Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język obcy w przedszkolu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język obcy w przedszkolu"— Zapis prezentacji:

1 Język obcy w przedszkolu
KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Język obcy w przedszkolu Poznań, 21 marca 2015 r.

2 Podstawa prawna art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 191) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 1207, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej

3 Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. poz. 803) rok szkolny 2014/2015 rok szkolny 2015/2016 rok szkolny 2016/2017

4 Zalecane warunki i sposób realizacji wychowania przedszkolnego
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej Zalecane warunki i sposób realizacji wychowania przedszkolnego przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego; może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy

5 Zalecane warunki i sposób realizacji wychowania przedszkolnego
rozporządzenie w sprawie podstawy programowej Zalecane warunki i sposób realizacji wychowania przedszkolnego prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu … przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli.

6 kwalifikacje zawodowe nauczycieli
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji poziom wykształcenia wykształcenie merytoryczne przygotowanie pedagogiczne kwalifikacje zawodowe nauczycieli do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć

7 a maiori ad minus

8 kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji zakład kształcenia nauczycieli specjalność odpowiadająca prowadzonym zajęciom przygotowanie pedagogiczne kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola §4 ust. 1 i 2 rozporządzenia

9 Lex specialis derogat legi generali

10 kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolu
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji nauczycielskie kolegium języków obcych specjalność odpowiadająca danemu językowi obcemu przygotowanie pedagogiczne kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolu §11 ust. 2 pkt 1 – 3 rozporządzenia

11 kwalifikacje do nauczania języków obcych
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji świadectwo znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej zaawansowanym przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania danego języka obcego studia wyższe na dowolnym kierunku kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolu §11 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia

12 kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolu
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji świadectwo znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej zaawansowanym przygotowanie pedagogiczno-metodyczne do nauczania danego języka obcego zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolu §11 ust. 3 rozporządzenia

13 kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolu
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji świadectwo znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub w klasach I-III kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolu §11 ust. 4 rozporządzenia

14 kwalifikacje do nauczania języków obcych
rozporządzenie w sprawie kwalifikacji świadectwo znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym kwalifikacje do pracy w przedszkolu od 29 sierpnia 2014r. do 31 sierpnia 2020r. kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolu §28a rozporządzenia

15 rozporządzenie w sprawie kwalifikacji
Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych w stopniu podstawowym, zaawansowanym i biegłym zostały określone w enumeratywnym wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji

16 rozporządzenie w sprawie kwalifikacji
Przygotowanie pedagogiczno–metodyczne w zakresie nauczania danego języka obcego Poprzez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych w powiązaniu z kierunkiem kształcenia i praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli języków obcych przygotowanie pedagogiczno-metodyczne powinno obejmować: 1) metodykę nauczania danego języka obcego 2) realioznawstwo (tj. wiedzę z zakresu historii, geografii, kultury i literatury danego obszaru językowego) 3) gramatykę pedagogiczną 4) pedagogikę 5) psychologię

17 Kuratorium Oświaty w Poznaniu
Wydział Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli ul. Kościuszki 93 Poznań tel tel budynek B WUW w Poznaniu Opracowanie: Krystyna Brych-Rajman


Pobierz ppt "Język obcy w przedszkolu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google