Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Informacje - matura 2015 Informatory maturalne

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Informacje - matura 2015 Informatory maturalne"— Zapis prezentacji:

1 Informacje - matura 2015 Informatory maturalne
Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2015 roku Komunikaty dyrektora CKE Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu maturalnego Komunikaty (olimpiady, informatyka, przybory i pomoce)

2 Podstawy prawne egzaminu maturalnego
Tekst ujednolicony wg stanu na 10 grudnia 2010 r. ROZPORZĄDZENIEMINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 83, poz. 562, z późn. zm.)

3 Podstawy prawne egzaminu maturalnego
Procedury Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania (...) egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (...) Komunikaty (olimpiady, informatyka, przybory i pomoce) Ustalenia OKE Wrocław – Broszura Wewnątrzszkolna instrukcja przeprowadzania egzaminu maturalnego Zobowiązuję wszystkich nauczycieli do zapoznania się z procedurami, komunikatem dyr. CKU, komunikatem o przyborach i pomocach, ustaleniach OKE Wrocław, wewnątrzszkolną instrukcją przeprowadzania egzaminu maturalnego,

4 Zarządzeniem Powołałem Zespoły Nadzorujące Skład ZN:
Zespół nadzorujący Zarządzeniem Powołałem Zespoły Nadzorujące Skład ZN: - 3 osoby do 30 zdających, - powyżej 30 maturzystów dodatkowo 1 osoba w ZN na każdych kolejnych 20 zdających. W skład ZN musi być powołany n-l z innej szkoły. ( Przewodniczący ZN sprawdza obecność komisji !!!!!!!!) W skład ZN nie mogą wchodzić nauczyciele uczący w bieżący roku danego przedmiotu i wychowawcy zdających !!!!!!!! Uwagi: Nauczycieli z innej szkoły powołuje się w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. W przypadku nieobecności nauczyciela powołanego w skład ZN należy aneksować powołanie ZE (zał. nr 2) oraz powołanie ZN (zał. nr 4) Jeśli na egzamin nie zgłosi się nauczyciel z innej szkoły ( np. z powodu nagłej choroby, wypadku, a nie ma już czasu na powołanie innej osoby z zewnątrz, należy powołać w zastępstwie nauczyciela ze swojej szkoły. Fakt ten należy zgłosić telefonicznie do OKE oraz opisać w protokołach przebiegu i zbiorczym.

5 Egzamin maturalny dla zdających egzaminy o różnych czasach trwania
Podjąłem decyzję o przeprowadzeniu egzaminów zdawanych na poziomie podstawowym i rozszerzonym w jednej sali egzaminacyjnej Zasada ta dotyczy również egzaminów pisemnych w sesji poprawkowej. Uwaga (Przewodniczący ZN i członkowie komisji) W takiej sytuacji należy szczególnie zadbać o właściwe rozlokowanie zdających w sali egzaminacyjnej i poprawne rozdanie (według list zdających z OKE) arkuszy egzaminacyjnych.

6 Zadania przewodniczącego ZN:
Przewodniczy pracom Zespołu Nadzorującego. 2. Wyznacza zadania członkom ZN. Odpowiada za zadania związane z przeprowadzeniem egzaminu. 4. Przeprowadza próbny odsłuch płyty. Zgłasza prawidłowość przygotowania pomieszczenia do egzaminu maturalnego ( dzień wcześniej ) p. dyrektor Halinie Szponowskiej. 6. Przewodniczący ZN otrzymał w dniu dzisiejszym materiał. Uwaga: jeżeli przewodniczący ZN musi z uzasadnionych powodów opuścić salę egzaminacyjną, wyznacza na swoje miejsce inną osobę.

7 Zadania przewodniczącego i członków ZN
Przygotowanie / sprawdzenie sali egzaminacyjnej: odpowiednie rozmieszczenie i ilość stolików dla zdających, miejsca dla zespołu nadzorującego i ewentualnych obserwatorów, zegar w widocznym miejscu, tablica lub plansza do zapisania godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, materiały pomocnicze (na stolikach lub w wyznaczonym miejscu) zgodnie z Komunikatem dyrektora CKE, przewodniczący ( komisja) przeprowadza(ją) próbny odsłuch płyty, p. D. Krawiec przygotuje dwa dodatkowe zestawy nagłaśniające (sprawdza kompletność i działanie zestawów o czym informuje p. dyr H. Szponowską. Uwagi: Należy przygotować stolik z wodą i kubkami.

8 Dyżur nauczycieli odpowiedzialnych za ewentualną wymianę sprzętu nagłaśniającego
godz j. angielski p. M. Zaręba godz j. angielski p. G. Juraszek godz j. angielski p. D. Bem godz j. rosyjski p. A. Gaweł Wszyscy nauczyciele, którzy nie biorą udziału w pracach komisji ZN przebywają w pokoju nauczycielskim od godziny 8 do godziny 11.

