Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawowe Informacje dlA zdających egzamin gimnazjalny w 2015 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawowe Informacje dlA zdających egzamin gimnazjalny w 2015 roku"— Zapis prezentacji:

1 Podstawowe Informacje dlA zdających egzamin gimnazjalny w 2015 roku
Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

2 Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w 2014 r.
Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 r. Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w 2014 r. Data Część egzaminu Godzina rozpoczęcia Czas trwania regulaminowy wydłużony dla uprawnionych 21 kwietnia (wtorek) humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie 9.00 60 min 80 min Język polski 11.00 90 min 135 min 22 kwietnia (środa) matematyczno- -przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze Matematyka 23 kwietnia (czwartek) język obcy nowożytny Poziom podstawowy Poziom rozszerzony Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

3 Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu
Każdy uczeń (słuchacz) przystępujący do egzaminu gimnazjalnego powinien zostać zapoznany z Procedurą 9. z Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015. (VI, Procedura 9) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

4 Informacje dla uczniów (słuchaczy) o warunkach przebiegu egzaminu
przydział do sal egzaminacyjnych wyznaczenie miejsca i czasu zgłoszenia się przez uczniów do szkoły przebieg egzaminu (w tym organizacja przerw) Serwis dla uczniów prawa i obowiązki zdającego zasady kodowania arkusza egzaminacyjnego zasady postępowania z arkuszem zasady wypełniania karty odpowiedzi Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu (VI, Procedura 9) Instrukcja/Informacja zamieszczona na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

5 Serwis dla uczniów Adres: Logowanie się:
Serwis OKE Serwis dla uczniów Adres: Logowanie się: Uczeń może skorzystać z Serwisu dla uczniów, aby sprawdzić poprawność swoich danych osobowych i ewentualne błędy zgłosić dyrektorowi szkoły*. * Dyrektor szkoły wprowadza zmiany w aplikacji Hermes. uzyskać informacje o indywidualnych wynikach egzaminu gimnazjalnego. LOGIN nadany przez OKE, przekazany przez dyrektora szkoły HASŁO – PESEL zdającego od 27 stycznia 2015 r. od dnia uwolnienia wyników - 19 czerwca 2015 r., po godz (Va, §51, p.2) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

6 Przydział miejsc w sali egzaminacyjnej
Przed każdym zakresem/poziomem egzaminu zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą pracowali. Numery wylosowanych stolików należy zapisać na liście zdających w danej sali. Od losowania można odstąpić w przypadku uczniów rozwiązujących zestawy dostosowane, korzystających z leków/ opieki medycznej lub w innych uzasadnionych przypadkach. (VI, Procedura 7, p.13) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

7 Czynności organizacyjne zdającego
Zdający bez uprawnień do dostosowania warunków i/lub formy egzaminu rozwiązujący zadania z arkusza standardowego zapoznaje się z Informacją /Instrukcją z pierwszej strony arkusza sprawdza liczbę stron arkusza i jakość wydruku zgłasza braki i usterki w celu wymiany arkusza (w razie potrzeby) wyrywa kartę rozwiązań zadań otwartych z arkusza do języka polskiego, matematyki, poziomu rozszerzonego języka obcego sprawdza poprawność numeru PESEL na nalepkach z OKE koduje arkusz umieszczając w wyznaczonych miejscach arkusza trzyznakowy kod numer PESEL nalepkę z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia (VI, Procedura 9) zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi zapisuje rozwiązania zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań otwartych zgłasza wcześniejsze zakończenie pracy z arkuszem po zakończeniu pracy odkłada arkusz na brzeg ławki

8 Karta rozwiązań zadań otwartych (do wyrwania przez ucznia)
Schemat standardowego arkusza egzaminacyjnego (G1) z zakresu języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym Karta rozwiązań zadań otwartych (do wyrwania przez ucznia) Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Zeszyt zadań Wstęp do Procedur…, str. 6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

9 Schemat standardowego arkusza egzaminacyjnego (G1) z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Zeszyt zadań Wstęp do Procedur…, str. 6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

10 Schemat arkuszy dostosowanych (G2, G4, G5, G6, G7, G8) ze wszystkich zakresów/poziomów egzaminu
Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Zeszyt zadań Wstęp do Procedur…, str. 6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

