Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"— Zapis prezentacji:

1 Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie
Organizacja części praktycznej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie kwalifikacji Termin: maj – czerwiec 2013 roku Szkolenie dla Kierowników Ośrodków Egzaminacyjnych oraz Przewodniczących ZNCP i Egzaminatorów 15, 16, 23 i 24 maja 2013 r.

2 Program szkolenia Terminy części praktycznej egzaminu Zadania Kierownika ośrodka egz. (KOE) Zadania Przewodniczącego ZNCP Zadania Egzaminatora Procedury postępowania w sytuacjach szczególnych

3 zgodny z harmonogramem egzaminu w OE
TERMINY EGZAMINU – część praktyczna w zakresie kwalifikacji: Kwalifikacja Organizacja części praktycznej oznaczenie nazwa Termin zgodny z harmonogramem egzaminu w OE czas trwania minut A.33 Obsługa podróżnych w portach terminalach 8 – 9.06 180 A.35 Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji 26.06 A.36 Prowadzenie rachunkowości 24 – 28.06 B.02 Wykonywanie robót drogowych 27 – 28.06 B.05 Montaż systemów suchej zabudowy B.06 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich 26 – B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów 25 – 27.06 E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych 8 – 150 M.18 Diagnozowanie i naprawa podzespołów zespołów pojazdów samochodowych 25 – 120 Z.04 Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej 3 – Z.05 Świadczenie usług opiekuńczych 31.05 – Z.08 Udzielanie pomocy organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej 4 – Z.15 Asystowanie lekarzowi dentyście utrzymanie gabinetu w gotowości do pracy

4 TERMINY EGZAMINU – ustalone godziny rozpoczęcia części praktycznej egzaminu
Dla kwalifikacji o 120 i 150 minutowym czasie trwania egzaminu: I zmiana godz.8.00 II zmiana godz.12.00 III zmiana godz.16.00 Dla kwalifikacji o 180 minutowym czasie trwania egzaminu: II zmiana godz

5 Data przeprowadzenia części praktycznej egzaminu
TERMINY EGZAMINU – część praktyczna z rezultatami wykonania zadania w postaci dokumentacji §134a nowelizacji rozporządzenia MEN w sprawie warunków i sposobów oceniania […] z dnia 25 kwietnia 2013 r. Oznacz. kwalifik Nazwa kwalifikacji Data przeprowadzenia części praktycznej egzaminu czas trwania minut R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych 13 czerwca godz.12.00 120 A.61 Wykonywanie zabiegów kosmetycznych twarzy 25 czerwca godz.12.00 A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum 180 R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich 150

6 Przygotowanie i przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zawodowego
Za organizację i przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego w upoważnionej szkole, placówce lub u upoważnionego pracodawcy zwanych dalej „ośrodkiem egzaminacyjnym” odpowiada dyrektor szkoły, placówki lub pracodawca albo upoważniony przez niego pracownik, zwany dalej kierownikiem ośrodka egzaminacyjnego” (KOE). Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. § 127 ust.1 Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... 6

7 Najważniejsze zadania KOE związane z przygotowaniem części praktycznej
Nie później niż na 30 dni przed datą rozpoczęcia części praktycznej egzaminu zawodowego z danej kwalifikacji: ewentualne powołanie zastępcy KOE. powołanie ZNCP –Wyznaczenie przewodniczących ZNCP oraz powiadomienie wszystkich członków ZNCP o harmonogramie prac dla kwalifikacji: A.33., A.35, A.36., B.02., B.05., B.06., B.34., E.12., M.18., Z.4., Z.5., Z.8., Z.15. wyznaczenie egzaminatorów z wykazu otrzymanego od dyrektora OKE i nawiązanie z nimi kontaktu w celu ustalenia harmonogramu prac wyznaczenie asystentów technicznych przekazanie do OKE powołań ZNCP i egzaminatorów 7

8 Najważniejsze zadania KOE związane z przygotowaniem części praktycznej
KOE jest odpowiedzialny za nawiązanie kontaktu z egzaminatorami, skierowanymi przez dyrektora OKE do OE, w celu: ustalenia harmonogramu pracy przypomnienia egzaminatorom o miejscu i terminie egzaminu odebrania potwierdzenia ich uczestnictwa W przypadku odmowy przez egzaminatora uczestnictwa w egzaminie KOE niezwłocznie informuje OKE o zaistniałej sytuacji. KOE organizuje nocleg dla egzaminatorów, jeżeli wystąpi taka konieczność (OKE dofinansowuje koszty noclegu w wysokości 35 PLN). 8

