Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czym jest projekt „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”? EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU W 2011 R. Włodzimierz Kurdziel.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czym jest projekt „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”? EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU W 2011 R. Włodzimierz Kurdziel."— Zapis prezentacji:

1 Czym jest projekt „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”? EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU W 2011 R. Włodzimierz Kurdziel – kierownik Zespołu ds. realizacji projektu

2 TŁO PROJEKTU bazowanie na doświadczeniach i rozwiązaniach wypracowanych w trakcie kilkuletniej realizacji programu regionalnego w latach 2004-2008 finansowanego ze środków Funduszu Pracy; brak możliwości realizacji programu regionalnego KONSERWATOR w formule lat ubiegłych; efektywny przebieg tego programu oraz jego pozytywna ocena (ze strony realizatorów prac i uczestników) zadecydowały o podjęciu się realizacji projektu systemowego finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3 ZAŁOŻENIA PROJEKTU aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia przy pracach związanych z ochroną substancji zabytkowej i dziedzictwa kulturowego na terenie Małopolski; kompleksowe wsparcie uczestników projektu z wykorzystaniem metody pracy Trenera Zatrudnienia Wspieranego; wartość dodana projektu: wsparcie kadrowe instytucji kultury.

4 CELE PROJEKTU Cel główny Aktywizacja zawodowa osób mających szczególne problemy ze znalezieniem zatrudnienia przy wykorzystaniu zindywidualizowanego kompleksowego wsparcia. Cele szczegółowe: nabycie nowych bądź utrwalenie uzyskanych w projekcie kwalifikacji i kompetencji zawodowych przez uczestników projektu; uzyskanie przez uczestników projektu doświadczenia zawodowego; pozyskanie wiedzy i umiejętności przydatnych do samodzielnego poruszania się na rynku pracy; podniesienie samooceny osób pozostających bez zatrudnienia odnośnie własnych kwalifikacji oraz możliwości powrotu na rynek pracy.

5 PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE Czas trwania: XII 2010r. – III 2014 r; Budżet: 10 mln zł; Liczba uczestników: 520 osób; Forma realizacji: roczne edycje (2011r, 2012r, 2013r). W ramach edycji 2011 wsparciem objęto 174 osoby, natomiast w edycjach 2012, 2013 będą to 173 osoby. Finansowanie: Program Operacyjny Kapitał Ludzki, : Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1: Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie Poddziałanie 6.1.1: Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

6 UCZESTNICY PROJEKTU Grupę docelową stanowi 520 osób pozostających bez zatrudnienia, w tym osoby bezrobotne zarejestrowane w Powiatowych Urzędach Pracy z terenu Małopolski, które doświadczają największych trudności z wejściem bądź z powrotem na rynek pracy. Biorąc pod uwagę znaczny wzrost wskaźnika bezrobocia w odniesieniu do osób powyżej 50 roku życia oraz osób niepełnosprawnych zakłada się, że osoby z tych grup stanowić będą min. 10 % uczestników projektu. Co najmniej 15% z tej grupy zostanie objętych wsparciem Trenera Zatrudnienia Wspieranego.

7 FORMA REALIZACJI Realizator projektu: WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KRAKOWIE Zespół zadaniowy ds. realizacji projektu ORGANIZATORZY ZATRUDNIENIA SUBSYDIOWANEGO (pracodawcy) Uczestnik ORGANIZATORZY STAŻY ZAWODOWYCH Uczestnik Umowa dwustronna na organizację zatrudnienia Umowa o pracę Umowa trójstronna na organizację staży zawodowych Deklaracja uczestnictwa w projekcie Partnerzy nieformalni: POWIATOWE URZĘDY PRACY (pomoc w rekrutacji i promocji) Partnerzy nieformalni: POWIATOWE URZĘDY PRACY (pomoc w rekrutacji i promocji)

8 PRZEBIEG EDYCJI pozyskanie ofert zatrudnienia subsydiowanego bądź staży zawodowych (konkurs na wyłonienie organizatorów form wsparcia spośród instytucji sektora kultury); rekrutacja odpowiedniej liczby uczestników; objęcie uczestników sekwencyjnym wsparciem, na które składa się: - doradztwo zawodowe, - zatrudnienie subsydiowane/staż zawodowy w instytucjach sektora kultury, - zwrot kosztów dojazd - warsztaty poszukiwania pracy, - pośrednictwo pracy, - szkolenie zawodowe (dla części uczestników).

9 ORGANIZATORZY FORM WSPARCIA - KONKURS Zatrudnienie subsydiowane na rok 2011 Zatrudnienie subsydiowane na rok 2012 StażeRazem: Liczba instytucji zgłaszających oferty 83313487 Liczba instytucji, których oferty zostały rekomendowane 40111748 Liczba zgłoszonych ofert 1835267302 Liczba ofert rekomendowanych 641425103 Wnioskowana liczba osób 528157132817 Osoby aktywizowane w ramach ofert 1342340- Zaspokojenie potrzeb kadrowych 25%15%30%-

10 ORGANIZATORZY FORM WSPARCIA - KONKURS Duże zainteresowanie instytucji stworzeniem miejsc zatrudnienia subsydiowanego bądź staży zawodowych; Oferta/ oferty pracy bądź stażu zawodowego ponad połowy instytucji biorących udział w konkursie uzyskały rekomendacje do dofinansowania; Zgłoszone w ofertach pracy potrzeby kadrowe instytucji kilkakrotnie przewyższały założoną w projekcie liczbę uczestników edycji 2011.

