Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„BEZPIECZNY WYPOCZYNEK”

Коpie: 1
„BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - porady dla rodziców

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„BEZPIECZNY WYPOCZYNEK”"— Zapis prezentacji:

1 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK”
. 2. Aktualne przepisy prawa w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży. 3. Zasady bezpieczeństwa oraz pomoc w nagłych wypadkach u dzieci i młodzieży. 4. Zagrożenia dla dzieci i młodzieży w aspekcie prawnym podczas wypoczynku, odpowiedzialność prawna. 5. Sekty – grupy destruktywne.

2 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” – podstawy prawne
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U. z 1997 r. nr 12, poz tekst jednolity), nowelizacja (Dz. U. z 2009 nr 218 poz. 1696).

3 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” – podstawy prawne
Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, art. 92a. ust. 1. w czasie wolnym od zajęć szkolnych dla uczniów mogą być organizowane kolonie, obozy i inne formy wypoczynku. Z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego wynika, że czasem wolnym od zajęć dydaktyczno - wychowawczych są okresy wymienione § 3  ust. 1, pkt 1 (zimowa przerwa świąteczna), pkt 2 (ferie zimowe), pkt 3 (wiosenna przerwa świąteczna) i pkt. 4 (ferie letnie). Te zapisy decydują o tym, że zgłoszeniu podlega zarówno wypoczynek w okresie wakacji, ferii zimowych jak i ferii świątecznych.

4 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku .... § 1. Organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej są obowiązani do zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej. Organizatorzy wypoczynku są również obowiązani zatrudniać odpowiednio przygotowaną kadrę pedagogiczną. § 2. Organizatorami wypoczynku mogą być szkoły i placówki, osoby prawne i fizyczne, a także jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej.

5 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku .... § Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, jeżeli przepisy w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny nie stanowią inaczej. 3. W przypadku dzieci do 10 roku życia liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 15 osób. 4. Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy ulega zmniejszeniu, jeżeli uczestnikami są dzieci i młodzież niepełnosprawna wymagająca stałej opieki lub pomocy. Zmniejszenie liczby uczestników następuje w zależności od rodzaju i stopnia niepełnosprawności.

6 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku .... § 6.1. Organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania organizatora, zgłoszenia wypoczynku. 4. Organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku w wersji papierowej i elektronicznej, począwszy od dnia 1 marca i 1 października odpowiednio w przypadku wypoczynku organizowanego w okresie ferii letnich i ferii zimowych, nie później jednak niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku. Organizatorzy półkolonii czy wakacyjnego wyjazdu 1-dniowego powinni zarejestrować ten wypoczynek wybierając odpowiedni jego rodzaj spośród dostępnych w formularzu rejestracyjnym „wypoczynek w miejscu zamieszkania oraz wyjazd jednodniowy”. Wypoczynek ten będzie rejestrowany na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do rozporządzenia, a więc w oparciu o informacje wymagane przy organizacji tzw. małej formy wypoczynku.

7 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku .... § 6b. 1. Kurator oświaty w terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wypoczynku wydaje organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku. 2. Niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty przesyła państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, komendantowi powiatowemu (miejskiemu) Państwowej Straży Pożarnej i kuratorowi oświaty właściwym ze względu na miejsce lokalizacji wypoczynku, wersję elektroniczną zgłoszenia wypoczynku § 6c. 1. Niezwłocznie po wydaniu zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, kurator oświaty podaje do publicznej wiadomości informację o wydanych zaświadczeniach o zgłoszeniu wypoczynku poprzez umieszczenie w publicznej bazie następujących danych: w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest szkoła, placówka, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - numeru zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku, nazwy organizatora wypoczynku i jego danych teleadresowych (adres siedziby, numery telefonów i faksów, adresy poczty elektronicznej), liczby uczestników wypoczynku, terminu i miejsca lokalizacji wypoczynku (miejscowość, powiat i województwo); w przypadku gdy organizatorem wypoczynku jest osoba fizyczna - numeru zaświadczenia zgłoszeniu wypoczynku, liczby uczestników wypoczynku, terminu i miejsca lokalizacji wypoczynku (miejscowość, powiat i województwo).