9 KOE jest odpowiedzialny za przeszkolenie członków ZNCP w zakresie:
Najważniejsze zadania KOE związane z przygotowaniem części praktycznej KOE jest odpowiedzialny za przeszkolenie członków ZNCP w zakresie: ochrony danych osobowych procedury postępowania z materiałami niejawnymi i odebranie pisemnych oświadczeń w tej sprawie procedur przebiegu części praktycznej egzaminu. 9

10 Najważniejsze zadania KOE związane z przygotowaniem części praktycznej
KOE (dyrektor szkoły/placówki ) jest odpowiedzialny za: zapoznanie uczniów/słuchaczy z przebiegiem egzaminu, w tym przekazanie informacji o terminie i miejscu egzaminu oraz o wymaganych dokumentach, z którymi powinni zgłosić się na egzamin przygotowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego przygotowanie sal egzaminacyjnych/ stanowisk egzaminacyjnych i sprawdzenie ich gotowości odbiór i sprawdzenie kompletności przesyłki z materiałami egzaminacyjnymi. przeprowadzenie części praktycznej egzaminu zgodnie z Procedurami przekazanie do OKE materiałów i dokumentacji egzaminacyjnej zgodnie z wytycznymi dyrektora OKE. 10

11 KIEROWNIK OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO:
nadzoruje przygotowanie sal egzaminacyjnych, w tym przygotowanie wyposażenia stanowisk egzaminacyjnych i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego zgodnie z wytycznymi z CKE, w tym dla zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi zapewnia dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowisk egzaminacyjnych, w tym niezbędnych maszyn i urządzeń sprawdza przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia części praktycznej egzaminu zawodowego § 128 ust. 1 Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... 11

12 KIEROWNIK OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO:
zapewnia obecność w ośrodku egzaminacyjnym osób przygotowujących stanowiska egzaminacyjne i zapewniających prawidłowe funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń wykorzystywanych w czasie części praktycznej egzaminu zawodowego; osoby te nie wchodzą w skład zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu zawodowego (asystenci techniczni) w obecności innej osoby z OE, odbiera przesyłkę zawierającą pakiety do części praktycznej egzaminu zawodowego i sprawdza, czy nie została ona naruszona przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego. § 128 ust. 1 i ust. 2 Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... 12

13 KIEROWNIK OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO zapewnia:
oznakowanie stanowisk egzaminacyjnych identyfikatory dla członków ZNCP i egzaminatorów, obserwatorów, a także identyfikatory z numerami stanowisk dla zdających kartki z nazwiskiem, imieniem/imionami, datą urodzenia oraz numerem PESEL, z nazwą zawodu i symbolem cyfrowym zawodu, nazwą i oznaczeniem kwalifikacji dla każdego zdającego pierwszą pomoc medyczną zdającym uczestniczącym w egzaminie. 13 13

14 KIEROWNIK OŚRODKA EGZAMINACYJNEGO:
powołuje zespoły nadzorujące przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego w poszczególnych salach egzaminacyjnych, zwane „zespołami nadzorującymi część praktyczną” (ZNCP), oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów (PZNCP) . § 129 ust. 1 Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... 14

15 Skład ZNCP dla kwalifikacji: A. 33. , A. 35, A. 36. , B. 02. , B. 05
Skład ZNCP dla kwalifikacji: A.33., A.35, A.36., B.02., B.05., B.06., B.34., E.12., M.18., Z.4., Z.5., Z.8., Z.15. W skład ZNCP wchodzi: dwóch nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu albo dwóch pracowników upoważnionych przez pracodawcę, w przypadku gdy część praktyczna przeprowadzana jest u pracodawcy. Jeżeli część praktyczna odbywa się w OE innym niż szkoła, do której uczęszczają uczniowie (słuchacze) lub uczęszczali absolwenci, członkami ZNCP mogą być nauczyciele szkoły, do której uczęszczają uczniowie ‎‎(słuchacze) lub uczęszczali absolwenci przystępujący do części praktycznej egzaminu. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. § 129 ust Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... 15

16 § 134a ust. 1 - 3 W skład ZNCP wchodzi:
Skład ZNCP dla kwalifikacji, w których rezultatem końcowym wykonania zadania jest dokumentacja: A.61., A.63.,R.9., R.26., T.7. W skład ZNCP wchodzi: dwóch nauczycieli zatrudnionych w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu albo dwóch pracowników upoważnionych przez pracodawcę, w przypadku gdy część praktyczna przeprowadzana jest u pracodawcy nauczyciel zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia zawodowego, zatrudniony w innej szkole lub placówce, który obserwuje część praktyczną egzaminu. Nauczyciela tego wyznacza KOE w porozumieniu z dyrektorem szkoły lub placówki, w której jest zatrudniony. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. § 134a ust Nowelizacja rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... 16

