Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015."— Zapis prezentacji:

1 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl1 PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015 ROKU

2 Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl2 DataCzęść egzaminu Godzina rozpoczęcia Czas trwania regulaminowy wydłużony dla uprawnionych 21 kwietnia (wtorek) humanistyczna Historia i wiedza o społeczeństwie9.00 60 min 80 min Język polski11.00 90 min 135 min 22 kwietnia (środa) matematyczno- -przyrodnicza Przedmioty przyrodnicze9.00 60 min 80 min Matematyka11.00 90 min 135 min 23 kwietnia (czwartek) język obcy nowożytny Poziom podstawowy9.00 60 min 80 min Poziom rozszerzony11.00 60 min 90 min Komunikat dyrektora CKE z dnia 3 lipca 2014 r. HARMONOGRAM EGZAMINU GIMNAZJALNEGO W 2014 R.

3 INFORMACJA DLA UCZNIA (SŁUCHACZA) DOTYCZĄCA PRZEBIEGU EGZAMINU Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 3 Każdy uczeń (słuchacz) przystępujący do egzaminu gimnazjalnego powinien zostać zapoznany z Procedurą 9. z Procedur organizowania i przeprowadzania egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015. (VI, Procedura 9)

4 INFORMACJE DLA UCZNIÓW (SŁUCHACZY) O WARUNKACH PRZEBIEGU EGZAMINU przydział do sal egzaminacyjnych wyznaczenie miejsca i czasu zgłoszenia się przez uczniów do szkoły przebieg egzaminu (w tym organizacja przerw) Serwis dla uczniów prawa i obowiązki zdającego zasady kodowania arkusza egzaminacyjnego zasady postępowania z arkuszem zasady wypełniania karty odpowiedzi Instrukcja/Informacja zamieszczona na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego Informacja dla ucznia (słuchacza) dotycząca przebiegu egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl4 (VI, Procedura 9)

5 SERWIS DLA UCZNIÓW Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 5 Adres: Logowanie się: Uczeń może skorzystać z Serwisu dla uczniów, aby sprawdzić poprawność swoich danych osobowych i ewentualne błędy zgłosić dyrektorowi szkoły *. * Dyrektor szkoły wprowadza zmiany w aplikacji Hermes. uzyskać informacje o indywidualnych wynikach egzaminu gimnazjalnego. www.oke.gda.plSerwis OKE Serwis dla uczniów LOGIN nadany przez OKE, przekazany przez dyrektora szkoły HASŁO – PESEL zdającego od 27 stycznia 2015 r. od dnia uwolnienia wyników - 19 czerwca 2015 r., po godz. 10.00 (Va, §51, p.2)

6 PRZYDZIAŁ MIEJSC W SALI EGZAMINACYJNEJ Przed każdym zakresem/poziomem egzaminu zdający wchodzą do sali egzaminacyjnej pojedynczo według kolejności na liście i losują numery stolików, przy których będą pracowali. Numery wylosowanych stolików należy zapisać na liście zdających w danej sali. (VI, Procedura 7, p.13) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 6 Od losowania można odstąpić w przypadku uczniów rozwiązujących zestawy dostosowane, korzystających z leków/ opieki medycznej lub w innych uzasadnionych przypadkach Od losowania można odstąpić w przypadku uczniów rozwiązujących zestawy dostosowane, korzystających z leków/ opieki medycznej lub w innych uzasadnionych przypadkach.