8 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku .... § Obiekt albo teren, w którym ma być zorganizowany wypoczynek, musi spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa, ochrony przeciwpożarowej, warunków higieniczno-sanitarnych oraz ochrony środowiska określonych przepisami o ochronie przeciwpożarowej, Państwowej Inspekcji Sanitarnej i ochronie środowiska, a w przypadku organizacji wypoczynku z udziałem dzieci i młodzieży niepełnosprawnej - obiekt musi być ponadto dostosowany do potrzeb wynikających z rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku. 2. Żywienie uczestników wypoczynku powinno odbywać się zgodnie z zasadami higieny oraz racjonalnego żywienia określonymi w odrębnych przepisach.

9 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku .... § Organizator wypoczynku jest zobowiązany zapewnić uczestnikom wypoczynku bezpieczne i higieniczne warunki w czasie wypoczynku. 2. Uczestnicy wypoczynku korzystają z wyznaczonych kąpielisk pod opieką wychowawcy i przynajmniej jednego ratownika z odpowiednimi kwalifikacjami. 3. Warunki korzystania z kąpieli, organizacji kąpielisk oraz organizowania wycieczek górskich i krajoznawczo-turystycznych określają odrębne przepisy. 4. W razie wypadków uczestników wypoczynku stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące postępowania w razie wypadków w szkołach i placówkach publicznych.

10 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku .... § Zasady organizowania opieki medycznej nad uczestnikami wypoczynku określają odrębne przepisy. Nie ma aktu prawnego regulującego kwestię konkretnego sposobu organizacji opieki medycznej w ramach wypoczynku, która powinna zostać zapewniona jego uczestnikom. Może być to podpisanie przez organizatora umowy z lokalnym ośrodkiem zdrowia lub gabinetem lekarskim, który zapewni taką opiekę, lub zatrudnienie wśród kadry pielęgniarki albo ratownika medycznego. W przypadku obozów pod namiotami, obozów wędrownych z dala od ośrodków zdrowia, należy zapoznać się z Instrukcją Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 maja 2008 r. w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla obozów stacjonarnych pod namiotami, w której w Rozdziale VII § 38, jest zapis: „Dla uczestników obozu należy zapewnić opiekę medyczną, przy czym zaleca się, aby była to opieka stała”. § Uczestnicy wypoczynku, w celu wzięcia udziału w wypoczynku, składają organizatorowi wypoczynku karty kwalifikacyjne. 2. Wzór karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.

11 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku .... § Wypoczynkiem kieruje nauczyciel, czynny instruktor harcerski w stopniu co najmniej podharcmistrza lub inna osoba, posiadająca co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo - wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, posiadające zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników wypoczynku. 3. Obowiązek posiadania zaświadczenia nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach. Za pracę opiekuńczo-wychowawczą lub dydaktyczno-wychowawczą uznaje się pracę z dziećmi i młodzieżą w różnego typu placówkach, klubach sportowych, ośrodkach socjoterapeutycznych, świetlicach środowiskowych, domach kultury itd., przy czym wymagany "trzyletni staż pracy" oznacza trzy pełne lata doświadczenia, a nie np. trzy przepracowane sezony letniego wypoczynku.

12 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku .... 4. Do obowiązków kierownika wypoczynku należy w szczególności: 1) kierowanie wypoczynkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami; 2) opracowywanie planu pracy oraz rozkładu dnia wypoczynku i kontrola ich realizacji; 3) ustalenie i przydzielenie szczegółowego zakresu czynności poszczególnym pracownikom; 4) kontrola wykonywania obowiązków przez pracowników; 5) zapewnienie uczestnikom wypoczynku właściwej opieki i warunków bezpieczeństwa od momentu przejęcia ich od rodziców (prawnych opiekunów) do czasu ponownego przekazania rodzicom (prawnym opiekunom); 6) zapewnienie odpowiednich warunków zdrowotnych i higieniczno-sanitarnych w miejscu wypoczynku zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie stanu sanitarnego pomieszczeń i otoczenia; 7) informowanie o zachowaniu dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia - na wniosek rodziców (prawnych opiekunów); 8) zapewnienie zróżnicowanej diety uczestnikom wypoczynku; 9) przechowywanie dostarczonych przez organizatora wypoczynku kopii dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy.

13 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku § Wychowawcami w różnych formach wypoczynku mogą być: 1) nauczyciele - za „nauczyciela” uznać należy osobę posiadającą wymagane kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela, a więc zarówno emerytowanego nauczyciela, jak i absolwenta szkoły wyższej, który uzyskał kwalifikacje do zatrudnienia na stanowisku nauczyciela w szkole lub placówce oświatowej. 2) studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmuje przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia; 3) słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia; 4) osoby posiadające zaświadczenia o ukończeniu kursu dla wychowawców kolonijnych, 5) instruktorzy harcerscy w stopniu co najmniej przewodnika; 6) przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego; 7) trenerzy i instruktorzy sportowi.