17 Skład ZNCP dla kwalifikacji, w których rezultatem końcowym wykonania zadania jest dokumentacja: A.61., A.63.,R.9., R.26., T.7. W przypadku gdy w danej sali egzaminacyjnej jest więcej niż 20 zdających, do obserwowania części praktycznej egzaminu zawodowego powołuje się dodatkowo jednego nauczyciela zatrudnionego w innej szkole lub placówce na każdych kolejnych 10 zdających. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. § 134a ust. 1 Nowelizacja rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... 17

18 Zespoły nadzorujące część praktyczną egzaminu
Członkiem ZNCP może być również instruktor praktycznej nauki zawodu. W skład ZNCP nie mogą wchodzić nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy prowadzą zajęcia ze zdającymi. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. § 129 ust. 4 i 5 Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... 18

19 Organizacja i przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego
KOE dzień przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu i/lub w dniu egzaminu sprawdza w obecności asystenta technicznego przygotowanie stanowisk egzaminacyjnych i stanowiska rezerwowego pod względem: zapewnienia samodzielności pracy zdających spełnienia wymogów bhp kompletności wyposażenia stanowisk i zaopatrzenia w materiały do wykonania zadań (zgodnie z wytycznymi do przygotowania stanowisk przekazanymi przez CKE). Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 19

20 Organizacja i przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego
KOE dzień przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu w obecności innej osoby z ośrodka egzaminacyjnego odbiera przesyłkę z materiałami egzaminacyjnymi i sprawdza w obecności kuriera, czy przesyłka nie została naruszona i kompletna. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 20

21 Organizacja i przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego
Kierownik ośrodka egzaminacyjnego przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu zawodowego sprawdza, czy pakiety do części praktycznej egzaminu zawodowego zawierające arkusze egzaminacyjne i karty oceny oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia części praktycznej egzaminu zawodowego nie zostały naruszone. w przypadku stwierdzenia, że pakiety zostały naruszone, zawiesza część praktyczną egzaminu zawodowego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej. Dyrektor komisji okręgowej informuje kierownika ośrodka egzaminacyjnego o dalszym postępowaniu. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. § 130 ust. 1 i 2 Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... 21

22 Organizacja i przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego
Kierownik ośrodka egzaminacyjnego w przypadku stwierdzenia, że pakiety nie zostały naruszone, otwiera je w obecności PZNCP oraz zdających, a następnie przekazuje je przewodniczącym tych zespołów w liczbie odpowiadającej liczbie zdających. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... § 130 ust. 3 22

23 Organizacja i przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego
KOE godzinę przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu organizuje spotkanie dla ZNCP i egzaminatorów sprawdza obecność: ZNCP (osoba spoza szkoły) asystenta technicznego egzaminatora/egzaminatorów (w przypadku nieobecności niezwłocznie kontaktuje się z OKE) przypomina członkom ZNCP i egzaminatorom zasady prowadzenia obserwacji i oceny jakości rezultatów wykonania zadania oraz stosowania procedur w różnych zaistniałych sytuacjach. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 23

24 Organizacja i przebieg części praktycznej
KOE 30 minut przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu przekazuje PZNCP w obecności przedstawicieli zdających arkusze egzaminacyjne wraz z kartami oceny oraz kryteria oceniania dla egzaminatorów przekazuje PZNCP dokumenty dotyczące przebiegu egzaminu, a w szczególności: listę zdających w sali naklejki z numerem PESEL zdających druk protokołu przebiegu egzaminu w sali druk decyzji o przerwaniu egzaminu druk oświadczenia zdającego o rezygnacji z egzaminu identyfikatory dla zdających , ZNCP, egzaminatorów losy z numerami stanowisk egzaminacyjnych koperty papierowe i jedną bezpieczną. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 24

25 Przewodniczący zespołu nadzorującego część praktyczną egzaminu
Przewodniczący zespołu nadzorującego część praktyczną (PZNCP) kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za : prawidłowy przebieg części praktycznej egzaminu zawodowego bezpieczeństwo i higienę pracy podczas wykonywania przez zdających zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego dla zdających. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. § 129 ust. 5 i 6 Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... 25

26 Zadania ZNCP – przeprowadzenie instruktażu
Instruktaż obejmuje: omówienie warunków występujących w sali egzaminacyjnej / miejscu przeprowadzania egzaminu, które mogą wpłynąć na wykonanie zadania egzaminacyjnego zwrócenie uwagi na te elementy stanowiska egzaminacyjnego, które mają wpływ na bezpieczeństwo i higienę pracy, określenie zagrożeń występujących przy wykonywaniu poszczególnych czynności na stanowisku i sposobów ochrony przed zagrożeniami omówienie wyposażenia i przygotowanie stanowiska egzaminacyjnego do wykonania określonych zadań z uwzględnieniem specyfiki kwalifikacji omówienie i ewentualne przeprowadzenie próbnego uruchomienia oraz obsługi maszyn i sprzętu

