Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wypełnianie Wniosku o przyznanie pomocy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wypełnianie Wniosku o przyznanie pomocy"— Zapis prezentacji:

1 Wypełnianie Wniosku o przyznanie pomocy
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Wypełnianie Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznanie pomocy w ramach działania: „Odnowa i rozwój wsi”

2 Pomoc jest przyznawana
Gminie, Instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostka samorządu terytorialnego, Kościołowi lub innemu związkowi wyznaniowemu, Organizacji pozarządowej o statusie organizacji pożytku publicznego, (w rozumieniu ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) której cele statutowe są zbieżne z celami działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata

3 Pomoc jest przyznawana
Na operacje realizowane w miejscowościach należących do: Gminy wiejskiej, Gminy miejsko-wiejskiej, z wyłączeniem miast powyżej 5 tys. Mieszkańców. Gminy miejskiej, z wyłączeniem miejscowości powyżej 5 tys. mieszkańców.

4 Kwoty pomocy Wysokość pomocy nie może być wyższa niż zł i nie może być niższa niż zł dla jednej operacji, Refundacji podlegają koszty kwalifikowalne poniesione przez beneficjenta, w wysokości nieprzekraczającej 75% kosztów kwalifikowalnych, Limit wysokości pomocy dla jednej miejscowości w okresie realizacji Programu wynosi zł.

5 Zadania LGD związane z naborem Wniosków
Przyjęcie wniosku Potwierdzenie przyjęcia wniosku na jego kopii wraz z datą, pieczęcią LGD oraz podpisem osoby przyjmującej Wybór przez LGD operacji do finansowania, zgodnych z LSR - w terminie do 21 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków. Przekazanie Wniosków wraz z wymaganą dokumentacją do Urzędu Marszałkowskiego – w ciągu 45 dni od dnia zakończenia terminu składania wniosków.

6 7.2/ REGON/ NIP Należy podać REGON oraz NIP nadane na ten sam podmiot (gminę lub Urząd Gminy). W sytuacji, gdy gmina nie ma nadanego numeru NIP (lub REGON) należy wpisać NIP i REGON wystawione dla Urzędu Gminy, Załączyć zaświadczenie, wydane przez naczelnika US, że Gmina nie figuruje w ewidencji.

7 10 - Dane osób upoważnionych do reprezentowania Wnioskodawcy
Gmina – zgodnie z zaświadczeniem z terytorialnej komisji wyborczej o wyborze wójta/burmistrza. Instytucja kultury – zgodnie z zaświadczeniem potwierdzającym dane osób reprezentujących instytucję kultury, wydanym przez jednostkę samorządu terytorialnego. Organizacja pozarządowa – zgodnie z wpisem do rejestru w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Kościół lub inny związek wyznaniowy: - PARAFIA – zgodnie z zaświadczeniem o osobowości prawnej, wystawionym przez Wojewodę, - DIECEZJA, INNE ZWIZKI WYZNANIOWE – zgodnie z zaświadczeniem wydanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

8 11 - Dane pełnomocnika Wnioskodawcy
Jeżeli zostało ustanowiony pełnomocnik – zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez osobę reprezentującą Wnioskodawcę. Ważne pełnomocnictwo: Sporządzone w formie pisemnej, Własnoręczność podpisów została potwierdzona przez notariusza, Określa w swej treści rodzaj czynności, do których pełnomocnik jest umocowany

9 14 - Cel operacji Zbieżny z celami PROW na lata dla działania „Odnowa i rozwój wsi” „Działanie będzie wpływać na poprawę jakości życia na obszarach wiejskich przez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Umożliwi rozwój tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszarów wiejskich.” Przykład: Dla operacji z zakresu urządzania i porządkowania terenów zielonych, parków i miejsc wypoczynku - „Poprawa estetyki miejscowości poprzez utworzenie parku wiejskiego” (określenie celu oraz elementu za pomocą którego zostanie on osiągnięty). „Podniesienie standardu świadczonych usług kulturalnych przez Gminny Ośrodek Kultury, poprzez zakup wyposażenia” Nie należy: Przepisywać celów z PROW na lata Formułować dodatkowo celów szczegółowych.

