Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Organizacja i przeprowadzanie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Organizacja i przeprowadzanie"— Zapis prezentacji:

1 Organizacja i przeprowadzanie
sprawdzianu egzaminu w gimnazjum w sesji egzaminacyjnej 2015

2

3 Program konferencji 1. Dane i dokumentacja w systemie OBIEG. 2. Organizacja sprawdzianu. 3. Organizacja egzaminu gimnazjalnego. 4. Pakowanie materiałów egzaminacyjnych po każdej części sprawdzianu. 5. Pakowanie materiałów egzaminacyjnych po każdym zakresie egzaminu gimnazjalnego. 6. Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE.

4 Wprowadzanie nowej formuły sprawdzianu
2012 27 VIII - rozporządzenie MEN w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego 2013 25 IV - rozporządzenie MEN w sprawie przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych 30 VIII - informatory o sprawdzianie od roku szkolnego 2014/2015 15 XII – przykładowy arkusz sprawdzianu w nowej formule 2014 II-IV – konferencje o nowej formule sprawdzianu 17 XII – ogólnopolski próbny sprawdzian w nowej formule

5 Biuletyny Biuletyny zawierają informacje, instrukcje i aktualne wzory protokołów z systemu OBIEG. Zwracamy uwagę na zmiany organizacji sprawdzianu oraz egzaminu gimnazjalnego.

6 Wydruki i protokoły z systemu OBIEG
Lista obecności Lista obecności bez numeru PESEL umieszczana na drzwiach wejściowych do sali, Lista obecności z numerem PESEL przekazywana PZN dla potwierdzenia obecności uczniów i wpisania numeru stolika.

7 Wydruki i protokoły z systemu OBIEG
Protokół sprawdzania Należy wydrukować tylko na pierwszą część sprawdzianu. Należy wydrukować tylko dla egzaminu z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. Protokół zawiera informacje: o zastosowaniu szczegółowych kryteriów oceniania, o uprawnieniu do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę. SP G

8 Zaznaczanie uprawnień w systemie OBIEG
Przed wydrukowaniem protokołów sprawdzania należy sprawdzić w systemie OBIEG, czy wszyscy uczniowie mają zaznaczoną odpowiednią informację: To dostosowanie przysługuje uczniom, u których stwierdzono: afazję dysleksję dysortografię dyskalkulię – na matematyce trudności adaptacyjne (wcześniejsze kształcenie za granicą) – na języku polskim, zaburzenie komunikacji językowej – na języku polskim i języku obcym.

9 Zaznaczanie uprawnień w systemie OBIEG
Przed wydrukowaniem protokołów sprawdzania należy sprawdzić w systemie OBIEG, czy wszyscy uczniowie mają zaznaczoną odpowiednią informację: To dostosowanie przysługuje uczniom, u których stwierdzono: afazję dysleksję dysgrafię dysortografię dyskalkulię oraz uczniom niepełnosprawnym ruchowo, z czasową niesprawnością rąk.

10 Zaznaczanie uprawnień w systemie OBIEG
Wprowadzona przez Państwa w tym miejscu informacja będzie źródłem danych do protokołów sprawdzania, które będą przekazane egzaminatorom oceniającym prace.

11 Wydruki i protokoły z systemu OBIEG
Protokół zbiorczy Należy wydrukować w dwóch egzemplarzach po zakończeniu drugiej części sprawdzianu albo każdej części egzaminu w danym dniu i skompletowaniu wszystkich materiałów egzaminacyjnych. Oba egzemplarze przekazuje się w POP.

12 Wydruki i protokoły z systemu OBIEG
Odnotowanie w Protokole zbiorczym uczniów: którzy nie przystąpili do sprawdzianu/danej części sprawdzianu albo do danego zakresu/poziomu egzaminu, którym przerwano i unieważniono sprawdzian/daną część sprawdzianu albo dany zakres/poziom egzaminu, będzie podstawą do ustalenia listy zdających w dodatkowym terminie sprawdzianu/egzaminu.

13 Sprawdzenie zamówienia arkuszy
Zgłoszenie zamówienia arkuszy należy sprawdzić w systemie OBIEG –> Edycja danych uczniów –> Wybór sesji egzaminacyjnej –> Zamówione arkusze.

14 Sprawdzenie zamówienia arkuszy
SPRAWDZIAN Wybieramy zakładkę Zamówione arkusze Wybieramy Termin ---> Pokaż Informujemy, że istnieją 3 rodzaje płyt CD:     płyta dla typu wymagań A1,     płyta wspólna dla typu wymagań A2, A4, A5 i A6,     płyta dla typu wymagań A8.

15 Sprawdzenie odtwarzaczy płyt CD
SPRAWDZIAN Uczulamy Państwa na konieczność sprawdzenia – odpowiednio wcześnie przed sprawdzianem – sprzętu, na którym zamierzają Państwo odtwarzać nagrania na egzaminie z języka obcego. Dyrektor szkoły może sprawdzić jakość sprzętu nagrywając płytę z materiałem z egzaminu próbnego (tylko nie w formacie mp3).

16 Sprawdzenie zamówienia arkuszy
GIMNAZJUM Wybieramy zakładkę Zamówione arkusze Wybieramy Termin ---> Pokaż Informujemy, że istnieją 3 rodzaje płyt CD:     płyta dla typu wymagań A1     płyta wspólna dla typu wymagań A2, A4, A5 i A6,     płyta dla typu wymagań A8. Zamówione płyty sumowane są w tabeli według rodzaju pod jednym z typów wymagań (np. płyty A1 i A4 w zestawieniu widnieją pod A1).

