Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 UCZEŃ NIESŁYSZĄCY W SYSTEMIE EDUKACJI. 2 Ustawa o systemie oświaty System oświaty zapewnia uczniom niesłyszącym: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 UCZEŃ NIESŁYSZĄCY W SYSTEMIE EDUKACJI. 2 Ustawa o systemie oświaty System oświaty zapewnia uczniom niesłyszącym: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka."— Zapis prezentacji:

1 1 UCZEŃ NIESŁYSZĄCY W SYSTEMIE EDUKACJI

2 2 Ustawa o systemie oświaty System oświaty zapewnia uczniom niesłyszącym: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do rozpoczęcia nauki w szkole możliwość pobierania nauki we wszystkich typach szkół zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami realizowanie zindywidualizowanego procesu kształcenia, form i programów nauczania oraz zajęć rewalidacyjnych

3 Zespół wczesnego wspomagania rozwoju pedagog posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju niepełnosprawności dziecka, w szczególności: oligofrenopedagog, tyflopedagog lub surdopedagog psycholog logopeda inni specjaliści — w zależności od potrzeb dziecka i jego rodziny

4 4 Zadania zespołu 1.Ustalenie kierunków i harmonogramu wczesnego wspomagania rozwoju. 2.Nawiązanie współpracy z podmiotem leczniczym lub ośrodkiem pomocy społecznej w celu zapewnienia rehabilitacji, terapii lub innych form pomocy. 3.Opracowanie i realizacja indywidualnego programu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Program może uwzględniać naukę języka migowego. 3.Analizowanie skuteczności pomocy, wprowadzanie zmian do indywidualnego programu WWR, planowanie dalszych działań.

5 5 Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Kształcenie specjalne organizowanie jest na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Orzeczenie wydawane jest na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych dziecka przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, wskazanej przez właściwego kuratora oświaty. Orzeczenie zawiera: diagnozę poziomu rozwoju dziecka zalecane formy kształcenia formy rewalidacji – może wskazywać potrzebę nauki języka migowego formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

6 6 Zapewnienie dziecku/uczniowi kształcenia specjalnego  szkoła specjalna, ośrodek, szkoła ponadgimnazjalna - starosta właściwy ze względu na miejsce zamieszkania dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego  przedszkole, w tym specjalne, szkoła podstawowa lub gimnazjum - ogólnodostępne lub integracyjne - jednostka samorządu terytorialnego właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka, do której zadań własnych należy prowadzenie przedszkoli lub szkół

7 7 Finansowanie kształcenia specjalnego Subwencja oświatowa na dzieci niepełnosprawne, w tym niesłyszące, objęte wychowaniem przedszkolnym. Dodatkowo zwiększona subwencja oświatowa na uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym: P41 = 0,84 - dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju P31 = 4,00 - dla dzieci niesłyszących, słabosłyszących w przedszkolach P4 = 3,60 - dla uczniów niesłyszących, słabosłyszących P5 = 9,50 - dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi P6 = 0,80 - dodatkowo dla niepełnosprawnych uczniów w oddziałach integracyjnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych P33 = 0,50 -dodatkowo dla wychowanków internatów i burs, będących uczniami szkół specjalnych

8 8 Kształcenie specjalne dzieci i młodzieży niesłyszących może być organizowane: we wszystkich typach szkół: w szkołach podstawowych w gimnazjach w szkołach ponadgimnazjalnych we wszystkich rodzajach przedszkoli i szkół: ogólnodostępnych ogólnodostępnych z oddziałami integracyjnymi ogólnodostępnych z oddziałami specjalnymi integracyjnych specjalnych oraz w ośrodkach: specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych specjalnych ośrodkach wychowawczych ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych Decyzja dotycząca rodzaju szkoły/ośrodka należy do rodzica dziecka!

9 System Informacji Oświatowej - rok szkolny 2012/2013 2564 dzieci i młodzieży niesłyszących było objętych kształceniem specjalnym uczniowie niesłyszący uczęszczali do 656 przedszkoli i szkół wydano 2 552 orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla uczniów niesłyszących

10 10 Uczeń niepełnosprawny w szkole Uczniowi niepełnosprawnemu każda szkoła (ogólnodostępna, integracyjna i specjalna) zapewnia: obowiązkowe i dodatkowe zajęcia edukacyjne zajęcia rewalidacyjne pomoc psychologiczno-pedagogiczną w tym w szczególności: realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego odpowiednie warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne realizację programu nauczania oraz programu wychowawczego i profilaktyki z wykorzystaniem odpowiednich form i metod pracy integrację ze środowiskiem rówieśniczym przygotowanie uczniów do samodzielności w życiu dorosłym pomoc rodzicom uczniów w zakresie doskonalenia umiejętności niezbędnych we wspieraniu rozwoju ich dzieci

11 11 Uczeń niepełnosprawny w szkole Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów: Prawo do wydłużonego procesu kształcenia - do ukończenia przez ucznia: 18 roku życia - w przypadku szkoły podstawowej 21 roku życia - w przypadku gimnazjum 24 roku życia - w przypadku szkoły ponadgimnazjalnej możliwość przedłużenia okresu kształcenia na każdym etapie edukacyjnym – dla uczniów niepełnosprawnych dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego realizacja indywidualnych programów edukacyjno- terapeutycznych