9 Dys.... Uwagi* *) Prosimy wpisać ewentualnie jedno z określeń: unieważniono egzamin, laureat/finalista olimpiady, w przypadku uczniów z dysleksją: zaznaczono na arkuszu

10 Zadania zespołu nadzorującego -odbiór arkuszy egzaminacyjnych od przewodniczącego ZE-
Przewodniczący ZN w obecności przedstawiciela zdających odbiera materiały egzaminacyjne od przewodniczącego Zespołu Egzaminacyjnego w gabinecie dyrektora Należy dokładnie sprawdzić: - czy odbieramy arkusze egzaminacyjne na właściwy egzamin, - czy odbieramy arkusze na właściwy poziom, - czy odbieramy arkusze niestandardowe, - czy odbieramy właściwą ilość arkuszy, - czy koperty są prawidłowo zabezpieczone.

11 Zadania ZN przed wejściem do sali egzaminacyjnej
Sprawdzają listy zdających. Nadzorują losowanie miejsc. Nadzorują sposób wchodzenia zdających do sali egzaminacyjnej i sposób zajmowania miejsc. Do sali egzaminacyjnej można wpuścić wyłącznie tych zdających, których tożsamość znamy( dowód osobisty, paszport).

12 Zadania zespołu nadzorującego -czynności wstępne-
Przypomnienie podstawowych zasad zachowania się . Przypomnienie o zakazie wnoszeniu urządzeń telekomunikacyjnych, wzajemnej komunikacji, wnoszenie niedozwolonych materiałów jest równoznaczne z unieważnieniem egzaminu. Rozdanie arkuszy egzaminacyjnych. Przypomnienie obowiązku zapoznania się z instrukcją na pierwszej stronie. Uwaga: Jeśli zdający z dostosowanymi warunkami egzaminu lub piszący zdają egzamin na poziomie podstawowym albo rozszerzonym nie piszą w oddzielnej sali egzaminacyjnej, należy pamiętać o rozdaniu właściwego arkusza egzaminacyjnego .

13 Błędy w pracy zespołów nadzorujących
1. Arkusze: korzystanie z niewłaściwych przyborów przez zdających, brak znaków identyfikujących zdającego, błędnie zaznaczony znak dysleksja , 2. Pakowanie: w bezpiecznych kopertach: listy, protokoły, arkusze niewykorzystane, błędy w zapisach na kopertach , łączenie w jedne kopercie różnych poziomów egzaminów, arkuszy standardowych i niestandardowych. 3. Dokumentacja: nieodsyłanie arkuszy niewykorzystanych, otwieranie arkuszy niewykorzystanych (rozerwane banderole), mylenie uczniów obecnych i nieobecnych na listach.

14 Przypomnijmy zdającym!

15 Sprawdzanie kompletności arkusza
Wymieniamy tylko arkusze nieczytelne i niekompletne Błąd w kodowaniu nie stanowi podstawy do wymiany arkusza! Wymianę arkusza należy odnotować w protokole, zdający potwierdza wymianę swoim podpisem

16 Kodowanie arkuszy egzaminacyjnych
UWAGA!!!! „Zdający sprawdza poprawność cyfrowego numeru PESEL na naklejce, a podpis na liście (...) jest równoznaczny ze stwierdzeniem przez zdającego tej poprawności.” (można z tego zrezygnować, jeśli zdający podpisali listę podczas weryfikacji) W przypadku błędu zdający oddaje pasek kodowy i wpisuje odręcznie nr PESEL. ZN dopisuje w odpowiednim miejscu kod szkoły.

17 Rozpoczęcie egzaminu Egzamin rozpoczyna się po zakończeniu czynności wstępnych Godzinę rozpoczęcia i zakończenia zapisujemy na tablicy

18 Zaznaczanie odpowiedzi w zadaniach zamkniętych
Tak zaznaczamy właściwą odpowiedź Tak zaznaczamy błędną odpowiedź Zła odpowiedź To jest właściwa odpowiedź

19 ZN sprawdza poprawność kodowania!
Procedury przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2013 roku - podsumowanie 5. Błędy w kodowaniu ZN sprawdza poprawność kodowania! Uwaga na nalepkę z imieniem i nazwiskiem ucznia A 1 1 4 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Zaznacza i sprawdza ZN

