Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stanisław KOZIEJ METODOLOGIA NAUK. WarszawaStyczeń 20072 Zagadnienia Wstęp 1. Istota i treść nauki 2. Badania naukowe 3. Prace naukowe 4. Ćwiczenie -

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stanisław KOZIEJ METODOLOGIA NAUK. WarszawaStyczeń 20072 Zagadnienia Wstęp 1. Istota i treść nauki 2. Badania naukowe 3. Prace naukowe 4. Ćwiczenie -"— Zapis prezentacji:

1 Stanisław KOZIEJ METODOLOGIA NAUK

2 WarszawaStyczeń 20072 Zagadnienia Wstęp 1. Istota i treść nauki 2. Badania naukowe 3. Prace naukowe 4. Ćwiczenie - koncepcja badań naukowych

3 WarszawaStyczeń 20073 Literatura 1. T. Kotarbiński: Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. PWN, Warszawa 1986 2. W. Krajewski: Prawa nauki. KiW, Warszawa 1982 3. S. Ossowski: O nauce. PWN, Warszawa 1967 4. J. Pieter: Zarys metodologii pracy naukowej. PWN, Warszawa 1975 5. W. Pytkowski: Organizacja badań i ocena prac naukowych. PWN, Warszawa 1981 6. J. Such: Problemy weryfikacji wiedzy. PWN, Warszawa 1975 7. W. Zonn, A. Finkelsztejn: O nauce. WP, Warszawa 1977

4 WarszawaStyczeń 20074

5 WarszawaStyczeń 20075 Istota naukowca l Umiejętność twórczego (a nie tylko odtwórczego) podejścia do problemów l umiejętność przechodzenia od niewiedzy do wiedzy l umiejętność posługiwania się metodą naukową

6 WarszawaStyczeń 20076

7 WarszawaStyczeń 20077 Istota nauki l Wiedza o świecie l Nauczanie (edukacja) w szkole wyższej l Organizacje i instytucje naukowe l Forma twórczej działalności człowieka

8 WarszawaStyczeń 20078 Istnienie t 0 rzecz Trwanie - niezmienne czas

9 WarszawaStyczeń 20079 Życie t 0 organizm

10 WarszawaStyczeń 200710 Działanie t 0 Istota myśląca Zmierzanie do celu 1 Zmierzanie do celu 2 trwanie życie działanie

11 WarszawaStyczeń 200711 Umiejscowienie celu Przestrzeń nieznana (działalność twórcza) Przestrzeń znana (działalność rutynowa) Podmiot działający Cel 1 Cel 2 Cel 3

12 WarszawaStyczeń 200712 Działalność naukowa Obszar niewiedzy (luki w wiedzy) Obszar wiedzy Podmiot działający Cel 1 Cel 2 Cel 3 Twórcza działalność naukowa (badawcza) Rutynowa działalność naukowa

13 WarszawaStyczeń 200713 Wiedza Niewiedza (luki w wiedzy) Wiedza nienaukowa (potoczna, pospolita...) Wiedza naukowa

14 WarszawaStyczeń 200714 Ekspansja wiedzy Niewiedza (luki w wiedzy) Wiedza nienaukowa (potoczna, pospolita...) Wiedza naukowa

15 WarszawaStyczeń 200715 Proces naukowy Wiedza naukowa Tworzenie Wykorzystanie - badania naukowe - praca naukowa - przetwarzanie wiedzy (prace rozwojowe) - popularyzowanie wiedzy - wdrażanie wiedzy - nauczanie (edukacja, dydaktyka)

16 WarszawaStyczeń 200716

17 WarszawaStyczeń 200717 Cykl badań naukowych 1. Przygotowanie badań 2. Realizacja badań 3. Kontrola wyników

18 WarszawaStyczeń 200718 Koncepcja badań 1. Geneza i ustawienie problemu (uzasadnienie potrzeby badań) 2. Cel i problematyka badawcza (zagadnienia badawcze) 3. Założenia i hipotezy badawcze 4. Procedura badań (metody, teren i tok - harmonogram - badań) 5. Prezentacja wyników (układ pracy)

19 WarszawaStyczeń 200719 Geneza problemu l Diagnoza stanu rzeczy l identyfikacja obszaru niewiedzy - stwierdzenie istnienia problemu problemy subiektywne (dydaktyczne) i obiektywne (badawcze) l obiektywizacja (odsubiektywizowanie) niewiedzy - przegląd literatury l uzasadnienie obiektywnej potrzeby (teoretycznej lub praktycznej) usunięcia niewiedzy (luki w wiedzy)