7 CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE ZDAJĄCEGO Zdający bez uprawnień do dostosowania warunków i/lub formy egzaminu rozwiązujący zadania z arkusza standardowego 1.zapoznaje się z Informacją /Instrukcją z pierwszej strony arkusza 2.sprawdza liczbę stron arkusza i jakość wydruku 3.zgłasza braki i usterki w celu wymiany arkusza (w razie potrzeby) 4.wyrywa kartę rozwiązań zadań otwartych z arkusza do języka polskiego, matematyki, poziomu rozszerzonego języka obcego 5.sprawdza poprawność numeru PESEL na nalepkach z OKE 6.koduje arkusz 7.zaznacza odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi 8.zapisuje rozwiązania zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań otwartych 9.zgłasza wcześniejsze zakończenie pracy z arkuszem 10.po zakończeniu pracy odkłada arkusz na brzeg ławki umieszczając w wyznaczonych miejscach arkusza trzyznakowy kod numer PESEL nalepkę z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia (VI, Procedura 9) 7

8 SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO (G1) Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE ROZSZERZONYM 8 Karta rozwiązań zadań otwartych (do wyrwania przez ucznia) Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Zeszyt zadań Wstęp do Procedur…, str. 6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl

9 SCHEMAT STANDARDOWEGO ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO (G1) Z ZAKRESU HISTORII I WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO NA POZIOMIE PODSTAWOWYM 9 Zeszyt zadań Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Wstęp do Procedur…, str. 6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl

10 SCHEMAT ARKUSZY DOSTOSOWANYCH (G2, G4, G5, G6, G7, G8) ZE WSZYSTKICH ZAKRESÓW/POZIOMÓW EGZAMINU 10 Zeszyt zadań Karta odpowiedzi do zadań zamkniętych Wstęp do Procedur…, str. 6. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl

11 STANDARDOWYCH KODOWANIE ARKUSZY STANDARDOWYCH Z ZAKRESU HISTORII I WOS, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I POZIOMU PODSTAWOWEGO JĘZYKA OBCEGO (VI, Procedura 6, p.2, 4m) Pola na zeszycie zadań i karcie odpowiedzi, które należy wypełnić. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 11 w przypadku uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi Przykładowa pierwsza strona zeszytu zadań Przykładowa karta odpowiedzi

12 STANDARDOWYCH KODOWANIE ARKUSZY STANDARDOWYCH Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I POZIOMU ROZSZERZONEGO JĘZYKA OBCEGO (VI, Procedura 6, p.2, 4m) Pola na zeszycie zadań, karcie rozwiązań zadań otwartych i karcie odpowiedzi, które należy wypełnić. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 12 w przypadku uczniów uprawnionych do nieprzenoszenia zaznaczeń do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi lub/i do dostosowania kryteriów oceniania Przykładowa pierwsza strona zeszytu zadań Przykładowa pierwsza strona karty rozwiązań zadań otwartych Przykładowa karta odpowiedzi

13 PRZYKŁADOWA KARTA ODPOWIEDZI Nalepkę z kodem kreskowym ucznia należy umieścić w miejscu na nią przeznaczonym, nie na kodzie kreskowym arkusza. ! Nalepka z kodem kreskowym ucznia Nie zaklejać ! Kod kreskowy arkusza 13

14 KODOWANIE ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH Z MATEMATYKI W 2015 ROKU W przypadku arkusza z matematyki kodowaniu będą podlegać obie kartki przeznaczone na zapisanie zadań otwartych w karcie rozwiązań zadań otwartych. (VI, Procedura 6, p.2) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 14

15 CZYNNOŚCI SKŁADAJĄCE SIĘ NA KODOWANIE ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU HISTORII I WOS, PRZEDMIOTÓW PRZYRODNICZYCH I POZIOMU PODSTAWOWEGO JĘZYKA OBCEGO Na pierwszej stronie zeszytu zadańNa karcie odpowiedzi wpisanie trzyznakowego kodu zdającego w odpowiednie pola wpisanie numeru PESEL zdającego w odpowiednie pola naklejenie nalepki z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia w polu na nią przeznaczonym Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl15