27 Zadania ZNCP PZNCP dzień przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu w danym OE uczestniczą w spotkaniu organizowanym przez KOE, podczas którego zapoznają się z: warunkami egzaminacyjnymi w OE procedurami przeprowadzania części praktycznej egzaminu zasadami ochrony materiałów egzaminacyjnych przed ich nieuprawnionym ujawnieniem dokumentacją egzaminacyjną wewnętrznym harmonogramem pracy OE. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 27

28 dokumentację egzaminacyjną, w tym: listę zdających w sali
Zadania PZNCP PZNCP 30 minut przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu odbiera od KOE: odpowiednie materiały egzaminacyjne dla zdających (arkusze egzaminacyjne z kartami oceny) i kryteria oceniania dokumentację egzaminacyjną, w tym: listę zdających w sali naklejki z numerem PESEL zdających druk protokołu przebiegu egzaminu w sali druk decyzji o przerwaniu egzaminu druk oświadczenia zdającego o rezygnacji z egzaminu identyfikatory dla zdających , ZNCP, egzaminatorów losy z numerami stanowisk egzaminacyjnych koperty papierowe i jedną bezpieczną. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 28

29 przeprowadza losowanie miejsc/stanowisk egzaminacyjnych
Zadania PZNCP PZNCP 20 minut przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu wraz z członkami ZNCP: sprawdza, czy zdający mają odpowiednią odzież ochronną (jeżeli jest ona wymagana) sprawdza obecność i tożsamość zdających przydzielonych do powierzonej mu sali egzaminacyjnej przeprowadza losowanie miejsc/stanowisk egzaminacyjnych wskazuje zdającym odpowiednie miejsca/stanowiska egzaminacyjne  zgodnie z wynikiem losowania Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 29

30 Zadania PZNCP PZNCP 20 minut przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu wraz z członkami ZNCP: zapoznaje zdających z przebiegiem egzaminu w części praktycznej, w tym informuje, że: – zdający zgłasza gotowość do oceny rezultatu przez podniesienie ręki – zdający po zakończeniu wykonywania zadania egzaminacyjnego pozostawiają arkusz egzaminacyjny oraz rezultaty wykonania zadania na stanowisku egzaminacyjnym i opuszczają salę egzaminacyjną egzaminu po uzyskaniu zgody ZNCP Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 30

31 Zadania PZNCP PZNCP 20 minut przed rozpoczęciem części praktycznej egzaminu wraz z członkami ZNCP: nadzoruje, przez wskazaną przez siebie osobę, przeprowadzenie instruktażu związanego ze stanowiskiem pracy, którego odbycie zdający potwierdzają czytelnym podpisem na liście zdających. przypomina o zakazie wnoszenia do sali egzaminacyjnej/miejsca przeprowadzania egzaminu, urządzeń telekomunikacyjnych oraz korzystania z nich w tej sali/miejscu. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 31

32 Zadania PZNCP PZNCP o wyznaczonej godzinie rozpoczęcia części praktycznej egzaminu wraz z członkami ZNCP: rozdają materiały egzaminacyjne zdających zwracając uwagę, by otrzymali arkusze odpowiednie dla kwalifikacji Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 32

33 Pakiety z materiałami egzaminacyjnymi
Podczas części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający otrzymuje materiały egzaminacyjne, w skład których wchodzą: ARKUSZ EGZAMINACYJNY - broszura zawierająca instrukcję dla zdającego, zadanie egzaminacyjne z dokumentacją do jego wykonania. Na stronie tytułowej ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO: zdający, wpisuje swój numer ewidencyjny PESEL* zespół nadzorujący część praktyczną sprawdza poprawność numeru ewidencyjnego PESEL* wpisanego przez zdającego

34 wpisuje numer zadania zgodnie z oznaczeniem w arkuszu egzaminacyjnym
Pakiety z materiałami egzaminacyjnymi KARTA OCENY, w której: - zdający wpisuje swój numer ewidencyjny PESEL*, symbol cyfrowy zawodu i oznaczenie kwalifikacji wpisuje numer zadania zgodnie z oznaczeniem w arkuszu egzaminacyjnym wpisuje wylosowany numer stanowiska egzaminacyjnego przykleja naklejkę z numerem ewidencyjnym PESEL* do elektronicznego sczytania - przewodniczący i członkowie ZNCP sprawdzają czy zdający przykleił w odpowiednim miejscu naklejkę z numerem ewidencyjnym PESEL do elektronicznego sczytania oraz sprawdzają poprawność wpisów i oznaczeń wykonanych przez zdającego -

