Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Język obcy w przedszkolu KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Poznań, 21 marca 2015 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Język obcy w przedszkolu KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Poznań, 21 marca 2015 r."— Zapis prezentacji:

1 Język obcy w przedszkolu KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Poznań, 21 marca 2015 r.

2 Podstawa prawna   art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014r. poz. 191)   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (Dz. U. z 2013r. poz. 1207, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie kwalifikacji   rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2012r. poz. 977, z późn. zm.), zwane dalej rozporządzeniem w sprawie podstawy programowej

3 nowelizacja rozporządzenia w sprawie podstawy programowej z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. poz. 803) rozporządzenie w sprawie podstawy programowej rok szkolny 2014/2015 rok szkolny 2015/2016 rok szkolny 2016/2017 Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym

4 Zalecane warunki i sposób realizacji wychowania przedszkolnego   przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym powinno być włączone w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i powinno odbywać się przede wszystkim w formie zabawy   należy stworzyć warunki umożliwiające dzieciom osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach życia codziennego; może to zostać zrealizowane m.in. poprzez kierowanie do dzieci bardzo prostych poleceń w języku obcym nowożytnym w toku różnych zajęć i zabaw, wspólną lekturę książeczek dla dzieci w języku obcym, włączenie do zajęć rymowanek, prostych wierszyków, piosenek, materiałów audiowizualnych w języku obcym   dokonując wyboru języka obcego nowożytnego, do posługiwania się którym będą przygotowywane dzieci uczęszczające do przedszkola lub innej formy wychowania przedszkolnego, należy brać pod uwagę, jaki język obcy nowożytny jest nauczany w szkołach podstawowych na terenie danej gminy rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

5 Zalecane warunki i sposób realizacji wychowania przedszkolnego prowadzenie zajęć lub części zajęć z zakresu … przygotowania dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym można powierzyć innym nauczycielom posiadającym odpowiednie kwalifikacje określone w przepisach w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli. rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

6 rozporządzenie w sprawie kwalifikacji kwalifikacje zawodowe nauczycieli do nauczanego przedmiotu lub rodzaju prowadzonych zajęć poziom wykształcenia wykształcenie merytoryczne przygotowanie pedagogiczne

7 a maiori ad minus

8 rozporządzenie w sprawie kwalifikacji kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela przedszkola zakład kształcenia nauczycieli specjalność odpowiadająca prowadzonym zajęciom przygotowanie pedagogiczne §4 ust. 1 i 2 rozporządzenia

9 Lex specialis derogat legi generali

10 rozporządzenie w sprawie kwalifikacji kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolu nauczycielskie kolegium języków obcych specjalność odpowiadająca danemu językowi obcemu przygotowanie pedagogiczne §11 ust. 2 pkt 1 – 3 rozporządzenia

11 rozporządzenie w sprawie kwalifikacji kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolu studia wyższe na dowolnym kierunku świadectwo znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej zaawansowanym przygotowanie pedagogiczno- metodyczne do nauczania danego języka obcego §11 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia

12 rozporządzenie w sprawie kwalifikacji kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolu zakład kształcenia nauczycieli w dowolnej specjalności świadectwo znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej zaawansowanym przygotowanie pedagogiczno- metodyczne do nauczania danego języka obcego §11 ust. 3 rozporządzenia

13 rozporządzenie w sprawie kwalifikacji kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolu kwalifikacje do pracy w przedszkolu lub w klasach I-III świadectwo znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym kurs kwalifikacyjny w zakresie wczesnego nauczania danego języka obcego §11 ust. 4 rozporządzenia

14 rozporządzenie w sprawie kwalifikacji kwalifikacje do nauczania języków obcych w przedszkolu kwalifikacje do pracy w przedszkolu świadectwo znajomości danego języka obcego w stopniu co najmniej podstawowym §28a rozporządzenia od 29 sierpnia 2014r. do 31 sierpnia 2020r.

15 Świadectwa potwierdzające znajomość języków obcych w stopniu podstawowym, zaawansowanym i biegłym zostały określone w enumeratywnym wykazie stanowiącym załącznik do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji rozporządzenie w sprawie kwalifikacji

16 Przygotowanie pedagogiczno–metodyczne w zakresie nauczania danego języka obcego Poprzez przygotowanie pedagogiczne należy rozumieć nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki szczegółowej nauczanych w powiązaniu z kierunkiem kształcenia i praktyką pedagogiczną w wymiarze nie mniejszym niż 270 godzin oraz odbycie pozytywnie ocenionych praktyk pedagogicznych w wymiarze nie mniejszym niż 150 godzin; w przypadku nauczycieli języków obcych przygotowanie pedagogiczno-metodyczne powinno obejmować: 1)metodykę nauczania danego języka obcego 2)realioznawstwo (tj. wiedzę z zakresu historii, geografii, kultury i literatury danego obszaru językowego) 3)gramatykę pedagogiczną 4)pedagogikę 5)psychologię rozporządzenie w sprawie kwalifikacji

17 Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wydział Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli ul. Kościuszki 93 61-716 Poznań www.ko.poznan.pl kancelaria@ko.poznan.pl tel. 61 8541 573 tel. 61 8541 662 budynek B WUW w Poznaniu Opracowanie: Krystyna Brych-Rajman


Pobierz ppt "Język obcy w przedszkolu KURATORIUM OŚWIATY W POZNANIU Poznań, 21 marca 2015 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google