14 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku 4. Do obowiązków wychowawcy należy w szczególności: 1) zapoznanie się z kartami kwalifikacyjnymi uczestników wypoczynku; 2) prowadzenie dziennika zajęć, 3) opracowywanie planów pracy wychowawczej grupy; 4) organizowanie zajęć zgodnie z rozkładem dnia; 5) sprawowanie opieki nad uczestnikami grupy w zakresie higieny, zdrowia, wyŜywienia oraz innych czynności opiekuńczych; 6) zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom grupy; 7) prowadzenie innych zajęć zleconych przez kierownika wypoczynku. § 12a. Organizatorzy wypoczynku są obowiązani przechowywać kopie dokumentów poświadczających kwalifikacje pracowników pedagogicznych i kierownika wypoczynku. § 13. Kierownik lub przynajmniej jeden z wychowawców placówki wypoczynku organizowanej poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej powinien znać język obcy w stopniu umożliwiającym porozumienie się w kraju docelowym.

15 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku Zgodnie z § 11 ust. 4 i § 12 ust. 4 rozporządzenia kierownik i wychowawca ma wyznaczony inny zakres obowiązków i odpowiedzialności za realizację swoich zadań. Łączenie funkcji kierownika i wychowawcy uniemożliwia spełnianie przez kierownika podstawowych funkcji związanych np. z delegowaniem zadań wychowawcom oraz sprawowaniem kontroli nad realizacją tych zadań.

16 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku § W razie stwierdzenia prowadzenia wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku, organ sprawujący nadzór nad wypoczynkiem może zawiesić prowadzenie wypoczynku przez organizatora wypoczynku lub – w przypadku otrzymania wniosku odpowiedniego organu – zdecydować o zakończeniu prowadzenia wypoczynku przez organizatora wypoczynku. W tym przypadku organizator wypoczynku jest obowiązany przenieść uczestników do innego obiektu, spełniającego warunki wymagane odrębnymi przepisami, lub zapewnić uczestnikom niezwłoczny powrót do miejsca zamieszkania.

17 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” przepisy związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Rozporządzenie MENiS z dnia 8 listopada 2001roku w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. z 2001 r. nr 135, poz. 1516) Rozporządzenie MENiS z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2003 r. nr 6, poz. 68 i 69) Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 222, poz z póź. zm.) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 roku w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie. (Dz. U. z 2006 r. nr 22 poz. 169) Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 sierpnia 2004 roku w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. (Dz. U. z 2006 r. nr 15 poz. 104)

18 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” przepisy związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Ustawa z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r nr 127 poz. 857) - / w szczególności: Art. 39, Art. 40./ Rozporządzenie RM z dnia 6 maja 1997 roku w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne. (Dz. U. z 1997 r. nr 57, poz. 358) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym. (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z póź. zm.) /w szczególności: Art. 11. – Art. 15, Art. 57, Art. 65./ Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz.1027) Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 roku o bezpieczeństwie żywności i żywienia. (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 136 poz. 914)

19 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” przepisy związane z organizacją wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. (Dz. U. z 2007 r. nr 61, poz. 417) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 października 2002 roku w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać woda w kąpieliskach. (Dz. U. z 2002 r. nr 183, poz. 1530) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska. (tekst jednolity Dz. U. z 2008 r. nr 25 poz. 150) Instrukcja Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 22 maja 2008 roku w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych dla stacjonarnych obozów pod namiotami. (dostępna w serwisie informacyjnym Głównej Kwatery ZHP w zakładce: Uchwały Głównej Kwatery ZHP) Instrukcja Organizacyjna HALiZ – Uchwała Głównej Kwatery ZHP Nr 66/2007 z dnia 16 stycznia 2007 roku. (dostępna w serwisie informacyjnym Głównej Kwatery ZHP)

