Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Inne ważne informacje Ostrołęka; 5 i 7 marca 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Inne ważne informacje Ostrołęka; 5 i 7 marca 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Inne ważne informacje Ostrołęka; 5 i 7 marca 2014 r.

2 Spotkania z rodzicami dzieci sześcioletnich: każdy dyrektor przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, zobowiązany jest do zorganizowania spotkania z rodzicami dzieci sześcioletnich w celu: - przekazania im informacji o wszystkich podejmowanych działaniach związanych z obniżeniem wieku szkolnego, - odpowiedzi na pytania rodziców i nurtujące ich wątpliwości,

3 dyrektor przekazuje informację o terminie, miejscu i godzinie spotkania z rodzicami do Delegatury w Ostrołęce, na adres e-mailowy: delegatura.ostroleka@kuratorium.waw.pl, co najmniej tydzień wcześniej, delegatura.ostroleka@kuratorium.waw.pl wizytatorzy, w miarę możliwości będą uczestniczyć w organizowanych spotkaniach.

4 1.Przekraczanie liczebności dzieci w oddziale – liczne nieprawidłowości w tym zakresie – liczba dzieci nie może przekraczać 25. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001r. W sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r. Nr 61, poz.624) Zgodnie z § 5 ust 2 Załącznika Nr 1/ dot. statutu przedszkola/ do ww. rozporządzenia „ Liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25”. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 30 października 2013r., poz.1265), która weszła w życie 14.11.2013r, wprowadziła zmiany w art. 61 ustawy. Dodany został ust.3, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2014r. w brzmieniu: „Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów”. Przepis powyższy stosuje się do uczniów w oddziale w: 1)Klasie II publicznej szkoły podstawowej- od roku szkolnego 2015/2016 2)Klasie III publicznej szkoły podstawowej- od roku szkolnego 2016/2017

5 2.Organizacja edukacji przedszkolnej dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego: brak realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu, indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny nie zawiera wielu ważnych elementów (nie uwzględnia działań o charakterze rewalidacyjnym, czasu udzielania wsparcia, metod i form pracy z dzieckiem), rodzice nie są włączani do opracowania IPET-u, nie organizuje się pracy z dzieckiem stosownie do potrzeb, ograniczany jest czas pobytu dziecka w przedszkolu.

6 3.Organizacja pomocy psychologiczno – pedagogicznej: nie są rozpoznawane potrzeby dzieci, nie są organizowane zajęcia specjalistyczne lub w bardzo ograniczonym zakresie, brak rozumienia różnicy miedzy kształceniem specjalnym a pomocą psychologiczno – pedagogiczną. Ważne! Zadaniem przedszkola jest realizacja zaleceń orzeczenia/opinii. Za organizację pracy przedszkola odpowiada jego dyrektor. 4.Zalecane warunki realizacji podstawy programowej: nie jest przestrzegany zalecany podział czasu na poszczególne aktywności lub niewłaściwa interpretacja zapisu.

7 5.Dokumentacja przebiegu nauczania: nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji, niezgodne z prawem dokonywanie korekty w dokumentacji - § 22 rozporządzenia brak należytego nadzoru dyrektora nad dokumentacją przebiegu nauczania - § 23 rozporządzenia dokumentacja specjalistów nie odzwierciedla ich pracy. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 19 lutego 2002r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. Nr 23 z 2002r., poz.225 z późn. zm.)

8 6.Zgłaszane interwencje rodziców, dotyczące w szczególności: postawy nauczycieli, przekazywania informacji, udzielania odpowiedzi na pytania, stosowanych metod i form pracy i dyscyplinowania dzieci (krzyk, kary).

9 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Inne ważne informacje Ostrołęka; 5 i 7 marca 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google