10 17 - Zakres operacji Należy zaznaczyć krzyżykiem tylko jedno pole dotyczące zakresu głównego operacji. W sytuacji, gdy realizowane jest więcej niż jeden zakres, należy zaznaczyć ten, dla którego wartość kosztów kwalifikowalnych jest największa. W kolumnie koszty kwalifikowalne należy wpisać koszty dla poszczególnych zakresów robót (należy uwzględnić koszty kwalifikowalne inwestycyjne oraz ogólne). Wszystkie koszty wskazane w tabeli 17 powinny korespondować z kwotami kosztów kwalifikowalnych w punktach 20.3, 21.3, 24.3 oraz w zestawieniu rzeczowo-finansowym Wniosku.

11 18 – Typ operacji W kolumnie „Ludność zamieszkująca obszary wiejskie korzystająca z udoskonalonych usług (liczba osób)” należy wpisać liczbę mieszkańców korzystającą z usług w miejscowości/miejscowościach, w której/których realizowana jest operacja.

12 19 - Planowany termin zakończenia operacji
Jest planowanym terminem złożenia wniosku o płatność. Przy określaniu terminów należy uwzględnić: 45-dniowym terminie od dnia zakończenia naboru wniosków wyznaczony dla LGD (wybór projektów do realizacji, sporządzenie dokumentacji i przekazanie jej do UM), 3-miesięcznym terminie od dnia przekazania kompletnej dokumentacji przez LGD do UM, (weryfikacja wniosków w UM), Czas niezbędny na przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (wszczęcie postępowania możliwe jest po złożeniu wniosku o przyznanie pomocy), Czas na wykonanie robót (zależność prac od pór roku), Czas niezbędny na uzyskanie niezbędnych zaświadczeń, opinii, pozwoleń.

13 IV - Plan finansowy operacji
Koszty realizacji operacji: Koszty inwestycyjne to wszystkie koszty – kwalifikowalne i niekwalifikowalne związane z operacją, z wyłączeniem kosztów ogólnych. Koszty ogólne to koszty: przygotowania dokumentacji technicznej, opłat za patenty lub licencje, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, przygotowania innych dokumentów niezbędnych do realizacji operacji, które zostały poniesie po 1 stycznia 2007 r. Wysokość kosztów ogólnych nie może przekraczać 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych operacji. Koszty inwestycyjne oraz ogólne w tabeli 20, powinny korespondować odpowiednio z wierszem Suma Ki oraz wierszem Suma Ko w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji.

14 22 - Wnioskowana kwota pomocy
Należy podać w pełnych złotych, po odrzuceniu groszy (nie należy stosować zaokrągleń, jak ma to miejsce w przypadku innych kwot). Kwota pomocy II etapu nie może być niższa niż 25% wnioskowanej kwoty pomocy – tj. kwoty z pola 23.3.

15 24 - Plan finansowy Należy przedstawić źródła pochodzenia środków na zabezpieczenie przez Wnioskodawcę całkowitej kwoty na realizację operacji (pomoc stanowi bowiem refundację). Pola Dot. funduszu kościelnego – wypełnia kościół lub inny związek wyznaniowy Dot. Budżetu jst – wypełnia tylko gmina Dot. wkładu własnego – każdy z uprawnionych podmiotów oprócz gminy Dot. Kredytów i pożyczek – należy wpisać zaciągniętą lub planowaną kwotą kredytu, pożyczki, którą Wnioskodawca zamierza zaciągnąć np. w banku, Inne – np. darowizna lub dotacja jst.