17 Organizacja sprawdzianu
Czas Arkusze egzaminacyjne rozdaje się o godzinie rozpoczęcia danej części sprawdzianu. Po czynnościach organizacyjnych (m.in. sprawdzeniu poprawności kodowania), PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i czas zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. Czas pracy zdających liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy. Część pierwsza Część druga Rozpoczęcie 9:00 11:45 Czas trwania 80 minut 45 minut Czas przedłużenia 40 minut 25 minut

18 Organizacja sprawdzianu
Czas W części drugiej sprawdzianu, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy następuje odtworzenie płyty CD. W sali, gdzie odczytuje się uczniom z głęboką dysleksją teksty liczące 250 słów lub więcej, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy w części pierwszej sprawdzianu zapisuje się po zakończeniu tej czynności. Po zakończeniu pracy z arkuszem, PZN wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie). Część pierwsza Część druga Rozpoczęcie 9:00 11:45 Czas trwania 80 minut 45 minut Czas przedłużenia 40 minut 25 minut

19 Przedmioty przyrodnicze
Organizacja egzaminu GIMNAZJUM Czas Arkusze egzaminacyjne rozdaje się o godzinie rozpoczęcia egzaminu z danego zakresu/poziomu. Po czynnościach organizacyjnych (m.in. sprawdzeniu poprawności kodowania), PZN zapisuje na tablicy czas rozpoczęcia i czas zakończenia pracy z danym arkuszem egzaminacyjnym. Czas pracy zdających liczy się od momentu zapisania na tablicy godziny rozpoczęcia pracy. Termin egzaminu 21 kwietnia 2015 r. 22 kwietnia 2015 r. 23 kwietnia 2015 r. Zakres egzaminu Historia i WOS Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język obcy – poziom podstawowy – poziom rozszerzony Rozpoczęcie 9:00 11:00 Czas trwania 60 min 90 min Czas przedłużenia 20 min 45 min 30 min

20 Przedmioty przyrodnicze
Organizacja egzaminu GIMNAZJUM Czas W części trzeciej egzaminu, bezpośrednio po zapisaniu godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy następuje odtworzenie płyty CD. W sali, gdzie odczytuje się uczniom z głęboką dysleksją teksty liczące 250 słów lub więcej, czas rozpoczęcia i zakończenia pracy w części humanistycznej zapisuje się po zakończeniu tej czynności. Po zakończeniu pracy z arkuszem, PZN wyznacza dodatkowy czas (5 minut) na sprawdzenie poprawności przeniesienia przez uczniów odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (dotyczy zdających, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie). Termin egzaminu 21 kwietnia 2015 r. 22 kwietnia 2015 r. 23 kwietnia 2015 r. Zakres egzaminu Historia i WOS Język polski Przedmioty przyrodnicze Matematyka Język obcy – poziom podstawowy – poziom rozszerzony Rozpoczęcie 9:00 11:00 Czas trwania 60 min 90 min Czas przedłużenia 20 min 45 min 30 min

21 Odbiór przesyłek Sprawdzian Egzamin gimnazjalny
GIMNAZJUM Sprawdzian W terminie głównym – 31 marca w godzinach 8:00–13:00 W terminie dodatkowym – 29 maja w godzinach 8:00–13:00 Egzamin gimnazjalny w dniu 21 kwietnia w godzinach 5:00–7:30 do części humanistycznej, w dniu 22 kwietnia w godzinach 5:00–7:30 do części matematyczno-przyrodniczej, w dniu 23 kwietnia w godzinach 5:00–7:30 do części z języka obcego nowożytnego, W terminie dodatkowym: 01 czerwca w godzinach 5:00–7:30

22 Materiały egzaminacyjne i dokumentacja
SPRAWDZIAN GIMNAZJUM PZN bezpośrednio przed daną częścią sprawdzianu albo zakresem/poziomem egzaminu, w obecności przedstawiciela zdających, odbiera od PSZE: odpowiednią liczbę i rodzaj materiałów egzaminacyjnych, tzn. arkusze egzaminacyjne oraz płyty CD w przypadku części językowych sprawdzianu/egzaminu, informacje o uczniach, uprawnionych do dostosowania warunków i form sprawdzianu/egzaminu, piszących odpowiednią część sprawdzianu/egzaminu w danej sali, listę obecności z numerem PESEL wydrukowaną z systemu OBIEG dla danej sali, protokół sprawdzania na pierwszą część sprawdzianu/dla egzaminu z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym, wydrukowany z systemu OBIEG, druk protokołu przebiegu odpowiedniej części sprawdzianu/egzaminu w danej sali,

23 Materiały egzaminacyjne i dokumentacja
SPRAWDZIAN GIMNAZJUM PZN bezpośrednio przed daną częścią sprawdzianu albo zakresem/poziomem egzaminu, w obecności przedstawiciela zdających, odbiera od PSZE: naklejki z nadanym przez OKE kodem, kartki z imieniem, nazwiskiem, trzyznakowym kodem ucznia i jego numerem PESEL, które umożliwią sprawdzenie poprawności jego numeru PESEL na naklejkach przygotowanych przez OKE, kartki do losowania z numerami stolików, zwrotne koperty do spakowania materiałów egzaminacyjnych przekazywanych do okręgowej komisji egzaminacyjnej.

24 Organizacja i przebieg sprawdzianu
80 minut Czynności organizacyjne Godz. 9 … … Rozpoczęcie sprawdzianu Godz. 9 00 Praca z zestawem egzaminacyjnym Godz. 10 … …

25 Organizacja i przebieg egzaminu
GIMNAZJUM Organizacja i przebieg egzaminu część pierwsza – zakres historia i WOS część druga – zakres przedmioty przyrodnicze część trzecia – zakres: język obcy-poziom podstawowy 60 minut Czynności organizacyjne Godz. 9 … … Rozpoczęcie egzaminu Godz. 9 00 Praca z zestawem egzaminacyjnym Godz. 10 … …

26 Organizacja i przebieg egzaminu
GIMNAZJUM Organizacja i przebieg egzaminu część pierwsza – zakres: język polski 90 minut część druga – zakres: matematyka Czynności organizacyjne Godz. 11 … … Rozpoczęcie egzaminu Godz Praca z zestawem egzaminacyjnym Godz. 12 … … część trzecia – zakres: język obcy-poziom rozszerzony trwa 60 minut

27 Czynności organizacyjne przed rozpoczęciem pracy z arkuszem
SPRAWDZIAN Uczniowie: o godzinie wyznaczonej przez PSZE wchodzą do sali, losują numery stolików, otrzymują naklejki z kodem, kartki ze swoim imieniem, nazwiskiem, nr PESEL, zapoznają się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego, samodzielnie naklejają naklejki z kodem, kodują arkusze. Członkowie ZN: przed rozpoczęciem pracy uczniów sprawdzają poprawność kodowania, w arkuszach S-2, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8 oraz arkuszach uczniów: niepełnosprawnych ruchowo, z afazją, ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wykonują czynności związane z kodowaniem. Jeśli przyklejona naklejka ma nadrukowane niepoprawne dane, to należy przekreślić kod kreskowy na naklejce poziomą kreską.