35 PRZYKŁAD 1-SZEJ STRONY ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO
Oznaczenie arkusza A oznaczenie kwalifikacji oznaczenie zadania

36 PRZYKŁAD KARTY OCENY

37 Zadania PZNCP Po otwarciu przez zdających materiałów egzaminacyjnych przewodniczący ZNCP poleca zdającym sprawdzenie kompletności materiałów i zgłoszenie ewentualnych braków dokonuje zamiany lub uzupełnienia brakujących lub błędnie wydrukowanych materiałów egzaminacyjnych zgodnie z procedurami zwraca uwagę na konieczność dokładnego zapoznania się z Instrukcją dla zdającego zamieszczoną na pierwszej stronie ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO i wpisanie w wyznaczonym miejscu numeru ewidencyjnego PESEL Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 37

38 Zadania PZNCP Po otwarciu przez zdających materiałów egzaminacyjnych przewodniczący ZNCP poleca zdającym wypełnienie odpowiednich miejsc na KARCIE OCENY i przyklejenie naklejki z numerem PESEL razem z członkami ZNCP sprawdza – w obecności zdających – poprawność wypełnienia przez zdających odpowiednich miejsc na KARCIE OCENY, w tym poprawność przyklejenia naklejki z numerem ewidencyjnym PESEL, a następnie przekazuje te KARTY OCENY egzaminatorowi. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 38

39 PZNCP po zebraniu i przekazaniu egzaminatorowi kart oceny:
Zadania PZNCP PZNCP po zebraniu i przekazaniu egzaminatorowi kart oceny: poleca zdającym, w ciągu 10 minut, których nie wlicza się do czasu trwania części praktycznej egzaminu, zapoznanie się z treścią zadania egzaminacyjnego, dokumentacją oraz stanowiskiem, na którym będą wykonywać zadanie, a także z instrukcjami bezpieczeństwa i obsługi maszyn, urządzeń i sprzętu wymaganymi podczas pracy na danym stanowisku i stanowiącymi wyposażenie stanowiska egzaminacyjnego (w tym czasie zdający nie przystępują do wykonania zadania). Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 39

40 Zadania PZNCP PZNCP po zakończeniu czynności organizacyjnych i po upływie 10 minut zapisuje czas rozpoczęcia i – odpowiedni do kwalifikacji – czas zakończenia pracy przez zdających (wykonywania zadań egzaminacyjnych) w miejscu widocznym dla każdego zdającego (plansza lub tablica). Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 40

41 Zadania PZNCP PZNCP podczas trwania części praktycznej egzaminu: ▪ zwraca uwagę na przypadki naruszania przez zdających zasad bezpiecznej pracy i zakłócania przebiegu egzaminu, reagując w sposób określony odpowiednimi procedurami ▪ reaguje na sygnały zdających dotyczące np. zaistniałej awarii, zakłóceń, stosując odpowiednie do sytuacji procedury ▪ przyjmuje pisemne oświadczenie od zdającego, który zgłasza rezygnację z wykonywania zadania egzaminacyjnego i potwierdza na liście zdających część praktyczną egzaminu pozostawienie przez niego ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 41

42 PZNCP podczas trwania części praktycznej egzaminu:
Zadania PZNCP PZNCP podczas trwania części praktycznej egzaminu: ▪ przyjmuje od zdającego zgłoszenie wcześniejszego zakończenia wykonania zadania i potwierdza na liście zdających część praktyczną egzaminu pozostawienie przez niego ARKUSZA EGZAMINACYJNEGO i rezultatów wykonania zadania w uzasadnionych przypadkach zezwala zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 42

43 Zadania PZNCP Przewodniczący ZNCP przerywa egzamin zdającemu i unieważnia jego część praktyczną (zgodnie z procedurą postępowania w sytuacjach szczególnych) w przypadku, gdy zdający: narusza przepisy bezpieczeństwa i higieny ‎pracy, pracuje niesamodzielnie lub zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, wniósł lub korzysta w sali / miejscu ‎przeprowadzania egzaminu z urządzeń telekomunikacyjnych wniósł lub korzysta w Sali egzaminacyjnej / miejscu przeprowadzania egzaminu z niedozwolonych materiałów i przyborów pomocniczych

44 PZNCP podczas trwania części praktycznej egzaminu:
Zadania PZNCP PZNCP podczas trwania części praktycznej egzaminu: ▪ współpracuje z egzaminatorami, w szczególności w zakresie organizacji oceny rezultatu pośredniego lub oceny przebiegu egzaminu – przyjmuje od zdających zgłoszenie gotowości do oceny przez egzaminatora na 30 minut przed ustalonym czasem zakończenia egzaminu przypomina, ile czasu pozostało zdającym do zakończenia egzaminu ogłasza zakończenie egzaminu. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 44

