dobudowy nowych odcinków dróg. 5.Zadanie inwestycyjne ze względu na koszty realizacji podzielono na dwa etapy.

3

4 Historia realizacji projektu 1.Zgłoszenie do programu PHARE 2002 zadania inwestycyjnego pod tytułem: Rozwój malej i średniej przedsiębiorczości w okolicach Mielca – Obwodnica wewnętrzna miasta Mielca – II etap (2001). 2.Zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Zarządem Województwa Podkarpackiego w sprawie finansowania II etapu budowy obwodnicy wewnętrznej (2003). 3.Wybór Menedżera Projektu - Inżynierem Kontraktu jest wyłoniona w drodze przetargu Pracownia Projektowa "PROMOST CONSULTING" z Rzeszowa

5 Historia realizacji projektu 4.Ogłoszenie przetargu – 17 marca 2004 r. 5.Otwarcie ofert – 17 maja 2004 r. 6.Rozstrzygnięcie przetargu – 20 września 2004 r. 7.Podpisanie 4 października 2004 r. umowy pomiędzy Gminą Miejską Mielec a Przedsiębiorstwem Robót Drogowych w Mielcu Podwykonawcy: - Elektromontaż Rzeszów Sp. z o.o. - EMPiS Mielec Sp. z o.o. - RPM Mielec Sp. z o.o. 8.Rozpoczęcie robót – 15 października 2004 r. 9.Wartość kontraktu w zakresie robót budowlanych – 3 199 867,17

6 Cele bezpośrednie projektu (oba etapy łącznie) 1.Rozwój obszarów inwestycyjnych przez udostępnienie 47 ha przeznaczonych pod przemysł i ok. 38 ha pod budownictwo mieszkaniowe. 2.Powstanie ok. 100 nowych podmiotów gospodarczych na terenach inwestycyjnych dostępnych z obwodnicy. 3.Powstanie ok. 1000 nowych miejsc pracy netto utworzonych na terenach inwestycyjnych dostępnych z obwodnicy. 4.Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego przez zmniejszenie wskaźnika wypadków o 20 %. 5.Zmniejszenie negatywnego oddziaływania drogi na środowisko przez: obniżenie poziomu emisji C0 2 i N0 4 oraz szkodliwych węglowodorów o 5 - 10 %; obniżenie poziomu hałasu o 3 - 4 dB (A).

7 Ramy instytucjonalne i prawne realizacji projektu PHARE 2002 1.Beneficjentem projektu i Zamawiającym jest Samorząd Miasta Mielca. 2.Właścicielem majątku powstałego w wyniku realizacji projektu będzie Gmina Miejska Mielec. 3.Menedżerem Projektu / Inżynierem Kontraktu jest wyłoniona w drodze przetargu firma Pracownia Projektowa PROMOST CONSULTING z Rzeszowa. 4.Inwestycja prowadzona będzie zgodnie z zasadami Zdecentralizowanego Systemu Wdrażania (DIS), zgodnie z Praktycznym Przewodnikiem Procedur Kontraktowych dla Phare, Ispa i Sapard (PRAG), zgodnie z procedurami FIDIC oraz zgodnie z obowiązującym polskim Prawem Budowlanym.

8 Budżet projektu PHARE 2002 wg Karty Projektu InwestycjePhare łącznie Współfinansowanie ze środków krajowych Międzynarodow e Instytucje Finansowe (np. banki) Razem Projekt2 500 000 840 000-3 340 000

9 Podział Projektu na Zadania Zadanie 2.2 Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Cyranowską Przebudowa skrzyżowania wraz z przyległymi odcinkami ul. Cyranowskiej o łącznej długości 464 m Zadanie 2.1. Budowa ul. Padykuły Budowa nowego odcinka o długości 1322 m Zadanie 2 Budowa drogi zbiorczej Z obecnie ul. Padykuły Zadanie 3 Połączenie drogi zbiorczej Z z drogą nr 985 Połączenie ul. Padykuły z drogą wojewódzką nr 985 (rondo na ul. Sienkiewicza) Zadanie 1 Zmiana trasy drogi nr 984 Budowa Al. Jana Pawła II od skrzyżowania z ul. Legionów do skrzyżowania z ul. Kilińskiego o długości 716 m

10

11 Ilości głównych robót Jezdnia: 7350 m 2, Drogi zbiorcze: 1900 m 2, Chodniki dla pieszych: 2270 m 2, Ścieżki rowerowe: 2820 m 2. Koszt Zadania 1: 1 212 932,92 EURO ZADANIE 1 Zmiana trasy drogi nr 984 Budowa Al. Jana Pawła II

12

13 Ilości głównych robót Jezdnia: 9500 m 2, Ciąg pieszo-jezdny: 6000 m 2. ZADANIE 2 Budowa drogi zbiorczej Z Zadanie 2.1 Budowa ul. Padykuły Koszt Zadania 2.1: 926 095,76 EURO

14

15 Jezdnia: 2800 m 2, Chodniki i zjazdy: 1400 m 2. Koszt Zadania 2.2: 96 324,49 EURO ZADANIE 2 Budowa drogi zbiorczej Z Zadanie 2.2 Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z ul. Cyranowską Ilości głównych robót

16

17 Jezdnia: 3500 m 2, Chodniki i zjazdy: 2200 m 2. Koszt Zadania 3: 535 766,98 EURO Ilości głównych robót ZADANIE 3 Połączenie drogi zbiorczej Z z drogą nr 985

18

19 1.Budowa nowego odcinka drogi wojewódzkiej nr 984 o długości 716 m oraz pozostałych odcinków dróg w obrębie obwodnicy o łącznej długości 1786 m. 2.Budowa drogi o parametrach technicznych w zakresie geometrii i nośności (100 kN/oś, ruch drogowy min. KR3) dostosowanych do standardów krajowych i międzynarodowych. 3.Budowa 2 nowych skrzyżowań obwodnicy z drogami wojewódzkimi nr 985 i 984 (tzw. małe ronda). 4.Budowa dróg zbiorczych, serwisowych, zjazdów, ścieżek rowerowych, nowych chodników, ekranów akustycznych, oświetlenia ulicznego oraz sadzenie zieleni drogowej. Główne rezultaty realizacji projektu PHARE 2002

20 5. Przebudowa towarzyszącej i kolidującej infrastruktury technicznej (sanitarnej, wodociągowej, gazowej, energetycznej i teletechnicznej). 6.Modernizacja rowu odpływowego do Wisłoki. 7.Budowa skrzyżowania nowoprojektowanej ulicy z linią kolejową Łódź – Dębica (przejazd kolejowy typu A) wraz z zasilaniem elektrycznym, urządzeniami zabezpieczającymi oraz systemem montoringu i lączności. 8.Budowa skrzyżowania z bocznicą kolejową. Główne rezultaty realizacji projektu PHARE 2002 cd.

21

22 Koszty całego zadania zamknęły się kwotą – 18.549.374,78 zł, tj. wykupy gruntów, opracowania projektowe, roboty budowlano-montażowe, koszty menadżera. W tym: Środki PHARE – 9.860.155,31 zł Środki publiczne – 8.689.219,47 zł w tym: Gmina Miejska Mielec – 6.989.219,47 zł samorząd województwa – 1.700.000,00 zł Rozliczenie PHARE 2002


Pobierz ppt "PROJEKT PHARE SSG 2002 nr 2002/000-580-06.21 ROZWÓJ MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W OKOLICACH MIELCA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google