16 V - Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji
Wszystkie koszty podaje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wypełnić należy na podstawie kosztorysów inwestorskich wykonanych dla robót budowlanych oraz Opisu zadań, zawierającego zakup wyposażenia obiektów wchodzących w zakres operacji oraz zakup wieloletniego materiału roślinnego. Koszty operacji należy przedstawić w podziale na koszty inwestycyjne (Ki) oraz koszty ogólne (Ko).

17 Zestawienie rzeczowo-finansowe operacji – c.d.
W ramach kosztów inwestycyjnych należy wyszczególnić zadania lub grupy zadań operacji. Nazwę zadania lub grupy zadań należy umieścić w nagłówku (A, B, …) każdej części zestawienia rzeczowo-finansowego. W ramach kosztów ogólnych należy wyszczególnić elementy dokumentacji (np. kosztorys inwestorski, projekt budowlany) lub rodzaj usługi (np. nadzór inwestorski).

18 Zestawienie rzeczowo-finansowe –c.d.
Poszczególne zadania lub grupy zadań należy opisać w sposób umożliwiający zastosowanie odpowiednich mierników rzeczowych (jednostka miary, ilość, liczba). Przykłady:

19 Zestawienie rzeczowo-finansowe – c.d.
Należy podać wartość limitu kosztów ogólnych (Limit Ko), który wynosi 10% kwalifikowalnych kosztów inwestycyjnych operacji (tj. 10% kosztów z kwoty Suma kosztów inwestycyjnych z kolumny 6 zestawienia). Limit Ko należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Koszty należy podać w podziale na etapy realizacji operacji. Jeżeli operacja realizowana jest w jednym etapie, w pola dot. drugiego etapu należy wstawić wartość „0”. Jeżeli dla Wnioskodawcy VAT stanowi koszt niekwalifikowalny w polach kolumn 7, 10 oraz 13 należy wstawić wartość „0”.

20 VI - Informacja o załącznikach
Należy zaznaczyć załączniki, które dotyczą Wnioskodawcy, spośród wymienionych w cz. V Wniosku o przyznanie pomocy oraz wpisać liczbę załączonych dokumentów w kolumnie Liczba załączników. Jeżeli załączone zostały inne załączniki niż wymienione w cz. V Wniosku, należy je wyszczególnić w cz. D - Informacji o załącznikach. Kopie składanych dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez notariusza, a w sytuacji, gdy w danej miejscowości nie funkcjonuje kancelaria notarialna kopie dok. mogą być potwierdzane przez: wójta/ burmistrza, pracownika UG/miasta (działających z upoważnienia ww. organów), podmiot, który wydał dokument, pracownika UM.

21 Informacja o załącznikach – c.d.
Załącznik dot. Wnioskodawcy A2.3 - Zaświadczenie właściwej jednostki samorządu terytorialnego potwierdzające dane osób reprezentujących instytucję kultury, wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed złożeniem Wniosku (Zaświadczenie powinno w sposób nie budzący wątpliwości wskazywać, że wskazana osoba jest upoważniona do reprezentowania instytucji kultury). A Zaświadczenie o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną i o pełnieniu funkcji organu osoby prawnej, wystawione przez Wojewodę (dla parafii) lub przez MSWiA (dla diecezji lub innego związku wyznaniowego) wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku.

22 Informacja o załącznikach – c.d.
Załącznik dot. Wnioskodawcy – organizacja pozarządowa o statusie organizacji pożytku publicznego. A Pełny odpis z rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej Krajowego Rejestru Sądowego, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia Wniosku. A Statut organizacji – w wersji zatwierdzonej i obowiązującej.

23 Informacje o załącznikach – c.d.
Załączniki dot. prowadzonej działalności oraz operacji B 7/8 - Decyzje powinny w sposób nie budzący wątpliwości wskazywać Wnioskodawcę (wszelkie dane Wnioskodawcy w decyzjach powinny być zgodne z danymi podanymi we Wniosku). B 10 - Zaświadczenie wystawione przez Wójta/burmistrza określające liczbę mieszkańców miejscowości, w której będzie realizowana operacja, wg stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedzającego rok złożenia wniosku (oryginał). Zaświadczenie powinno wskazywać liczbę mieszkańców zameldowanych na pobyt stały.