16 CZYNNOŚCI SKŁADAJĄCE SIĘ NA KODOWANIE ARKUSZY EGZAMINACYJNYCH Z ZAKRESU JĘZYKA POLSKIEGO, MATEMATYKI I POZIOMU ROZSZERZONEGO JĘZYKA OBCEGO Na pierwszej stronie zeszytu zadań Na karcie rozwiązań zadań otwartych Na karcie odpowiedzi wpisanie trzyznakowego kodu zdającego w odpowiednie pola wpisanie numeru PESEL zdającego w odpowiednie pola naklejenie nalepki z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia w polu na nią przeznaczonym 16

17 Jeden z członków ZN odczytuje jeden raz głośno po kolei wszystkie teksty liczące po 250 słów lub więcej stanowiące podstawę zadań z języka polskiego. Czasu odczytywania nie wlicza się do czasu pracy z zestawem. ODCZYTYWANIE TEKSTÓW LICZĄCYCH 250 SŁÓW LUB WIĘCEJ (CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA) Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się, w których opinii wskazano dysleksję głęboką poważne trudności w czytaniu i rozumieniu dłuższego tekstu Informacja o tym, że arkusz zawiera teksty do odczytania, będzie zamieszczona na stronie tytułowej. (IV, Tabela 1.; VI, Procedura 4, p.11c, Procedura 7, p.19) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 17

18 ZACHOWANIE ZDAJĄCYCH PO ZAKOŃCZENIU EGZAMINU Z ARKUSZEM STANDARDOWYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 18 sprawdzają poprawność przeniesienia zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi odkładają arkusze na brzeg ławki stolika oczekują na pozwolenie opuszczenia sali egzaminacyjnej. Uczniowie, którzy mają obowiązek przenosić zaznaczenia do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi, (VI, Procedura 7 i 9)

19 POSTĘPOWANIE ZDAJĄCEGO Z ARKUSZEM EGZAMINACYJNYM Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 19 KARTY ODPOWIEDZI nie odrywać W żadnym przypadku nie odrywać kart odpowiedzi od arkusza! Należy przenosić zaznaczenia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi, o ile nie posiada się uprawnień do ich nieprzenoszenia. Należy sprawdzić kompletność przeniesienia odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi w ciągu 5 minut wyznaczonych przez przewodniczącego zespołu nadzorującego po zakończeniu egzaminu w przypadku rozwiązywania zadań z arkusza standardowego bez prawa do nieprzenoszenia ich na kartę odpowiedzi. !

20 Unieważnienie nastąpi w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia/słuchacza wniesienia przez ucznia/słuchacza do sali egzaminacyjnej urządzenia telekomunikacyjnego albo korzystanie z niego podczas egzaminu zakłócania przez ucznia/słuchacza prawidłowego przebiegu egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym. UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU (1) (VI, Procedura 2, p.4.6; Vc, §6. p.1-2, §11 – zmiana §47. p.1-2 z Va) O zaistniałych przypadkach dyrektor szkoły zobowiązany jest natychmiast powiadomić OKE faksem ( 58 320 55 91 ). Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 20

21 Unieważnienie nastąpi również w przypadku uzasadnionego pisemnego zastrzeżenia dotyczącego przepisów przeprowadzania egzaminu skierowanego do dyrektora OKE przez zdającego lub jego rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia w przypadku niemożności ustalenia wyników egzaminu z powodu zaginięcia lub zniszczenia prac egzaminacyjnych lub kart odpowiedzi. Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU (2) (VI, Procedura 9, p.16-17; Va, §146, p.1-3) (Vc, §1, p.74d ) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 21

22 poziomu podstawowego języka obcego Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU UNIEWAŻNIENIE EGZAMINU Z DANEGO ZAKRESU/POZIOMU (3) (Vc, §1, p.74b) z zakresu/poziomu W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania przez zdającego zadań z zakresu/poziomu albo albo albo historii i wiedzy o społeczeństwie przedmiotów przyrodniczych języka polskiego matematyki poziomu rozszerzonego języka obcego unieważnienie dotyczy tylko tego zakresu/poziomu, którego dotyczy stwierdzenie niesamodzielności rozwiązania. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 22

