Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Nr 2 w Bukownie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Nr 2 w Bukownie"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół Nr 2 w Bukownie

2 NADZÓR NAD SZKOŁĄ SPRAWUJE:
ORGAN PROWADZĄCY ORGAN NADZORUJĄCY MAŁOPOLSKIE KURATORIUM OŚWIATY W KRAKOWIE GMINA BUKOWNO

3 CZĘŚĆ PIERWSZA SZKOLNA DOKUMENTACJA

4 NAJWAŻNIEJSZE DOKUMENTY
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY STATUT Statut Zespołu Szkół Nr 2 w Bukownie Statut Szkoły Podstawowej Nr 2 w Bukownie Statut Gimnazjum Nr 2 w Bukownie KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W BUKOWNIE NA LATA

5 POZOSTAŁA DOKUMENTACJA SZKOŁY
Program Wychowawczy Szkoły Program Profilaktyki Plan nadzoru pedagogicznego Plan bezpieczeństwa Plan doradztwa zawodowego Plan pracy szkoły

6 STATUT SZKOŁY zawiera m.in.:
1. Cele i zadania szkoły. 2. Zasady rekrutacji uczniów oraz organizacji pracy placówki. 3. Zadania i uprawnienia dyrektora szkoły, rady pedagogicznej oraz rady rodziców i samorządu uczniowskiego. 4. Zakres zadań nauczycieli, wychowawców, a także pedagoga i psychologa. 5. Prawa i obowiązki ucznia. 6. Zasady klasyfikowania oraz oceniania osiągnięć i zachowania uczniów. 7. Nagrody i kary przewidziane dla uczniów.

7 OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA
Sprawdzanie osiągnięć edukacyjnych uczniów może odbywać się na podstawie: pisemnych prac uczniowskich, testów, sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac wytwórczych, projektów, ćwiczeń praktycznych, prac domowych, obserwacji oraz innych form wynikających ze specyfiki poszczególnych zajęć edukacyjnych. Pisemna praca klasowa jedno- lub dwugodzinna musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem i odnotowana ołówkiem w dzienniku lekcyjnym. W ciągu tygodnia mogą być przeprowadzone w klasie nie więcej niż dwie prace klasowe, a w ciągu jednego dnia nie więcej niż jedna. Pisemne prace klasowe są obowiązkowe. Uczeń nieobecny w szkole jest zobowiązany do napisania zaległej pracy klasowej po powrocie do szkoły, w terminie wyznaczonym przez nauczyciela, w przeciwnym przypadku otrzymuje ocenę niedostateczną.

8 DEFINICJE WYBRANYCH FORM OCENIANIA UCZNIA
pisemna praca klasowa - jedno – lub dwugodzinna obejmuje materiał z całego działu lub rozdziału podręcznika; sprawdzian - obejmuje treści nauczania z trzech kolejnych zagadnień lub tematów; kartkówka – obejmuje treści nauczania z związane z jednym tematem lub zagadnieniem. Prace pisemne przechowywane są w szkole do końca roku szkolnego i udostępniane do wglądu rodzicom (prawnym opiekunom) na terenie szkoły po ustaleniu terminu z nauczycielem zajęć edukacyjnych.

9 0 – 30 % niedostateczny 31 – 50 % dopuszczający 51 – 70 % dostateczny
W pracach klasowych, badaniach wyników nauczania, testach, sprawdzianach stosuje się system punktowo – procentowy przeliczany na stopnie według skali: 0 – 30 % niedostateczny 31 – 50 % dopuszczający 51 – 70 % dostateczny 71 – 90 % dobry 91 – 100 % bardzo dobry 100% + zadania dodatkowe celujący

10 ZMIANY W ZASADACH OCENIANIA UCZNIÓW
Uczeń ma prawo do jednorazowej poprawy oceny niedostatecznej i dopuszczającej uzyskanej z pisemnej pracy klasowej w terminie ustalonym z nauczycielem danego przedmiotu. Przy ustalaniu oceny semestralnej lub rocznej uwzględnia się wszystkie oceny ucznia, z wyjątkiem sytuacji, w której otrzyma on z poprawy ocenę niższą niż z pisemnej pracy klasowej. Ocena ta jest wówczas zapisywana w dzienniku lekcyjnym, ale do klasyfikacji wlicza się ocenę wyższą. Nie ma możliwości poprawy ocen otrzymanych ze sprawdzianów, kartkówek, testów, odpowiedzi ustnych, zadań domowych i innych form sprawdzania osiągnięć uczniów.

11 TRYB ODWOŁAWCZY Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Prośba musi wpłynąć do sekretariatu szkoły na dwa dni przed planowanym posiedzeniem rady pedagogicznej i powinna zawierać uzasadnienie odwołania od oceny wystawionej przez nauczyciela. Komisja może na podstawie przeprowadzonego egzaminu sprawdzającego: podwyższyć ocenę w przypadku pozytywnego wyniku egzaminu, pozostawić ocenę ustaloną przez nauczyciela w przypadku negatywnego wyniku egzaminu

12 EGZAMIN KLASYFIKACYJNY
Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny. Jego termin powinien być uzgodniony z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) po złożeniu stosownej prośby, ale przeprowadza się go nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno –wychowawczych. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół, który jest przechowywany w dokumentacji szkolnej jako załącznik do arkusza ocen.