20 WarszawaStyczeń 200720 Cel badań l druga strona potrzeby badań l zdecydowanie się na realizację potrzeby - na rozwiązanie problemu w drodze badań naukowych - prowadzi wprost do ustanowienia celu badań l Cel: po co się prowadzi badania, co zamierza się osiągnąć w ich rezultacie

21 WarszawaStyczeń 200721 Problematyka badawcza (zagadnienia badawcze) l Problemy, zagadnienia badawcze - przeszkody na drodze do celu l logicznie podporządkowane celowi badań l forma - pytania badawcze

22 WarszawaStyczeń 200722 Rodzaje pytań badawczych l pytania rozstrzygnięcia - zamknięte (czy?) l pytania dopełnienia - otwarte (dlaczego, jak, jaki, ile, kiedy, gdzie?...)

23 WarszawaStyczeń 200723 Założenia badawcze l Wiedza nadsystemowa wobec problemu (np. wyniki innych badań, wiedza podręcznikowa) l coś, co nie będzie podlegać badaniom, przyjmowane jest takie, jakie jest - a jednocześnie stanowi podstawę, ograniczenie lub część rozwiązania problemu

24 WarszawaStyczeń 200724 Hipotezy naukowe l Przypuszczenia co do rozwiązania problemu l próbne (wstępne) odpowiedzi na pytania badawcze l tezy, które będą weryfikowane w toku badań l hipotezy wstępne, robocze, rozwinięte, końcowe

25 WarszawaStyczeń 200725 Procedura badań l Metody badawcze l Teren (miejsce, przestrzeń) badań l Harmonogram (czas) badań

26 WarszawaStyczeń 200726 Metody badawcze l Metody teoretyczne analiza, analogia, synteza, dedukcja, indukcja... l Metody empiryczne pomiary, eksperymenty, symulacje, ankiety, wywiady, konsultacje, dyskusje...

27 WarszawaStyczeń 200727 Teren badań l Badania teoretyczne biblioteki, media, internet l Badania empiryczne badane wycinki rzeczywistości (rzeczy, organizacje, procesy) laboratoria

28 WarszawaStyczeń 200728 Tok (harmonogram) badań - etapy 1. Przygotowanie badań (opracowanie koncepcji i zorganizowanie badań) - hipoteza wstępna 2. Etap badań teoretycznych - rozwinięcie hipotezy wstępnej w hipotezę roboczą 3. Etap badań praktycznych - weryfikacja hipotezy roboczej (elementów tej hipotezy) i ustalenie wyników badań 4. Synteza wyników i ich pisarskie (redakcyjne) ujęcie w postaci pracy naukowej - finalna hipoteza naukowa

29 WarszawaStyczeń 200729

30 WarszawaStyczeń 200730 Materiały naukowe l Bezpośrednie (surowe) wyniki badań l Ankiety, zestawienia, próbki, wyniki symulacji l Sprawozdania i notatki z badań l Wypisy z literatury

31 WarszawaStyczeń 200731 Wyniki badań l Fakty naukowe l Zależności l Uogólnienia l Prawa naukowe l Teorie naukowe

32 WarszawaStyczeń 200732 Rodzaje prac naukowych (1) l Opracowania naukowe dzieła, przyczynki; rozprawy i komunikaty; prace promocyjne l Opracowania popularnonaukowe książki, artykuły, wywiady, filmy dokumentalne itp. l Prace wdrożeniowe projekty, plany, konstrukcje, podręczniki, instrukcje itp.

33 WarszawaStyczeń 200733 Rodzaje prac naukowych (2) l Podstawowe, stosowane l Analityczne, syntetyczne l Problemowe, przyczynkarskie l Teoretyczne, doświadczalne l Indywidualne, zespołowe

34 WarszawaStyczeń 200734 Prace promocyjne l Prace magisterskie l Prace (rozprawy) doktorskie l Prace (dysertacje) habilitacyjne l Dorobek profesorski

35 WarszawaStyczeń 200735 Układ pracy naukowej l Wstęp (rozdział metodologiczny) l Rozdziały merytoryczne l Zakończenie l Bibliografia l Aneksy, załączniki

36 WarszawaStyczeń 200736 Wstęp (rozdział metodologiczny) l Treścią wstępu (rozdziału metodologicznego) jest koncepcja badań. Czytelna informacja o genezie problemu na tle krytyki dotychczasowej literatury oraz o celach i zagadnieniach badawczych, założeniach i hipotezach, procedurze badań i układzie pracy