45 Zadania PZNCP Po zakończeniu części praktycznej na danej zmianie PZNCP w sali egzaminacyjnej/miejscu przeprowadzania egzaminu razem z członkami ZNCP sprawdza – w obecności zdających – kompletność pozostawionych przez zdających na stanowiskach egzaminacyjnych arkuszy egzaminacyjnych oraz rezultatów wykonania zadania i potwierdza w ustalony sposób na liście zdających ich pozostawienie. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 45

46 Zadania PZNCP Po zakończeniu części praktycznej na danej zmianie PZNCP w sali egzaminacyjnej/miejscu przeprowadzania egzaminu: ▪jest obecny podczas oceny rezultatów wykonania zadania dokonywanej przez egzaminatorów odbiera od egzaminatora wypełnione kryteria oceniania i karty oceny oraz w obecności egzaminatora i członka ZNCP przekazuje je KOE, który pakuje je do zwrotnych kopert i zakleja, a następnie przekazuje je dyrektorowi komisji okręgowej. sporządza protokół przebiegu części praktycznej egzaminu zawodowego i czytelnie go podpisuje przekazuje – w obecności członków ZNCP i egzaminatorów – kierownikowi ośrodka egzaminacyjnego: kryteria oceniania i karty oceny zdających egzaminacyjne zdających arkusze niewykorzystane listę zdających z sali protokół przebiegu części praktycznej. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 46

47 Zwracamy uwagę: W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego każdy zdający pracuje przy osobnym stanowisku egzaminacyjnym. Stanowiska egzaminacyjne powinny być tak przygotowane, aby zapewniona była samodzielna praca zdających. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali. Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego, nie można również wnosić materiałów i przyborów pomocniczych niewymienionych w informacji dyrektora Komisji Centralnej, ani korzystać z nich w tej sali. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. § 131 ust. 1 i 2 Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... 47

48 Zwracamy uwagę: Ośrodek zapewnia na stanowiskach egzaminacyjnych przybory niezbędne do wykonania zadania (zdający może je przynieść wcześniej), określone w wyposażeniu stanowisk egzaminacyjnych oraz w wytycznych CKE do przygotowania stanowisk na egzamin. Zdający przychodzi na część praktyczną egzamin w stroju/ubraniu roboczym wymaganym do wykonywania prac na stanowisku z określonym wyposażeniem Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 48

49 Przykłady przyborów, które zostały podane przez CKE jako wyposażenie stanowisk
Oznaczenie i nazwa kwalifikacji Przybory określone w wyposażeniu stanowisk B.34 Wykonywanie pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywanie wyników pomiarów kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi nieprogramowany, linijka, ekierka, cyrkiel, ołówek, temperówka, gumka R.26 Wykonywanie kompozycji florystycznych kredki ołówkowe 6 kolorów, ołówek HB, kalkulator A.63 Organizacja i prowadzenie archiwum ołówek HB, temperówka, gumka R.09 Prowadzenie chowu, hodowli i inseminacji zwierząt kalkulator T.07 Prowadzenie działalności turystycznej na obszarach wiejskich

50 Wymagane na egzamin wyposażenie ośrodka jest dostępne w Serwisie Dyrektora

51

52 Zwracamy uwagę: W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, KOE, osoby wchodzące w skład ZNCP, egzaminator, obserwatorzy oraz osoby przygotowujące stanowiska egzaminacyjne i zapewniające prawidłowe funkcjonowanie stanowisk komputerowych, specjalistycznego sprzętu oraz maszyn i urządzeń (asystenci techniczni). Obserwatorzy egzaminu powinni zgłosić swoją obecność w OE na 30 minut przed wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu. Są obowiązani okazać KOE dokument tożsamości i upoważnienie instytucji delegującej obserwatora. Obserwatorzy swoją obecność na egzaminie potwierdzają podpisem w protokole przebiegu części praktycznej egzaminu. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. § 132 ust. 3 i 6 Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... 52

53 Zwracamy uwagę: W czasie trwania części praktycznej egzaminu zawodowego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych zawartych w arkuszu egzaminacyjnym ani ich nie komentuje. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. § 132 ust. 7 Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... 53

54 Zwracamy uwagę: Podczas egzaminu członkowie ZNCP i egzaminatorzy nie powinni: komentować przebiegu egzaminu, opuszczać sali egzaminacyjnej / miejsca przeprowadzania egzaminu niszczyć lub wyrzucać niewykorzystanych materiałów, w tym arkuszy i kart z uszkodzeniami, brakami lub niewykorzystanych – materiały te należy niezwłocznie umieścić w kopercie, zakleić i zwrócić, w sposób określony Instrukcji.