28 Sprawdzian z udziałem nauczyciela wspomagającego
Zdający i nauczyciel wspomagający powinni być każdorazowo przygotowani do takiej formy współpracy. Sprawdzian musi odbywać się w oddzielnej sali. Arkusze zdającego i nauczyciela wspomagającego muszą być w tej samej wersji. Przed sprawdzianem należy określić: zasady komunikowania się i pracy, sposób zakodowania i opisania arkuszy, czas przeznaczony na pracę z arkuszem oraz sposób odczytywania.

29 Sprawdzian z udziałem nauczyciela wspomagającego
W przypadku uczniów: a) niepełnosprawnych ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, b) przewlekle chorych, c) niewidomych, d) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, nauczyciel wspomagający odczytuje cały arkusz lub czyta arkusz sukcesywnie. Uczniowie wymienieni w punktach: a, b mają wydłużony czas pracy z arkuszem.

30 Sprawdzian z udziałem nauczyciela wspomagającego
Gdy uczeń korzysta z pomocy nauczyciela wspomagającego w pisaniu, przebieg pracy z zestawem musi być rejestrowany – wymagane jest nagranie audio. Nośnik z nagraniem należy spakować razem z pracą do jednej koperty, odpowiednio opisanej i zakodowanej.

31 Sprawdzian z wykorzystaniem komputera
Uczeń otrzymuje papierową wersję arkusza. Zdający korzysta z komputera jako maszyny do pisania. Komputer jest autonomiczny, połączony z drukarką, z opcją pisania tekstu w języku polskim (mniejszości narodowej) oraz równań i symboli matematycznych.

32 Sprawdzian z wykorzystaniem komputera
Zestaw i wydruk powinny być zakodowane pełnym kodem zdającego. Po zakończeniu pracy z zestawem zespół nadzorujący usuwa pliki zdającego z dysku komputera.

33 Sprawdzian z wykorzystaniem komputera
Odpowiedź zdającego musi być poprzedzona numerem zadania zgodnym z numerem w arkuszu. W zadaniach zamkniętych wystarczy podać oznaczenie wybranej odpowiedzi, np. 1A, 2B, 3C itd. Rysunki do zadań (ewentualnie rozwiązania zadań matematycznych) należy wykonać ręcznie w arkuszu. Możliwe są mieszane formy odpowiedzi do zadań: w arkuszu – do zadań zamkniętych i matematycznych, na wydruku komputerowym – do zadań polonistycznych.

34 Informacja dla ucznia Na sprawdzian uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem/atramentem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno przynosić i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

35 Informacja dla ucznia Dotyczy uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę. Instrukcja dla ucznia W arkuszu znajdują się różne typy zadań. Wybierz odpowiedź i zaznacz ją znakiem . A. B. C. D. Jeśli się pomylisz, otocz znak kółkiem i zaznacz inną odpowiedź, np.:

36 Czynności organizacyjne
GIMNAZJUM Czynności organizacyjne na egzaminie Czynności organizacyjne Kto wykonuje Zapoznanie się z instrukcją wydrukowaną na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego. Wszyscy uczniowie, czyli: uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań, uczniowie niepełnosprawni ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, uczniowie z afazją i uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniowie korzystający z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8).

37 Czynności organizacyjne
GIMNAZJUM Czynności organizacyjne na egzaminie Czynności organizacyjne Kto wykonuje Wyrwanie ze środka arkusza czterostronicowej karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi (nie wolno odrywać karty odpowiedzi od karty rozwiązań zadań otwartych): z zakresu języka polskiego, z zakresu matematyki, z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym. Uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań. Sprawdzenie, czy arkusz egzaminacyjny ma wszystkie kolejne strony, czy są one wyraźnie wydrukowane, czy w zeszycie zadań znajduje się wymieniona w instrukcji liczba zadań. Wszyscy uczniowie, czyli: uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań, uczniowie niepełnosprawni ruchowo, z czasową niesprawnością rąk, uczniowi z afazją i uczniowi ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, uczniowie korzystający z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4,G-5, G-6,G-7, G-8).

38 Czynności organizacyjne
GIMNAZJUM Czynności organizacyjne na egzaminie Czynności organizacyjne Kto wykonuje Sprawdzenie poprawności numeru PESEL na naklejce przygotowanej przez OKE, zapisanie trzyznakowego kodu, numeru PESEL oraz umieszczenie naklejki przygotowanej przez OKE w wyznaczonych miejscach: a) w części pierwszej z zakresu: · historii i wiedzy o społeczeństwie – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi · języka polskiego – na zeszycie zadań, na karcie rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi b) w części drugiej z zakresu: · przedmiotów przyrodniczych – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi · matematyki – na zeszycie zadań, na każdej kartce karty rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi c) w części trzeciej na poziomie: · podstawowym – na zeszycie zadań i na karcie odpowiedzi · rozszerzonym – na zeszycie zadań, na karcie rozwiązań zadań otwartych oraz na karcie odpowiedzi. Uczniowie z arkuszami standardowymi bez dostosowań. Członkowie zespołu nadzorującego w przypadku uczniów niepełnosprawnych ruchowo, uczniów z czasową niesprawnością rąk, uczniów z afazją i uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz uczniów korzystających z arkuszy dostosowanych (G-2, G-4,G-5, G-6, G-7, G-8) przed rozpoczęciem pracy uczniów z arkuszem.