11 Pola na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi, które należy wypełnić.
kodowanie arkuszy standardowych z zakresu historii i wos, przedmiotów przyrodniczych i poziomu podstawowego języka obcego Pola na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi, które należy wypełnić. Przykładowa karta odpowiedzi Przykładowa pierwsza strona zeszytu zadań w przypadku uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi (VI, Procedura 6, p.2, 4m) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

12 kodowanie arkuszy standardowych z zakresu języka polskiego, matematyki i poziomu rozszerzonego języka obcego Pola na zeszycie zadań, karcie rozwiązań zadań otwartych i karcie odpowiedzi, które należy wypełnić. Przykładowa pierwsza strona karty rozwiązań zadań otwartych Przykładowa pierwsza strona zeszytu zadań w przypadku uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi lub/i do dostosowania kryteriów oceniania Przykładowa karta odpowiedzi (VI, Procedura 6, p.2, 4m) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

13 Przykładowa karta odpowiedzi
Kod kreskowy arkusza Nie zaklejać ! Nalepkę z kodem kreskowym ucznia należy umieścić w miejscu na nią przeznaczonym, nie na kodzie kreskowym arkusza. Nalepka z kodem kreskowym ucznia !

14 kodowanie arkuszy egzaminacyjnych z matematyki w 2015 roku
W przypadku arkusza z matematyki kodowaniu będą podlegać obie kartki przeznaczone na zapisanie zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań otwartych. (VI, Procedura 6, p.2) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

15 Na pierwszej stronie zeszytu zadań
Czynności składające się na kodowanie arkuszy egzaminacyjnych z zakresu historii i wos, przedmiotów przyrodniczych i poziomu podstawowego języka obcego Na pierwszej stronie zeszytu zadań Na karcie odpowiedzi wpisanie trzyznakowego kodu zdającego w odpowiednie pola wpisanie numeru PESEL zdającego w odpowiednie pola naklejenie nalepki z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia w polu na nią przeznaczonym naklejenie nalepki z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia w polu na nią przeznaczonym Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

16 Na pierwszej stronie zeszytu zadań Na karcie rozwiązań zadań otwartych
Czynności składające się na kodowanie arkuszy egzaminacyjnych z zakresu języka polskiego, matematyki i poziomu rozszerzonego języka obcego Na pierwszej stronie zeszytu zadań Na karcie rozwiązań zadań otwartych Na karcie odpowiedzi wpisanie trzyznakowego kodu zdającego w odpowiednie pola wpisanie trzyznakowego kodu zdającego w odpowiednie pola wpisanie numeru PESEL zdającego w odpowiednie pola naklejenie nalepki z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia w polu na nią przeznaczonym

17 Odczytywanie tekstów liczących 250 słów lub więcej (część humanistyczna)
Jeden z członków ZN odczytuje jeden raz głośno po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej stanowiące podstawę zadań z języka polskiego. Czasu odczytywania nie wlicza się do czasu pracy z zestawem. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w których opinii wskazano dysleksję głęboką poważne trudności w czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu Informacja o tym, że arkusz zawiera teksty do odczytania, będzie zamieszczona na stronie tytułowej. (IV, Tabela 1.; VI, Procedura 4, p.11c, Procedura 7, p.19) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

18 Zachowanie zdających po zakończeniu Egzaminu z arkuszem standardowym
Uczniowie, którzy mają obowiązek przenosić zaznaczenia do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi, sprawdzają poprawność przeniesienia zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi odkładają arkusze na brzeg ławki stolika oczekują na pozwolenie opuszczenia sali egzaminacyjnej. (VI, Procedura 7 i 9) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

19 Postępowanie zdającego z arkuszem egzaminacyjnym
KARTY ODPOWIEDZI ! W żadnym przypadku nie odrywać kart odpowiedzi od arkusza! Należy przenosić zaznaczenia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi, o ile nie posiada się uprawnień do ich nieprzenoszenia. Należy sprawdzić kompletność przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi w ciągu 5 minut wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego po zakończeniu egzaminu w przypadku rozwiązywania zadań z arkusza standardowego bez prawa do nieprzenoszenia ich na kartę odpowiedzi. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