13 EGZAMIN POPRAWKOWY Uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji, uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor w ostatnim tygodniu ferii letnich. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w terminie dodatkowym, określonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub do niego nie przystąpił z niewyjaśnionych przyczyn, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

14 OCENA ZACHOWANIA Śródroczną i roczną ocenę zachowania ustala się według następującej skali: wzorowe (wz), bardzo dobre (bdb), dobre (db), poprawne (popr.), nieodpowiednie (ndp), naganne (ng) Ocena zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem: Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

15 Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia. Ocena zachowania ucznia ustalona przez wychowawcę zgodnie z powyższą procedurą jest ostateczna, z zastrzeżeniem odwołania się od oceny ucznia lub jego rodzica (prawnego opiekuna). Uczniowi przysługuje prawo odwołania się od oceny: - najpóźniej pięć dni przed planowanym posiedzeniem RP wychowawca powiadamia ucznia o planowanej ocenie zachowania, - uczeń korzystający z prawa odwołania składa w terminie trzech dni odpowiednio umotywowane podanie do dyrektora szkoły, podanie rozpatruje Rada Pedagogiczna; od decyzji Rady Pedagogicznej nie ma odwołania.

16 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY

17 Koncepcja Pracy Szkoły na lata 2010 – 2015 zawiera m.in. :
1.Historię szkoły. 2.Szkolne tradycje. 3.Misję i wizję szkoły. 4. Model absolwenta. 5. Cele strategiczne: - poprawa efektów kształcenia i wyników egzaminów zewnętrznych; - realizacja zadań opiekuńczo – wychowawczych szkoły; - współpraca ze środowiskiem lokalnym; - właściwa organizacja i zarządzanie szkołą.

18 PLANY I PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE
CZĘŚĆ DRUGA PLANY I PROGRAMY REALIZOWANE W SZKOLE

19 W SZKOLE REALIZUJEMY: 1. Innowację pedagogiczną „Razem możemy zrobić więcej”. 2. Program biblioterapeutyczny. 3. Program mediacji rówieśniczych. 4. Projekt edukacyjny „Akademia Naukowa”. 5. Projekt edukacyjny „Internetowy Teatr TVP dla szkół”.

20 KÓŁKA ZAINTERESOWAŃ I ORGANIZACJE SZKOLNE
Dodatkowe zajęcia dla uczniów klasy VI SP oraz III gimnazjum przygotowujących się do zewnętrznego sprawdzianu i egzaminu. Kółka przedmiotowe. Zajęcia Szkolnego Koła Sportowego. Kółko Teatralne. Kółko Dziennikarskie. Samorząd Uczniowski. Szkolne Koło PCK. Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, logopedyczne, korekcyjno – kompensacyjne oraz terapeutyczne. Zajęcia opiekuńcze.

21 ROK 2012/2013 W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE
CZĘŚĆ TRZECIA ROK 2012/2013 W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE

22 Rok szkolny 2012/2013 Obchody 60 – lecia szkoły podstawowej
Otwarcie nowego boiska

23 INWESTYCJE Wymarzone boiska…

24 MODERNIZACJA KUCHNI I JADALNI – MAMY OBIADY

25 UROCZYSTOŚCI I IMPREZY SZKOLNE
Szkolne czytanie „Pana Tadeusza” Święto Niepodległości Dzień Babci i Dziadka Ślubowanie klasy I SP i gimnazjum

26 UROCZYSTOŚCI I IMPREZY GMINNE
Święto Konstytucji 3 Maja Święto Niepodległości Dni Bukowna

27 POMAGAMY INNYM Należymy do Klubu Szkół UNICEF - (podczas akcji Wszystkie Kolory Świata uzbieraliśmy 1000 zł na szczepionki dla dzieci w Sierra Leone). Odwiedzamy podopiecznych domu seniora „Leśna Polana” Współpracujemy z fundacją „Skrzydlaty Pies” - ( ze sprzedaży własnoręcznie zrobionych kartek świątecznych uzbieraliśmy 400 zł dla bezdomnych zwierząt). Opiekujemy się otaczającą nas przyrodą - (współpracujemy z Nadleśnictwem Olkusz, bierzemy udział w akcji „Sprzątanie świata”). Bierzemy udział w akcjach „Góra Grosza”, sprzedaż kartek świątecznych fundacji „Sursum Corda” i kalendarzyków fundacji „Pomóż i Ty”. Gramy razem z WOŚP.

28 POMAGAMY INNYM Wszystkie Kolory Świata Kiermasz kartek świątecznych
Sprzątanie Świata 2012

29 WYCIECZKI SZKOLNE Ogród Doświadczeń Muzeum Afrykanistyczne
Laserowy Paintball Warszawa Kraków

30 ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ Dziękujemy Państwu za uwagę.
Dziękujemy Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Zespół Szkół Nr 2 w Bukownie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google