12 Liczebność oddziałów Zmniejszona liczba uczniów w przedszkolach i szkołach (oddziałach):  integracyjnych: od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych, przy liczebności wszystkich uczniów od 15-20  specjalnych: od 6 do 8 uczniów w oddziale dla dzieci niesłyszących i słabosłyszących 12

13 Dodatkowy nauczyciel W celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych zatrudnia się dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej: w przedszkolach i szkołach oraz oddziałach integracyjnych – obligatoryjnie w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych - za zgodą organu prowadzącego 13

14 14 Uczeń niepełnosprawny, niedostosowany społecznie i zagrożony niedostosowaniem społecznym w szkole Podstawa programowa kształcenia ogólnego: określona została w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego poszczególnych typach szkół odrębna podstawa została określona dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym treści podstawy uwzględniane są podczas realizacji indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych opracowywanych dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym dzieci i młodzież z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim realizują obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny i obowiązek nauki przez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych dla nich przez przedszkola, szkoły i placówki oświatowe.

15 Podstawa programowa w podstawie programowej wskazano, że szkoła oraz poszczególni nauczyciele podejmują działania mające na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości uczniom z niepełnosprawnościami, w tym uczniom niesłyszącym, nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się 15

16 Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem, w tym w przypadku ucznia niepełnosprawnego – zakres działań o charakterze rewalidacyjnym formy i metody pracy z uczniem formy i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami uczniów 16

17 dostosowanie warunków i formy sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych dla uczniów niesłyszących dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminów eksternistycznych do potrzeb i możliwości osób niesłyszących Sprawdzian i egzaminy zewnętrzne, egzaminy eksternistyczne

18 18 Systemowe wsparcie przedszkoli, szkół i placówek System kompleksowego wspomagania przedszkoli, szkół i placówek: - poradnie psychologiczno-pedagogiczne - placówki doskonalenia nauczycieli - biblioteki pedagogiczne. Wspomaganie będzie:  blisko przedszkola, szkoły i placówki, a więc towarzyszyć będzie konkretnej jednostce w całym procesie doskonalenia, od diagnozy potrzeb po monitorowanie efektów wprowadzonych zmian  pracować na potrzeby przedszkola, szkoły i placówki, czyli dopasowywać ofertę i przebieg procesu doskonalenia do aktualnych potrzeb konkretnej jednostki  wykorzystywać potencjał różnych instytucji, które świadczą usługi na rzecz doskonalenia pracy nauczycieli.

19 Dofinansowanie podręczników szkolnych i książek pomocniczych dla uczniów niesłyszących „Wyprawka szkolna” - dofinansowanie do podręczników szkolnych dostępnych na rynku dla uczniów niesłyszących bez kryterium dochodowego, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego

20 Nauka polskiego języka migowego jest możliwa: w ramach zajęć rewalidacyjnych w ramach zajęć realizujących potrzeby i zainteresowania uczniów z uwzględnieniem art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela jako dodatkowych zajęć edukacyjnych, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć zostaje włączony do szkolnego zestawu programów nauczania - na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych z dnia 12 lutego 2002 r. oraz 7 lutego 2012 r. (§ 2 ust. 1 pkt 5 lit. b i § 3) Organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może przyznać do 3 godzin tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub grupy międzyklasowej) w danym roku szkolnym na realizację ww. zajęć. Dodatkowe zajęcia edukacyjne dyrektor szkoły może wprowadzić do szkolnego planu nauczania po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców, a w przypadku ich wprowadzenia, udział uczniów w tych zajęciach jest obowiązkowy. 20

21 Możliwość nauki języka migowego dla nauczycieli Art. 70a Karty Nauczyciela: sposób finansowania placówek doskonalenia nauczycieli wysokość, usytuowanie i sposób wydatkowania środków przeznaczanych corocznie na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli dysponenci środków Środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli wyodrębnia się w budżetach: organów prowadzących szkoły budżetach wojewodów, którymi dysponują w imieniu wojewodów kuratorzy oświaty budżecie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ze ww. środków dofinansowuje się m.in.: organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli, organizację szkoleń i warsztatów metodycznych, przygotowanie materiałów szkoleniowych i informacyjnych, opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli oraz koszty przejazdów związanych z tym kształceniem. → wieloletnie plany doskonalenia zawodowego nauczycieli → program rozwoju szkoły lub placówki → potrzeby kadrowe → plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli 21

22 Dziękuję za uwagę Elżbieta Neroj Naczelnik Wydziału Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych Elzbieta.Neroj@men.gov.pl tel. 22 34 74 210


Pobierz ppt "1 UCZEŃ NIESŁYSZĄCY W SYSTEMIE EDUKACJI. 2 Ustawa o systemie oświaty System oświaty zapewnia uczniom niesłyszącym: wczesne wspomaganie rozwoju dziecka."

Podobne prezentacje


Reklamy Google