Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wartość indeksu Pengab pozostała na poziomie zbliżonym do wyniku z maja i wynosi obecnie 30,5 pkt. (31,0 pkt. w zeszłym miesiącu). Spadek wskaźnika ocen.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wartość indeksu Pengab pozostała na poziomie zbliżonym do wyniku z maja i wynosi obecnie 30,5 pkt. (31,0 pkt. w zeszłym miesiącu). Spadek wskaźnika ocen."— Zapis prezentacji:

1 Wartość indeksu Pengab pozostała na poziomie zbliżonym do wyniku z maja i wynosi obecnie 30,5 pkt. (31,0 pkt. w zeszłym miesiącu). Spadek wskaźnika ocen bieżących (z 25 do 22,8 pkt.) przewyższył skalę wzrostu wskaźnika prognoz (z 37 do 38,2 pkt.) – podobną prawidłowość odnotowano w zeszłym miesiącu. Podobnie jak w maju, istotnie obniżył się wskaźnik ogólnego klimat koniunktury. WOKKB spadł o 7 pkt. i obecnie wynosi 39,3 pkt. Poprawę warunków gospodarowania odczuły tylko banki spółdzielcze (50 proc.), w pozostałych typach badanych banków skala pozytywnych ocen była o połowę mniejsza. Odnotowano wzrost zainteresowania depozytami walutowymi, przede wszystkim terminowymi, oczekuje się również wzrostu popytu na tym rynku. Większe zainteresowanie depozytami złotowymi bieżącymi zauważono wśród przedsiębiorców, jednak generalnie na rynku depozytów złotowych bieżących w zeszłym miesiącu odnotowano spadek. W obszarze depozytów złotowych terminowych odnotowano wzrosty. Rynki kredytowe w większości nie wykazały większych zmian w ostatnim miesiącu. Niewielkie spadki odnotowano jedynie na rynku kredytów do mln euro dla przedsiębiorstw oraz kredytów konsumenckich, wzrosty zaś na rynku kredytów mieszkaniowych. Oczekuje się osłabienia akcji kredytowej złotowej w segmencie firm. Przewiduje się także mniejszy popyt na kredyty walutowe oraz mieszkaniowe. Nieznacznych wzrostów można oczekiwać tylko w wypadku indywidualnych kredytów konsumenckich. Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat a vista ogółem spodziewa się 48 proc. placówek (spadek o 4 pkt. w stosunku do wyniku z maja), spadek przewiduje 9 proc. (=), a 43 proc (+3) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 48 proc. (-2), korporacyjnych – 34 proc. (-1); spadek przewiduje 13 proc. (+3) podmiotów indywidualnych i 11 proc. (=) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 38 pkt. (-5), gospodarstw domowych 36 pkt. (-4) oraz podmiotów gospodarczych 23 pkt. (-1). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 51 proc. oddziałów (+4), spadek przewiduje 10 proc. (-1), a 39 proc. (-4) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 50 proc. (+2), a instytucjonalnych 30 proc. (+4); pogorszenia – odpowiednio 13 proc. (+3) i 10 proc. (-4). Salda prognozy wynoszą: ogółem 41 pkt. (+5), depozyty ludności 37 pkt. (-1), natomiast podmiotów gospodarczych 21 pkt. (+8). PENGAB – wartości trendu cyklu Stabilizacja na większości rynków Czerwcowy sondaż w placówkach bankowych przeprowadzono w dniach 9-15 bm. W telefonicznym badaniu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 200 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych. Depozyty złotowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 36 proc. placówek (spadek o 3 pkt. w stosunku do wyniku z maja): ludności – w 34 proc. (-9), a podmiotów gospodarczych w 27 proc. (+3). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 18 proc. placówek (=); ludności 15 proc. (+3), podmiotów gospodarczych 19 proc. (-4). Salda ocen informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla lokat łącznie 18 punktów (-3), klientów indywidualnych 19 punktów (-12) oraz korporacyjnych 8 punktów (+7). Lokaty terminowe rosły łącznie w 33 proc. placówek (spadek o 8 pkt. w stosunku do wyniku z maja). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 34 proc. placówek (-7), a podmiotów gospodarczych w 20 proc. placówek (-3). Spadki wystąpiły łącznie w 22 proc. oddziałów (+7); ludności 19 proc. (+5), a podmiotów gospodarczych w 22 proc. (+6). Wskaźniki netto, czyli salda ocen, wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 11 pkt. (-16), gospodarstw domowych 15 pkt. (-12) oraz podmiotów gospodarczych -2 pkt. proc. (-9). MONITOR BANKOWY06/2011 Przewiduje się wzrost ceny kredytu. Nieco zwiększyła się liczba kredytów zagrożonych. Drastycznie spadło zainteresowanie inwestowaniem środków – przede wszystkim w akcje, choć spadki objęły także rynek obligacji i jednostek TFI. Przewiduje się utrzymanie trendu spadkowego na tych rynkach. Klienci będą także mniej zainteresowani polisami życiowymi. Zwiększyła się liczba nowo otworzonych ROR-ów. Wzrosły oczekiwania odnośnie do centralnych stóp procentowych. Wzrosły także oczekiwania inflacyjne (obecnie 4,35 proc.). Oczekuje się niewielkiego umocnienia złotego wobec dolara i euro. Bankowcy przewidują niewielkie zainteresowanie hipoteką odwróconą. Podobnie jak w zeszłym roku bankowcy dostrzegają korzystny wpływ rozwoju e-gospodarki na zmiany w kraju i w działalności firm. Obawiają się jedynie o kwestie bezpieczeństwa.