24 Informacje o załącznikach – c.d.
B 11 - Uchwała budżetowa lub wieloletni program inwestycyjny – dot. gminy i instytucji kultury. Dokument powinien określać zabezpieczenie całości środków na realizację wnioskowanej operacji. Środki powinny być opisane w sposób nie budzący wątpliwości, że przeznaczone są na wnioskowaną operację (np. Powołanie się na tytuł operacji). W przypadku środków instytucji kultury, dla której organizatorem jest jednostki samorządu terytorialnego Środki na sfinansowanie operacji pochodzące z budżetu jst powinny dodatkowo być zawarte w planie budżetowym jednostki kultury.

25 Informacje o załącznikach – c.d.
Uchwała budżetowa lub wieloletni program inwestycyjny – c.d. Jeżeli operacja realizowana jest w ciągu dwóch lat gmina może dostarczyć również uchwałę intencyjną rady gminy o zabezpieczeniu środków na realizację operacji w następnym roku. Instytucja kultury – zabezpieczeniem środków na kolejne lata może być umowa o udzielenie pożyczki/dotacji lub uchwała intencyjna rady gminy.

26 Informacja o załącznikach – c.d.
B 12 - Promesa udzielenia kredytu, pożyczki lub wyciąg z rachunku bankowego i.in. (np. Umowa dotacji z jst). Nie dotyczy gminy i instytucji kultury. W przypadku wyciągu bankowego – powinien być wystawiony nie wcześniej niż na 3 miesiące przed datą złożenia Wniosku o przyznanie pomocy. W przypadku OPP oraz kościoła lub innego związku wyznaniowego potwierdzeniem zabezpieczenia środków na realizację operacji może być umowa o udzielenie pożyczki/ darowizny, zawarte z osobą fizyczną lub osobą prawną.

27 Informacje o załącznikach – c.d.
B 13 - Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do nieruchomości, której dotyczy operacja może być: − odpis z ksiąg wieczystych, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem Wniosku lub, − odpis aktu notarialnego wraz z kopią Wniosku o wpis do księgi wieczystej. Kopia Wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie, lub − prawomocne orzeczenie sądu wraz z kopią Wniosku o wpis do księgi wieczystej. Kopia Wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie, lub − ostateczna decyzja administracyjna wraz z kopią Wniosku o wpis do księgi wieczystej. Kopia Wniosku powinna zawierać czytelne potwierdzenie jego złożenia w sądzie, lub − umowa dzierżawy lub inna umowa potwierdzająca posiadanie zależne, zawarta na okres co najmniej 7 lat licząc od dnia dokonania przez Agencję Płatniczą ostatniej płatności w ramach operacji - inne dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości (np. Wypis i wyrys z ewidencji gruntów).

28 Informacje o załącznikach – c.d.
Stan prawny nieruchomości – c.d. W sytuacji, gdy prawo własności do nieruchomości objętej wnioskowaną operacją jest nieuregulowane, operacja nie może być współfinansowana w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata (np. nieuregulowane postępowanie ws. nabycia spadku). Dla nieruchomości, których właścicielem jest Skarb Państwa, a użytkownikiem organ władający nieruchomością w imieniu SP np. Lasy Państwowe – należy dostarczyć dokument potwierdzający ten fakt .Oświadczenie właściciela lub współwłaściciela nieruchomości, że wyraża zgodę na realizację operacji bezpośrednio związanej z nieruchomością i utrzymanie operacji w okresie 7 lat od dnia dokonania przez Agencję Płatniczą płatności ostatecznej, jeżeli operacja realizowana jest na nieruchomości będącej w posiadaniu zależnym lub będącej przedmiotem współwłasności oświadczenie (na udostępnionym druku) wystawia wówczas organ władający nieruchomością w imieniu SP.