39 Praca uczniów z arkuszem

40 Pakowanie zestawów egzaminacyjnych sprawdzian w części pierwszej
Po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem kompletności materiałów i opuszczeniu sali przez uczniów, w obecności przedstawiciela uczniów należy: 1. Odnotować na liście obecności oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających. 2. Posegregować arkusze egzaminacyjne, w przypadku, gdy na sali pisali wspólnie uczniowie z arkuszami standardowymi (S-1) i uczniowie z arkuszami dostosowanymi (S-2, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8).

41 Pakowanie zestawów egzaminacyjnych sprawdzian w części pierwszej
Postępowanie w przypadku arkuszy standardowych (SP-1) Krok 1. Ułożyć prace według protokołu sprawdzania. Krok 2. Przeliczyć prace. Krok 3. Wypełnić protokół sprawdzania. Krok 4. Zamalować odpowiednie okienka z uprawnieniem na pierwszej stronie zeszytu zadań oraz na karcie odpowiedzi. W przypadku uczniów mających opinię o dysgrafii lub dyskalkulii zapisać słownie dysgrafia lub dyskalkulia na pierwszej stronie arkusza. Krok 5. Opisać kopertę dla prac standardowych (nie odcinać rogu koperty) według wzoru:

42 Opisanie kopert przez PZN
SPRAWDZIAN SP 2015 rok Miejsce na naklejkę z kodem szkoły lub wpisanie kodu szkoły Naklejkę nakleja lub dokonuje wpisu PSZE SPRAWDZIAN Symbol arkusza SP-1-152 Liczba prac 30 Nr sali: np. 1 Trzyznakowe kody uczniów: np. A01-A13, A19-A29, B02-B06, C11 Liczba kopert z pracami SP-1:

43 Pakowanie prac do kopert przez PZN
SPRAWDZIAN Prace SP-1 Krok 6. Włożyć prace i protokół sprawdzania do tak opisanej koperty i zakleić ją. Do koperty należy pakować maksymalnie 60 prac. koperta zwrotna Nr sali: np. 1 Trzyznakowe kody uczniów: np. A01-A13, A19-A29, B02-B06, C11 Liczba kopert z pracami SP-1: 43

44 Pakowanie zestawów egzaminacyjnych sprawdzian w części pierwszej
Postępowanie w przypadku arkuszy dostosowanych (S-2, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8) Krok 1. Podzielić prace ze względu na typ arkusza (oddzielnie S-2, oddzielnie S-4 itd.). Krok 2. Ułożyć prace według protokołu sprawdzania. Krok 3. Przeliczyć prace. Krok 4. Wypełnić protokół sprawdzania. Krok 5. Opisać kopertę dla prac dostosowanych (nie odcinać rogu koperty) według wzoru:

45 Opisanie kopert przez PZN
SPRAWDZIAN SP 2015 rok Miejsce na naklejkę z kodem szkoły lub wpisanie kodu szkoły Naklejkę nakleja lub dokonuje wpisu PSZE SPRAWDZIAN Symbol arkusza SP-8-152 Liczba prac 4 Nr sali: np. 2 Trzyznakowe kody uczniów: np. A30, B01, B17, C12 Liczba kopert z pracami SP-8: Krok 6. Włożyć prace i protokół sprawdzania do tak opisanej koperty i zakleić ją. Arkusze różnych typów należy pakować do oddzielnych kopert.

46 Pakowanie zestawów egzaminacyjnych sprawdzian w części drugiej
W drugiej części sprawdzianu nie ma protokołów sprawdzania. Po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem kompletności materiałów i opuszczeniu sali przez uczniów, w obecności przedstawiciela uczniów należy: 1. Odnotować na liście obecności oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających. 2. Ułożyć prace rosnąco kodami uczniów (wg listy obecności). 3. Podzielić standardowe arkusze egzaminacyjne (S-1), na: a) arkusze zdających, którzy mieli obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie, b) arkusze uczniów, którzy mieli prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę. Uczeń, który ma dostosowane kryteria oceniania (np. dyslektyk), ale nie ma dostosowania polegającego na nieprzenoszeniu zaznaczeń na kartę, ma obowiązek przenieść swoje odpowiedzi na kartę.

47 Pakowanie zestawów egzaminacyjnych sprawdzian w części drugiej
Postępowanie w przypadku a) – zdający mieli obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie Krok 1. Oderwać karty odpowiedzi od zeszytów zadań. Krok 2. Przeliczyć karty, upewnić się, że liczba kart jest taka sama jak liczba zeszytów zadań. Krok 3. Ułożyć karty rosnąco kodami uczniów. Krok 4. Opisać kopertę (nie odcinać rogu koperty) według wzoru: Krok 5. Włożyć do tak opisanej koperty karty odpowiedzi i zakleić ją. Karty odpowiedzi Kod szkoły S01 Symbol arkusza SA-1-152 Liczba kart - 32 Kody uczniów A01-A20, A23, A25, A27,B01-B08, C01 Nr sali 1

48 Pakowanie zestawów egzaminacyjnych sprawdzian w części drugiej
Postępowanie w przypadku b) – zdający mieli prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę Krok 1. Przeliczyć prace (nie odrywać kart odpowiedzi od prac). Krok 2. Zamalować na pierwszej stronie zeszytu zadań oraz na karcie odpowiedzi okienko z uprawnieniem do nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę. Krok 3. Opisać kopertę (nie odcinać rogu koperty) według wzoru: Krok 4. Włożyć prace do tak opisanej koperty i zakleić ją. Prace D Kod szkoły S01 Symbol arkusza SA-1-152 Liczba prac – 5 Kody uczniów A21-A22, A26, A28, B09 Nr sali 1

49 Pakowanie zestawów egzaminacyjnych sprawdzian w części drugiej
W przypadku, gdy w sali pisali wspólnie uczniowie, którzy mają obowiązek zaznaczenia odpowiedzi na karcie i uczniowie z uprawnieniem do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę, zestawy egzaminacyjne muszą być spakowane do dwóch kopert. W jednej kopercie są tylko karty (prace pozostają w szkole), w drugiej – prace z nieoderwanymi kartami.