2 Depozyty walutowe Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 18 proc. placówek (+1); w segmencie ludności w 13 proc. (+1) i podmiotów gospodarczych 15 proc. (+1). Malały natomiast: ogółem w 6 proc. (-3), ludności 7 proc. (=) oraz firm 5 proc. (-5). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 12 punktów (+3), lokat ludności 7 punktów (+2) i depozytów podmiotów gospodarczych 10 punktów (+7). Depozyty terminowe ogółem rosły w 14 proc. placówek (+6), jednocześnie malały w 5 proc. (-6) i nie zmieniły się w 80 proc. (-1). Depozyty ludności wzrosły w 13 proc. (+4), podmiotów gospodarczych w 10 proc. (+4), zmalały odpowiednio w 6 proc. (-4) i 6 proc. (-6). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem 9 pkt. (+12), lokat klientów indywidualnych 7 pkt. (+8) oraz korporacyjnych 5 pkt. (+11). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów a vista ogółem formułuje 17 proc. placówek (+2), spadkowe 3 proc. (-3), a 80 proc. (=) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 16 proc. placówek (+3), a podmiotów gospodarczych 11 proc. (+1). Spadek przewiduje odpowiednio 3 proc. (-2) i 3 proc. (-1). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 14 punktów (+5), gospodarstwa domowe 13 punktów (+5) oraz firmy i instytucje 9 punktów (+3). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 15 proc. placówek (+3), spadku 4 proc. (-2), a 81 proc. nie przewiduje zmiany (-1). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 16 proc. (+4), a podmiotów gospodarczych 8 proc. (+1); spadek odpowiednio 2 proc. (-4) i 5 proc. (-2). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 11 punktów (+5), ludności 13 punktów (+7) oraz podmioty gospodarcze 3 punktów (+3). Kredyty złotowe Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 70 proc. placówek (=), malała w 11 proc. (-1) i nie zmieniła się w 18 proc. (-1). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 59 proc. placówek (-4), a na cele gospodarcze 57 proc. oddziałów (-2); spadek wystąpił odpowiednio w 12 proc. (=) i 9 proc. (=). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 59 punktów (=), dla kredytów ludności 47 punktów (-4) oraz podmiotów gospodarczych 48 punktów (-2). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 78 proc. placówek (-1), dla ludności 72 proc. (+1) i 67 proc. dla klientów korporacyjnych (-5). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje 0 proc. (-2), kredytów dla ludności 2 proc. (=) i podmiotów gospodarczych 2 proc. (=). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 78 punktów (+1), ludności 70 punktów (+1), podmiotów gospodarczych 65 punktów (-5). Oprocentowanie kredytów Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 57 proc. (-3), w 36 proc. wzrosło (+3), a w 7 proc. zmalało (-1). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 39 proc. (-15), spadku – 4 proc. (=), a wzrostu – 57 proc. (+15). Monitor Bankowy 06/2011 2