29 Informacje o załącznikach – c.d.
(B 13) - Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości nie jest wymagany, gdy dla zrealizowania operacji Wnioskodawca posiada: ostateczną decyzję o pozwoleniu na budowę lub zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub potwierdzeniem, że organ nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszenia. B 16 - Oświadczenie Wnioskodawcy o kwalifikowalności VAT Oświadczenie składa Wnioskodawca, który nie ma możliwości odzyskania VAT-u związanego z kosztami poniesionymi w związku z realizacją operacji, oraz dla którego dla którego VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym (nie dotyczy gminy i instytucji kultury, dla których WAT stanowi koszt niekwalifikowalny).

30 Informacje o załącznikach – c.d.
B Plan odnowy miejscowości powinien zawierać następujące elementy: Charakterystykę miejscowości, w której będzie realizowana operacja, Inwentaryzację zasobów służących odnowie miejscowości, Ocenę mocnych i słabych stron miejscowości, w której będzie realizowana operacja, Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w okresie co najmniej 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości, w kolejności wynikającej z przyjętych priorytetów oraz z podaniem szacunkowych kosztów ich realizacji. (Opis planowanych zadań powinien zawierać opis przedsięwzięć na każdy rok w okresie siedmioletnim od dnia przyjęcia dokumentu, również na ostatni rok).

31 Informacje o załącznikach - c.d.
Jednym z niezbędnych warunków dla przyznania pomocy na operację w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” jest jej ujęcie w Planie odnowy miejscowości. W przypadku operacji z zakresu - kształtowania obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich położenie oraz cechy funkcjonalno-przestrzenne - możliwa jest ich realizacja, jeżeli z Planu odnowy miejscowości wynika, że obszar objęty wnioskowaną operacją uznany został za obszar o szczególnym znaczeniu.

32 Informacja o załącznikach – c.d.
Plan odnowy miejscowości – c.d. Plan odnowy miejscowości powinien być wersją zatwierdzoną, w związku z powyższym: Powinien być przyjęty w drodze uchwały przez zebranie wiejskie lub radę dzielnicy, lub radę osiedla dla każdej miejscowości, Powinien być zatwierdzony przez radę gminy w drodze uchwały. Załączony dokument (kopia): Powinien być podpisany przez przewodniczącego rady gminy/ rady miasta lub Powinien na stronie tytułowej zawierać informację, że stanowi załącznik do uchwały rady gminy/ miasta ws. zatwierdzenia planu odnowy miejscowości .

33 Informacje o załącznikach – c.d.
B 21 - Obliczenie wartości bieżącej netto Załącznik jest obligatoryjny dla każdej operacji. W przypadku, gdy w tabeli w pozycji A, w latach 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nie wykazano żadnych przychodów (wpisano w wymienionych pozycjach „0”), oznacza to, że operacja nie generuje przychodów, a więc nie ma charakteru komercyjnego. W konsekwencji wypełnianie kolejnych pozycji tabeli nie jest obowiązkowe.

34 Informacje o załącznikach – c.d.
Obliczenie wartości bieżącej netto – c.d. W przypadku, gdy przedmiotowa operacja jest pierwszym etapem realizacji przedsięwzięcia lub realizacja wnioskowanej operacji wyczerpuje zakres realizacji całej operacji (np. budowa obiektu wraz z jego zagospodarowaniem), należy nie wypełniać kolumny dotyczącej „roku 0” dla pozycji 1, 2, A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, B, C. Dla kolejnych lat pozycje w tabeli należy podać wg: - Studium wykonalności lub Planów finansowych lub Zapisów ewidencji księgowej lub Projektu budowlanego lub Danych dotyczących analogicznie funkcjonujących obiektów. W przypadku, gdy przedmiotowa operacja jest kolejnym etapem realizacji przedsięwzięcia (modernizacja lub rozbudowa istniejącego obiektu) należy wypełnić wszystkie pola tabeli podając także pełne dane dla „roku 0”. Dla kolejnych lat pozycje w tabeli należy podać wg aktualnych danych z funkcjonowania, z uwzględnieniem planowanej modernizacji lub rozbudowy – na podstawie: Planów inwestycyjnych lub Założeń projektowych lub Planów finansowych lub - zapisów ewidencji księgowej.