23 WYNIKI EGZAMINU języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie). Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego. (Va, §48, p.5a-b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl23

24 WYNIKI EGZAMINU języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym (jeśli uczeń przystąpił do egzaminu na tym poziomie). Wyniki egzaminu gimnazjalnego będą ustalane dla zadań z zakresu Uczeń otrzyma 5 lub 6 wyników egzaminu gimnazjalnego. (Va, §48, p.5a-b) Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl24

25 od 19 czerwca, po godz. 10.00. Istnieje możliwość pobrania wyników ze strony internetowej OKE w Gdańsku – od 19 czerwca, po godz. 10.00. PRZEKAZANIE UCZNIOM/SŁUCHACZOM INFORMACJI O WYNIKACH ! Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl25 wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. Zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego dyrektor szkoły przekazuje uczniom/słuchaczom lub ich rodzicom/opiekunom prawnym wraz ze świadectwem ukończenia szkoły. (Vc, §1, p.21)

26 WYNIKI EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Wyniki nie wpływają na ukończenie szkoły. Wyniki trzeciej części egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie rozszerzonym będą brane pod uwagę, począwszy od rekrutacji uczniów do szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2018/2019. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl26 (Przepisy przejściowe z rozporządzenia MEN z dnia 20 sierpnia 2010 r.;Va, § 6)

27 WARUNKI UKOŃCZENIA GIMNAZJUM uzyskanie pozytywnych końcowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przystąpienie do egzaminu gimnazjalnego Niespełnienie któregokolwiek z przytoczonych warunków regulują zapisy w. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 27 (Vc, §1.18 - nowy §47b)

28 PONOWNE PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU uczeń/słuchacz przystępuje ponownie do egzaminu w roku szkolnym, w którym powtarza ostatnią klasę. W przypadku nieukończenia gimnazjum przez ucznia/słuchacza, który przystąpił do egzaminu Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, e-mail: komisja@oke.gda.pl 28 (Vc, §1.18 – nowy §47c)

29 zapoznać się z Informacją dla ucznia/słuchacza z pierwszej strony arkusza samodzielnie pracować z arkuszem ostrożnie wyrywać kartę rozwiązań zadań otwartych z arkuszy standardowych otrzymywanych o godz. 11.00 stosować ołówek wyłącznie do rysowania poprawnie wpisać trzyznakowy kod sprawdzić numer PESEL na nalepkach z OKE wpisać właściwy numer PESEL uważnie umieszczać naklejki z kodem kreskowym i numerem PESEL ucznia we właściwych miejscach arkusza wypełniać karty odpowiedzi wyłącznie długopisem/piórem z czarnym tuszem/ atramentem przenieść na kartę odpowiedzi wszystkie zaznaczenia do zadań zamkniętych, o ile mają taki obowiązek sprawdzić w ciągu 5 minut po zakończeniu egzaminu poprawność przeniesienia zaznaczeń odpowiedzi do zadań zamkniętych na kartę odpowiedzi, o ile nie są zwolnieni z tego obowiązku (VI, Procedura 9) ZDAJĄCY POWINNI nie sporządzać notatek na karcie odpowiedzi nie używać korektora nie wpisywać w arkuszu danych umożliwiających identyfikację nie stosować innych niż wskazane w instrukcji oznaczeń wyboru odpowiedzi (z wyjątkiem zdających uprawnionych do nieprzenoszenia) nie wnosić urządzeń telekomunikacyjnych do sali egzaminacyjnej ! 29

30 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ. Opracowanie merytoryczne i techniczne: Joanna Gwizdalska, Renata Świrko


Pobierz ppt "Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku, tel. (058) 320 55 92, PODSTAWOWE INFORMACJE DLA ZDAJĄCYCH EGZAMIN GIMNAZJALNY W 2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google