55 Egzaminator w części praktycznej egzaminu zawodowego dot
Egzaminator w części praktycznej egzaminu zawodowego dot. kwalifikacji : A.33., A.35, A.36., B.02., B.05., B.06., B.34., E.12., M.18., Z.4., Z.5., Z.8., Z.15. Część praktyczną egzaminu zawodowego obserwują i oceniają obecni w sali egzaminacyjnej egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów w zakresie przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, wyznaczeni przez kierownika ośrodka egzaminacyjnego spośród egzaminatorów ujętych w wykazie przekazanym przez dyrektora komisji okręgowej. Egzaminatorem nie może być nauczyciel zatrudniony w szkole lub placówce, w której jest przeprowadzana część praktyczna egzaminu zawodowego. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. § 133 ust. 1 i 2 Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... 55

56 Egzaminator w części praktycznej egzaminu zawodowego
Jeden egzaminator obserwuje i ocenia 6 zdających przystępujących do części praktycznej egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej. W przypadku gdy w danej sali egzaminacyjnej jest więcej niż 6 zdających, dla każdych kolejnych 6 zdających wyznacza się dodatkowo egzaminatora. Jeżeli ze względów technicznych lub organizacyjnych do części praktycznej egzaminu zawodowego w danej sali egzaminacyjnej przystępuje mniej niż 6 zdających, tych zdających obserwuje i ocenia jeden egzaminator. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. § 130 ust Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... 56

57 Egzaminator w części praktycznej egzaminu zawodowego
Egzaminator ocenia: jakość rezultatu końcowego: wyrobu, usługi lub dokumentacji, pod względem spełnienia wymagań określonych w zadaniu egzaminacyjnym zawartym w arkuszu egzaminacyjnym jakość rezultatu pośredniego w przypadku, gdy jego ocena ma bezpośredni wpływ na ocenę jakości rezultatu końcowego, a nie jest możliwa po wykonaniu zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym pod względem: przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodności z metodami lub technologiami właściwymi do wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym. 57

58 Egzaminator w części praktycznej egzaminu zawodowego
Po zakończeniu części praktycznej egzaminu zawodowego zdający opuszczają salę egzaminacyjną, pozostawiając na swoich stanowiskach egzaminacyjnych efekty wykonania zadania egzaminacyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym oraz związaną z nim dokumentację. Egzaminator, w obecności zespołu nadzorującego część praktyczną, stosując kryteria oceniania opracowane przez Komisję Centralną dla danego egzaminu zawodowego, wypełnia karty oceny zdających. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. § 134 ust. 1 i 2 Rozp. MEN w sprawie warunków i sposobu oceniania ... 58

59 PRZYKŁAD KRYTERIÓW OCENIANIA
59

60 PRZYKŁAD KRYTERIÓW OCENIANIA
60

61 wpisuje kod egzaminatora i składa czytelny podpis.
Egzaminator obserwujący i oceniający przebieg oraz jakość rezultatów wykonania zadania w KARCIE OCENY stosując kryteria oceniania potwierdza (lub nie) ich spełnienie przez wypełnienie odpowiednich pól do elektronicznego sczytania i ustalenia liczby punktów otrzymanych przez zdającego za jakość poszczególnych rezultatów i przebieg wykonania zadania egzaminacyjnego (jeżeli ocena przebiegu występuje) wpisuje kod egzaminatora i składa czytelny podpis. Należy uwypuklić zadania (czynności) egzaminatora, zwrócić uwagę, że nie prowadzi egzaminu, nie zajmuje się czynnościami organizacyjnymi. 61

62 PRZYKŁAD KARTY OCENY Egzaminator zamalowuje odpowiednie pola
Egzaminator wpisuje i koduje swój nr ewidencyjny Egzaminator składa czytelny podpis 62

63 Zadania egzaminatora Instrukcja OKE we Wrocławiu
W dniu egzaminu egzaminator: zgłasza się do OE najpóźniej na 1 godzinę przez wyznaczonym czasem rozpoczęcia egzaminu z przyborami do pisania i dowodem tożsamości oraz numerem egzaminatora uczestniczy w spotkaniu prowadzonym przez kierownika OE, na którym zapoznaje się z organizacją egzaminu w ośrodku egzaminacyjnym oraz z organizacją pracy ZNCP egzaminu, do którego obserwacji i oceny zostali wyznaczeni ustala zasady postępowania w przypadku wystąpienia sytuacji szczególnych, w tym zasady kontaktu z kierownikiem OE w trakcie egzaminu zapoznaje się z ośrodkiem egzaminacyjnym, przewodniczącym i członkiem ZNCP, salą egzaminacyjną i z wyposażeniem indywidualnych stanowisk egzaminacyjnych odbiera od przewodniczącego ZNCP identyfikator zajmuje wyznaczone w sali egzaminacyjnej przygotowane dla egzaminatora miejsce sprawdza, czy usytuowanie miejsca umożliwia obserwację i ocenę przebiegu wykonania zadania przez wszystkich zdających.