50 Pakowanie zestawów egzaminacyjnych sprawdzian w części drugiej
Postępowanie w przypadku arkuszy dostosowanych (S-2, S-4, S-5, S-6, S-7, S-8) Krok 1. Podzielić prace ze względu na typ arkusza (oddzielnie S-2, oddzielnie S-4 itd.). Krok 2. Przeliczyć prace (nie odrywać kart odpowiedzi od prac). Krok 3. Ułożyć prace rosnąco kodami uczniów. Krok 4. Opisać kopertę (nie odcinać rogu koperty) według wzoru: Krok 5. Włożyć do tak opisanej koperty prace i zakleić kopertę. Arkusze różnych typów należy pakować do oddzielnych kopert. Prace Kod szkoły S01 Symbol arkusza SA-8-152 Liczba prac Kody uczniów - A30, B12, B16 C19 Nr sali 3

51 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE
SPRAWDZIAN Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE PSZE po każdej części sprawdzianu, w obecności przewodniczącego zespołu nadzorującego: 1. Sprawdza kompletność materiałów z danej sali: liczbę prac/kart wg protokołu przebiegu sprawdzianu. Po zakończeniu części drugiej weryfikuje zgodność opisu na kopercie z jej zawartością poprzez sprawdzenie zeszytów zadań: czy wszystkie karty odpowiedzi zostały oderwane i spakowane do koperty. Uwaga. W przypadku stwierdzenia w OKE braku w kopercie pracy/karty ucznia, który pisał daną część sprawdzianu, wszczęte będzie postępowanie unieważniające daną część sprawdzianu tego ucznia.

52 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE
SPRAWDZIAN Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE 2. Segreguje po każdej części sprawdzianu koperty z pracami/kartami na typy arkuszy. Następnie numeruje wszystkie koperty, stosując oddzielną numerację dla każdego typu. 3. Po zakończeniu drugiej części wypełnia w systemie OBIEG i drukuje w dwóch egzemplarzach Protokół zbiorczy. W protokole obowiązkowo wpisuje wszystkich uczniów nieobecnych na każdej części sprawdzianu oraz uczniów, którym przerwano i/lub unieważniono daną część sprawdzianu. Wpisuje w uwagach wszelkie zdarzenia losowe lub niezgodności z procedurami. 4. Przekazuje do Punktu Odbioru Prac: Koperty z pracami z pierwszej części, koperty z kartami/pracami z drugiej części.

53 Przygotowanie prac uczniów do oddania w POP
SPRAWDZIAN Przygotowanie prac uczniów do oddania w POP Prace SP-1 koperta zwrotna Nr sali: np. 1 Trzyznakowe kody uczniów: np. A01-A13, A19-A29, B02-B06, C11 Liczba kopert z pracami SP-1: Prace SP-1 koperta zwrotna Nr sali: np. 1 Trzyznakowe kody uczniów: np. A01-A13, A19-A29, B02-B06, C11 Liczba kopert z pracami SP-1: Prace SP-8 koperta zwrotna Nr sali: np. 2 Trzyznakowe kody uczniów: np. A30, B01, B17, C12 Liczba kopert z pracami SP-8: Prace SP-1 koperta zwrotna Nr sali: np. 1 Trzyznakowe kody uczniów: np. A01-A13, A19-A29, B02-B06, C11 Liczba kopert z pracami SP-1: koperta 3 z 3 koperta 2 z 3 koperta 1 z 1 koperta 1 z 3

54 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE
SPRAWDZIAN Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE Papierową, niezaklejoną kopertę z napisem „Dokumentacja” i opisaną kodem szkoły, w której są: protokół zbiorczy przebiegu sprawdzianu, kopie zaświadczeń laureatów, oryginał decyzji o przerwaniu i/lub unieważnieniu sprawdzianu/danej części sprawdzianu wraz z pracą ucznia, oryginał arkusza obserwacji, kopia wykazu zawartości przesyłki otrzymanej od dystrybutora. Papierową niezaklejoną kopertę z opisem „Niewykorzystane materiały egzaminacyjne”, w której są: niewykorzystane arkusze egzaminacyjne, uszkodzone arkusze i płyty CD (płyty CD po rozliczeniu w POP należy zabrać do szkoły), niewykorzystane zwrotne koperty.

55 NIEWYKORZYSTANE MATERIAŁY EGZAMINACYJNE
SPRAWDZIAN GIMNAZJUM Przygotowanie dokumentacji do oddania w POP Decyzja o przerwaniu sprawdzianu/egzaminu Decyzja o przerwaniu sprawdzianu Płyty CD po rozliczeniu w POP można zabrać do szkoły Kopia wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi Kopie zaświadczeń laureatów /finalistów olimpiad Arkusze nie do oceny laureatów, nieobecnych, zwolnionych, rezerwowe, uszkodzone Arkusz obserwacji koperta papierowa NIEWYKORZYSTANE MATERIAŁY EGZAMINACYJNE KOD SZKOŁY: SYMBOLE ARKUSZY: ………….. Protokół zbiorczy przebiegu sprawdzianu/egzaminu w szkole koperta papierowa DOKUMENTACJA KOD SZKOŁY:

56 Punkt Odbioru Prac Materiały egzaminacyjne będą przyjmowane w Punktach Odbioru Prac 1 kwietnia 2015 r. w godzinach od 13:30 do 16:30. SPRAWDZIAN Materiały egzaminacyjne będą przyjmowane w Punktach Odbioru Prac: 21, 22 kwietnia w godzinach od 13:30 do 16:30. 23 kwietnia w godzinach od 13:00 do 16:30. GIMNAZJUM Lista POP na stronie

57 Punkt Odbioru Prac SPRAWDZIAN GIMNAZJUM Odbiór w marcu 2015 roku w Punkcie Odbioru Prac kodów kreskowych uczniów oraz kodów kreskowych szkoły (będzie stosowny komunikat w serwisie OBIEG). Sprawdzenie na miejscu poprawności oraz liczby odebranych kodów.