3 3. Kredyty nieregularne (zagrożone) Kredyty nieregularne dla ludności wzrosły w 24 proc. placówek (+2), spadły w 12 proc. (-2) i nie zmieniły się w 63 proc. (=). Saldo oceny było na poziomie 12 punktów (+4). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 24 proc. placówek (=), spadek 12 proc. (+1), a 64 proc. (-1) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 12 pkt. (-1). Kredyty walutowe Kredyty walutowe rosły w 11 proc. placówek (+1), malały w 18 proc. (+1), a w 71 proc. (-2) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie -7 punktów proc. (=). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 10 proc. (-7), spadku 13 proc. (-1), a 76 proc. (+7) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi -3 pkt. proc. (-6). Kredyty o wartości do 1 mln euro udzielane firmom Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro wystąpił w 32 proc. placówek (-1), spadek w 7 proc. (+2), a w 61 proc. nie nastąpiły zmiany (-1). Wskaźnik oceny netto wyniósł 24 pkt. proc. (-4). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln euro przewiduje 43 proc. (+2), spadek 4 proc. (+3), a 53 proc. nie przewiduje zmiany (-5). Wskaźnik prognozy wynosi 39 pkt. (-1). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 54 proc. placówek (-1), spadek w 12 proc. (+1), a w 34 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (=). Wskaźnik netto wynosi 42 pkt. proc. (-2). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 71 proc. placówek (=), zmaleją według 2 proc. (-3), a 27 proc. nie przewiduje zmiany (+2). Wskaźnik prognozy wynosi 70 pkt. (+4). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 55 proc. placówek (+3), spadek w 10 proc. (-2), a w 35 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (-2). Wskaźnik oceny netto wyniósł 44 pkt. proc. (+4). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 68 proc. placówek (-3), zmaleją według 4 proc. (+1), a 28 proc. nie przewiduje zmiany (+2). Wskaźnik prognozy wynosi 64 pkt. (-4). Akcje i obligacje Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 16 proc. placówek (-6), spadek w 15 proc. (+12), brak zmian w 69 proc. (-5). Saldo oceny wynosi 1 pkt. (-18). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 16 proc. placówek (+1), spadek 8 proc. (+4), a 76 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (-5). Saldo oceny wyniosło 7 pkt. (-3). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 18 proc. (-4), spadku 9 proc. (+6), a 73 proc. (-2) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 9 punktów (-11). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 17 proc. (-2), spadek 6 proc. (+2), a 77 proc. (=) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 11 pkt. (-4).

4 Jednostki funduszy inwestycyjnych Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 23 proc. placówek (+3), spadek 13 proc. (+6), a w 64 proc. nie stwierdzono zmian (-8). Saldo wynosi 10 pkt. (-3). Wzrost popytu przewiduje 26 proc. (-6), spadek 9 proc. (+5), a 66 proc. (+2) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 17 pkt. (-11). Polisy ubezpieczeń na życie Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 23 proc. placówek (+1), spadek 10 proc. (+5) i brak zmian w 67 proc. (-5). Saldo oceny wynosi 14 pkt. (-3). Wzrost popytu na polisy przewiduje 24 proc. (-3), spadek 8 proc. (+2), a 67 proc. nie spodziewa się zmiany (=). Saldo prognozy wynosi 15 pkt. (-6). Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 51 proc. placówek (+6), malała w 11 proc. (=) i nie zmieniła się w 39 proc. (-6). Saldo oceny wyniosło 40 punktów (+6). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 59 proc. placówek (+3), spadku 5 proc. (+1), a 36 proc (-4) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 54 pkt. (+2). Ogólna sytuacja ekonomiczna (WOKKB 39,3 pkt.) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 33 proc. placówek (-8). Pogorszenie wystąpiło w 3 proc. (+1), a 63 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (+5). Saldo oceny wyniosło 30 punktów (-9). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 50 proc. banków spółdzielczych (+14), w 27 proc. oddziałów banków giełdowych (-20), w 26 proc. banków z przewagą kapitału krajowego (-12) i w 25 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (-17). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 51 proc. ankietowanych placówek (-5), pogorszenia 2 proc. (-1), a 46 proc. nie przewiduje zmiany (+4). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 49 pkt. (-5). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej – tzn. obecnej i przewidywanej – spadł w porównaniu z wynikiem z maja o 7,0 punktów i wynosi 39,3 proc. Wskaźnik koniunktury bankowej PENGAB (30,5 pkt.) Indeks PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych spadł o 0,5 pkt. w stosunku do maja (z 31,0 do 30,5). Skumulowany wskaźnik ocen wynosi 22,8 pkt. i jest niższy od poprzedniego o 2,2 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz wzrósł o 1,2 pkt. z poziomu 37,0 do 38,2 pkt. Indeks PENGAB wzrósł w grupie banków giełdowych z 30,5 do 32,6 pkt. (o 2,1 pkt.), w grupie banków z przewagą kapitału zagranicznego – z 30,2 do 30,9 pkt. (o 0,7 pkt.), w grupie banków spółdzielczych spadł zaś z 33,5 do 31,1 pkt. (o 2,4 pkt.), a w grupie banków z przewagą kapitału krajowego – z 30,5 do 29,5 pkt. (o 1,0 pkt.). Stopy procentowe Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 5,98 proc. (+0,33 pkt.) redyskonta weksli – 4,76 proc. (+0,34 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 12,48 proc. (-0,04 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 4,78 proc. (+0,03 pkt.) Inflacja Bankowcy przewidują, że w 2011 roku (w okresie od grudnia 2010 do grudnia 2011 roku) inflacja wyniesie 4,35 proc. (dane uśrednione). Oznacza to wzrost o 0,18 pkt. w porównaniu z poziomem oczekiwań sprzed miesiąca. Mediana wynosi 3,97 proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału zagranicznego szacują stopę inflacji na 4,50 proc., banków spółdzielczych – 4,40 proc., banków giełdowych 4,33 proc., banków z przewagą kapitału krajowego – 4,13 proc. Kurs dolara i euro Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2011 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,87 zł (mediana – 2,89), a dla euro – 3,93 zł (mediana 3,95). W porównaniu z prognozami sprzed miesiąca oznacza to nieznaczne umocnienie się złotego wobec obu walut: o 3 grosze wobec euro i o 4 grosze wobec dolara. Monitor Bankowy 06/2011 4