64 Zadania egzaminatora Instrukcja OKE we Wrocławiu
W trakcie egzaminu: odbiera od przewodniczącego ZNCP opracowane przez CKE kryteria oceniania, sprawdza, czy ich zabezpieczenia nie zostały naruszone w sposób umożliwiający nieuprawnione ujawnienie, sprawdza, czy kryteria są kompletne i czytelne oraz czy nie zawierają braków i uszkodzeń zapoznaje się z treścią kryteriów – gdy są kompletne i nie posiadają usterek – w tym szczególnie zwraca uwagę na nazwy ocenianych rezultatów, występowanie oceny rezultatu pośredniego oraz na zakres obserwacji przebiegu egzaminu, jeżeli występuje ustala z przewodniczącym ZNCP zasady organizacji oceny rezultatu pośredniego i przebiegu – w przypadku, gdy w kryteriach oceniania została przewidziana taka ocena po zakończeniu czynności organizacyjnych zdających odbiera od przewodniczącego ZNCP oznakowane karty oceny wszystkich zdających w sali, sprawdza, czy karty oceny posiadają kompletne oznaczenia, w tym szczególnie numer PESEL i numer stanowiska wpisuje na pierwszej stronie kryteriów dane zdających: numery PESEL i numery stanowisk zdających

65 Zadania egzaminatora Instrukcja OKE we Wrocławiu
Po ogłoszeniu i zapisaniu na tablicy/planszy przez przewodniczącego ZNCP czasu rozpoczęcie i zakończenia pracy egzaminator: obserwuje i ocenia przebieg wykonania zadania przez zdających oraz jakość rezultatów pośrednich stosując opracowane przez CKE kryteria oceniania i wypełniają stosowne pola kryteriów współpracuje z przewodniczącym ZNCP w zakresie organizacji oceny rezultatów pośrednich po zakończeniu egzaminu stosując kryteria oceniania ocenia jakość pozostawionych na stanowiskach przez zdających rezultatów końcowych wypełnia tabele zawarte w kryteriach, sprawdza kompletność wypełnienia kryteriów oceniania, podpisuje je czytelnie, a następnie, na ich podstawie wypełnia karty oceny wszystkich zdających, wpisuje na karcie i koduje numer egzaminatora oraz podpisuje ją czytelnie sprawdza poprawność techniczną przeniesienia wyników obserwacji i oceny z kryteriów na karty oceny zdających, w przypadku ewentualnej pomyłki nanosi poprawki i parafuje je, kompletuje kryteria oceniania i karty oceny, a następnie przekazują je przewodniczącemu ZNCP.

66 Zadania egzaminatora Instrukcja OKE we Wrocławiu
W czasie egzaminu egzaminator: postępuje zgodnie z zasadami ochrony materiałów zawierających informacje prawnie chronione, nie udostępnia kryteriów oceniania członkom ZNCP, kierownikowi, obserwatorowi i zdającym, również ich nie komentuje. pracuje samodzielnie, nie rozmawia z ZNCP i ze zdającymi, w tym szczególnie na temat zadania i kryteriów oceniania, zapewnia brak dostępu innych osób do treści kryteriów oceniania i wyników oceny Po zakończeniu egzaminu egzaminator: podpisuje Protokół przebiegu części praktycznej egzaminu wraz z przewodniczącym i członkiem ZNCP uczestniczy w przekazaniu materiałów z egzaminu kierownikowi OE

67 Postępowanie w sytuacja szczególnych Instrukcja OKE we Wrocławiu
Postępowanie w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub zakłócania przez zdającego prawidłowego przebiegu egzaminu, wniesienia lub korzystania z urządzeń telekomunikacyjnych, utrudniania pracy pozostałym zdającym lub naruszenia przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy przez zdającego Postępowanie w przypadku stwierdzenia braku kompletu materiałów egzaminacyjnych lub usterek w materiałach egzaminacyjnych Postępowanie w przypadku zagrożenia przebiegu egzaminu Postępowanie w przypadku zakłócenia egzaminu zawodowego

68 Komunikaty Egzaminatorzy i Przewodniczący ZNCP mają obowiązek przed egzaminem zapoznać się z Procedurami i Instrukcjami OKE we Wrocławiu – materiały zostały umieszczone na stronie oraz w serwisie Dyrektora Wszyscy egzaminatorzy, przewodniczący i członkowie ZNCP mają obowiązek udziału w szkoleniu organizowanym przed egzaminem przez Kierownika Ośrodka Egzaminacyjnego. Wszystkie komunikaty będą przekazywane w Serwisie Dyrektora i Serwisie KOE


Pobierz ppt "Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google