Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Proces aktualizacji LMN - wprowadzenie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Proces aktualizacji LMN - wprowadzenie"— Zapis prezentacji:

1 Proces aktualizacji LMN - wprowadzenie
Szkolenie dla operatorów LMN w Nadleśnictwach RDLP Olsztyn Malinówka, r © MACIEJ LIGOCKI 2008

2 Dlaczego aktualizować mapę ???
Πάντα ῥεῖ καὶ οὐδὲν μένει (Heraklit)‏ dostęp do aktualnych danych spójność z bazą opisową SILP wypełnienie zarządzenia DGLP 34/2005 (załącznik nr 8 do SLMN)‏ wypełnienie porozumienia między komendantem PSP a DGLP z r

3 Działalność gospodarcza nadleśnictwa i jej wpływ na LMN
Użytkowanie lasu Hodowla lasu Stan posiadania Ochrona lasu Ochrona przyrody Infrastruktura Ochrona ppoż. zdarzenia losowe ...

4 Użytkowanie lasu Basic_ob sp_area loc_lab phen_ar phen_pnt oth_pnt
Ma największy wpływ na aktualność mapy Właściwe wypełnianie pola INFO w pozycjach planu POZ Basic_ob sp_area loc_lab phen_ar phen_pnt oth_pnt Aktualizatora pochodne str. wykonawcy wydz_pol pnsw_pol ow_pkt oprz_pol oprz_pkt os_p_pkt o_podst pnsw op_loc in_pow in_pkt Modyfikowane warstwy

5 § 18 pkt.1 IUL: Granice wyłączeń ...należy dokonać stosownego pomiaru uzupełniającego. § 18 pkt.2 IUL: Pomiar uzupełniający wyłączeń i innych szczegółów sytuacji wewnętrznej dokonuje się metodami bezpośrednimi (domiary, GPS, teodolity busolowe) lub... ze zdjęć lotniczych ewentualnie wysokorozdzielczych obrazów satelitarnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na niedoręby i zręby wycięte inaczej niż zaplanowano Przykład: różnice pomiaru względem powierzchni wykazanej w SILP (dz. zrębowa 2.20, na gruncie 2,70ha)‏

6 Użytkowanie lasu Przypadek litery „C”
zewidencjonowanie zrębu jako jednego wydzielenia jest sprzeczne z koncepcja braku obiektów rozłącznych, leżącą u podstaw SLMN

7 Odwrócona litera „C” inne przypadki -01 -98 -99

8 Gniazda, kępy § 28 pkt.7 IUL: kontury powierzchni nie stanowiących wydzieleń należy pomierzyć w terenie Narzędzia: -taśma -kompas i dalmierz -rejestrator GPS -instrument busolowy

9 Szkic czy pomiar GPS?

10

11 Cechy dobrego szkicu: -oparty na miarach terenowych
-na podkładzie kartograficznym (np. wydruk z eLas-a)‏ - znana skala i orientacja względem stron świata -zawiera elementy umożliwiajace kalibrację -zawiera opis lub identyfikator nowych obiektów

12 Fakt, że można coś pomierzyć GPS-em, wprowadzić do SILP i na mapę nie oznacza jeszcze że ma to sens
Przykład „zachłyśnięcia się technologią” wprowadzono do SILP 23 pnsw w jednym wydzieleniu

13 Hodowla lasu Zalesienia
(tylko gdy zalesiany jest fragment wydzielenia)‏ dokumentem źródłowym jest wykaz zmian gruntowych wraz z mapą pomocniczą sporządzony przez geodetę - klasyfikatora Dolesienia luk Odnowienia zrębów (gdy odnawiane jest nie całe wydzielenie)‏

14 Basic_ob sp_area loc_lab Aktualizatora pochodne str. wykonawcy wydz_pol pnsw_pol ow_pkt o_podst pnsw op_loc Modyfikowane warstwy

15 Ochrona lasu Aktualizacja partii kontrolnych JPSPS oth_pnt
Aktualizatora pochodne str. wykonawcy ol_pkt in_pkt Modyfikowane warstwy

16 Łowiectwo aktualizacja obiektów zagospodarowania obwodów łowieckich
oth_pnt Aktualizatora pochodne str. wykonawcy low_pkt in_pkt Modyfikowane warstwy

17 Stan posiadania zmniejszenia (zamiany, przekazania, zwroty, sprzedaż)‏
powiększenia (przyjęcie, zamiana, zakup)‏ Przy wszystkich ruchach ziemią (oprócz gruntów które odchodzą) należy uzyskać od geodety szkice wraz ze współrzędnymi geodezyjnymi – najlepiej w układzie 92 w pliku tekstowym

18 podziały działek – protokół zmian gr. z mapą pomocniczą i współrzędnymi
przeklasyfikowania użytków (zwłaszcza gdy powstaje nowy kontur)‏ podziały działek sąsiednich (protokół graniczny)‏

19 Basic_ob loc_lab lines lin_lab points Aktualizatora pochodne str. wykonawcy wydz_pol i inne ow_pkt, od_pkt ciek_lin,kom_lin dzew.pol... gr_pkt o_podst op_loc linie op_lin punkty Modyfikowane warstwy

20

21

22

23

24 Zdarzenia losowe wiatrołomy pożary
powierzchniowe szkody od owadów/grzybów/zwierzyny

25 pomiar GPS luki

26 Ochrona przyrody, edukacja, turystyka
inwentaryzacja roślin i zwierząt chronionych zmiany wynikłe z użytkowania lasu uzupełnienie elementów określonych przez SLMN budowa nowych ścieżek, miejsc postoju itp.