37 WarszawaStyczeń 200737 Rozdziały merytoryczne (1) l Tyle rozdziałów ile głównych zagadnień (problemów) badawczych l Każdy rozdział to prezentacja wyników badań nad danym zagadnieniem

38 WarszawaStyczeń 200738 Rozdziały merytoryczne (2) l Układ rozdziału: wprowadzenie - charakterystyka zagadnienia (pytania) badawczego; rozbicie na podzagadnienia część główna - sprawozdanie z badań (materiał badawczy) podsumowanie - synteza w postaci odpowiedzi na pytanie badawcze

39 WarszawaStyczeń 200739 Zakończenie pracy naukowej l Nawiązanie do wstępu (lustrzane odbicie) l Synteza syntez z poszczególnych rozdziałów merytorycznych l Krytyczne spojrzenie na przebieg i rezultaty badań i ewentualne sugestie dalszych badań

40 WarszawaStyczeń 200740 Inne części pracy naukowej l Bibliografia l Alternatywnie: przedmowa (czasami dodatkowe słowo od autora, często zamiast wstępu, gdy umieszcza się odrębny rozdział metodologiczny) aneksy (części innych dzieł) załączniki (materiały z badań, rozszerzające opisy, wyjaśnienia itp.)

41 WarszawaStyczeń 200741 Literatura przedmiotu l Podstawa, punkt wyjścia w formułowaniu problematyki l Źródło założeń i hipotez l Weryfikator hipotez l Problem wiarygodności: źródła oryginalne i wtórne (interpretacje, tłumaczenia)

42 WarszawaStyczeń 200742 Zasady pisarstwa (1) l Trzymać się tematu (minimalizacja dygresji) l Logiczność i jasność wywodów l Wyczerpywać zagadnienie w jednym miejscu, unikać powtórzeń l Preferować styl bezosobowy l Unikać stylu gazetowego, publicystycznego

43 WarszawaStyczeń 200743 Zasady pisarstwa (2) l Krytyczne i rozwojowe powoływanie się na literaturę (unikać czystej cytologii) l Zapewnić odróżnianie myśli autora i wyników badań od wiedzy zaczerpniętej z innych źródeł (unikać plagiatu)

44 WarszawaStyczeń 200744 Recenzowanie l Zgodność pracy z tematem l Ocena metodologiczna l Ocena rzeczowa (treści) wartość naukowa wartość użytkowa l Oryginalność kompilacja, plagiat, praca oryginalna l Pisarstwo

45 WarszawaStyczeń 200745 Naukowcy l Stopnie magister, doktor, doktor habilitowany l Tytuł - profesor l Stanowiska asystent, adiunkt, profesor docent (?)

46 WarszawaStyczeń 200746 Organizacja nauki (1) l Uczelnie wyższe szkoły wyższe uczelnie akademickie (uniwersytety, akademie, politechniki) publiczne i niepubliczne wydziały, instytuty, katedry, zakłady

47 WarszawaStyczeń 200747 Organizacja nauki (2) l Instytucje naukowo- badawcze instytuty zakłady ośrodki (centra) rządowe i pozarządowe

48 WarszawaStyczeń 200748 Administrowanie nauką l Komitet Badań Naukowych l Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu l Komisja Akredytacyjna l Komisja ds. Tytułu i Stopni Naukowych l Komórki kierowania badaniami (planowania, organizowania, zlecania, finansowania, rozliczania) w strukturach państwowych i prywatnych

49 WarszawaStyczeń 200749

50 WarszawaStyczeń 200750 Koncepcja badań naukowych l Wybrać dowolną dziedzinę zainteresowań naukowych l Optymalnie - obszar przyszłej pracy doktorskiej l Znaleźć i ustalić problem l Opracować zarys koncepcji badań naukowych

51 WarszawaStyczeń 200751 Układ zarysu koncepcji badań 1. Geneza i ustawienie problemu (uzasadnienie potrzeby badań) 2. Cel, problem i problematyka (zagadnienia, pytania) badawcza 3. Wstępne hipotezy badawcze 4. Procedura badań 5. Układ pracy (układ sprawozdania z badań)

52 WarszawaStyczeń 200752 Prezentowanie koncepcji l Zreferowanie koncepcji l Dyskusja

53 WarszawaStyczeń 200753


Pobierz ppt "Stanisław KOZIEJ METODOLOGIA NAUK. WarszawaStyczeń 20072 Zagadnienia Wstęp 1. Istota i treść nauki 2. Badania naukowe 3. Prace naukowe 4. Ćwiczenie -"

Podobne prezentacje


Reklamy Google