35 Informacje o załącznikach – c.d.
B 23 - Opis zadań Wypełnia się w przypadku dokonywania zakupu wyposażenia obiektów wchodzących w zakres operacji, w tym: urządzeń, mebli lub innych elementów wyposażenia oraz wieloletniego materiału roślinnego, służących realizacji celów operacji. Opis zadań stanowi uzupełnienie zadań, wymienionych w Zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji.

36 Informacja o załącznikach – c.d.
Opis zadań – c.d. Jeżeli dla wnioskodawcy VAT stanowi koszt niekwalifikowalny ceny jednostkowe i wartości podaje się jako netto. Ceny jednostkowe oraz wartości Opisu zadań należy podawać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Wartość zadania w wierszu „Suma” w Opisie zadań musi być zgodna z wartością podana w Zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji (w pozycji dot. zakupu elementów wyposażenia oraz wieloletniego materiału nasadzeniowego).

37 Informacje o załącznikach – c.d.
C 24 - Kosztorys inwestorski (sporządzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130 poz. 1389). Elementy kosztorysu: Strona tytułowa: Nazwa obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (kody CPV) i podaniem lokalizacji (tj. adres inwestycji lub nr/nazwa obrębu geodezyjnego i nr-y działek) Nazwa i adres Wnioskodawcy, Nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys, Imiona i nazwiska, z określeniem funkcji osób opracowujących kosztorys oraz ich podpisy, Wartość kosztorysowa robót (netto oraz wartość podatku VAT), Data opracowania kosztorysu,

38 Informacje o załącznikach – c.d.
Elementy kosztorysu inwestorskiego –c.d. 2) Ogólna charakterystyka obiektu lub robót, zawierająca krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót, 3) Przedmiar robót, 4) Kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną, 5) Tabelę wartości elementów scalonych, w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku, 6) załączniki: Założenia wyjściowe do kosztorysowania Kalkulacja szczegółowa cen jednostkowych (i.in.)

39 Informacje o załącznikach – c.d.
Kosztorys inwestorski – c.d. W przypadku realizacji operacji w kilku miejscowościach i przygotowania jednego kosztorysu, musi on być przygotowany w sposób umożliwiający weryfikację wysokości kosztów w każdej miejscowości. W kosztorysie nie należy zamieszczać elementów wyposażenia, które zostanie zakupione w ramach operacji. Elementy te należy zamieścić w Opisie zadań.

40 Informacje o załącznikach – c.d.
C 26 - Zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych. wraz z oświadczeniem Wnioskodawcy, że w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych, właściwy organ nie wniósł sprzeciwu lub Potwierdzeniem, że organ nie wniósł sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych. Zgłoszenie powinno zawierać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia przez właściwy organ.

41 Informacje o załącznikach – c.d.
C 27 – Szkice sytuacyjne i rysunki charakterystyczne, służące określeniu lokalizacji oraz weryfikacji przedmiaru robót, Załączniki powinny umożliwić: Identyfikację zakresu planowanych do wykonania prac, Określenie miejsca realizacji operacji i planowanych robót (np. mapki z numerami działek objętych wnioskowaną operacją, szkice/mapki z lokalizacją obiektów w ramach operacji), Oszacowanie charakterystycznych wymiarów (długość, szerokość, wysokość).

42 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ! Departament Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego tel: (058) fax: (058)


Pobierz ppt "Wypełnianie Wniosku o przyznanie pomocy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google