58 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE
SPRAWDZIAN GIMNAZJUM Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE W szkolnej dokumentacji sprawdzianu/egzaminu pozostają: Protokoły przebiegu sprawdzianu/egzaminu z poszczególnych sal, Listy obecności z poszczególnych sal egzaminacyjnych, oryginał wykazu zawartości przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi dostarczonej przez dystrybutora, kopia decyzji o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu/danej części sprawdzianu albo zakresu/poziomu egzaminu ucznia, Zbiorczy protokół przebiegu sprawdzianu/egzaminu, kopia Arkusza obserwacji, podpisane przez rodziców wydruki danych uczniów (dane należało wydrukować z serwisu Wydruk uczniów w serwisie Edycja danych), powołanie zastępcy PSZE oraz członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego i ich oświadczenia w sprawie zabezpieczenia i ochrony materiałów egzaminacyjnych przed nieuprawnionym ujawnieniem, upoważnienia do odbioru materiałów egzaminacyjnych od dystrybutora.

59 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE
SPRAWDZIAN Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE W terminie głównym (w kwietniu) w szkole pozostają zeszyty zadań uczniów, którzy mieli obowiązek przeniesienia odpowiedzi do zadań na karty w części drugiej sprawdzianu. Zeszyty te powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych uczniów i przechowywane do momentu przekazania uczniom zaświadczeń o wynikach sprawdzianu.

60 Pakowanie zestawów egzaminacyjnych
SPRAWDZIAN Pakowanie zestawów egzaminacyjnych Postępowanie ze standardowymi arkuszami egzaminacyjnymi po zakończeniu drugiej części sprawdzianu. PRACE SA-1 SA-1 Prace bez dostosowań SA-1 Prace z dostosowaniem: nieprzenoszenie zaznaczeń na kartę SA-1 Zeszyty zadań (zostają w szkole) Karty odpowiedzi = KOPERTA karty odpowiedzi KOPERTA prace D

61 Pakowanie zestawów egzaminacyjnych
SPRAWDZIAN Pakowanie zestawów egzaminacyjnych Zasady numeracji kopert przez PSZE na przykładzie materiałów egzaminacyjnych z języka angielskiego.

62 Przykładowa sytuacja SPRAWDZIAN
Najbardziej skomplikowany wariant do realizacji w pierwszej części sprawdzianu. Czas pracy z arkuszem – 80 minut SP-1-152 wejście SP-1-152 SP-1-152 uczniowie sami kodują arkusze pracują z arkuszem 80 minut mają dodatkowe 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi SP-1-152 SP-1-152 SP-1-152 SP-1-152 SP-1-152 SP-1-152 SP-1-152 D SP-8-152 SP-4-152 arkusze kodują członkowie ZN pracują z arkuszem 120 minut nie mają dodatkowych 5 minut na sprawdzenie poprawności przeniesienia odpowiedzi – bo nie przenoszą zaznaczeń na kartę SP-1-152 D SP-1-152 D SP-8-152 Czas pracy z arkuszem – 120 minut

63 Przykładowa sytuacja SPRAWDZIAN
Najbardziej skomplikowany wariant do realizacji w pierwszej części sprawdzianu. Czas pracy z arkuszem – 80 minut SP-1-152 SP-1-152 wejście SP-1-152 Pakowanie prac na sali: Prace SP-1 koperta zwrotna SP-1-152 SP-1-152 SP-1-152 SP-1-152 SP-1-152 SP-1-152 SP-1-152 D SP-8-152 SP-4-152 Prace SP-4 koperta zwrotna Prace SP-8 koperta zwrotna SP-1-152 D SP-1-152 D SP-8-152 Czas pracy z arkuszem – 120 minut

64 GIMNAZJUM Pakowanie standardowych zestawów egzaminacyjnych (G-1) z historii i WOS, przedmiotów przyrodniczych, z języka obcego na poziomie podstawowym Uwaga. Nie drukuje się Protokołów sprawdzania dla danych zakresów i poziomu podstawowego. Po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem kompletności materiałów i opuszczeniu sali przez uczniów, w obecności przedstawiciela uczniów należy: 1. odnotować na Liście obecności oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających, 2. ułożyć prace rosnąco kodami uczniów wg Listy obecności, 3. podzielić prace na: a) prace bez dostosowań, b) prace zdających uprawnionych do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi.

65 GIMNAZJUM Pakowanie standardowych zestawów egzaminacyjnych (G-1) z historii i WOS, przedmiotów przyrodniczych, z języka obcego na poziomie podstawowym Postępowanie w przypadku a) – prace bez dostosowań Krok 1. Oderwać karty odpowiedzi od zeszytów zadań. Krok 2. Przeliczyć karty odpowiedzi, by upewnić się, że liczba kart jest taka sama jak liczba zeszytów zadań. Krok 3. Ułożyć karty odpowiedzi rosnąco kodami uczniów. Krok 4. Opisać kopertę (nie odcinać rogu koperty) według wzoru: Krok 5. Włożyć do tak opisanej koperty karty odpowiedzi i zakleić ją. Karty odpowiedzi Kod szkoły G01 Symbol arkusza GH-H1-152 Liczba kart - 32 Kody uczniów A01-A20, A23, A25, A27, B01-B08, C01 Nr sali 1