20 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - porady dla dzieci
Nad wodą Korzystaj z kąpieli w miejscach dozwolonych, tylko pod opieką dorosłych i ratownika! Nie wskakuj do nieznanych zbiorników wodnych, gdyż może zakończć się to poważnym urazem ciała. Przebywając nad wodą jesteś częściej narażony na ukąszenia komarów. Komary identyfikują człowieka m.in. po zapachu potu. Dzięki tej wiedzy w pewnym sensie możemy również ochronić się, zmieniając jego woń. Zapach potu można zmienić poprzez jedzen jedzenie np. Czosnku. Jednak najprostszą i najtańszą metodą uniknięcia ukąszenia jest... higiena ciała. Użądlenie to rana zadana przez pszczoły, osy i szerszenie oraz trzmiele. Pomocne w zmniejszeniu ryzyka użądlenia przez owady jest: unikanie chodzenia boso, noszenie odpowiedniej odzieży, rezygnacja z zapachowych, przyciągających owady kosmetyków, uważne spożywanie „na świeżym powietrzu” potraw, szczególnie słodkich.

21 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - porady dla dzieci
W lesie Uważaj na kleszcze! Zakładaj na wycieczkę do lasu odzież osłaniającą ciało. Spodnie z długimi nogawkami, bluzę z długim rękawem, buty zakrywające stopy i skarpetki. Zakładanie ubrania w jasnych kolorach może ułatwić zbieranie kleszczy jeszcze przed przyczepieniem się do skóry. Ważne jest dokładne i regularne oglądanie okolic ciała, szczególnie nie chronionych ubraniem, po każdym pobycie (nawet krótkim) na terenach zalesionych. Jeśli na swoim ciele znajdziesz intruza jakim jest kleszcz należy go jak najszybciej usunąć. Lepiej samemu nie podejmować próby usunięcia pasożyta tylko jak najszybciej zgłosić wychowawcy czy opiekunowi. Nie zaśmiecaj lasu! Nie pal ogniska w lesie! Nie łam gałęzi. Nie płosz zwierząt - las to ich dom. Nie hałasuj - jesteś tu gościem. Nie niszcz przyrody! Jeszcze tu wrócisz.

22 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - porady dla dzieci
Chroń się przed nadmiarem promieni słonecznych! Używaj kremów z filtrem przeciwsłonecznym. Gdy przebywasz na słońcu, noś zawsze nakrycie głowy. W godzinach od jedenastej przed południemdo drugiej po południu promienie słoneczne są najsilniejsze, dlatego czas ten najlepiej spędzić w cieniu. Pij zawsze wodę niegazowaną i świeże soki owocowe, zwłaszcza w upalne dni. Unikaj napojów gazowanych i barwionych. W upalne dni wraz z potem następuje wzmożona utrata wody, a w dodatku wraz z nią wydzielane są witaminy i składniki mineralne. Napoje słodzone i gazowane nie ugaszą pragnienia i nie nawodnią odpowiednio organizmu, mają wiele sztucznych składników i… kalorii. Jedz owoce i warzywa Warzywa, owoce i soki dostarczaj do organizmu składniki mineralne, witaminy i błonnik, tak ważne w codziennym życiu, a różnorodna dieta jest niezbędna dla naszego organizmu.

23 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK” - porady dla dzieci
KOLONISTA POWINIEN: utrzymywać ciało w należytej czystości, myć często ręce ciepłą wodą i mydłem, zwłaszcza po wyjściu z toalety i przed jedzeniem. Na dłoniach znajduje się najwięcej chorobotwórczych zarazków! dbać  o czystość i estetykę ubrania,  korzystać we właściwy sposób z urządzeń sanitarno - higienicznych i sportowych, nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, stosować się ędo wskazań wychowawcy w zakresie przepisów bhp, dbać o bezpieczeństwo własne i innych osób, przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa na drogach oraz przepisów przeciwpożarowych. PAMIĘTAJ   Nie przyjmuj od obcych słodyczy, napojów. Bezwzględnie informuj zarówno opiekuna jak i rodzica o wszelkich sytuacjach zagrożenia (np. obcy ludzie, oddalanie się poza miejsce wypoczynku, zakupy z nieznanego źródła, itp.).

24 „BEZPIECZNY WYPOCZYNEK”
Przydatne strony: Elektroniczna baza wypoczynku dzieci i młodzieży Ministerstwa Edukacji Narodowej - Informacja Ministerstwa Edukacji Narodowej dla rodziców i opiekunów wysyłających dzieci na letni wypoczynek - Nowelizacja rozporządzenia w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, - Lista członków Polskiej Izby Turystyki -

25 Dziękuję za uwagę Beata Giebas Wizytator WNP KO Szczecin


Pobierz ppt "„BEZPIECZNY WYPOCZYNEK”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google