11 KRYTERIA OCENY OFERT zakres zadań na stanowisku pracy/ stażu; wymagania kwalifikacyjne stawiane przed kandydatami;, umiejętności, które uczestnicy nabędą po zakończeniu zatrudnienia/ stażu; organizacja stanowiska pracy/stażu; deklaracja zatrudnienia po okresie zakończenia zatrudnienia/ stażu; znaczenie stanowiska dla funkcjonowania instytucji (stanowisko wpisuje się w nowe działania i inicjatywy instytucji); skierowanie oferty do osób niepełnosprawnych; zapotrzebowanie na dany zawód na lokalnym rynku pracy. Spójność oferty

12 CHARAKTERYSTYKA ORGANIZATORÓW FORM WSPARCIA Organizatorzy form wsparcia Liczba instytucji Liczba miejsc zatrudnienia subsydiowanego Liczba miejsc staży zawodowych Łączna liczba miejsc Samorządowe instytucje kultury, w tym: 21442569  wojewódzkie instytucje kultury 9281846  gminne/powiatowe instytucje kultury 1216723 Gminy w zakresie zadań związanych z ochroną dziedzictwa kulturowego 2351556 Organizacje pozarządowe, w tym: 3381048 Małopolska Organizacja Turystyczna -33841 Kościelne osoby prawne 1101 Łącznie: 4813440174

13 CHARAKTERYSTYKA ORGANIZATORÓW FORM WSPARCIA Różnorodność instytucji (pod względem wielkości, obszaru działania, rozmieszczenia geograficznego), w których stworzone zostały miejsca pracy bądź staży zawodowych; Duża liczba instytucji, która stworzyła miejsca pracy bądź staży zawodowych dla maksymalnie 2 osób (30 z 48 instytucji).

14 ROZMIESZCZENIE MIEJSC ZATRUDNIENIA SUBSYDIOWANEGO I STAŻY ZAWODOWYCH

15 UCZESTNICY PROJEKTU – REKRUTACJA Na jedno miejsce zatrudnienia/ stażu zawodowego złożono średnio 4 – 5 formularzy zgłoszeniowych; Preferencje w stosunku do osób: - długotrwale bezrobotnych; - niepełnosprawnych; - powyżej 50 roku życia; - nieposiadających doświadczenia zawodowego - będących pod opieką pomocy społecznej. Osoby w szczególnej sytuacji na rynku pracy

16 UCZESTNICY PROJEKTU – EDYCJA 2011 Liczba uczestników: 174 osoby; Płeć: 104 kobiety (60% uczestników), 70 mężczyzn; Miejsce zamieszkania: 117 osób z terenów wiejskich (68% uczestników); Wiek: 21 osób powyżej 55 roku życia (12% uczestników), 27 osób poniżej 24 roku życia (15,6% uczestników); Status na rynku pracy: 149 osób bezrobotnych, w tym 92 osoby długotrwale bezrobotne; 25 osób nieaktywnych zawodowo; Niepełnosprawność: 16 osób.

17 REZULTATY EDYCJI 2011 wypracowano 174 Indywidualnych Planów Działania (dokument zawierający ustalenia dotyczące działań, dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby na rynku pracy, prowadzących do zdobycia zatrudnienia); warsztaty „Aktywne poszukiwanie pracy” – 8 godzinne spotkanie aktywizujące i dające wiedzę na temat poruszania się na rynku pracy. W warsztatach wzięło udział 153 osoby. wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego dla 17 osób. Przeprowadzono ponad 65 spotkań z osobami, przedstawiono 53 oferty pracy i odbyto 4 rozmowy rekrutacyjne.

18 REZULTATY EDYCJI 2011 132 osoby odbyły 6-miesięczne zatrudnienie subsydiowane (2 osoby zrezygnowały z uczestnictwa w projekcie w trakcie trwania zatrudnienia); 39 osób odbyło 5-miesięczny staż zawodowy (1 osoba zrezygnowała z uczestnictwie w projekcie w trakcie trwania stażu zawodowego); w trakcie: pośrednictwo pracy dla uczestników projektu; efektywność zatrudnieniowa (stan na 30 XI br.): - z powodu podjęcia zatrudnienia udział w projekcie zakończyło 51 osób; - zatrudnienie na okres dłuższy niż 3 miesiące uzyskało 30 osób.

19 NADZÓR NAD ORGANIZACJĄ ZATRUDNIENIA SUBSYDIOWANEGO/ STAŻY comiesięczna weryfikacja dokumentów związanych z refundacją kosztów wynagrodzeń/ list obecności stażystów; wizyty monitorujące u organizatorów form wsparcia: - przeprowadzono wizyty w 43 instytucjach organizujących formy wsparcia; - pozytywne oceny prawie wszystkich organizatorów w stosunku do pracy uczestników projektu; - prawie wszyscy uczestnicy projektu, z którymi przeprowadzono rozmowy, „bardzo dobrze” lub „dobrze” ocenili organizację pracy; - 70% uczestników jest zadowolonych z uzyskanych w ramach wykonywanych prac kwalifikacji. badanie efektywności zatrudnienia na podstawie złożonych na etapie konkursu deklaracji

20 ŚRODKI FINANSOWE WYKORZYSTANE W EDYCJI 2011 * Stan na dzień 6.XII.2011 r

21 Zespół zadaniowy ds. realizacji projektu KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia Plac Na Stawach 1, 30-107 Kraków tel. (12) 619 -84- 33 konserwator@wup-krakow.pl


Pobierz ppt "Czym jest projekt „KONSERWATOR – program aktywizacji zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia”? EFEKTY REALIZACJI PROJEKTU W 2011 R. Włodzimierz Kurdziel."

Podobne prezentacje


Reklamy Google