66 GIMNAZJUM Pakowanie standardowych zestawów egzaminacyjnych (G-1) z historii i WOS, przedmiotów przyrodniczych, z języka obcego na poziomie podstawowym Postępowanie w przypadku b) – zdający mieli prawo do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę Krok 1. Przeliczyć prace (nie odrywać kart odpowiedzi od prac). Krok 2. Ułożyć prace rosnąco kodami uczniów. Krok 3. Zamalować okienko z uprawnieniem na zeszycie zadań oraz na karcie odpowiedzi. Krok 4. Opisać kopertę (nie odcinać rogu koperty) według wzoru: Krok 5. Włożyć do tak opisanej koperty prace i zakleić ją. Prace Kod szkoły G01 Symbol arkusza GH-H1-152 Liczba prac - 5 Kody uczniów A21-A22, A26, A28, B09 Nr sali 1 D

67 Pakowanie zestawów egzaminacyjnych
GIMNAZJUM Pakowanie zestawów egzaminacyjnych Postępowanie ze standardowymi arkuszami egzaminacyjnymi z historii i WOS, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego na poziomie podstawowym. PRACE G-1 SA-1 Prace bez dostosowań SA-1 Prace z dostosowaniem: nieprzenoszenie zaznaczeń na kartę odpowiedzi SA-1 Zeszyty zadań (zostają w szkole) Karty odpowiedzi = KOPERTA Prace* D KOPERTA Karty odpowiedzi *Praca – zeszyt zadań wraz z kartą odpowiedzi

68 GIMNAZJUM Pakowanie standardowych zestawów egzaminacyjnych (G-1) z języka polskiego, z języka obcego na poziomie rozszerzonym Po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem kompletności materiałów i opuszczeniu sali przez uczniów, w obecności przedstawiciela uczniów należy: 1. odnotować na Liście obecności oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających, 2. ułożyć prace rosnąco kodami uczniów wg Listy obecności, 3. podzielić prace na: a) prace bez dostosowań, b) prace z dostosowaniami polegającymi na zastosowaniu szczegółowych kryteriów oceniania i/lub uprawnieniem do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę.

69 GIMNAZJUM Pakowanie standardowych zestawów egzaminacyjnych (G-1) z języka polskiego, z języka obcego na poziomie rozszerzonym Postępowanie w przypadku a) – prace bez dostosowań Krok 1. Podzielić prace na: ‒ pakiety z zeszytami zadań, ‒ pakiety z kartami rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi (nie odrywać kart odpowiedzi). Krok 2. Przeliczyć każdy przygotowany pakiet osobno, by upewnić się, że liczba materiałów w pakietach jest jednakowa. Krok 3. Ułożyć karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi rosnąco kodami uczniów.

70 Prace i karty rozwiązań zadań z j. polskiego
GIMNAZJUM Pakowanie standardowych zestawów egzaminacyjnych (G-1) z języka polskiego, z języka obcego na poziomie rozszerzonym Postępowanie w przypadku b) – prace z dostosowaniami Krok 1. przeliczyć prace, nie oddzielać kart rozwiązań od zeszytów zadań, Krok 2. ułożyć prace rosnąco kodami uczniów, Krok 3. zamalować odpowiednie okienko z uprawnieniem w wyznaczonych miejscach. W przypadku uczniów mających opinię o dysgrafii zapisać słownie dysgrafia na pierwszej stronie arkusza, 4. opisać kopertę (nie odcinać rogu koperty) według wzoru: 5. do tak opisanej koperty włożyć prace z przypadków a) i b), dołączyć Protokół sprawdzania i zakleić ją. Prace i karty rozwiązań zadań z j. polskiego Kod szkoły G01 Symbol arkusza GH-P1-152 Liczba prac – 37 Kody uczniów A01-A23, A25-A28, B01-B09, C01 Nr sali 1

71 Pakowanie standardowych zestawów egzaminacyjnych (G-1) z języka polskiego, z języka obcego na poziomie rozszerzonym GIMNAZJUM (egzamin 21, 23 kwietnia godz )

72 Pakowanie standardowych zestawów egzaminacyjnych (G-1) z matematyki
GIMNAZJUM Po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem kompletności materiałów i opuszczeniu sali przez uczniów, w obecności przedstawiciela uczniów należy: 1. odnotować na Liście obecności oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających, 2. ułożyć prace rosnąco kodami uczniów wg Listy obecności, 3. podzielić prace na: a) prace bez dostosowań, b) prace z dostosowaniami polegającymi na zastosowaniu szczegółowych kryteriów oceniania i/lub uprawnieniem do nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę.

73 Pakowanie standardowych zestawów egzaminacyjnych (G-1) z matematyki
GIMNAZJUM Postępowanie w przypadku a) – prace bez dostosowań Krok 1. Podzielić prace na: ‒ pakiety z zeszytami zadań, ‒ pakiety z kartami rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi (nie odrywać kart odpowiedzi). Krok 2. Przeliczyć każdy przygotowany pakiet osobno, by upewnić się że liczba materiałów w pakietach jest jednakowa. Krok 3. Ułożyć karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi rosnąco kodami uczniów. Krok 4. Opisać kopertę (nie odcinać rogu koperty) według wzoru: Krok 5. Włożyć karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi do tak opisanej koperty i zakleić ją. Karty rozwiązań zadań z matematyki Kod szkoły G01 Symbol arkusza GM-M1-152 Liczba prac - 32 Kody uczniów A01-A20, A23, A25, A27, B01-B08, C01 Nr sali 1

74 Pakowanie standardowych zestawów egzaminacyjnych (G-1) z matematyki
GIMNAZJUM Postępowanie w przypadku b) – prace z dostosowaniami Krok 1. Przeliczyć prace (nie oddzielać kart rozwiązań od zeszytów zadań). Krok 2. Ułożyć prace rosnąco kodami uczniów. Krok 3. Zamalować odpowiednie okienko z uprawnieniem w wyznaczonych miejscach. W przypadku uczniów mających opinię o dysgrafii i/lub dyskalkulii zapisać słownie dysgrafia i/lub dyskalkulia na pierwszej stronie arkusza. Krok 4. Opisać kopertę (nie odcinać rogu koperty) według wzoru: Krok 5. Włożyć prace do tak opisanej koperty, dołączyć Protokół sprawdzania i zakleić ją. Prace Kod szkoły G01 Symbol arkusza GM-M1-152 Liczba prac - 5 Kody uczniów A21-A22, A26, A28, B09 Nr sali 1 D