20 Unieważnienie egzaminu z danego zakresu/poziomu (1)
(VI, Procedura 2, p.4.6; Vc, §6. p.1-2, §11 – zmiana §47. p.1-2 z Va) Unieważnienie nastąpi w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia/słuchacza wniesienia przez ucznia/słuchacza do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego podczas egzaminu zakłócania przez ucznia/słuchacza prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. O zaistniałych przypadkach dyrektor szkoły zobowiązany jest natychmiast powiadomić OKE faksem ( ). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

21 Unieważnienie egzaminu z danego zakresu/poziomu (2)
Unieważnienie nastąpi również w przypadku uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia dotyczącego przepisów przeprowadzania egzaminu skierowanego do dyrektora OKE przez zdającego lub jego rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi. (VI, Procedura 9, p.16-17; Va , §146, p.1-3) (Vc, §1, p.74d ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

22 Unieważnienie egzaminu z danego zakresu/poziomu (3)
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań z zakresu/poziomu unieważnienie dotyczy tylko tego zakresu/poziomu, którego dotyczy stwierdzenie niesamodzielności rozwiązania. historii i wiedzy o społeczeństwie albo języka polskiego przedmiotów przyrodniczych albo matematyki poziomu podstawowego języka obcego poziomu rozszerzonego języka obcego albo (Vc, §1, p.74b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

23 Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego.
Wyniki egzaminu Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie). Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego. (Va, §48, p.5a-b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 23

24 Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego.
Wyniki egzaminu Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie). Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego. (Va, §48, p.5a-b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) , 24

25 Przekazanie uczniom/słuchaczom informacji o wynikach
! Istnieje możliwość pobrania wyników ze strony internetowej OKE w Gdańsku – od 19 czerwca, po godz Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dyrektor szkoły przekazuje uczniom/słuchaczom lub ich rodzicom/opiekunom prawnym wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. (Vc, §1, p.21) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

26 Wyniki egzaminu gimnazjalnego
Wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyniki trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym będą brane pod uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. (Przepisy przejściowe z rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.;Va, § 6) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

27 Warunki ukończenia gimnazjum
uzyskanie pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego Niespełnienie któregokolwiek z przytoczonych warunków regulują zapisy w (Vc, § nowy §47b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

28 ponowne przystąpienie do egzaminu
W przypadku nieukończenia gimnazjum przez ucznia/słuchacza, który przystąpił do egzaminu uczeń/słuchacz przystępuje ponownie do egzaminu w roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę. (Vc, §1.18 – nowy §47c) 28 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) ,

29 ! Zdający powinni nie sporządzać notatek na karcie odpowiedzi
zapoznać się z Informacją dla ucznia/słuchacza z pierwszej strony arkusza samodzielnie pracować z arkuszem ostrożnie wyrywać kartę rozwiązań zadań otwartych z arkuszy standardowych otrzymywanych o godz stosować ołówek wyłącznie do rysowania poprawnie wpisać trzyznakowy kod sprawdzić numer PESEL na nalepkach z OKE wpisać właściwy numer PESEL uważnie umieszczać naklejki z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia we właściwych miejscach arkusza wypełniać karty odpowiedzi wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/ atramentem przenieść na kartę odpowiedzi wszystkie zaznaczenia do zadań zamkniętych, o ile mają taki obowiązek sprawdzić w ciągu 5 minut po zakończeniu egzaminu poprawność przeniesienia zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi, o ile nie są zwolnieni z tego obowiązku (VI, Procedura 9) ! nie sporządzać notatek na karcie odpowiedzi nie używać korektora nie wpisywać w arkuszu danych umożliwiających identyfikację nie stosować innych niż wskazane w instrukcji oznaczeń wyboru odpowiedzi (z wyjątkiem zdających uprawnionych do nieprzenoszenia) nie wnosić urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej

30 Dziękuję za uwagę. Opracowanie merytoryczne i techniczne: Joanna Gwizdalska, Renata Świrko


Pobierz ppt "Podstawowe Informacje dlA zdających egzamin gimnazjalny w 2015 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google