5 PYTANIA DODATKOWE Odwrócona hipoteka Zainteresowanie odwróconą hipoteką wciąż jest relatywnie małe: duża popularnością ta usługa ta usługa może cieszyć się zdaniem co dwudziestego bankowca (5 proc.), co czwarty przewiduje średnie zainteresowanie nią (25 proc.), jednak większość – przeszło dwie trzecie (68 proc.) – jest zdania, że popyt na hipotekę odwróconą będzie niewielki niewielki. Popularność obrotu bezgotówkowego Zdaniem dwóch trzecich bankowców (67 proc.) większość klientów banków woli korzystać z płatności bezgotówkowych, zdaniem przeszło co czwartego badanego (27 proc.) wciąż popularniejsze są transakcje gotówkowe. Pokazuje to rosnącą popularność usług umożliwiających obrót bezgotówkowy (np. płatności kartowe, przelewy, bankowość internetowa). Monitor Bankowy 06/2011 5 Pana/-i zdaniem, jakim zainteresowaniem wśród klientów może cieszyć się hipoteka odwrócona? N=201 ŚREDNIA 2,1 Czy Polacy chętniej korzystają z produktów związanych z obrotem bezgotówkowym (karty płatnicze, polecenia przelewu, bankowość internetowa) czy wolą raczej płatności gotówkowe? N=201

6 Czym rozwój e-gospodarki skutkuje w przedsiębiorstwach i instytucjach: Monitor Bankowy 06/2011 6 Rozwój e-gospodarki Postrzeganie rozmiarów i wpływu e-gospodarki na działanie krajowej ekonomii nie zmieniło się znacząco w porównaniu z zeszłym rokiem. Nadal według zdecydowanej większości bankowców rozwój e-gospodarki wzmacnia rozwój społeczeństwa informacyjnego (96 proc.) i przyczynia się do zwiększenia efektywności obrotu bezgotówkowego (94 proc.). Większość bankowców uważa także, że rozkwit e-gospodarki przekłada się na ogólny spadek kosztów w gospodarce (84 proc.) i wzmocnienie zdrowej konkurencji między przedsiębiorstwami (77 proc.). W porównaniu z zeszłorocznymi wynikami zdecydowanie spadło jednak postrzegane bezpieczeństwo sfery wirtualnej (z 39 do 30 proc.). Na płaszczyźnie aktywności ekonomicznej e-gospodarka przełożyła się na usprawnienie kontaktu firm z ich interesariuszami oraz na zwiększenie efektywności kanałów sprzedaży (ponad 80 proc. wskazań). W porównaniu z zeszłym rokiem największe zmiany dostrzeżono w przebiegu procesów wewnętrznych i zewnętrznych w przedsiębiorstwach. Ponad połowa bankowców (58 proc.) uważa także, że rozwój e-gospodarki przyczynia się do poprawy jakości kontaktów przedsiębiorstw z administracją publiczną (wzrost o 5 punktów w porównaniu z zeszłym rokiem). Wciąż istnieją jednak bariery rozwoju e-gospodarki. Do największych przeszkód należy zdaniem bankowców brak jednolitych standardów (91 proc. – wzrost o 6 punktów w porównaniu z zeszłorocznymi wynikami). Utrudnienia występują wciąż w kontaktach przedsiębiorców z administracją publiczną (83 proc.). Problematyczne pozostają także regulacje prawne (77 proc.) oraz poziom wyedukowania klientów (74 proc.). Związek Banków Polskich TNS Pentor SA ul. Kruczkowskiego 8 ul. Postępu 18B 00-380 Warszawa 02-676 Warszawa tel.(0-22) 48 68 180 tel.(0-22) 565 10 00  Copyright by Związek Banków Polskich & TNS Pentor SA, Warszawa 2011 Informacje o autorze: Marcin Idzik – doktor nauk ekonomicznych, Associate Director w TNS Pentor adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW Jakie są główne bariery w dalszym rozwoju e-gospodarki? Jakie dostrzega Pan/-i zmiany w kraju spowodowane rozwojem e-gospodarki?


Pobierz ppt "Wartość indeksu Pengab pozostała na poziomie zbliżonym do wyniku z maja i wynosi obecnie 30,5 pkt. (31,0 pkt. w zeszłym miesiącu). Spadek wskaźnika ocen."

Podobne prezentacje


Reklamy Google