75 Pakowanie standardowych zestawów egzaminacyjnych (G-1) z matematyki
GIMNAZJUM (egzamin 22 kwietnia godz ) Prace G1 GM-M1 Prace Protokół sprawdzania ……………………………… ……………………………... Prace bez dostosowań Prace G1 GM-M1 Prace z dostosowaniem: szczegółowe kryteria oceniania i/lub prawo do nieprzenoszenia zaznaczeń na kartę bez dostosow ań Karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi Zeszyty zadań zostają w szkole KOPERTA Karty rozwiązań zadań otwartych wraz z kartą odpowiedzi KOPERTA Prace* Protokół sprawdzania D

76 Pakowanie dostosowanych zestawów egzaminacyjnych (G-2, G-4, G-5, G-6, G-7, G-8)
GIMNAZJUM Uwaga. Protokół sprawdzania drukuje się tylko na egzamin z języka polskiego, matematyki i z języka obcego na poziomie rozszerzonym. Po zakończeniu czynności związanych ze sprawdzeniem kompletności materiałów i opuszczeniu sali przez uczniów, w obecności przedstawiciela uczniów należy: 1. odnotować na Liście obecności oddanie arkuszy egzaminacyjnych przez zdających, 2. podzielić prace ze względu na typ arkusza (oddzielnie G-2, oddzielnie G-4 itd.), 3. ułożyć prace rosnąco kodami uczniów i wypełnić Protokół sprawdzania (jeżeli dotyczy), 4. przeliczyć prace, nie odrywać kart odpowiedzi od prac, 5. opisać kopertę (nie odcinać rogu koperty) według wzoru: 6. włożyć do tak opisanej koperty prace, dołączyć Protokół sprawdzania (jeżeli dotyczy) i zakleić kopertę. Prace Kod szkoły G01 Symbol arkusza GH-H8-152 Liczba prac - 3 Kody uczniów C02, D04, D06 Nr sali 3

77 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE
GIMNAZJUM Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE PSZE po każdej części egzaminu gimnazjalnego, w obecności przewodniczącego zespołu nadzorującego: 1. Sprawdza kompletność materiałów z danej sali: liczbę prac, kart rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi, kart odpowiedzi wg Protokołu przebiegu egzaminu w sali. Weryfikuje zgodność opisu na kopercie z jej zawartością poprzez sprawdzenie zeszytów zadań: czy wszystkie karty rozwiązań zadań wraz z kartami odpowiedzi, karty odpowiedzi zostały oderwane i spakowane do koperty. Uwaga. W przypadku stwierdzenia w OKE braku w kopercie pracy, karty rozwiązań wraz z kartą odpowiedzi, karty odpowiedzi ucznia, wszczęte będzie postępowanie unieważniające dany zakres/poziom egzaminu tego ucznia.

78 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE
GIMNAZJUM Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE 2. Segreguje po każdym zakresie/poziomie według typu arkuszy koperty z pracami, kartami rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi, kartami odpowiedzi na typy arkuszy. Następnie numeruje wszystkie koperty, stosując oddzielną numerację dla każdego typu arkuszy. 3. Po zakończeniu każdej części w danym dniu wypełnia w systemie OBIEG i drukuje w dwóch egzemplarzach Protokół zbiorczy. W Protokole obowiązkowo wpisuje wszystkich uczniów nieobecnych na każdym zakresie/poziomie oraz uczniów, którym przerwano i/lub unieważniono dany zakres/poziom egzaminu. Wpisuje w uwagach wszelkie zdarzenia losowe lub niezgodności z procedurami.

79 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE
GIMNAZJUM Zasady numeracji kopert przez PSZE na przykładzie materiałów egzaminacyjnych z historii i WOS.

80 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE
GIMNAZJUM Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE 4. Przekazuje do Punktu Odbioru Prac: a) koperty z pracami, kartami rozwiązań zadań otwartych wraz z kartami odpowiedzi, kartami odpowiedzi, b) papierową, niezaklejoną kopertę z napisem „Dokumentacja” i opisaną kodem szkoły, która zawiera: · Protokół zbiorczy przebiegu egzaminu, · kopie zaświadczeń laureatów, · decyzję o przerwaniu i unieważnieniu danego zakresu/poziomu egzaminu wraz z pracą ucznia, · oryginał arkusza obserwacji, · kopię wykazu zawartości przesyłki otrzymanej od dystrybutora; c) papierową niezaklejoną kopertę z opisem „Niewykorzystane materiały egzaminacyjne”, która zawiera: · niewykorzystane arkusze egzaminacyjne, · uszkodzone arkusze i wadliwe płyty CD (nieuszkodzone płyty CD zostają w szkole) · niewykorzystane zwrotne koperty.

81 Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE
GIMNAZJUM Kompletowanie materiałów egzaminacyjnych przez PSZE W terminie głównym (w kwietniu) w szkole pozostają zeszyty zadań z wszystkich części egzaminu tych uczniów, którzy mieli obowiązek przeniesienia odpowiedzi do zadań na karty odpowiedzi. Zeszyty te powinny być zabezpieczone przed nieuprawnionym ujawnieniem danych osobowych uczniów i przechowywane do momentu zakończenia rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

82 Forum PSZE Nazwa użytkownika i hasło to kod szkoły: np P06

83 Materiały o nowym sprawdzianie

84 Materiały o nowym sprawdzianie

85 prosimy dzwonić pod numery:
SPRAWDZIAN GIMNAZJUM W przypadku pojawienia się pytań i wątpliwości dotyczących spraw organizacyjnych, prosimy dzwonić pod numery: , 156, 157, 158. Dziękuję za uwagę. Opracowanie: Jerzy Matwijko Pracownia Sprawdzianu OKE Kraków


Pobierz ppt "Organizacja i przeprowadzanie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google