27 Infrastruktura budowa nowych budynków budowa dróg
naniesienia obce (światłowód, linia en. rurociąg itp.)‏ Przy wszystkich inwestycjach gdzie wykonywany jest pomiar geodezyjny powykonawczy do aktualizacji mapy wysokościowej w zasobie POGiK, należy uzyskać od geodety szkice wraz ze współrzędnymi geodezyjnymi – najlepiej w układzie 92 w pliku tekstowym

28 obiekty małej retencji (budowa nowych, uzupełnienie mapy)‏
oth_pnt polys lines lin_lab Aktualizatora pochodne str. wykonawcy bud_pol inz_pkt kom_lin tur_pkt uzbr_lin in_pkt in_pow linie op_lin Modyfikowane warstwy

29 Ochrona ppoż. oth_pnt polys lines lin_lab Aktualizatora pochodne
Sprawdzenie czy obiekty ochrony ppoż. (bazy, dostrzegalnie, punkty czerpania wody) są umieszczone w odpowiednich warstwach Aktualizacja o nowo wybudowane dostrzegalnie, punkty czerpania wody, pasy ppoż. itp oth_pnt polys lines lin_lab Aktualizatora pochodne str. wykonawcy ppoz_pkt ppoz_pol komp_lin olin in_pow in_pkt linie op_lin Modyfikowane warstwy

30 Lasy niepaństwowe polys Aktualizatora pochodne str. wykonawcy syt_pol
Sprawdzenie czy obiekty ochrony ppoż. (bazy, dostrzegalnie, punkty czerpania wody) są umieszczone w odpowiednich warstwach Aktualizacja o nowo wybudowane dostrzegalnie, punkty czerpania wody, pasy ppoż. itp polys Aktualizatora pochodne str. wykonawcy syt_pol in_pow Modyfikowane warstwy

31 Organizacja procesu aktualizacji z punktu widzenia struktury Nadl.
Nadleśniczy odpowiada za sposób i termin przeprowadzenia aktualizacji Nadleśniczy powołuje operatora LMN i określa jego zakres obowiązków Nadleśniczy decyduje o sposobie pozyskania danych terenowych Większość zagadnień merytorycznych w dziale gosp. leśnej Operator LMN powinien uświadomić i koordynować prace stanowisk merytorycznych

32 NADLEŚNICZY Inż. Nadzoru Zastępca Nadl. Sekretarz Służba Leśna
Użytkowanie lasu Zagospodarowanie lasu Operator LMN Sekretarz Służba Leśna w terenie Inż. Nadzoru Osoby zaangażowane w proces aktualizacji wg podległości służbowej

33 Kadra kierownicza Zagosp. lasu Teren Stan posiadania Użytkowanie
Operator LMN Podmiot aktualizujący LMN RDLP Podmiot świadczący usł. geodezyjne Proces aktualizacji wg przepływu informacji

34 kompetencje i uprawnienia w zakresie LMN - propozycja
korzystają z LMN na zasadzie dostępu do informacji publicznej Osoby i organizacje trzecie zbierają dane do aktualizacji mapy i SILP (geodezja, pomiary)‏ aktualizują LMN Zewnętrzne podmioty korzysta z map numerycznych zbiera dane terenowe (pomiary bezpośrednie)‏ Służba Leśna w terenie weryfikuje, zbiera materiały terenowe sprawdza dokumenty modyfikujące opis/mapę zgłasza uwagi co do zgodności mapy z terenem korzysta z LMN i technik geomatycznych w codziennej pracy Inżynier Nadzoru przekazują materiały operatorowi konsultują z nim działania ze swojego zakresu obowiązków pod względem wpływu na LMN korzystają ze szkoleń, analiz, materiałów dostarczanych przez operatora uzupełniają LMN o treści ze swojej dziedziny (edycja warstw)‏ przeprowadzają aktualizację bazy SILP stan. merytoryczne odpowiada za archiwizację, przygotowanie materiałów do aktualizacji LMN generuje warstwy pochodne udostępnia użytkownikom warstwy i aplikacje wykonuje i zbiera pomiary GPS koordynuje działania Służby Leśnej w zakresie LMN szkoli pracowników sporządza analizy, wydruki, zestawienia na potrzeby kierownictwa jednostki i współpracowników może samodzielnie aktualizować LMN i edytować warstwy operator LMN nadzoruje gospodarkę leśną w nadleśnictwie z-ca Nadleśniczego powołuje operatora LMN, odpowiada za całość Nadleśniczy

35 Kalendarz aktualizacji

36 Druki do nowego modułu Las Podział działki ewidencyjnej Dodanie działki ewidencyjnej Łączenie działek ewidencyjnych Korekta dokumentu źródłowego Dodanie wydzielenia Podział wydzielenia Usunięcie wydzielenia Modyfikacja wydzielenia Dodanie adresu leśnego Modyfikacja adresu leśnego Zmiana grupy powierzchni Świadectwo pochodzenia materiału roślinnego Protokół oceny produkcji szkółkarskiej Inwentaryzacja mrowisk Inwentaryzacja posuszu Protokół szkód od zwierzyny Karta ewidencyjno-sygnalizacyjna dla wydzielenia Karta ewidencyjno-sygnalizacyjna dla szkółki Meldunek o pożarze Modyfikacja działki ewidencyjnej Anulowanie dokumentu źródłowego

37 Druki wejściowe do SILP

38 Druki wejściowe do SILP

39

40 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Proces aktualizacji LMN - wprowadzenie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google