Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Energooszczędny Budynek W ostatnim okresie architektura skupi ł a si ę na znalezieniu sposobu na stworzenie domu, który by ł by jednocze ś nie wygodny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Energooszczędny Budynek W ostatnim okresie architektura skupi ł a si ę na znalezieniu sposobu na stworzenie domu, który by ł by jednocze ś nie wygodny."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Energooszczędny Budynek W ostatnim okresie architektura skupi ł a si ę na znalezieniu sposobu na stworzenie domu, który by ł by jednocze ś nie wygodny i nieszkodliwy dla ś rodowiska. Zaprezentuj ę kilka pomysłów na stworzenie domu przyjaznego przyrodzie

4 Samowystarczalny budynek Ten budynek jest świetnym przykładem ekologicznej architektury. Został zabudowany przez firmę Sayo, która słynie z produkcji półprzewodników. Najniezwyklejsze jest to, że Słoneczna Arka, zbudowana z odpadków fabryki Sayo, wytwarza 500 000 kilowatogodzin energii rocznie! S ł oneczna Arka

5 Oczyszczanie wody W a ż n y m e l e m e n t e m d o m u j e s t k a n a l i z a c j a, ż e b y d o m b y ł p r z y j a z n y ś r o d o w i s k u, m o ż n a s p r ó b o w a ć o g r a n i c z y ć i l o ś ć ś c i e k ó w k o m u n a l n y c h

6 Oszczędzanie energii A b y o s z c z ę d z a ć p r ą d m o ż n a t a k ż e z a i n s t a l o w a ć k o l e k t o r y, k t ó r e c z ę ś c i o w o u n i e z a l e ż n i a j ą n a s o d e l e k t r o w n i.

7 Żywy dom O s t a t n i o a r c h i t e k c i c o r a z b a r d z i e j f a s c y n u j ą s i ę s t w o r z e n i e m d o m u z ż y w y c h r o ś l i n. O t o p r o j e k t y t y c h e k o l o g i c z n y c h b u d o w l i.


Pobierz ppt "Energooszczędny Budynek W ostatnim okresie architektura skupi ł a si ę na znalezieniu sposobu na stworzenie domu, który by ł by jednocze ś nie wygodny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google