20 Kodowanie karty odpowiedzi – 1. str.

21 Kodowanie karty odpowiedzi – 2. str.

22 Błędy w pracy zespołów nadzorujących
wydanie niewłaściwych arkuszy egzaminacyjnych nieuzasadniona wymiana arkuszy błędy w kodowaniu, dysleksja niedopilnowanie samodzielnej pracy zdających zignorowanie wstępnej części egzaminu (instrukcja, telefon, przybory!) nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych otwieranie arkuszy egzaminacyjnych przeszkadzanie zdającym uniemożliwienie zdającym skorzystania z toalety opóźnienia w harmonogramie

23 Uwagi do pracy ZN Rozmieszczenie członków ZN zależy od rodzaju sali egzaminacyjnej i liczby zdających. Zakaz wnoszenia i czytania gazet, książek, e – książek i itp.. Nauczyciele nie mogą udzielać żadnych wyjaśnień, podchodzą do zdających wtedy, gdy mają wątpliwości dotyczące samodzielności ich pracy lub gdy zdający sygnalizują przez podniesienie ręki jakąś potrzebę. Nauczyciele nie otwierają arkuszy egzaminacyjnych niewykorzystanych przez zdających, należy je oddać po zakończonym egzaminie do OKE.

24 Uwagi do pracy ZN W wyjątkowych przypadkach, pod warunkiem, że zdający nie może się z nikim skontaktować, można zezwolić na opuszczenie sali egzaminacyjnej w czasie egzaminu. Zarządzam zakaz wnoszenia do sali egzaminacyjnej telefonów komórkowych( dotyczy również członków ZN wyjątek przewodniczący ). Jeśli zdający zechce zakończyć egzamin przed czasem, może opuścić salę egzaminacyjną. Każda zakodowana praca powinna zostać zapakowana do bezpiecznej koperty. W przypadku awarii płyty odtwarzanie nagrania należy rozpocząć od początku i przedłużyć stosownie czas egzaminu.

25 Przerwanie i unieważnienie egzaminu
Powody: Wniesienie do sali egzaminacyjnej niedozwolonych pomocy i urządzeń telekomunikacyjnych. Niesamodzielna praca. Zachowanie, które przeszkadza innym zdającym. Na wniosek egzaminatora ( poza salą egzaminacyjną). Procedura unieważniania: Przewodniczący ZN powiadamia przewodniczącego ZE o złamaniu procedur egzaminacyjnych przez zdającego. Przewodniczący ZE, po zapoznaniu się z okolicznościami, podejmuje decyzję o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu. Pracy zdającego nie pakuje się do bezpiecznej koperty.

26 Zakończenie egzaminu maturalnego
Przewodniczący ZN ogłasza zakończenie egzaminu. Zdający zamykają arkusze i odkładają je na brzeg stolika. Członkowie ZN: odbierają arkusze i sprawdzają poprawność kodowania. porządkują prace i pakują je do bezpiecznych kopert w obecności zdających (np.: 2 ostatnie osoby).

27 Porządkowanie i pakowanie materiałów egzaminacyjnych i dokumentacji
Arkusze zdających, którzy uczestniczyli w egzaminie, pakujemy do bezpiecznych kopert ułożone w kolejności według trzyznakowych kodów. Arkusze egzaminacyjne pakujemy do bezpiecznych kopert zgodnie z listami(1 lista = jedna koperta) Arkusze niestandardowe zawsze pakowane są do oddzielnych kopert Przewodniczący ZE pakuje do papierowej koperty niewykorzystane arkusze egzaminacyjne z wszystkich sal łącznie.

28 Porządkowanie i pakowanie materiałów egzaminacyjnych i dokumentacji
Do bezpiecznych kopert nie wolno wkładać list zdających i innych rzeczy, które mogłyby odkodować szkołę!! Niewykorzystane arkusze egzaminacyjne i bezpieczne koperty należy przekazać przewodniczącemu ZN. Z przebiegu egzaminu sporządza się protokół ( Procedury).

29 Opisywanie bezpiecznych kopert
Koperty bezpieczne należy opisać zgodnie ze wzorem umieszczonym na liście zdających

30 Informacja dla wychowawców klas maturalnych
Czas przyjścia do szkoły maturzystów na egzamin: część pisemna 9 00 przychodzimy do szkoły 8 – 8: 15 część ustna 8 00 na pół godziny przed egzaminem.

31 Uwagi dodatkowe Opieka wychowawców. Maturzyści strój galowy.
Dowód osobisty lub paszport. Nie wnosimy plecaków, torebek, reklamówek i itp. na salę egzaminacyjną, Nie wnosimy urządzeń multimedialnych. Nie wnosimy jedzenia i picia. Przypominamy o konieczności skorzystania z toalety !!!

32 Wszystkie urządzenia multimedialne
zostawiamy u swoich wychowawców, innych nauczycieli lub pracowników szkoły,

33 Sprawy różne


Pobierz ppt "Informacje - matura 2015 Informatory maturalne"

Podobne prezentacje


Reklamy Google